Egri Dohánygyár Híradó, 1992

1992-04-01

ANDREAS GEMBLER ÜZENETE- Folytatás az 1. oldalról A Marlboro, mely ez idő szerint a világ legkeresettebb cigarettája, messze a vezető nemzetközi már­ka Magyarországon kategóriájá­ban, 56%-os részaránnyal, míg a Multifilter a második legnépsze­rűbb és a leggyorsabban növekvő márka az országban. Sikereink hosszú évek óta azt a meggyőződést támasztják alá, hogy a vállalat csak olyan mér­tékben lehet eredményes, ami­lyen mértékben kiválóak alkal­mazottai. Hiszünk abban, hogy lehetetlen fdválasr.tani ricrarpt­táinkminőségétazoknakkvalitá- saitól, akik készítik ezeket a ter­mékeket. Biztosíthatom Önöket, hogy amikor az Egri Dohánygyá­rat választottuk, akkor nemcsak az épületeket, gépeket és márká­kat, de Önöket, alkalmazottakat is választottuk. Beruházásunk Egerben azt a nagyrabecsülést is kifejezi, melyet Önök, az Önök képességei, tapasztalatai és igé­nyessége iránt érzünk. Most, hogy beruházásunk kezdő szakasza végéhez ér, sok mindent kell még a Philip Morrisnak ta­nulnia az egri gyár kultúrájából, mint ahogyan a dohánygyárnak is snlrat tpll tanulnia a Philin Morris kultúrájából. Következő lépésünk ezért az lesz, hogy ki­nyissuk és javítsuk a kommuni­káció csatornáit cégeink között. Ami jövendő beruházásainkat il­leti Egerben; az természetesen a gyár teljesítményének függvénye lesz. Ezt kijelentve biztos vagyok abban, hogy a két cég kultúrájá­nak és minőségének egyesítése képessé tesz majd bennünket ar­ra, hogy a jövő valamennyi kihí­vásának eleget tegyünk Magyar országon, és együtt tovább javítsuk azt a képességünket, hogy a ma­gyar fogyasztóknak igényeiknek megfelelő, nemzetközi minőségű, plprViPtn áni tprmplrpkpt kínáljunk. KÖSZÖNET ÉS BIZTATÁS 1991. december 27. az Egri Do­hánygyár történetének egyik leg­jelentősebb napja. E napon került sor Budapesten az Egri Dohánygyárnak a Philip Morris és az Austria Tabak Werke által történő megvásárlásának vég­legesítésére, az új tulajdonosok és az Állami Vagyonügynökség között az eladási szerződés aláírására. Mindenki előtt ismert, hogy a kormány döntése alapján a privati­záció elkerülhetetlen, és ebben a fo­lyamatban azok, akik saját kezde­ményezésű privatizációt hajtanak végre, előnyösebb helyzetben vannak, hiszen az adásvételi eljárás során a vevőkkel közvetlenül tisz­tázni tudnak a vállalatban élő emberek életével összefüggő kér­déseket, az új feltételrendszer ki­alakítását, és minden olyan kér­dést, amely egy ilyen nagy jelen­tőségű ügylettel összefügg. A magyarországi cigarettagyá­rak iránt mutatkozó érdeklődés olyan versenytársak megjelené­sét jelenti, mint a B. A. T., a Reynolds, a Reemtsma, ame­lyek jelentős nemzetközi ciga­rettagyártó cégek, rendkívül progresszívek, és emiatt erős konkurenciát jelentenek az Egri Dohánygyár számára. E konku­renciaharcban helytállni a do­hánygyár csak akkor tud, ha olyan tőkeerős cég tulajdonába kerül, mint pl. a Philip Morris és az Austria Tabak Werke. Ügy gondolom, hogy kellő idő­ben felismerte a vállalat vezetése a privatizáció elkerülhetetlensé­gét és kellő időben történő meg­valósításának jelentőségét, hi­szen a régi tulajdonosi formában az előbb említett cégek verseny- kényszere számunkra megoldha­tatlan feladatot jelentett volna. Az Egri Dohánygyár vezetése és az itt dolgozó emberek tisztességes és eredményes munkája nyomán a vállalat eladására üzleti értéke alapján került sor. (Folytatás a 6. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom