Egri Dohánygyári Híradó, 1994

1994-01-01

Én ragasztok, te ragasztól, ő ragaszt... Zárjegy kerül minden dobozra Óvatos becslések szerint a dohánytermékek mintegy tíz (de inkább több) százaléka a fe­ketepiacon talált gazdára Ma­gyarországon az utóbbi évek­ben. Ezek után a ;,kereskedők” természetesen nem adóztak, je­lentős bevételektől fosztva meg az államot. Az olcsó — sok esetben csempé­szett — áru gyengítette a hazai do­hánygyárak pozícióit, rontotta márkáik hírnevét, így a dohány­gyáraknak is szerepe volt abban, hogy tavaly júliusban életbe lépett a jövedéki törvény, amely enge­délyhez köti a szeszesitalok, a do­hányipari termékek, a kávéfélesé­gek, illetve a kőolajtermékek gyártását és forgalmazását. Január elsejétől ezeket a ter­mékeket az állam által kibocsátott zárjeggyel is el kell látni, igazo­landó, hogy legálisan gyártott, adózott produktumokról van szó. Ezekből a kicsi, de fontos papírda­rabkákból az első negyedévre több, mint hatvanöt millió darabot rendelt a dohányipar. Jelent-e pluszmunkát, és ezzel többletköltséget a zárjegyek felra­gasztása? Erről faggattuk Ripszki István export—import vezetőt, aki elmondta, hogy a kezdeti nehézsé­gek után ma már lényegében za­varmentesen, a technológiai folya­matba szervesen illeszkedve folyik ez a munka. Nem is annyira a ra­gasztásra kell ügyelni, sokkal in­kább arra, hogy ezekből a számo­zott cédulákból egyetlen egy se vesszen el, igen szigorú nyilván­tartást kell ugyanis vezetni, ami­nek alapján a vám- és pénzügyőr­ség majd a számszaki ellenőrzést végzi. A zárjegyekkel kapcsolatban felmerülő többletköltségek elenyé- szőek ahhoz a várható forgalom- növekedéshez képest, amit a piaci viszonyok rendeződése, a csem­Ebből a tárból „suhannak” a dobozokra a zárjegyek pészáru visszaszorulása eredmé­nyezhet, így a szigorú szabályozás a Dohánygyár érdekeit is védi. A törvény hatásosságát mind a megyei vámhivatal munkatársa­inak vizsgálódásai, mind saját ta­pasztalataink megerősítik. Az egri lengyelpiacon járva, ahol koráb­ban valóságos cigaretta-, szesz- és kávéhegyekből lehetett válogatni, most igencsak visszaesett a kíná­lat. Amikor lapunk munkatársai — igaz, egy hideg januári napon, amikor nem igazán volt zsúfolt a piac — kint jártak, egyetlen árus­nál sem találtak ilyen termékeket. Pedig még kérdezősködtek is, hát­ha valaki megszánná őket egy karton csempészett Marlboróval, egy üveg Jófajta” jugoszláv ko­nyakkal, osztrák recept szerint pörkölt feketekávéval. Ami persze nem azt jelenti, hogy teljesen lőttek a feketézés- nek. Az olajbizniszben, ahol az ügyeskedők a becslések szerint mintegy húszmilliárd forinttal ká­rosították meg egy év alatt az ál­lamkasszát, máris megjelentek a hamisított fűtőolaj-jegyek, ami­ket olyan ügyesen állítottak elő, hogy csak UV-lámpa fényében le­het megkülönböztetni az eredeti­től... Örültek a mlinkósok a Fordnak BUSZT HOZOTT A JÉZUSRA Volt nagy ujjongás pár nap­pal karácsony előtt a siketek egri Mlinkó István Diákotthonában: megérkezett végre a régen várt kisbusz, amit még a Télapónak kellett volna meghoznia, de a banki átutalás késése miatt csak a Jézuskának sikerült. Az élénk­sárga, tizenkétszemélyes, körab­lakos Fordot gyorsan körbevet­ték a gyerekek, akik rövid prób- aúton ízlelhették meg, mennyivel kényelmesebb lesz ezentúl az utazgatás. A tülekedést meghatott mo­sollyal figyelték a szponzorok képviselői, akik lehetővé tették a busz beszerzését, s akiket meg­hívtak az ünnepi alkalomra. Köztük álldogáltak Lopes és Sza- lóczi urak is, hiszen az Egri Do­hánygyár egymillió-kétszázezer forinttal támogatta az intézetet a négymilliót érő busz megvá­sárlásában, amely egyszerűbbé teszi az életet a siket fiatalok számára, hiszen kulturált felté­teleket biztosít közleke­désükhöz. Elérhetőbb lesz így az otthon, de könnyebben eljut­nak majd versenyekre, táboro­zásokra is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom