Egri Dohánygyár, 1989 (18. évfolyam, 1-12. szám)

1989-01-01 / 1. szám

[HAN*6 ■ .....— .......■■!■!■ ■■■■■—! AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA XVIII. évfolyam, 1. szám ARA: 2,30 FORINT 1989. január hó Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves olvasónknak! lfallalatí DH-program 1989 A vállalati DH akcióbizott­ság december havi ülésén megvitatta és elfogadta az 1989. évi DH-programot. A prog­ram eredménycentrikus. En­nek rendeli alá a termelés, a minőség, a gazdálkodás, a gyár- és gyártmányfejlesztés feladatait. Bemutatja az 1988. év gazdálkodásának főbb mu­■ íi ; a i . r. n,;, '--------------------, ' - , - .Uuőv, V V* got ad a munkahelyi veze­tőknek, társadalmi tisztségvi­selőknek. Felhívja a figyel­met a változásokra, a rugal­mas alkalmazkodásra. A vállalati DH-program az 1988. évi gazdálkodást a szi­gorodott szabályozórendszer, az új adó- és árrendszer ha­tásaival együtt eredményes­nek értékeli, 6 milliárd 318 millió db cigaretta legyártá­sával teljesítettük a fogyasz­tói igényeket, növeltük az ex­portot. Jelentősen növekedett a licenc cigaretták termelése. A vállalati eredmény várha­tóan meghaladja a 130 millió Ft-ot. Teljesítettük a bérklub­tagság feltételeit. Ez 13% bér­tömegnövelést tett lehetővé. A vállalati létszám csökkenése további lehetőséget teremtett, s így az egy főre jutó bérnö­vekmény 18% körül van és eléri a 119 eFt-ot. Általános célkitűzések A közgazdasági szabályozók 1989. évi módosításainak ha­tásaként minden eddiginél na­gyobb jelentőséget kap a nye­reséges gazdálkodás. — vizsgálni kéLl a részfolya­matok veszteségforrásait; — rendezni kell a termelői árakat, — a termékszerkezet további korszerűsítésével el kell érni az import csökkenését, a költ­ségek mérséklését. — biztosítani kell a zavarta­lan anyagellátást, a műszaki hátteret, a szakképzett mun­kaerőt, — biztosítani kell a belső el­lenőrzési rendszer folyamatos, összehangolt működését, — fejleszteni kell érdekeltsé­gi rendszerünket. A nyereséges gazdálkodás, a meglévő eszközök jobb ki­használása érdekében fokoz­ni kell az exportban rejlő le­hetőségek kiaknázását, esetleg külföldi tőke bevonása útján is. Termelési feladatok ly89-ben is legfontosabb fel­adatunk a fogyasztói igények teljeskörű kielégítése, az eh­hez való rugalmas alkalmaz­kodás. Ennek feltétele a meg­felelő anyagellátás, az opti­mális készletezés. Az értéke­sítés várható igénye 6125 mil­lió db cigaretta és 14 millió db szivar. Növekedni fog a licenc termékek aránya, köze­líti az egymilliárd db-ot, csök­kenni fog a tömeggyártmá­nyok iránti kereslet. A cigarettaágazat alapvető termelési-technikai feltételei biztosítottak. A filtergyártás termelésének a mindenkori ci­garetta termelési-programhoz kell igazodni, ezen túlmenő­en teljesíteni kell az export feladatokat is. Termékeink előállítása so­rán mindenkor törekedni kell a költségek csökkentésére. Kü­lönösen kiemelt feladat az anyagfelhasználás, a létszám­­gazdálkodás területén. A mi­nőséget kiváló szinten kell tartanunk, ugyanakkor csök­kenteni kell a gyártásközi veszteséget. Elő kell írni szi­gorúbb anyagnormákat a tő­kés eredetű és papir alapanya­gú anyagok felhasználására. A program rögzíti a terme­lőterületek — a cigaretta-előkészítés, — a cigarettagyártás, — a cigarettacsomagolás, — a filtergyártás, — a szivarágazat feladatait. Nagy hangsúlyt kap a meg­kezdett fejlesztések befejezé­se, a műszerezettség biztosí­tása, a selejt csökkentése, a licenc cigaretták minőségi kö­vetelménye, ' az exportfelada­tok teljesítése, a szivarterme­lés veszteségeinek megszünte­tése, illetve csökkentése. A gyártmányfejlesztés terü­letén továbbra is feladat az egészségre kevésbé káros ter­mékek megjelenése, a piac­kutatás eredményeinek hasz­nosítása, a külföldi vevő igé­nyeinek maximális kielégíté­se. Meg kell kezdeni a felké­szülést arra, hogy az osztrák­­magyar közös világkiállításon színvonalas termékekkel je­lenjünk meg. Anyagellátás és értékesítés A termeléshez szükséges anyagokat újabb lehetőségek, szállítók felkutatásával is to­vábbra is biztosítani kell. 1989-ben az importliberalizá­lás ellenére szigorú keretgaz­dálkodást kell folytatni. Ezt nehezíti ezen anyagok jelen­tős áremelkedése. A piackutatás területén két jelentős feladatra kell kon­centrálni. Az egyik az export­­lehetőségek kutatása, a másik a kedvező áron beszerezhető anyagok biztosítása. A raktá­rozási, tárolási gondjaink már 1988-ban is enyhültek. 