Egri Ujság - napilap 1916/1

1916-01-01 / 1. szám

■XXIII. évfolyam. /• 6/JL 1, %'iém. 1916 jöüüár 1., szombat, Z 'Hxttési iraki Vidéken Helyben éspoEtán kőid ve egéss. fm 18 korona, — fél évre 9 korona, — Sfspeá évre 4 kor. 50 fii!., — egy hóra S Sár. 50 f, — Egyes szám áré vssSr- t$ ünnepnap is 4 ?. — Szerkesztőség <?* kiadóinvKtai: Jókai Mór-utca 6. szám fitagyst és helyközi telefon szám: 1.06. POLITIKAI NAPILAP főszerkesztő s Dr. SETÉT SÁNDOR Felelős szerkesztő: KÁLLAY MIKLÓS Kiadótulajdonost DOBÓ ISTVAN-NYOMDA BÉSZVÉNY-TÁBS ASAG. Hirdetési árak: □ cm ként nyiltér! közlemények, birórság ítéletek 20, hatóságok, hivatalok árverési hirdetni. 8, magánváll, hirdetm. 5 fillér. Éljen -ések, egybekelések, gyászj.,köszö­netig.'v. stb. 1—5 sorigö K.Egyesületek, báibizotlságok értesítései, köszönetnyi!- vánitásai,felülfiz. nyugtázása 20sorigSK flzuj év bajtialánforduljttnk lelkiismeretűnkhöz. Az Egri Újság számára elmondja: Keglevich Gyula gíóf, Hevesvármegye főispánja. Eger, december 31, A világháború második évének fordulóján még mindig ott tartunk, feogy a háború okozói nem eléged­tek meg a háború borzalmaival és pusztításaivá!, amik már elsöpörték éppen az ellenséges nemzetek [ja­vakorát. Hiszen ezek a nemzetek már elvesztették egész ifjúságukat. Ná­lunk is küzd már ifjú nemzedékeink javarésze s most jönnek az apák, hogy fiaikkal vállvetve teljesítsék hazafias kötelességüket. Az újév első napján első gondolatunk azon fiaink iránti kegyelet legyen, kik hősi háláit híitak s kiknek hantjai előtt időtlen időkig fog leborulni az utókor nem­zedéke s fogja áldani emléküket. Azután azonban forduljon minden ember lelkiismeretéhez. Vizsgáljuk meg, hogy mi, kiket korunk, vagy polgári feladataink itthon tartottak, teljesítjük e kötelességünket oly mér­tékben, mint azok, akik ágyú és puskatüzben állanak már tizenhét hónap óla ? Bátran mondhatjuk erre, hogy a hadseregünk melleit a köz- : hivatalok és közintézmények szintén emberfeletti munkát végeznek s meg- 1 fogyott erőikkel helyt állva a lég- j nagyobb odaadással bonyolítják le a háborúnak polgári feladatait. De számolniok kell a maguk lel-* kiismeretével legfőbbként azoknak, akik nagy felelősség mellett irányit- j ják az ország politikai életét. Tudjuk ! jól, hogy mi a világháborúba bele- : sodortattunk, azt soha nem keres- j tűk s egyedül nemzeti létünk vé j delme vitt bele. Hogy pedig önálló j nemzeti létünkre hivatottak és jogo­sítottak vagyunk, legfényesebben azzal bizonyítottuk be, hogy a nagy ellenséges túlerőkkel szemben em­berfeletti harci teljesítményekre vol­tunk képesek s egyben fényesen megálltuk helyünket a világháború anyagi nehézségeink leküzdésében is. E tekintetben óriási nehéz fel­adat hárult a kormányra. De Isten­nek hála, oly férfiak kezei között van az ország vezetése letéve, kik nagy tudásukkal, eres akaratukkal, minden nehézséggel megküzdöttek s az ország tekintélyét, mint a nagy­hatalmak egyik jelentékeny tényező­jét magas nívóra emelték s ezen a nívón tartják a háború kezdete óta állandóan. Csak természetes, hogy a világtörténelemben példátlanul [álló világháború gJyan ismeretlen felada­tokat szült, amelyeknek megoldásá­nál hiányok és tévedések elkerülhe­tetlenek voltak. Hiszen az emberi számításon felül álló nagy. esemé^ nyék, a háború nem vért hosszú időre terjedése olyan meglepetések voltak, amelyekre előkészülni alig lehetett. A pártpolitika, amely a világhá­ború kitörése előtt a szenvedéíyes- ségek tetőpontján állott, a háború kitörése óta teljesen szünetel. Az ellenzék szép példáját mutatta an­nak, hogy amikor az ellenség fenye­geti az országot, akkor lehullnak a pártkereíek s eggyé lesz a magyar, a