Egri Dohánygyár, 1988 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1. szám

PÁLYÁZAT ÚTJÁN Új termék: MIRROR Lapunk 1987. májusi számá­ban pályázati felhívást tettünk közre, melyben olvasóink ja­vaslatait kértük új cigaretta­termék elnevezésére. A kitűzött határidőig 33 névjavaslat érkezett be, me­lyekből a bírálóbizottság ki­választotta az általa legjobb­nak ítélt márkanevet. Az új termék neve: MIRROR. A pályadíj nyertese Teleki Sándor .cigarettagyártási üze­meltető gépmester lett, aki Várhelyi József műszaki ter­melési igazgatóhelyettestől 1987. december 7-én vehette át a kitűzött jutalmat. Gratulálunk és további ered­ményes munkát kívánunk! Hírek AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA XVII. évfolyam, 1. szám ARA: 2,30 FORINT 1988. január hó Február 17-én. 14.30 órakor Kondor Katalin a Magyar Rádió munkatársa lesz ven­degünk. Várjuk az érdeklődő­ket! ★ Minden hónap első hétfő­jén, 16 órától továbbra is várjuk nyugdíjasainkat _'a nyugdíjasklubba. Videovetí­­tések. ismeretterjesztő előadá­sok, gyárlátogatás szerepel a programban. Köszön fő i } 1988-ban a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett, miután az elmúlt évek gazdasági gyakorlata nem folytat­ható, mert . ez válságos állapotba juttatná az országot. A fordulat igényét jelzi az Országgyűlés őszi idősza­kán elfogadott kormányprogram, amely a stabilizációt, majd az ezt követő kibontakozást hirdette meg. E folyamat feltételeként döntés született az adóreform­ról, bevezetésre kerül a személyi jövedelemadó és vár­hatóan a következő években, legkorábban 1989-ben, sor kerül további pénzügyi reformokra és a bérreform be­vezetésére is. A pénzügyminiszter expozéjában a magyar gazdasági egységekre vonatkoztatva azt mondta, hogy azok %-ának helyzete javul, y3-ának helyzete változatlan marad, % -ának helyzete romlik az új feltételek rriellett. A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, • hogy a javuló feltételek megteremtése csak mint lehe­tőség áll fenn a jól prosperáló vállalatoknál, mert az úgynevezett javulás önmagától nem következik be. E kategóriába tartozik vállalatunk, az Egri Dohánygyár is, ahol az 1987-ben elért, több mint 200 milliós vállalati eredménnyel szemben, 1988-ra reálisan mintegy 80 mil­lió forint várható. Ennek elérése is a korábbiakhoz képest következete­sebb, hatékonyabb munkavégzést tételez fel, ami azt je­lenti, hogy tovább kell fokoznunk az anyagmegtakarítás­sal kapcsolatos törekvéseinket és jelentős költségcsök­kentést kell elérni ezentúl, tevékenységünk minden terü­letén. Emellett — miután cigarettatermelésünk mintegy 200 millió darabbal csökken — létszámcsökkentést is végre kell hajtanunk, amit más oldalról a bértömeg-gazdálko­dással összefüggő, új szabályozók is indokolnak, hiszen a létszám-megtakarításból származó bért a központi bér­­szabályozásból biztosított, 2,5% bértömegnövelésen túl, felhasználhatjuk. Ennek rendkívül nagy jelentősége lesz, hiszen mind­annyiunk előtt tudott dolog, hogy ez évben jelentősen, mintegy 15%-kal növekednek az árak. Ha elméletileg vizsgáljuk a kormányprogram stabili- , zációs szakaszát, akkor annak törekvései úgy is fogai- '■> mázhatok, hogy igényeinket mérsékelnünk kell és szink­ronba kell hoznunk reális lehetőségeinkkel, sőt néhány éven keresztül az igényszintet a lehetőségek szintje alá kell vinnünk. A program kibontakoztatási szakasza azt jelenti, hogy a lehetőségek növelésével a későbbiekben, valószínű a 90-es évek elejétől, meg kell teremteni a növekvő igé­nyek kielégítésének feltételeit. Ebben a bonyolult helyzetben egyik legfontosabb té­nyező a vezetők magatartása, hiszen már a stabilizá­ciós szakaszban biztosítani kell, hogy azok a munkatár­sak, akik a vállalati célok eléréséhez a lehető legnagyobb mértékben hozzájárulnak, jelentős keresetnövekedésben részesüljenek, kompenzálva ezzel az árnövekedésből adó­dó veszteségeket. Ez csak úgy érhető el, ha a béremelésre rendelkezésre álló alapokat erőteljesen- differenciálva, valóban a leg­hasznosabb munkát végzők részére biztosítjuk. Ez természetesen konfliktust jelent, hiszen a vállalat­ban dolgozó emberek jó részének keresete az 1987. évi szinthez képest nem növelhető. Vállalatunknál a fejlesztéssel összefüggő intézkedések megkönnyítik ez évi feladataink megvalósítását és lehe­tőséget biztosítanak arra, hogy termékeink minőségi szín­vonalának emelését is elérjük. Tevékenységünk során fel kell gyorsítani a gyártmány­­fejlesztéssel összefüggő munkát, fokoznunk kell expor­tunkat és biztosítanunk kell à piaci igények gyors, ma­radéktalan kielégítését. A vállalat 1980-tól, az önállóság első évétől végzett te­vékenysége, biztosíték arra, hogy 1988. évi feladatainkat is sikeresen oldjuk meg, mert ez mindannyiunk alapvető érdeke. Valamennyi munkatársamnak boldog új évet és nagyon jó egészséget kívánok! Dr. Domán László Összegzés - előretekintéssel Az elmúlt esztendő a sűrűn jelentkező, apróbb-nagyobb gondok ellenére, kiemelkedően sikeres volt, s ez az év valószínűleg a gyár történetében a magasan kiugró csúcsévek közé fog mindig is tartozni. A termelés mennyiségi ala­kulása ugyan szerényebb volt a korábbi évekétől — hiszen néhány évvel ezelőtt 7 milli­­árdot meghaladó cigarettát is gyártottunk —, a 6 milliárd 370 millió db-os termelés azon­ban másfél százalékkal halad­ta meg a tervezettet. Ami szá­munkra kedvező és meghatá­rozó, a licenccigaretták terme­lési és értékesítési részarányá­nak minden eddigit meghala­dó növekedése. A közel 1 mil­liárd db-os licenccigaretta-ter, mêlés több mint 26%-os nö­vekedést jelentett az előző évihez viszonyítva, de örö­münkre szolgál az is, hogy a saját kifejlesztésű Helikon gyártmánycsaládunk is szép piaci sikert ért el, s ebből mintegy 20%-kai termeltünk többet, mint a korábbi évek­ben. Költségeink mérséklésénél jelentős szerepe van annak, hogy a filterrudak előállítá­sát egyre jobb minőségben és gazdaságossági mutatókkal si­került megvalósítani, minimá­lisra csökkentve a vásárolt fil­ter részarányt. A közel 16 millió db-os szi­vartermelés a tervek szerinti mennyiséget és összetételt je­lenti. A cigarettatermelésben a minőségi termékek részarány­­növdkedése — ami nagyobb munkaráfordítással jár együtt —, valamint a filterrudak sa­ját termelésben való biztosí­tásának hatására a tervezett létszám kissé növekedett, de a termelékenység mindezek ellenére mind a tervezettet, mind pedig a bázist jelentő­sen meghaladta. A vállalati átlagkereset az adózás szempontjából optimá­lisnak ítélhető, 10%-kai nö­vekedett. Az 1 főre jutó átlag­­kereset megközelíti a 89 000 Ft-ot. Erre a keresetnöveke­désre a hozzáadott érték nö­vekedése és ezen belül is, el­sősorban a nyereség jelentős mértékű emelkedése nyújtott fedezetet. Lapzártakor — de még a lap megjelenésekor is — foly­nak a zárlati munkák. Mérleg­­eredményre csak február 10. táján számíthatunk. Az előze­tes számításaink azonban azt mutatják, hogy a vállalat nye­resége 200—210 millió Ft kö­rül alakul. Ez az eredmény több mint 30%-kal haladja meg az előző évit és