1989- ben további raktártér kerül átadásra, ez lehetőséget te­remt arra, hogy a raktározás színvonalában, az anyagok megóvásában minőségi válto­zás következzék be. Kiemelt feladat az ellenté­telezési kötelezettségünk tel­jesítése érdekében tovább kell bővíteni üzleti kapcsolatain­kat. A termelés műszaki feltételei A gépészeti karbantartás fel­adatai között a szűk termelő­­kapacitások bővítése, a precí­zebb alkatrészgazdálkodás, a javítások színvonala, a beszer­zendő berendezések üzembe állítása szerepel. Villamosenergia-ellátás te­rületén tovább kell folytatni a megkezdett rekonstrukciót. A kazánházi rekonstrukciót folytatni kell, illetve be kpll fejezni. A hőenergia-ellátás területét érintő veszteségfel­táró vizsgálat által meghatá­rozott feladatokat maradékta­lanul végre kell hajtani. Biz­tosítani kell az új épület ener­giaellátását. A termelés személyi feltételei Az 1989. január elsejével ér­vénybe lépő újabb gazdasági szabályozók a munkaerő-gaz­dálkodásban fokozódó köve­telményt támasztanak mind a termelő, mind a nem termelő területekkel szemben. A lét­számgazdálkodásban a foko­zott anyagi érdekeltség elvét kell alkalmazni. A vállalat vezetése válto­zatlanul törekszik a szociális feltételek biztosítására. To­vább nő az üzemegészségügyi ellátás színvonala, készülünk a Balatonszabadiban lévő üdü­lő korszerűsítésére is. A program rögzíti a sze­mélyzeti munka, az oktatás, a képzés feladatait. A cél, a jól képzett, felkészült szakembe­rek biztosítása minden terü­leten, melynek az anyagi fe­dezete biztosított. Beruházás, fejlesztés, szervezés 1989-ben tovább folytatjuk a megkezdett beruházásokat. A filterműhely épület átadá­sára a III. negyedévben kerül sor. Tovább bővül a raktár­­terület, újabb nagy teljesítmé­nyű cigarettagyártó és -csoma­goló gépsort állítunk üzembe. Korszerűsödik a cigaretta-elő­készítés technológiai berende­zése.. A szervezési feladatok közül jelentős az értékelemzési te­vékenység, mely a papír-, a kombináltfilter, a kocsányfel­­dölgozási technológiákra irá­nyul. A minőségbiztosítás feltételei Termékeink 1988. évi minő­ségi színvonalának megtartá­sa és javítása fokozott figyel­met igényel az előállítás és az ellenőrzés minden területén. Az előforduló minőségi hiá­nyosságok a figyelmetlen mun­kavégzésre, a gépek műszaki hibáira, valamint az alap- és segédanyagok minőségi hibái­ra vezethetők vissza. Feladat, hogy a hibás termékeket a részfolyamatban észleljük és kizárjuk. Javítsuk az önellen­őrzés színvonalát, ami páro­suljon az érdekeltséggel. An­nak állandó tudatosítása, hogy a hibás termékek jelentős veszteséget okoznak a válla­lat valamennyi dolgozójának. Külön kiemelt feladat az ex­port és licenc cigaretták gyár­tásközi és késztermék-ellenőr­zési rendszerének a megnö­vekedett igényekhez való iga­zítása. Ezekhez a személyi és tárgyi feltételeket biztosítani kell. Jogi szabályozás, szerződések, vagyonvédelem A vállalati DH-program az új társasági törvény adta le­hetőség kihasználását is cé­lul tűzi. Több alternatívában szükséges kidolgozni a külföldi részvételű részvénytársasággá alakítást. Fel kell készülni az önálló külkereskedelmi tevé­kenység jogi feltételeinek meg­szervezésére, biztosítására. Ki kell alakítani az aktuális jo­gi előírásoknak maradéktala­nul megfelelő belső szabály­zati rendszert. A társadalmi tulajdon foko zott védelme érdekében növel­ni kell a vagyonvédelem tech­nikai feltételeit és ki kell dol­gozni a társadalmi tulajdon elleni vétségek fegyelmi elbí­rálásának egységes elveit. Közös vállalkozások Megkezdte működését vál­lalatunk a Szalag- és Zsinór­gyár és egy angol cég által létrehozott Scandura DoTex lenszalagszövő közös vállalat. Alapítás alatt áll egy társa­ságszervező közös vállalat is, egy Hollandiában működő ta­nácsadó vállalat részvételével. Feladat további lehetőségek kutatása. Belső ellenőrzés A vállalat működésének jog­szerűségét a korszerű, rugal­mas belső szabályozási rend­szer biztosítja. A működési feltételek változása szükséges­sé teszi a belső szabályozási rendszer módosítását. A program feladatul tűzi továbbá a költségekkel való gazdálkodás vizsgálatát, vala­mint a teljesítménykövetelmé­nyek, az anyagi érdekeltségi, rendszerek további fejleszté­sét. Végül a programban a vál­lalat politikai és gazdasági ve­zetése felhívja a figyelmet, hogy az üzemrészek, az akció­­bizottságok, a szocialista bri­gádok fogalmazzák meg sa­ját feladataikat, kezdeménye­­zően vegyenek részt a vállala­ti célkitűzések megvalósításá­ban. Kocsis József

Next

/
Oldalképek
Tartalom