haza védelmében. Sajnos az utóbbi napokban, mintha csak a harc mezőn való győzelmes előrehaladásunk ei- bizakodottá tenné az ellenzéket, egy jelentéktelen incidensből bomlás fe­nyegeti ezt a szép egyetértést. Mintha elfeledné az ellenzék, hogy a veszély ugyan momentán meg­szűnt, de a végső győzelem még távol van és most jönnek még a nagy feladatok, amikhez a legnagyobb összetartás, kölcsönös bizalom és vállvetett munkára van szükség. A hadsereg igazi erejét a lelki és a testi erők adják meg. A lelki erőt a hazai földről vitte s ezt megtartani csak úgy tudja, ha tudatában van annak, hngy itthon egy akaratban egy gondolatban van összeforrva minden és mindenki s ez egy aka- akarat az, hogy a haza minden előtt. „Ezt az egy akaratot végzetes hiba volna most megbontani. Pedig saj­nos, az ellenzéknek az a nyilatkoza­ta, amellyel a kormány ellen most élet-halál harcot hirdet egy szüksé­ges közgazdasági kérdésben, ezt e- redményezhetné. A nemzetbe most bizalmatlanságot és csüggedést ejte­ni nagy veszélyt jelentene. Hogy, az ellenzék bizalmatlan a kormány iránt ez az ellenzékiséggel jár, de jól vizsgálják meg lelkiismeretüket azok, akik a veszély pillanatában felforga­tó jelszókat adnak ki. A kormány mögött ma a nemzet óriási többsé­ge áll a legnagyobb bizalommal és elismeréssel. Munkáját eddig az el­lenzék sem zavarta. Ha most örvényt akar nyitni a biztosan evező csolnak útjába, tornajátékot üz a veszélyben Orosz képviselők kívánják a külön békét. (Saját tudósítónk teiefonjelentése.) * 3z.- Feierváf, dtC. 3í. A Rjecs jelenti, hogy a jobbparíi duma-képviselők nyilatkozatot adtak ki a Németországgal és Ausztria- Magyarországgal kötendő külön béke érdekében. E nyilatkozatukban azt han- goztatjáh, hogy Oroszország nem hozhat további haszon­talan áldozatot. A háború­nak mindenáron való tovább folytatása politikai hiba volna, amelybe a létfentar- tás okából belemenni nem szabad. Az entente csapatok elosztása a Balkánon. (Saját tudósitónk telefonjelentése.) Páris, dec, 31. Az eatents csapatoknak a balkáni harctéren való el­osztása a következő lesz: a balszárny a Vardar-folyóra támaszkodik, a centrum Doi- rannál áll szemközt, a jobb­szárny pedig Kalkidike fél­szigetét védi. A párisi lapok szerint a központi hatalmak pedig hatszázezer emberrel indul­nak Szaloniki ellen. ára 4 fillér. s ezzel csak a győzelmei hátráltatja. Mert ez a támadás nem fogja lelke­síteni a nemzetet, de lelkesíteni fogja az ellenségeinket, s itthon feldúlja sokaknak nyugalmát. Holott pedig nem szükséges uj sebeket ütni a nemzet testén, mert van ami fáj a nemzetnek, van elég kit sirathat, s nem nehezedik sírban nyugvó hősre oly súllyal a föld, mint amilyen nagy súllyal nehezedik a gyász a fájdalom s a gond a nemzetre. Az uj év hajnalán forduljon min­denki lelkiismeretéhez, s a jövő év munkájára azzal az érzéssel indul­jon, hogy a haza minden előtt! Az entente kiüríti Szaionikit (Saját tudósitőnk teiefonjelentése.) Konstantinápoly, cV*c SÍ. A Frankfurter Zeitung közli: A mutatkozó jelek szerint az eniente csapatok Szaloniki esetleges kiürítésével számol­nak és erre már most elő­készületeket tesznek. A szerb áilamkincseket Franciaországba vitték. (Saját tudósitónk telefonjelentése.) Marseilles, dec. 31. A Havas-ügynökség jelenti, hogy a szerb államkincseket szállító cirkáló Marseillesbe érkezett. Ugyanezen hajón jöttek a szerbiai orosz követ­ség tagjai is. Forradalom készül Kínéban. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Csangtau, dec. 31. A Reuter-ügynökség szerint számos jel arra vall, hogy Kina nyugati részében nagy­arányú felkelés van készü­lőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom