Egri Dohánygyár, 1985 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1985-01-01 / 1. szám

XIV. évfolyam, 1. szám ÁRA: 2,30 FORINT 1985 január A A M ETE számot adott munkájáról A Magyar Elelmezésipari Tudományos Egyesület Heves me­gyei Szervezete az elmúlt év végén vállalatunknál tartotta ki­bővített elnökségi ülését. Az elnökségi ülésen részt vettek Heves megyei élelmiszeripari vállalataink igazgatói, a tudományos egyesület üzemi csoportjainak titkárai és a vezetőség tagjai. Az elnökségi ülésen beszámoló hangzott el az egyesület területi szervezetének 1984. évi munkájáról. Dr. Huszti Ferenc, az egye­sület megyei titkára beszámolójában elmondta, hogy a megyé­ben működd 8 élelmiszeripari vállalat 10 üzemi csoportjának keretében 1984-ben végzett munka eredményes volt. Az 500 fős egyesületi tagság részt vállalt azon célkitűzések megvalósításá­ból, hogy a tudományos eredmények gyakorlati megvalósításá­val, a hétköznapok során tehető kis lépésekkel is előbbre vi­gyük a fejlődést. Elmondta továbbá — jelen­tőségénél fogva is kiemelke­dik az egyesület munkájából a Műszaki-Közgazdasági Hetek rendezvénysorozata, amely a megyében már hagyományossá vált. Az október—november hónapban megrendezett Mű­szaki-Közgazdasági Hetek ideje alatt területi szerveze­tünk 15 rendezvénnyel, s ezen közel 800 fős résztvevővel a MTESZ tagegyesületei közül a legaktívabbnak bizonyult. Ez nem csak a rendezvények szá­mára vonatkozik, hanem azok tartalmát tekintve is igen eredményesnek ítélhetők. Több olyan nagy rendezvény volt ugyanis, amelyeket szakága­zati vonatkozásban országos érdeklődés kísért. Titkári beszámolójában konkrétan értékelte az egyes üzemi csoportok elmúlt évben végzett munkáját, és szólt az itt-ott tapasztalt hiányossá­gokról. Beszámolt a területi szervezet vezetőségének mun­kájáról, a központi rendezvé­nyekről. Elmondta továbbá, hogy a MTESZ megyei elnök­sége kétévenként számoltat be a végzett munkáról. A leg­utóbbi beszámoltatás során a MTESZ megyei elnöksége el­ismerését fejezte ki az egye­sület vezetőségének és vala­mennyi aktivistájának vég­zett munkájáért. Szólt továbbá arról, hogy az országos elnökség is időről időre értékeli a területi szer­vezetek munkáját és a me­gyénkben folyó egyesületi munkát a legjobbak között tartja számon. Több aktivistánk — csoport- titkár, elnökségi tag, egyesü­leti tag — részesült az elmúlt időben különböző egyesületi kitüntetésben, illetve pénzju­talomban. Az elismerések arra ösztö­nöznek minket, hogy a jövő­ben is tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az egyesületi munka színvonalas végzéséért. Többet kell tennünk, mint az elmúlt időben tettünk a fiata­loknak az egyesületi életbe való bekapcsolására. Ez a fia­talítás egyúttal lehetőséget is jelent a fiatálok gyorsabb munkahelyi beilleszkedéséhez. Feladataink között állandóan napirenden kell tartani a tag- szervezést, ezen belül a diplo­mások érdeklődését kell fel­keltenünk és megnyernünk őket az egyesületi munkának. A munkavégzésben is né­hány újfajta módszert cél­szerű bevezetnünk. Felhívta a figyelmet arra, hogy az új szabályozók lehetőséget adnak arra, hogy a MTESZ kereté­ben megbízás alapján munkát vállaljanak az egyesületi ta­gok egy-egy téma konkrét ki­dolgozására. Az ilyen jellegű megbízásokat ugyanis költség terhére számolhatja el a vál­lalat. A komolyabb, nagyobb munkabefektetést igénylő fel­adatok megoldásába ily mó­don is be kell kapcsolódnunk a jövőben. A