Dohánygyári Híradó, 1990

1990-01-01 / 1. szám

Dr. Domán László: TÁVLATAINK BEKÖSZÖNTŐ Új korszakba lép Magyarország, s benne új kor­szakba lép az Egri Dohánygyár. Ha valahol, hát itt, e falak között sokszor és sokáig hangzott a jövendö­lés piacról, önállóságról, korszerű vállalatról, — s most, íme, eljött az idő. Nincs többé semmiféle mentőkötél, nincs köldökzsinór: nyílt vizen úszik a vállalat hajója, s hogy milyen sebesen halad, s fennmarad-e egyáltalán, — ha csendes ez a tenger, ha viharos, — csak tőle függ: kapitánytól, kormá­nyostól, navigátortól, evezősöktől és vitorlameste­rektől. Új hát a lap is. Annyira új, hogy nem függ már mi­nisztériumtól, megyei hatalmi szervezettől, hivata­los sajtószervektől, nem áll a „Messze-város” fur­fangosan rejtett és kódolt céljainak szolgálatában, nincs benne ,,Pártélet’' rovat. Egyszerűen: „Do­hánygyári Híradó”. A dohánygyáriaké, akik időn­ként összefoglalót kapnak a vállalat és az ipar dol­gairól, információt életük egyik nem jelentéktelen keretének különböző területeiről. Nem utolsósor­ban arról, melyek a vállalat céljai és megoldandó kérdései, hiszen a vállalat ereje és egészsége min­den egyes munkatársának létfeltétele (közös ez a munka), s nem árt emlékeztetni a vállalat történeté­nek legdinamikusabb korszakára, a hetvenes évekre, amikor a nagyon is eleven DH-mítosz olyan jelszavakat szült, mint „a vállalat tőkéje dolgozói­nak fejében van” és „minden belszólást, minden gondolatot, minden ötletet, minden javasla­tot meg kell köszönni, mert nincs annál értéke­sebb”. A Dohánygyári Híradó olyan lap lesz, amelyben nem felsőbbségek szólnak a dohánygyáriakhoz, hanem a dohánygyáriak egymáshoz. Meglátják magukat benne, vállalati életük tükre lesz a lap, nem politikai szócső, hanem olyan hír-, nézet-, vita- és szakkérdésgyűjtemény, mely mindennapi küz­delmeinket segíti. Nem fogadkozunk; megtanultuk, hogy minden okunk megvan a szerénységre. Ha irányról és világnézetről kérdeznek bennünket, két elhatározást szögezhetünk le. Mindenekelőtt azt, hogy magyarok leszünk, népünk, szétszaggatott nemzetünk és kicsiny hazánk szeretete az, mely re­agálásainkat vezérli. Mindenféle pártpolitika távol áll tőlünk, egyet kivéve: emberpártiakvagyunk; egy olyan láthatatlan, de a világban mindenütt jelenlevő párthoz tartozunk, mely az embert előbbrevalónak tekinti anyagnál, hatalomnál, eszménél és dicső­ségnél. Támaszkodni fogunk a vállalat DH-hagyo- mányaira, de nem felejtjük el, hogy a kor más, köve­telményei is mások, s hogy új cselekvési tervre van szükség, új célokat kell kitűzni és új eszközöket ta­lálni a célok elérésére. A hetvenes évek a vállalat „egyetemi évei” vol­tak; a 80-as években a kiábrándulás kemény voná­sai jelentek meg arcán. Az évszázad — az évezred — utolsó évtizede a felnőttkorba lépés a vállalat számára. Nincs helye ifjonti rajongásnak és rossz­kedvű kiábrándulásnak. A valóság ismeretére, a valósággal való nyugodt és elszánt szembenézés­re és a felnőtt felelősségére van szükség. Ennek lenyomata lesz a Dohánygyári Híradó. A SZERKESZTŐ H DOHÁNYGYÁRI í R A D Ó Az Egri Dohánygyár vállalati közlönye A szerkesztőbizottság elnöke: Sándor András Munkatársak: Jakub Arnoldné, Krajnikovics Etelka, Somkutfalvi Ferenc, Teleki Sándor, Utiné Molnár Ilona Felelős kiadó: Dr. Domán László Készült az Egri Nyomdában Felelős vezető: Kopka László Szerkesztőség: 3300 EGER, Somogyi Béla u. 4. Telefon: 11-411 Címlapkép: Carmen — A Miquel y Costas&Miquel S.A. reklámképe a World Tobacco-ból A mi dohánygyárunk életében a sorsdöntő és korszakos dátumok rendszerint kerek számúak: 1970,1980 —és most ismét: 1990. Új korszak kezdődik és új távlatok nyílnak előttünk. Vállalati filozófiánk régi tétele: a le­hetőség még nem valóság. Ahhoz, hogy va­lóság legyen, tudnunk kell gazdálkodni lehe­tőségeinkkel. Vállalatunk 1980 óta önálló vállalatként te­vékenykedik. Egyértelműen megállapítható, hogy jól éltünk az önállóság adta lehetőség­gel. Fejlesztési tevékenységünk nyomán jelen­tős változás történt technológiánkban; ennek következtében gyártmányaink összetétele az új megjelenési formájú, minőségi cigaret­ták irányába tolódik el. Ez lehetővé tette, hogy mind a hazai, mind a külföldi piac igényeinek jobban megfelelő termékeket állítsunk elő. Kiemelkedő az a tevékenység, amelynek eredményeként jelentős mértékben növeke­dett az exporttermékek mennyisége, s ebben az évben értékben már meghaladja a 2 millió dollárt. Gyártás- és gyártmányfejlesztési eredmé­nyeink kedvezően hatottak a vállalat gazda­ságos működtetésére és az így elért pénzbe- ni, pénzben kifejezett vállalati növekedés le­hetővé tette munkatársaink anyagi elismeré­sének az országos átlagot meghaladó mér­tékű növelését, valamint munkatársaink szo­ciális ellátottságának javítását. Eredményeinket a nemzetközi érdeklődő közvélemény is elismerte, ennek tényét bizo­nyítja az, hogy vállalatunk esetleges átalaku­lása iránti érdeklődés megnövekedett. Ez abban nyilvánul meg, hogy szeretne ve­lünk közös vállalati vagy részvénytársasági formában komoly tőkebefektetéssel együtt dolgozni a Philip Morris, az Austria Tabak és a Japán Dohányipar is. Természetesen egy ilyen együttműködés óri­ási mértékben megnövelné a műszaki fej­lesztés lehetőségét, javítaná vállalatunk lik­viditását, növelné a vállalati eredményeket és ennek révén jelentős mértékben hozzájá­rulhatna a személyi jövedelem további gya­rapításához. Úgy gondolom, ez a lehetőség a vállalat ve­zetése számára komoly kihívást jelent és ab­ban reménykedem, hogy vezető munkatár­saimmal együtt olyan átalakulási megoldást fogunk találni, amely hosszú évekre biztosítja a vállalat töretlen fejlődését és az ebből szár­mazó előnyök kihasználását a vállalatnál dolgozó emberek számára. Erről a témáról a Híradó következő számai­ban újra és újra tájékoztatni fogjuk munkatár­sainkat, de természetesen erről más fórumo­kon is állandó jelleggel adunk információt. Eredményeink forrása a megalapozott, haté­kony vezetési döntések mellett a minőségre törekvő pontos, a gazdaságosságot szem előtt tartó mindennapi, munka. Ehhez kérem, közös érdekünk alapján, valamennyi munka­társam odaadó, figyelmes hozzájárulását. Július 17-én látogatást tett vállalatunknál a Philip Moris Europe két új kelet-európai igazgatója: Louis Camileri és Jean-Clauda Kinz úr. Képünkön a vendégek az előké­szítésen, Ruby István termelés főosztályvezető és Tóth Attila fordító társaságában. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom