Egri Ujság - napilap 1894. (1. évfolyam, 2-97. szám)

1894-07-24 / 53. szám

menyeknek. A kitűnő lap célja tervszerűen meg­ismertetni, közönségünket, a legkitűnőbb külföldi verses és prózai műveivel és a külföld uj nagy- szeiü eszmeáramlataival és újításaival megis­mertetni, úgy hogy e téren mint hézagpótló irodalmi tényező kulturális missiót van hivatva teljesíteni. Szerkesztősége és kiadóhivatala : Ná­dorutca 15. Előfizetési era Viévre 2 fit r.O kr. KÖZGAZDASÁG. Eger, julius 23 A magyar gyümölcs Szt.-Pétervárott. :— Felhívás Magyarország gyümölcstermelőihez és szőlőbirtokosaihoz. ­Észak metropolisában : Szent-Pétervárott rendkívül nagy becse van a friss csemege­gyümölcsnek és csaknem hihetetlen, mily nagy mennyiségű gyümölcs fogyasztalak nem csak Szent-Pétervárott. és Moszkvában, hanem Riga, Dynaburg, Helsingfors, Smolensk. Rybinks, Varsó, Kowno, Nisiti-Nowgorod, Wilna. Kiew, Minsk sth. nagyohb-kisebb orosz városokban is, mily nagy fényűzés tárgyául szolgál a szép gyümölcs az előkelőbb körök és a középosztály asztalánál, és mily magas árak fizettetnek en­nek folytán Oroszországban asztali gyümölcsén. E körülmény Magyarország által ezideig vajmi kevéssé volt kihasználva gyümölcsészeté- nek javára De annál jobban sikerült Frarezia- ország és Déllirol érdekelt köreinek meghódítani az orosz gyümölcs fogyaszt ást és tekintve a rend­kívül magas árakat, nagy hasznát látták az oroszokkal való összeköttetéseiknek Hogy pedig Magyatország geographice sokkal kedvezőbb fekvésénél fogva, vagy inkább pnnek daczára sem uralja, de sőt még csak részben sem bírta meghódítani az orosz gyü- mnlcspiaezot, ez bizonyára nem a magyar cse- mQgegyümőlcs minőségén múlt. mert ez minden tekintetben felveheti a versenyt ugv a franozia, mint a t;roli gyümölcsösei, hanem hiányzott a kezdeményező, mozgató erő, mely e nagy fo­gyasztóhoz terelte volna a magyar terménvt. Most azonban elérkezett végre az alkalom, hogy a magyar esem eg »gyümölcsöt egy csapás­sal. könnyű szerével be lehet vezetni Orosz­ország fogyasztó teiületeire anélkül, hogy a magyar gyümölcstermelőknek bármi fáradságába vagy anyagi áldozatába kerülne. A császári o-osz. kertészeti egyesület, gyümölcsészeti kiállítást rendez, mely folyó évi September hó 22-én nyittatik meg Szent-Pétor- várott védnöke: Nikolaj Miebailovics nagyher- czeg által. A kiállítás nemzetközi lesz és az előkészületek után Ítélve elmondhatjuk, hogy Európa még nem látott olyan gyümölcsészeti kiállítást, a minőnek a szentpétervári kiállítás Ígérkezik! Erre a kiállításra természetesen Magyar- ország is meghívást nyert s e végből M olnár István kir. tanácsos, ki a magyar töldinivelés- tigvi kormány által megbizatott a szt.-pétervári gyümölcskiállitás magyarországi osztályának rendezésével, egy felhívást, hocsájtott ki Magyar- ország gyümölcstermelőihez és szőlőbirtokosai­hoz. mely felhívást Hevesmegye alispánja utján 13,271. szám alatt szerkesztőségünknek is meg­küldetett. A felhívás szövege, — melyet a fön­tebb vázolt közgazdasági előnyök elérése, de fő­leg Eger gyümölcs exportjának minél előnyösebb kiszélesitése végett mi is melegen ajánlunk az érdekelt gazdaközönség figyelmébe — a kö­vetkező : Folyó évi szeptember 22-én Szent-Pétervárott nem­zetközi gyümölcs- és kertészeti kiállítás fog megnyitni, melyben részfvenni. Magyarország is megliivatott. Földmivelésiigyi miniszterünk rekintettel arra, hogy Oroszország eddig is egyike volt, legjobb gyümölcskiviteli piaczainknak, tekintettel továbbá hazánk idei nagy gyü­mölcstermésére és végül arra, hogy az éppen most. meg­kötendő vámszerződés a gyiimölcskivit.elre még az eddi­ginél is kedvezőbb vámtételt tartalmaz : elrendelte, hogy hazánk a nevezett kiállításon termeléséhez méltóan le­gyen képviselve, Evégből a magyar kiállítók képviseletére és a ki­állítás rendezésére alulírottat ldildé ki és hajlandó a ma­gyar gyümölcstermelők kiálitási költségeit a szállítási költ­séggel együtt az állam terhére elvállalni. Gyiimölcskiálli- tóink csak a kiállításra szánt gyümölcsöt hozzák áldozatul és annak Budapestig való szállítási költségeit tartoznak viselni; a többi összes költséget az államkincstár fede­zendő 'N zöldség, feldolgozott gyümölcs és zöldség, tehát, aszalt gyümölcs, borok, szeszek, ízek. gyümölcssajtok, komló és gyógynövények, kerti magvak, fák és cserjék (a szőlő és amerikai burgonya kivételével) kerti, gyümölcsészeti gépek eszközök és a szakirodalom termékei. Tekintettel azon körülményre, miszerint a hazai fino­mabb friss gzümölcs és pedig: szőlő, baraczk, körte és alma ; továbbá a szilva és dió, valamint a gytimölcsszeszek és aszalványok azon czikkek, melyek Oroszországban leg­inkább kerestetnek és amelyekből megfelelő kiállítás után üzleti összeköttetés és kivitelre .számihatunk : afősulyl ezek kiálUuí.uhii kívánjuk fek'elni. Fellő . óm ezeknél ingva hazánk nagyobb gyümölcs és s őlőtermelőit, egyleteinket és szövetkezeteinket, misze­rint saját érdekükben ezen kiállításban való részvételre ná­lam, f. évi augusztus hó 15-ig jelentkezni .szíveskedjenek. A kiállításnak két czéljn leend és pedig, először ha­zánk által termelt összes gyümölcsfajtákat valódiságban bemutatni és másodszor a nagyban termelt és kivitelre al­kalmas gyümölcsfajokat üzleti czélból megismertetni. Az első czélra a hazai állami tanintézetek és szakiskolák lesz­nek hivatva; az utóbbi a szállításra képes nagyobb és kö­zéptermelők feladata leend. Minden egves gyümölcsfajtából 15 drb, az aszalvá- nyokból, dió, mandula mogyoróból és szőlőből 5 kilogramm a kouservált gyümölcsökből, borok szeszekből egyenkint 4 üveg lesz beküldendő. Minden bejelentő felkéretik megjelelni azon menyi- séget, mely az egyes kiállított gyümölcsből eladásra kész­letben szokott áll ni, továbbá az árát is és pedig finomabb darab gviimölcsöknél száz darabszámra, a folyadéknál liter számra, a tö bbi gyümölcs és aszalványnál 100 kilónkint; az áraknak mind gondos csomagolással és a legközelebbi vasúti állomásra szállítva kell megjelöltetniök. Magvak, eszközök, fák, gépek a kiállításra elfogad­tatnak ugyan ; de ezek szállítási és térdiját, az illető kiál­lító tartozik fizetni és itt, előre megjegyzem, miszerint csak­is a termelő által előállított fák és magvak és csak maga a gyáros által feltalált és készített gépek bocsáttatnak az orosz kiállítási bizottság által a kiállításra. A bejelentések az egyes fajok és azok mennyiségé­nek megjelelésével röviden és velősen egész iv papiron küldendők be hozzam augusztus hó közepén. Ezen határ­időn túl csak annyiban fogadtatnak el kiállítók, a meny­nyiben még a bérlet terület nem lesz teljesen elfoglalva A bejelentett tárgyak f. évi szeptember hó 10-ig lesznek a később adandó czimre és a küldendő jelvénnyel ellátva, Budapestre beküldendők. Minden a részletekre vonatkozó kérdésre nézve úgy magam, mint Mauthner Ödön esoportbiztos (Budapest, And- rássy-ut 23), felvilágosítással készséggel szolgálok. Kelt Bndpesten, stb. Molnár István, kir. tan., orsz. gyümölcsé­szeti miniszteri bizlos. — Uj pénzintézet Pásztón. Pásztoréi vesz- szük a hirt, hogy ott egy, a hitelügyletek min- denneniét felkaroló uj pénzintézet van alakuló­ban, mely a pásztói piaczon és vidékén igazán hézagpótoló missiót van hivatva teljesíteni. Az alapítandó pénzintézet élén igen előkelő nevekkel találkozunk s ezek az elégnél is több garancziá* nyújtanak az uj pénzintézet életre­valóságáról. Az uj pénzintézet czimo: „Pásztói Takarékpénztár Részvénytársaság“. Székhelye : Pásztó. A vállalat czélja: A takarékossági szellemet fejleszteni és tőkemegtakantásra al­kalmat szolgáltatni. 2. Olcsó kamatlábú kölcsö­nöket kihelyezni. A vállalat, tárgya: A taka­rékpénztári és bankügyletek minden nemének művelése. A társaság tart addig, mig az alap­tőke Vr-ed részét képviselő részvényesek annak feloszlását el nem határozzák. Az alaptőke nagysága: 50,000 fit, mely 2000 drb egyenként 25 frt és névre szóló részvényre fog felosz­tatni. Minden részvény után aláíráskor 2 frt 50 kr. s a legkésőbb 1894. október hó 15-ig ösz- szehivandó alakuló közgyűlés napjától számí­tott 14 nappal előbb további 5 frt befizetendő. A hátralékos 17 frt 50 kr. részletekben lesz befizetendő, mely részletek összegét és lejára­tát az alakuló közgyűlés fogja meghatározni. Az aláírás zárideje: 1894. év augusztus hó 15-ik napja. A „vinczellér bogár“ elleni védekezés. (Tóth Cseprcgi Fereiicz közleménye) Szőlőművelésünk rendkívül költséges fejlesztését az idén a nagy szárazság na yon megakadályozta. Sőt azon szőlőfttjokat, melyek a szárazsággal daczolni képesek volnának, egy másik ellenség, az úgy­nevezett pajor meg tizedelte. Különösen azotl táblákban tett nagy pusztításokat ez a vesze­delmes féreg, a. hol a múlt évben már nemes ojtványok voltak lehúzva. Azon Riparia és Jaques táblákban, melyekben nemes ojtvány még nincs, a vinczellér bogár az idén nem rakott petéket, s igy ezek a táblák nem szen­vedtek semmi kárt a pajortól, ellenben azon Riparia és .Taquez táblák, a melyekben a múlt évben nemes ojtványok voltak lehúzva, az idén a SZÓ szoros értelmében megtizedeltettek. En­nélfogva — fájdalom, az idei személyes tapasz­tal tiaimból kifolyólag — a következőket ajánlom a szőlőműveléssel foglalkozó gazdaközőnség figyelmébe: a kik a zöldojtásaikat még nem húzták le, ne is tegyék ezt meg; a mennyiben bebizonyít!! dolog, hogy a lenem huzottak tisz­togatása sokkal nagyobb költséget vesz igénybe és mégsem kapunk belőlük gyökeres vesszőt, de hogy a megfogamzott, zöldojtványainkat meg­mentsük, ajánlom a lebuzottakat, megvizsgálni és a pajort megsemmisíteni. Egy ügyes nap­számos 150—200 drb.-ot képes naponta meg­vizsgálni és ha ezek közül csak 20 drbot ment is meg, a gazdának háromszorosan is megfizeti fáradozási jutalmát. Nem eléggé ajánlható to­vább az is, hogy a kinek több rendbeli Riparia- al tny táblája van, ha csak lehetséges, az ojfást mindig felváltva eszközöltesse benne, mert igy daczára annak, hogy egyik táblája hever, mégis sok hasznot, hoz, mert a heverő tábla a fásoj- táshoz o,jtóalanyokat szolgáltat s a következő évben pedig a zöldojtáshoz a legjobb alanyokat adja a tulajdonosnak. Birtokváltozások a megyében. Folyó évi jú­lius 1-től julius 7-ig előforduló birtokváltozások a következők : Kelemen Szidónia és trsai egri k. 3428. sztjkvi ingatl. Vas Antal és neje egri lakosokra 84 írtért; Velejthy Géza leleszi 696 sztjkvi ingatl. Kovács ante István leleszi lakosra 10 frtért; Marton István leleszi 74 sztjkvi ingatl. Csepcsányi Ignácz leleszi lakosra 40 frtért; Szabó Pál és neje de­recskéi 86 sztjkvi ingatl. Kovács József és trsai derecskéi lakosokra 350 frtért; Ragó Mária és Lajos bessenyöi 2281 sztjkvi ingat]. Püspöki András és neje bessenyöi lakosokra 160 frtért; B. Pál István t.-füredi 889 sztjkvi ingatl. Reslály György és neje t.-füredi lakosokra 390 frtért; Zay Bálintné makiári 544 szbetétben levő ingatl, Zubor András makiári lakosra 100 frtért; Juhász József makiári 396 szbetétben levő ingatl. Vagner János makiári lakosra 350 frtért; Kovács Rózái derecskéi 34 sztjkvi ingatl. Kovács Alajos, János és Pál de­recskéi lakosokra 200 frtért; Kovács Alajos és trsai derecskéi 34 sztjkvi ingatl. Salamon Ignácz derecskéi lakosra 200 frtért; Kurezveil József al- debröi 34, 456, vécsi 42, 131, 407 szljkvi ingatl. neje Heiczman Anna aldebrői lakosnőre 400 frtért; Csuhaj Teréz és trsai f.-abonyi 9 sztjkvi ingatl. Bőgős Ferencz f.-abonyi lakosra 250 frtért; özv. Varga Andrásné dorogházi 155, 217 és 218 sztjkvi ingatl. Bakos nagy balázs Antal és neje dorogházi lakosokra 100 frtért; özv. Varga András dorog­házi 155 sztjkvi ingatl. Forgács József nemtii lakosra 70 Írtért; Szilágyi Mihályné egri 377 sztjkvi ingatl. György Imre egri lakosra 100 frtért; Márki József és neje t.-igari 320 szbetétbán levő ing ti. Feuer Szidónia és Sándor t.-igari lakosukra 1000 frtért; Fehér József és trsai vécsi 476 és 180 sztjkvi ingatl. Barla Imre és neje vécsi lako­sokra 345 frtért; özv. Dobos Józsefné és trsai egri b. 903 sztjkvi ingatl. Kovács József és neje egri lakosra 4500 frtért; ifj. Czeglédi Pál f.-abonyi 165 sztjkvi ingatl. Kóródi pipi Péter és neje f.-abonyi lakosokra 100 frtért; Rófusz gecs János felnémeti 60 szbetétben levő ingatl. ifj. Gröber Ferenczné egri lakosra 390 frtért; Irházi Andrásné t.-füredi 1800 sztjkvi ingatl. Madarász József és neje t.-füredi lakosokra 500 frtért; Holló Illés és neje vécsi 470 sztjkvi ingatl. Domoszlai mite István s neje Tóth Mária vécsi lakosokra 85 frtért; Vigh József t.-füredi 646 sztjkvi ingatl. Dobos Pál és neje t.-füredi lakosokra 350 frtért; Stokker Rózái mak­iári 729 sztjkvi ingatl. Stokker Miklósné makiári lakosnőre 70 frtért; Cerrovics Gergely és neje kápolnai 235 szbetétben levő ingatl. Hegedűs Flórián kápolnai lakosra 120 frtért; Mészáros Fe­rencz és trsai s.-szőlősi 270 szbetétben levő ingatl. Tóth György t.-szölösi lakosra 200 frtért; Czakó Lajos és trsa bessenyöi 592 sztjkvi ingatl. Nagy Erzsébet bessenyöi lakosra 170 frtért. Felelős szerkesztő: Dr. Schvarc (Setét) Sándor. Kiadó: Lőw Sámuel. A kiállításon kiállítható mindennemű friss gyümölcs

Next

/
Oldalképek
Tartalom