Egri Ujság - napilap 1915/2

1915-07-01 / 179. szám

V. •v fef XXII. évfolyam. 1915. Julius 1, csütörtök. 179. szám. Előfizetési árak: \ ^ POUTHKM NAPILAP évre 18 korona, — fél évre 9 korona, — ™ .iiüibw ^ '11(1 negyed évre 4 kor. 50 fill., — egy hóra Főazerkeszlö: D*. SETÉT SÁNDOR. Fe«s «ktf : KALLAV MIKLÓS. és kiadóhivatal: Jókai Mór-utca 6. szám . , , , bálbizottságok értesítései, köszönetn Megyei és helyközi telefon szám : 106. Kiadótulajdonos: DOBÓ ISTVÁN NYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG, vánitásai, felülfiz. nyugtázása 20 sorig: Hirdetési árak: □ cm ként nyiltéri közlemények, birós Ítéletek 20, hatóságok, hivatalok árvei hirdetni. 8, magánváll, hirdetm. 5 fii A győztes anyaföld. Eger, junius 30. A szabadságos katonával együtt, aki néhány hétre megválik a lövészároktól és a fronttól és a boldog pol­gári életet visszaidéző kalá­szok közé megy, — elhagy­juk mi is a háború dolgait és csak az aratással, a le­szedés előtt álló uj élettel, uj Isten áldással akarunk foglalkozni. Idejére sárgult éretté, fej­lődött ki a magyar gabona. Sokszor és sokfélekép tulaj­donítunk szimbolikus erőt az őstalajnak: azt képzeljük, mintha kérgében, lenn ér- zésközösséget táplálna azok­kal, akik fölötte élnek, dol­goznak, akiknek a sorsa, léte, boldogulása ezzel a földdel össze van kötve. Mintha — így képzeljük el — ez a föld, ami ezeréves szülénk tudta volna, hogy ki akarnak bennünket kop­laltatok Nosza, szaporábban csiráztatta magokká a ter­mést, hogy minél hamarább legyen meg az uj élet; előbb, mint amig a tavalyi tartalék elfogy. Azért is korábban kellett készen lenni a ter­mésnek, hogy a kevesebb emberrel, aki most a mezei munkákhoz jut, több idő le­gyen a betakaráshoz, a esép- léshez. „Jó termés legyen — aztán semmi baj!“ Ez az öreg mondás most lett klasszikus igazsággá. A kedvező mező- gazdasági esemény szinte háttérbe szoritja a háború gondjait. A galíciai győze­lemmel szinte egy értékű a magyar termőföldnek ragyo­gó, évek óta nem tapasztalt diadala. A jó termés: más­kor csak a nemzeti vagyon­nak gyarapodását, az ország forgalmának élénk vérkerin­gését jelentette. Most azon­ban még valamit jelent, an­nak az ellentálló képesség­nek növekedését, hatványo- zódását, amelylyel a háború egy esztendeje után nyugod­tan, aggodalom nélkül vár­hatjuk a továbbiakat. Most csak az kell, hogy amit a föld részül juttat, az­zal a magunk jóvoltára gaz­dálkodjunk. Azelőtt Európa éléskamrája voltunk; most ennek az Európának egy része ellenségünk nekünk, akik előtt zárva vannak a kapuink. És ha termésünk fölöslegéből Ausztriának és a szövetséges német biro­dalomnak juttatunk; a túl­nyomó része mégis magunk­nak jut, a magunk ellátására szolgál. Joggal megkövetel­hető tehát, hogy a termés elosztódásánál a gabona, a liszt, a kenyér olyan módon jusson el mindenkihez, hogy annak ára a bő termést ín­séges drágasággá ne változ­tassa. A maximális árak meg vannak állapítva. Magas, há­borús mértékkel, — de ha ezen felül semmise növeli a drágulást, ezt még el lehet viselni. És nem szabad el­felejteni, hogy ezúttal a gaz­dag gabonatermésnek az ára egészen itt marad az ország­ban. Se léha fényűzés, se ferde spekuláció céljaira nem megy ki belőle semmi a külföldre. Hihető, hogy a gabonáért kapott pénz már nem fog elrejtőzni a szalma­zsákok alá, harisnyákba, fák tövébe. Hiszen az eddig el­rejtett pénz se igen bírja már a tétlenséget. És igy az uj termés ára — körülbelül három milliárd korona — a forgalomba jut s életet kelt azokba az iparágakba és ke- jeskedelmi vállalkozásokba, amelyek a háború kitörése óta még nem épültek föl bénaságukból. ... Az aratási szabadság­ról visszaménnek a frontra a katonák. Fájni fog a k szától, a visszasóhajtott pc gári élettől újra megváh de a bucsuzás után cs; erősebb lesz a harci ked amelylyel az ellenség e ; mennek. Meglátták annak a földnek jóságát, gazda ságát, szépségét, amelyet m kell védeniük és megtudt azt is, hogy az ő bátorság kát és harckészségüket ország olyan hatalmas anya ereje segíti, amelyet soha lehet legyűrni. Sózsef Terdinánd serege etérte Taneve magaslatot. Visszavert olasz támadás az Isonzónál. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya,) Budapest, junius 30. A sajtóhaaiszállásról jelentik: Az oroszok Gnila-Lipa mentén és Kamion! Strumilovánál az üldözéssel szemben némi ellet állást fejtenek ki. Északfelé a szövetségesek előnyomulása nagyi előrehaladt. József Ferdinánd főherceg hadserege imm I elérte a Tanév mélyedéstől fészakra emelkei | magaslati vonal szélét Az Isonzó fronton az olaszok hosszas tüzérsé ' előkészítés után nagyszabású támadásba fogta melyet csapataink véresen visszavertek. Egyre hátrálnak az oroszok a 3u és Visztula közt. Feladták a Zavichost-Osarow-Sienno vonalat i: Csapataink Zawichostot elfoglalták. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Budapest, junius 30 (Hivatalos jelentés.) Orosz hadszíntér: Keletgaliciában aGnila-Lipánáí, valamint Kamiont Strumilowa alatt a Bug mentén ránk nézve eredmény harcok vannak folyamatban. itri 4 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom