Egri Ujság - napilap 1915/1

1915-06-09 / 158. szám

19!'. junius 9. r3 R 1 DJ A ( tőzsdében és la Barossnyomdában. (Nagyobb példányszámot tanácso­sabb a líceumi nyomdából rendelni, mert itt az ilyen rendelésnél árked­vezményt adnak.) Annyi bizonyos, hogy ennek a kedves könyvecskének közrebocsá­tása hasznos és rendkívül gyakorlati vállalkozás volt az egyházmegyei irodalmi egyesülettől. Papszentelés a fő­templomban. Eger, junius 8. Réges régen nem látott, felette érdekes egyházi szertartásnak lehet szemtanúja Eger város népe a leg­közelebbi hétfőn, junius 14-én, amikor az apostolok törvényszerű utódja, érsek-főpásztorunk, főszékes­egyházában az áldozópapi rendet fogja feladni nyolc ifjú levitának. Évtizedek óta a hivő közönség befogadására nem alkalmas kápol­nákban történtek a papszentelési szertartások. Érsekünk azonban most úgy intézkedett, hogy a papszente­lés főszékesegyházában legyen, ahol a hívek is megjelenhetnek az érde­kes és megható szertartáson, egye­sítvén imáikat a főpásztornak azzal a hő óhajával, hogy az uj papokban minél jobb munkásokat adjon az Ur az ö szőllejének művelésére. Az ősi egyházak tisztes .szokása kél uj életre ezzel a sokunkat hálára kötelező intézkedéssel, amely külö­nösen alkalmas eszközül kínálkozik a pásztor és a nyáj közt fennálló összeköttetésnek szorosabbá, mele­gebbé tételére. Látjuk majd, amint a felszente­lendő«; földre borulva várják az ér­sek áldását a mindenszentek litániája közben, láljuk a szentelt olajjal meg- kenését az uj papok kezének, hall­juk amint felajánlástót együtt végzik a szent misét főpásztorukkai, amint az engedelmesség Ígérete után a fő­pásztor ölelésében, csókjában része­sülnek. Szóvai olyan szent szertar­tásokon lehetünk jelen hétfőn reggel 8 órakor, amelyet meghatottság nél­kül alig lehet majd végignézni. Értesülésünk szerint egyik theolo- giai tanár részletes magyarázatot fog Írni a papszentelés szertartásáról, amivel bizonyára sokunkat bálára kötelez. A főegyházmegye növendékei kö­zül Bozóky Béla, Káplár Ágoston, Mudri István és Snircz János, a szentferencrendi papnövendékek kö­zül pedig Horváth Zénó, Borsányi Balázs, Kiefer Szilvér és Herr Leó lesznek majd áldozópapokká hétfőn reggel 8 órakor a szemünk láttára. — Szt. Margitszigeti forrás ásványvíz kiváló asztali viz és egészségápoló ital. Kapható Kápol- nay László cégnél, Ego-. Olasz légi támadás ?iume «gilt «áros ellen.' Kisebb károk és kőinfebb sebesülések Fiúméban. (Közli a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Budapest, junius 8, A flotta parancsnokság hivatalos jelentése szerint a Crita di ferrara léghaj ót, Fíumóbói visszatérvén, egy hadi tengerészeti légi jármüvünk Lessin közelében lövéssel felgyújtotta és megseaaisi- tette. A magyar királyi miniszterelnökség sajtóosztálya felvan hatal­mazva annak a közlésére, hogy az ellenséges Léghajó támadása Fume nyiit város elea bombaveté3ek által egyes fiumei gyárakban anya. i k*rt okozott ugyan, a kártevés dacára azonban az úgynevezett régi vegyészeti gyárnál, az Union nevű vegyészeti gyárnál és a Magyar-olaj gyárnál, szóval mindazon üzemeknél, a nelyek a bombjvetés folytán kárt szenvedtek, az üzem zavar nélkül tovább fo!yik. Fiume teiületén nehányan konyán megsebesültek. Ember életben nem történt kár. A szomszédos osztrák területre esett egyik bomba robbanás következtében egy asszony életét vett9 A lakosság ellenséges merénylet ideje alatt mindvégig nyu­godtan viselkedett majd pedig midőn Gitta di ferrara léghajó meg- ! semi8itásénok híre ismeretessé vált, ezen híradást Fiume lakossága í nsgv lelkesedéssel fogadta. József főherceg egy egri leánykának. A négylevelü lóhere. Eger, junius 8. Poétikusan nyilatkozik meg az az aggódó gond és féltő szeretet, a melylyel mi itthonmaradottak a harctereken küzdő hőseink minden lépését kisérjük az alábbi kis tör­ténetben. Minden magyar szív rajongó szeretettel övezi a Kárpátok legen­dás hirü védőjének, József főher­cegnek daliás alakját s a legnép­szerűbb Habsburg főherceg iránt száz meg száz gyöngéd formában jut ez a hódoló rokonszenv kifeje­zésre. Egy egri leányka, Gefall Hajnalka is kifejezést akart adni ennek a hódolatnak s azt a négylevelü ló­herét, amelyet egy kirándulás alkal­mával talált, elküldötte a harctérre József főhercegnek. A négylevelü lóhere a szerencse szimbóluma s bizonyára arról me­sélt a hősi küzdelmekben diadalmas­kodó főhercegnek, hogy itthon minden magyar kis lány szive félő gyönyörűségben dobban meg a neve hallatára, hogy itthon min­denki szerencsét, diadalt kíván vitéz fegyvereinek & szerencsét neki magának, hogy golyó elkerülje, kard ne fogja s szurony meg ne sértse, hanem a végleges diadal után ve­zérelje vissza a Mindenható szere­tettel és féltő aggodalommal váró magyarjai közé. 1 És a főherceg aki nem csak vitéz katona, hanem egyúttal az ország első gavalérja, udvariasan megkö- i szönte a négylevelü lóherét. Levelet hozott a posta a harctérről Gefall Hajnalkának. A levelet — szép ró­zsaszín tábori lap — benedekfalvi Dietrich Gyula főhadnagy őfensége személyi segédtisztje irta. A levélen ez áll: József főherceg Ő császári és Királyi fensége nagyon köszöni a szives figyelmet. • Kegyes parancsra benedekfalvi Dietrich Gyula. Eger, junius 8. — Hír az orosz fogságból. Kalovits Rafael műegyetemi hallgató, a 60. gyalogezred hadapród-jelöltje Penzából (Keletoroszország) levelező lapon írja szüleinek május 24 iki kelettel, hogy május 10-én Choci- miercnél (Keletgalicia) orosz fog­ságba jutott. Most útban van, amint értesült, Taskend felé. Vele vannak fogságban többek között: Anionu százados, Beszedits hadnagy, Gold- mann hadapród, Staud Antal és Kovács István önkéntesek. — A vak katonáknak. A keres­kedelmi tanulók évzáró vizsgáján Ruzsin Bertalan és Ungar Ignác vizsgái elnökök kérdést intéztek a tanulókhoz, hogy a részükről jutal­mul adandó 10—10 koronát kiosz- szák-e köztük, vagy adják azt ne­vükben a vak katonákaak? A tanu­lók erre egyhangú lelkesedéssel a vak katonák javára ajánlották fel a 20 koronát. Ennek hatása alatt Ki­rály Dénes tanuló a maga 4 kor. jutalomdiját szintén erre a nemes célra ajántotta fel. A 24 koronát az iskola igazgatója az Egri Újság utján jutatta rendeltetési helyére. — Az életmentő Wladimir. Riadalom volt tegnap az esti férfióra idején az érseki uszodában. Egy honvéd, aki még igen gyöngén tud úszni, elmerészkedett a part mellett végig futó karfától s egyszer csak azon vette észre magát a nagyobb részt már a parton álldogáló közön­ség, hogy kétségbeesetten vergődik, hogy a parthoz juthasson, de már nem képes magát a felszínen tartani. Épen az utolsó pillanatban vette észre a fuldokló honvédőt Wladimir, az Egerbe internált dzsiu-dsziu baj­nok, de még sikerült neki a parthoz elég közel lévő fuldoklót egy erős lendítéssel kiemelni s a közben ér­kezett segítséggel partra huzni. — Két rendőr helyettes azon­nal felvétetik havi 60 korona fizetés mellett. Jelentkezni lehet a főkapi­tánynál. — Már újból megérkeztek a katonai felszerelések, u.-m: Broow- ningok és töltények, valamint min­denféle fényképészeti áruk. — Sötét kamara a t. amatőr urak rendelke­zésére áll. — Uj találmány Lusztig főutcai üzletében. Nem cserélik ki a régi váltópénzt és egykoro- násokat. (Közli a miniszterelnökség sajtó-osztálya.) Budapest, junius 8. Néhány nappal ezelőtt az a hir járta be főképen a vi­déki sajtót, hogy a kormány a tíz és húsz fii.’érés nikkel pénzt, valamint az ezerkilenc- száztizenaégy előtti időből való egykoronásokat legkö­zelebb bevonja s azokat uj veretű pénzért szándéks/ík kicserélni. A Magyar Távirodát fel­hatalmazták an. ak kijelen­tésére, hogy sem a kor­mány, sem annak közegei ilyen rendeletett nem adtak ki és a forgalomban levő tiz és húsz flléres nikkel pénz valamint az említett egy ko* ronások, úgy mint eddig jövőben is forgalomban ma­radnak. Az Egri Újság minden lap- elárusitónál és dohánytüzs- dében tíapnató. Elsőrendű darabos mész kapható bármely mennyiségben FOLTÉN Yl MANÓNÁL Csiky Sándor-utca 22. szám -— ..... .....

Next

/
Oldalképek
Tartalom