mintegy 15%-kal a tervezettet. Ebből az eredményből az 1987. évi vagyonelszámolás és adózás után képzett alap mintegy 55—60 millió Ft sa­ját rendelkezésű nyereségrész marad a vállalatnál. Az 1988. évi felkészülés, a lehetőségek számbavétele már hónapok óta tart. Ehhez két, meghatározó tényezőt kell fi­gyelembe venni: — a cigarettafogyasztás ten­­denciális csökkenése kap­csán jelentkező termelés­­csökkenést és — a népgazdasági szabályo­zórendszer, az ár- és adó­reform hatásait. Cigarettatermelésünk, amely az előzetes tervek szerint 6 milliárd 150 millió db lesz, termékszerkezeti arányaiban megfelel az előző évinek. Az ár_ és adóreform hatá­saként lényegesen megváltoz­nak a vállalat finanszírozási, adófizetési körülményei, illet­ve jelentősen csökken az elér­hető nyereségszintje. Az álta­lánosan jellemző termelői ár­színvonal-csökkenés vállala­tunk esetében több mint 80 millió Ft-os nyereségcsökke­nést eredményez, emelkednek a dohányárak, a hazai dohá­nyoknál mérsékeltebben, a li­cenccigaretták báziskeveréke viszont radikálisan. A bérek bruttósítása is jelentős, 12 millió Ft-ot meghaladó nagy­ságrendű költségnövekedést eredményez. A termelés csökkenésére és a bérszabályozásra való tekin­tettel, fontos feladat a nélkü­lözhető létszám mielőbbi le­építése. Ez természetesen csak hatékony munkavégzéssel, jő szervezéssel és irányítással oldható meg. 1988-ban nagyon szigorú anyag- és költségtakarékossá­got kell megvalósítani, ami­nek nemcsak a termelésben felhasznált anyagok megtaka­rításánál, de a segédüzemi és kiszolgáló tevékenység költsé­geinek a csökkentésénél is je­lentkezni kell. A minőség tekintetében úgyszintén nagy feladatok vár­nak ránk és ez, az előbbiek­hez hasonlóan, nemcsak és nem elsősorban a termelőgépeknél dogozók munkájától, hanem az anyagbiztosítás, anyagmoz­gatás, karbantartás és más, hasonló tevékenységek mun­kaminőség-javításától függ. Bárdos Miklósné dr. Darc Ro Lap — az egyik legfiatalabb település Dél-Vi­­etnamban. Három évvel ez­előtt Ho Si Minh-város ifjú önkéntesei tették termővé itt a földet és adták át műve­lésre. Az önkéntesek az új telepü­lés körüli szűzföldeken gumi­­ültetvényt telepítettek, ez fog­ja biztosítani Darc Ro Lap jö­vőjét. A Darnong gumitársa­ság több mint 39 500 hektáron ültetett gumifát, amiből már az idén 500 hektárnyi termőre fordult. Az igazgató számítá­sai szerint, jövőre már kétszer ennyi gumit csapolnak az ül­tetvényen. A munkáslakások szellős, levegős helyen épültek — va­• • Önkéntesek munkája lamennyi kétemeletes, tágas, kényelmes. A házak közötti területet kávé- és borscser­jével ültették be. Nem megy itt veszendőbe a legkisebb, művelésbe vonható földecske sem. A közeli dombtetőn hét­végi pihenőközpont épült, ahol kellemes körülmények között lehet kulturáltan étkezni, ze­nét hallgatni és filmeket néz­ni, újságot olvasni, beszélget­ni. A legjelentősebb szolgál­tatás azonban a 600 nézőt be­fogadó színház, 'amit ugyan­csak az önkéntesek építettek. Egy másik, jó levegőjű ma­gaslaton kapott helyet a te­lepülés kórháza, melynek or­vosai és ápolónői szintén ön­kéntesek. Átadták már ren­deltetésének az első oktatási központot, amelyben hat tan­termes iskola és három helyi­ségből álló bölcsőde létesült. Felépült egy kis cementgyár, továbbá néhány fa- és citrus­­feldolgozó üzem. A citruspá­­linkát Ho Si Minh-városban értékesítik. A fiatal önkéntesek most újabb földterületek termővé tételén, új beruházások meg­valósításán dolgoznak Darc Ro Lap környékén.

Next

/
Oldalképek
Tartalom