Egri Ujság - napilap 1894. (1. évfolyam, 2-97. szám)

1894-04-27 / 28. szám

sei válogatja ki a meséket, melyekkel legközelébb fér a gyermek leikéhez és stílusa is könnyen fo­lyó, magyaros. A mese igazán csak akkor szép, ha a stílusa, a mellett hogy népies, mégis irodalmi színvonalon áll; ha azt a csalódást kelti a hallga­tóban, hogy valóban a nép fiának ajkáról folyik a beszéd. Ezt az igazi népies stílust elsajátítani na­gyon nehéz, ha nem benne nőtt fel az iró. A táj­szavak hssználata, egyes népies fordulatok, kifeje­zések alkalmazása még nem teszi népiessé a stílust, ha különben nem látjuk meg rajta a nép gondol­kozásmódjának a nyomát. Benedek Elek nyelve nem ilyen erőltetett népiesség : ajkáról önkénytelen folyik a székely nyelvjárás irodalmi köntösben : s ez az igazi népiesség, midőn az iró stílusán meglát­szik születése helye. Legtöbb írónk nyelve csak általánosságban akar népies lenni; ez a helyi szí­nezet, sajnos majdnem csakis az erdélyi irók nyel vének érdeme'« így ir az említett folyóiratban Ba­lassa József, a kitűnő nyelvész. A Mese- és Mon­davilág most megjelent füzetének legérdekesebb darabja: A hadak útja (a hun mondakör utolsó fejezete), melyet ragyogó tollal irt meg Benedek. Van benne aztán több szép mese, nevezetesen: Megölő Í8tefán, mely inkább legenda; a legszebbek közül való továbbá: A molnár leánya, Mi van a ládikában ? Üssed, üssed, botocskán, stb. Az illusz- trácziók is igen sikerültek. A szülők s általában a a nagy közönség figyelmébe nem ajánlhatjuk eléggé e vállalatot. Egy füzet ára 25 kr. 10 füzet előfi­zetési ára 2 frt 50 kr. Az egész mü 50 füzetre van tervezve. Megrendelhető a kiadó Athenaeum- nál és minden könyvkereskedőnél. közgazdaság. Eger, április 26. Országos vásárok. T i s z a-N ánán április 29-én (vasárnap), T i s z a-E ö r s ö n pedig május 1-én (kedden) fognak megtartatni az országos vásárok. Birtokváltozások a megyében. Folyó évi ápril hó 15-étöl — ápril 22-éig előforduló birtokválto­zások a következők : Dr. Pásztor Bertalan egri b. 2900 sztjkvi ingatlana Gál Ferenez és neje egri lakosokra 350 írtért; özv. Gere Lajosné t. füredi 1905 sztjkvi ingatlana Ádám János és neje t. füredi lakosokra 230 írtért; Hegyi Rózái és Fáni tisza- örsi 549 szbetétben foglalt ingatlana Hegyi Mária tiszaörsi lakosra 80 írtért; Kecskés Tamás ma- czonkai 46 sztjkvi ingatlana Kecskés balyi András maczonkai lakosra 460 írtért; özv. Csontos Ágos­tonná felnémeti 548 szbetétben levő ingatlana Szele Sándor és neje felnémeti lakosokra 140 írtért ; Kis József m. tárkányi 196 sztjkvi ingat­lana Kis Ferenez m. tárkányi lakosra 130 írtért; Szabó Pál és Ignácz m. tárkányi 16 sztjkvi in­gatlana ifj. Szabó M. Mihály m. tárkányi lakosra 490 frtért; Barta István m. tárkányi 1062 sztjkvi ingatlana Szabó Ignácz m. tárkányi lakosra 90 frtért; Zöldi Gáspár és neje kápolnai 367 szbetétben levő ingatlana Hajdú sitii Márton kápolnai lakosra 150 frtért; Biró Máté Mihály kápolnai 408 szbetétben levő ingatlana Pajer János és neje kápolnai lako­sokra 1150 frtért; Boruzs Istvánné és társai t. füredi 764 sztjkvi ingatlana özv. Kalmár Ferenczné t. füredi lakosra 240 frtért; Vadász Józsefné n. iváni 345 sztjkvi ingatlana Szabó István n iváni lakosra 1100 frtért; Hardicsai Sándor és neje t. füredi 1184 sztjkvi ingatlana Katona János és neje t. füredi lakosokra 3000 frtért; Katona János és neje t. füredi 1941 sztjkvi ingatlana id. V. Ács József t. füredi lakosra 1500 frtért; Csontos Péter és neje t. füredi 1921 sztjkvben levő ingatlana Vig István és neje t. füredi lakosokra 1500 frtért; Strinezperger József m. tárkányi 347 sztjkvi in­gatlana Nyeste István m. tárkányi lakosra 100 frtért; Bajezer István és neje egri b. 2890 sztjkvi ingatlana Bodnár Ignácz és neje egri lakosokra 350 frtért; Vég István és neje t. füredi 1271 sztjkvi ingatlana Marhás Mihályné t. füredi lakosra 500 frtért; Sipos docza János szt. domon- kosi 40 sztjki ingatlana Sipos sima József szl.­Egy legjobb hírnévnek örvendő bankház intézője, a ki a Haute finance-szal való összekölte­tőseinél fogvá a legjobb informácziókkal rendelkezik, megfelelő nyereség-részesedés ellenében, hajlandó tanácsokkal szolgálni tőzsdei műveletekre. Reflektánsok küldjék be ajánlataikat „Nyereséges“ jelige alatt Fischer J. D. hirdetési irodájába Budapest, Zsibárus-utcza 9. sz. domonkosi lakosra 360 frtért; Balog József t. igari 311 szbetétben; levő ingatlana Kovács Pé­ter t.-igari lakosra 300 frtért; Nagy pár Márton verpeléti 866 és 1146 sztjkvi ingatlanai, dr. Khindl József és neje verpeléti lakosokra 1550 frtért; Gyetvai András és társai szt.-mariai 26 sztjkvi ingatlana Zagyva József szt.-mariai lakosra 80 frtért; Lang Ferenez bodonyi 302 sztjki in­gatlana Lang Samu bodonyi lakosra 100 írtért; Feuer Géza t. igari 318 szbetétben levő ingatlana Sághi János tiszaeörsi lakosra 500 írtért; Lukács Dániel egri b. 3286 sztjkvi ingatlana, Szeredi De­meter és neje egri lakosokra 1100 frtért; Tóth Ferenez és András egri b. 1001 sztjkvi ingatlana Csőké Imre és neje egri lakosokra 410 frtért; az egri takarékpénztár egri b. 2095 sztjkvi ingatlana Simon Mihály és neje egri lakosokra 400 frtért; Német Gáborné m.-tárkánvi 1176 sztjkvi ingatlana Nagy László m. tárkányi lakosra 350 frtért; Konn Jakab és neje egri b. 1045 sztjkvi ingatlana, dr. Pásztor Bertalan, Lang László és neje egri lako­sokra 5500 frtért; Katona Mátyás feldebrői 351 sztjkvi ingatlana Paroczai András feldebrői lakosra 40 frtért; Kis Rózái és Mária feldebrői 46, 457, 640, 556, 558 sztjkvi ingatlanai, Kis András fel- debröi lakosra 500 frtért; Lénárt Ignácznó feldeb- röi 684 sztjkvi ingatlan Paróczai József feldebrői lakosra 20 frtért; a szent-Ferencz rendi szerzet egri b. 949 sztjkvi ingatlana az egri fökáptalanra 1250 frtért ; Simon kukta József vécsi 314 sztjkvi ingatlana Barta Ferdi József vécsi lakosra 100 frtért; Simom kukta József vécsi 314 sztjkvi ingatlana Kondás Károly vécsi lakosra 100 frtért; özv. Izsóid Mihályné t. füredi 2205 sztjkvi ingatlana Marhás András és neje t. füredi lakosokra 125 frtért; Fehér vajas Alajos és neje szóláti 385 sztjkvi ingatlana Szabó János és neje egerszalóki lakosokra 80 frtért; ifj. Schmidt Antal és neje egri k. 3159 sztjkvi ingatlana Plank Kálmánná egri lakosra 650 frtért; Nagy József siroki 205 sztjkvi ingatlana Grósz Bernát siroki lakosra 400 frtért. Felelős szerkesztő: Dr. Schvarc (Setét) Sándor Kiadó: Lőw Sámusl. 1279/rk. 94. Pályázati hirdetmény. Belleng István elhalálozása folytán megüresedett rendőr őrmesteri állásra pá­lyázat hirdettetik. Felhivatnak a pályázni akarók, hogy életkorukat — feddhetlen előéletüket — s képesítésüket okmányokkal igazoló sajátke/.