Egri Ujság - napilap 1894. (1. évfolyam, 2-97. szám)

1894-04-17 / 25. szám

7 KÖZGAZDASÁG. Eger, április 16. Országos vásár. A tisza-füredi országos vá­sár f. hó 19. és 20-án (csütörtökön és pénteken) fog megtartatni. A tizenegyedik tenyészállat-vásár bíráló bi­zottsága április 14-én befejezte működését és a dijazottok közül olvassuk, hogy a magyar szarvasmarha és a harmadik bikaborju diját az Egri főkáptalan nyerte meg A borzderesek versenyén a II. bikaborjudijat gróf Keglevich Gyula — a tehenek I diját pedig Schlichter Izidor tenyészete nyerte meg. Sertésversenyen külföldi sertéskeresztezés 100 korona importdijat nyertek Kassai Albert és Vilmos. Lóvizsgálat. A város területén található lovak, személyszállító kocsik és szekereknek az 1883. évi XX. t. ez. értelmébeni bejelentésére fi­gyelmeztető felhívást tett közzé a napokban vá­rosunk polgármestere. E felhívás értelmében a bejelentések — természetesen az ez alul mentesek kivétélével — e hó 26-áig eszközlendők ; a be­jelentés elmulasztása minden ló után 10 frt birsággal büntettetik. — A lovak osztályozása május 4-én fog megtartatni, később közzéteendő módozatok szerint. Birtokváltozások a megyében. Folyó évi ápril hó 8-ától — ápril 15-éig előforduló birtokváltozá­sok a kővetkezők: Nagymengyi Józsefnek szent­erzsébeti 151 sztjkvi ingatlan Oroszkuráczi József és István szent-erzsébeti lakosokra 100 írtért; Kovács Bertalanná szt. erzsébeti 441 sztjkvi in­gatlana Orosz Istvánná sz. Agócs Mária szt. erzsé­beti lakosokra 120 írtért; Menyhárt Mihály szt. erzsébeti 151 sztjkvi ingatlana Nagymengyi József szt. erzsébeti lakosra 200 frt ért; Sebők András 380 sztjkvi ingatl. Krémer Jánosné szül. Sebők Anna nagytályai lakosra ; Sebők András 804 sztjkvi ingatl. Heninger Antalné sz. Sebők Mária n. tályai lakosra; Kovács Sándor és Rozália egri b. 2208 sztjkvi ingatlana Taray Gúla és neje egri lakosokra 80 frtért; Rab János és neje t.-füredi 1966 sztjkvi ingatlana Budai József és neje t.-füredi lakosokra 600 frtért; Kovács Sándor leleszi 187 sztjkvi ingatlana Kovács p. Ignácz leleszi lakosra 320 frtért; Nagy János és Tsa deméndi 347 sztjkvi ingatlana Nagy dulai Jánosné sz. Nagy Katalin deméndi lakosra 220 frtért; az egri takarékpénztár felnémeti 389 sztjkvi ingatlana özv. Takács Gergelvné és Tengely József felnémeti lakosokra 10 frtért; özv. Szepesi Andrásnó és társai felnémeti 540 sztjkvi ingatlana Vincze pap Gábor és neje egri lakosokra 120 frtért; ifj. Póka Pál bessenyő 2621 | sztjkvi ingatlana Vasas Gábor bessenyöi lakosra 400 frtért; Gál Andrásné makiári 1123 sztjkvi ingatlana özv. Szendrei Jánosné makiári lakosra I 230 frtért; Kozma matyó István verpeléti 234 és 1085 sztjkvi ingatlanai Zemniczky Pál és neje ! p.-apáti lakosokra 120 frtért; Osztafiu János és trsai parádi 21 sztjkvi ingatlana ifj. Szakács József és trsai parádi lakosokra 200 frtért; Toldi Rózái és Árnál m.-tárkányi 138 sztjkvi ingatlana Kovács László m.-tárkányi lakosra 400 frtért; Szecskó Gábor és neje m.-tárkányi 1184 sztjkvi ingatlana Tóth Istvánná m.-tárkányi lakosra 400 frtért; Német Anna m.-tárkányi 769 sztjkvi ingatlana Szabó Gábor és trsaira 50 frtért; Nyeste István és trsai m.-tárkányi 766 sztjkvi ingatlana Kovács és neje m.-tárkányi lakosokra 79 frtért; Nagy Sándorné m.-tárkányi 169 sztjkvi ingatlana Szabó András és trsaira 20 frtért; Gál Antal m.-tárkányi 1147 sztjkvi ingatlana Szabó Bertalan és László m.-tárkányi lako’.okra 120 frtért; Kincs Imréné feldebröi 301 sztjkvi ingatlana Dorogházi István feldebröi lakosra 250 frtért; Virág Ferencz t.-igari 61 sztjkvi ingatlana Virág Lőrincz t.-igari lakosra J 80 frtért; Veres Rózái verpeléti 780 sztjkvi in- gat'ana Czipó berkes István verpeléti lakosra 210 frtért; Károly Erzsébet aldebrői 162 sztjkvi ingat­lana Smider Mátyás és neje görömbölyi lakosokra 150 frtért; Telekes Ferenczné bessenyöi 355 sztjkvi ingatlana Nagy Rókusz bessenyöi lakosra 20 frtért; Pusztai András s neje szó’áti 272 sztjkvi ingatlana Galambos István és neje szóláti lakosokra 200 frtért; Kovács Mária és János szent- máriai 77 sztjkvi ingatlana Hiva István szt.