Egri Dohánygyári Híradó, 1996

1996-01-01

Az üzemegészségügy 1995. évi munkájáról. Vérnyomás-ellenőrzés a rendelőben. Több mint kétezer szűrővizsgálat volt tavaly Ismét eltelt egy év, újra itt van a számadás készítésének ideje. Mi is történt az üzem- egészségügyben az 1995. évben? Röviden: amit vállal­tunk, teljesítettük. Dolgozóink 8028 alkalommal jelentek meg a rendelőben panaszaikkal, problé­máikkal, 817-tel többen, mint 1994-ben-, ami azt jelenti, hogy igénylik egészség- ügyi szolgáltatásainkat. 2164 különböző szűrővizsgálatot végez­tünk, ebből 310 időszakos volt (lejárt al­kalmassági vizsgálatok, jogosítvány ér­vényesítése stb.) 1691 célzott szűrést végeztünk a követ­kező céllal: * tűdőszűrés és emlővizsgálat, * nőgyógyászati rákszűrés, * férfi urológiai és rákszűrés, * talpvizsgálat, * EKG szűrések, * vérnyomás-szűrések. Budapestről és Egerből összesen 163 dol­gozónk vett részt laboratóriumi szűrővizs­gálaton, 777 esetben. Betegség miatti or­vosi vizsgálaton 1385 alkalommal jelentek meg dolgozóink az üzemi rendelőben, és 776 esetben végeztünk kontrollvizsgála- tot, betegeink gyógyulásának figyelemmel kísérése céljából. 937 alkalommal vizsgál­tuk idült megbetegedésben szenvedő, műtéten átesett, hoszszabb ideig (4 hétnél tovább) keresőképtelen állományban lévő dolgozóinkat. Húsz balesetet láttunk el, ebből 4 munkabaleset volt. Ugyancsak húsz alkalommal kellett sürgősségi ellátást nyújtani munkahelyi rosszullét miatt. Csont-, izületi és izombántalmak miatt 1139 fiziko-therápiás kezelést végeztünk. Az 1995. szeptember 1-jétől életbe lépő népjóléti miniszteri rendelet szerint az üzemorvosok nem vehetnek többé bete­geket keresőképtelen állományba. A ren­delet hatályba lépéséig 216 dolgozót vettünk táppénzes állományba, és 4614 napot utaltunk ki a betegeinknek. 1995. január 1. és 1995 szeptember 1. között átlag táppénzes százalékunk 1,64% az összvállalati 4,81 %-kal szem­ben, ami 1994-hez viszonyítva határozott javulást mutat (6,7%). Az elmúlt évben tovább folytattuk a mun­kahelyeken történő vérnyomás-ellen­őrzéseket, a vezető beosztású munkatár­sak szűrővizsgálatát, különös tekintettel a különböző „rizikótényezőkre”. Tizenhat alkalommal adtunk szakvéle­ményt foglalkozás-egészségügyi, ergo­nómiai, higiénés és biztonságtechnikai kérdésekben. A negyedéves munkavé­delmi szemléken kívül 43 alkalommal vol­tunk a különböző munkaterületeken el­lenőrzés céljából, és örömmel jelenthe­tem, hogy a kisebb-nagyobb hiányossá­gokat, amelyeket észrevételeztünk és írásban is rögzítettünk, az érdekelt mun­kahelyi vezetők kivétel nélkül megoldot­ták. Egészségnevelési céllal 10 alkalommal jelent meg egy-egy közérdekű újságcikk a gyári lapban. Tovább folytattuk az „egészséges rendelést”, amelyet (csak!) négy alkalommal vettek igénybe dolgo­zóink. 1995 októberében indítottuk el Simon Mártonná Irmike vezetésével a relaxáci­ós tanfolyamot, mely rövid időn belül igen népszerűvé vált dolgozóink köré­ben. Harmincnégy alkalommal 3—5 fős csoportok vettek részt a foglalkozáson. Röviden összegezve ennyi történt 1995- ben. Mi lesz 1996-ban? Az ez évi működésün­ket a 89/1995. kormányrendelet és a 27/1995. NM rendelet bizonyos mérték­ben megváltoztatta, ami annyit jelent, hogy 1996. január 1-jétől egyéni vállalko­zói formában biztosítjuk a foglalkozás­egészségügyi szolgáltatást hétfőtől - péntekig 10—15 óráig, kivéve azt a havi egy-két alkalmat, amikor a Budapesten dolgozó munkatársaink orvosi ellátása miatt vagyunk távol. A fenti változások létszámcsökkentést is eredményeztek a rendelőben, ami annyit jelent, hogy Nagy Ferencné Anikó január 1-jétől nem dolgozik nálunk. Simon Mártonné Irmi, mint alkalmazottam segíti szaktudásával és emberségével mindennapi munkám zökkenőmentes, és a dolgozóink részéről már megszokott színvonalú ellátását. Az említett rendeletek értelmében első és legfontosabb teendőnk a különböző szűrővizsgálatok végzése, beleértve a helyben történő, de szakorvosok által végzett vizsgálatokat is. Az a cél, hogy valamennyi dolgozónk évente egy alka­lommal egy teljes körű szűrővizsgálaton vegyen részt. Az időszakos szűrővizsgálatok rendjét, időpontját a munkahelyi vezetőkkel törté­nő előzetes egyeztetés után az orvosi rendelő tartja nyilván és ütemezi. Végezetül engedjék meg, hogy ezután kívánjak valamennyi dolgozónknak bé­kés, boldog és eredményekben gazdag 1996-os évet és nagyon jó egészséget. Dr. Bírta Éva orvos foglalkozás-egészségügyi szolgálat

Next

/
Oldalképek
Tartalom