üleg irt kérvényeiket hozzám f. év május hó 10 ig annál bizonyosabban mutassák be, mert a később beérkező kér­vények figyelembe vétetni nem fognak. A javadalmazás áll: 35 írt havi fize­tésből — természetbeni lakásból és a sza­bályrendeletben felsorolt ruhailletményből. Eger, 1894. ápril 25. Gaal Béla s. k. r. kapitány. sl \k 3£-------:—;-----------------------------------HP ~ Köszvény és csúzban szenvedőknek ezennel cr' ;i legtágabb körökben Horgony-Pain- Expeller elnevezés alatt dicsérőleg ismeretessé vált Tinct. Capsid comp. ajánlólag legyen emlékezetbe hozva. Ezen népszerű háziszer 2ü óta, mint legmegbízhatóbb fájdalomcsillapító'bedörzsölés ismeretes és mindnyájak által, a kik használ­ták igen kedveltetik, úgy hogy további különös ajánlásia nem szorul. Üvegje 10 kr., 70 kr. vagy I f. 20 krnyi áron a legtöbb gyógyszer­tárban kapható. Azonban a „Horgony“ véd jegyre ügyelendő, mert csak a vörös horgony­éval ellátott üvegok valódiak. Ha a valódi Pain-ExpeUer helyben nem volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógyszertára hoz: Kichter gyógyszertára „az arany oroszlánhoz" Piacában vagy Török József gyógyszerészhez Budapesten. \ I I l » > I I i I I I I I Főnyeremény esetleg 500.000 márka t nyereményekért az állam kezeskedik. íi i v (i e lés. Felhívás iíjpt einéiij-kedve/inéiijlieiii rászt’vátelre, mely Hamburgmk az államtól biztosított nagy pénz lottó által 19 millió -471í2-8-25 márka nyi remény biztosan nyerhető. Ezen előnyös pénz lottónak, mely tervszerűit csak 110.000 sorsjegyet tartalmaz, nyereményei a kö­vetkezők : A legnagyobb nyeremény esetleg 500 000 márka, Melléknyeremény 300,000 márka I nyeremény 200,000 márka 1 nyeremény 100,000 márka 2 nyeremény egyenként 75,000 márka I nyeremény 70,000 márka I nyeremény 65,000 márka I nyeremény 60.000 márka 1 nyeremény 55,000 márka 2 nyeremény egyenként 50,000 márka I nyeremény 40.000 márka 5 nyeremény egyenként 20 000 márka 3 nyeremény „ 15,000 márka 26 nyeremény „ 10 000 márka 56 nyeremény 5000 márka 106 nyeremény „ 3000 márka 253 nyeremény „ 2000 márka 6 nyeremény „ 1500 márka 756 nyeremény „ 1000 márka 1237 nyeremény „ 500 márka 31 nyeremény „ 300 márka 120 nyeremény „ 200, 150 márka 33950 nyeremény „ 148 márka 7992 nyeremény „ 127, 100, 94 márka 10848 nyeremény „ 67, 40, 20 márka egészben 55,400 nyeremény s ezek néhány hónap alatt 7 felosztásban jönnek biztos eldöntéshez. A főnyeremény az 1-sS osztályban 50,000 márkát tesz ki, emelkedik a 2 ik osztályban 55,000 márkára, a 3 ikban 60,000 márkára, a 4 ikben 65 000 márkára, az 5-ikben 70,000 márkára, a 6 ikban 75,000 márkára, a 7-ikben 200,000 márkára és a melléknyereménnyel, mely 300,000 esetleg 500,000 márka. Az első uyereményhnzús mely hivatalosan megái lapitta tik az egész eredeti sorsjegy csak 3 frt 50 krba kerül a fél eredeti sorsjegy csak 1 frt 75 „ „ a negyed eredeti sorsjegy csak „ —. 90 „ „ a bélyegilleték beszórni:va a német birodalomnak. Minden résztvevő a húzás után azonnal kap tőlem reklamáezió nélkül a hivatalos sorsolási jegyzéket. Államczimerrel ellátott sorsolási-terveket, mely­ből a mellékletek és a nyeremények kiosztása mind a 7 osztályra láthatók, előre ingyen szétküldök. Kifizetését és szétküldését a nyereménypéijzeknek, a legszigorúbb titoktartartás mellett haladéktalanul eszközltetik az érdekelteknek. Megrendeléseket postautalványon vagy ajánlott levélben kérek beküldeni. Forduljanak tehát a megrendelésekkel a kö­zelebbi megtartandó húzás miatt, mindjárt, de legalább is 'S f é. máj us hó 2­bizalomteljesen Joseph Heckscher-hez, Banquier und Wechsel-Comptoir in HAMBURG. (Bank- és váltó üzlete.) 4—4 Nyomatott Lőw Sámuel gyorssajtóján Egerben

Next

/
Oldalképek
Tartalom