-máriai lakosra 33 frtért; Nagy p. Katalin és trsai felnémeti 134 sztjkvi ingatlana ifj. Gröber Ferencz egri lakosra 330 frtért; Nagy Mátyás deméndi 7 sztjkvi ingatlana Nagy János deméndi lakosra 20 frtért ; Törő Ferencz és neje makiári 1289 és 1292 sztjkvi ingatl. Morvái Vinczéné n.-tályai lakosra 900 frtért; Betes Péter t.-füredi 785 sztjkvi in­gatlana Böszörményi Józsefné t.-füredi lakosra 122 frtért; özv. Csesznok Jánosné és trsa vécsi 61 sztjkvi ingatlana Oravecz István vécsi lakosra 30 frtért; Hegyi István makiári 1276 sztjkvi ingatl. j kisk. Hegyi István és trsai makiári lakosokra 300 frtért; Nagy János tiszaőrsi 193 sztjkvi ingatlana | Lendvay Bálint és neje t.-örsi lakosokra 60 frtért ; j Simon Ferenczné kápolnai 271 sztjkvi ingatlana Budai József és neje aldebrői lakosokra 300 frtért ; Mészáros Cornélia és társai egri belső 883 és egri j külső 1460 sztjkvi ingatlanai Dr. Végh Jenöné egri lakosra 8500 frtért; Drahos Istvánná tófalui 121 sztjkvi ingatlana Schweiczer Péter aldebrői ! lakosra 1200 frtért; Feuer Géza t.-igari 197 és 375 sztjkvi ingatlanai Pázsit Ignácz és Lendvay I Ignáczné t.-örsi lakosokra 9682 frtért; Mészáros | Ilona és trsai egri belső 3064 és egri külső 1511 sztjkvi. Dobrányi Lajosné gyöngyösi lakosra 8600 frtért ’ Paunez Bernét pétervásári 308 sztjkvi ingatlana Utassy Míhálynéra 60 frtért; Takács Lajos kápolnai 342 sztjkvi ingatlana Takács Ignácz és neje kápolnai lakosokra 400 frtért. Szerkesztői üzenetek. Pásztói. Köszönet a becses küldeményért. Azonnal besoroztuk. Kérünk újabb expedicziót. Cs. Gy. Eger. Kiadtuk a rovatvezetőnek. H. J. Gyöugyös. A mint látja, már sorra kerülnek és pedig choronologikus sorrendben, a legrégibben kezdjük. M. J. Újpest. ???... S. K. Füzes-Abony. Tévedésen alapszik az egész és pedig nem a mi, hanem a kiadóhivatal tévedésén. A dolgot rendbehoztuk Üdvözlet! A „Magyar Pénzüay“ szerkesztősége. Szívesen. A mai számmal megindítottuk. K. S. Novaj. Tudomásul vettük. H. G. Tisza-Füreű. Szívesen konstatáljuk, hogy a legközelebb megjelenendő uj lap, a „T i s z a-F iire d“ nem csupán T i s z a-F üred helyi érdekeit, hanem a vidék közérdekű dolgait is fel fogja karolni. Egyébként fogadja üdvözletünket. Névtelen levelekre és tudósításokra nem reflek­tálunk. Felelős szerkesztő: Dr. Schvarc (Setét) Sándor, Kiadó: Lőw Sámuel. OOOOOOOOOOOOOOOOOC ter-féle Tinct. Capsid comp. Horgony-Pain-Expeller elnevezés alatt igen, jó hírnévnek örvend. Ezen fájdalomcsillapító bedörzsölés vala­mennyi köszvény, csúz és tagszaggatásban szenvedő egyéneknek ez utón legyen ajánlólag emlékezetbe hozva. Ezen tinitura már 25 év óta, mint legmegbízhatóbb háziszer általá­nosan kedvelt és ennélfogva már további aján­lásra nem szorul. Csekély ára, üvegenként 40 kr., 70 ki­vagy 1 frt. 20 kr. vagyontalanoknak is lehe­tővé teszi, ezen kitűnő háziszernek beszer­zését. Bevásárlás alkalmával a „Horgony“ védjegyre ügyelendő, nehogy utánzatot ad­janak, mert csak a vörös Horgonynyal ellá­tott üvegek valódiak. Ha a valódi Pain- Expeller helyben nem volna kapható, akkor forduljunk a gyártók gyógyszertárá­hoz : Richter gyógyszertóra „az arany oroszlánhoz“ Prágában vagy Török József gyógyszerészhez Budapesten. iooooooooooooooooó If I1ÄW1 14 Ö\ 1 V Y 1 OHI» í JA - PAPIRRERE§REDɧE Káptalan-utcza. EGER, Piacz-utcza 4. sz. C.-C5Í Van szerencsém a t.-cz. közönségnek becses tudomására hozni, hogy újonnan berendezett könyvnyomdámat a mai kor kívánalmainak teljesen megfelelő legújabb divatu betüfajokkal szereltem föl s készítek névjegyeket, levélpapiro- sokat, borítékokat, eljegyzési-kártyákat, számlákat, falragaszokat, gyászjelentéseket, hivatalos nyomtatványokat, s minden e szakba vágó munkát a legnagyobb csinnal, jutányos árak mellett. Továbbá ajánlom becses figyelmébe papír-, író-, rajzeszköz- és hivatalos nyomtatvány raktáramat. A ki­adásomban hetenkint kétszer megjelenő „Egri VJj*ág4< lapra előfizetést bármely időpontban elfogadok, (Egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyedévre I frt 50 kr) s ezen lap számára hirdetéseket jutányos árak mellett felveszek. Kiváló tisztelettel LOW SAMUEL. 8­äeJv’

Next

/
Oldalképek
Tartalom