hozzászólók között Fodor Sándor, a Heves megyei Ga­bonafelvásárló és -Feldolgozó Vállalat igazgatója megkö­szönte a vezetőség és az egye­sületi aktivisták évről évre kifejtett munkáját, amely vé­leménye szerint az élelmiszer- ipar és azon belül konkrétan az adott vállalat rangját is emdli. Véleménye szerint a beszámoló kevesebbet mond el, mint amennyit az egyes csoportok és a vezetőség va­lóban végzett. Ez jó is, hiszen nem dicsekednek az elért eredményekkel, de az ered­ményekről, a végzett munká­ról való bővebb tájékoztatás talán oly szempontból is hasz­nos lenne, hogy más vállala­toknál is lehetne hasznosítani a szerzett tapasztalatokat. Ja­vaslom, hogy a jövőben a kü­lönböző vállalatok vagy üzemi csoportok együttesen is szer­vezzenek rendezvényeket. Szipszer Imre, a Heves me­gyei Sütő- és Édesipari Vál­lalat igazgatója hozzászólásá­ban elmondta: úgy látja, hogy Heves megyében a MÉTE életképes és jól funkcionál. Köszönetét fejezte ki a terü­leti szervezet vezetőségének aktív, lelkes munkájáért. El­mondta, hogy a sütőipari szak­osztály munkájába is egyre több fiatal szakember kap­csolódik be és tevékenységük jól hasznosul a vállalati mun­kában, jelentkezik a gazdasági eredményekben. Hasonló véleményét fejezte ki Bellák István, a Hatvani Konzervgyár és Juhász Béla, a Gyöngyösi Tejüzem igazga­tója is. Molnár Gábor, a Heves me­gyei Állatforgalmi és Hús­ipari Vállalat igazgatója, a MÉTE Területi Szervezet el­nöke hozzászólásával a be­számolóhoz hozzáfűzte, hogy a szerénység jó, mert azt mu­tatja, hogy nem vagyunk el- bizakodottak, de tudnunk kell. hogy az élelmiszeripari válla­latoknak nagyobb propagan­dára lenne szüksége, mint amilyen az elmúlt időben ta­pasztalható volt. A munkánk olyan, az egyesület tagválla­latainak valamennyi üzeméből olyan termékek kerülnek ki, amellyel a fogyasztók nap mint nap találkoznak és véle­ményt mondanak, elismerést vagy bírálatot. Véleménye szerint a MÉTE Heves megyei vezetőség munkájának elis­merését fejezi ki, hogy a me­gye élelmiszeripari vállalatai­nak gazdasági vezetői elfo­gadták meghívásunkat és részt vettek ezen a progra­mon, amely az elnökségi ülé­sen túl az Egri Dohánygyár jó megismerését is célozta. Megköszönöm egyrészt a le­hetőséget az Egri Dohánygyár vezetőinek és gratulálok az elért eredményekhez, az itt látottakhoz, másrészt köszö- netemet fejezem ki minden résztvevőnek, aki elfogadta meghívásunkat és részt vett a mai munkában, javaslataival is hozzájárult munkánk jobbá tételéhez. Azok az elismerések, amik itt, illetve más fórumokon el­hangzottak, arra köteleznek bennünket, hogy továbbra is eredményesen végezzük mun­kánkat. Célunk, hogy az élelmiszer- ipari tudományos egyesület Heves megyében a jövőben is jó színvonalon működjön és módja legyen a szakemberek tudományos egyesületi mun­kájának összesfogására, és ezeken a szakmai jellegű te­vékenységeken túl baráti, em­beri közösségekké is ková - csolja az élelmiszeriparban dolgozókat. Ezt követően az elmúlt év­ben kiemelkedő munkát vég­zett aktivisták jutalmazására került sor. — BM — Új ev új feladatok 1985 különös jelentőségű a hazai politikai életben. A következő tizenkét hónapban zárul a VI. ötéves terv­időszak, amely társadalmunk, gazdaságunk életének fon­tos szakaszát jelenti. Márciusban tartja a párt XIII. kongresszusát, amely nemzeti programot hirdet és követ­kező fél évtizedre kijelöli népünk főbb teendőit ország­építő munkánkhoz. Április 4-én ünnepeljük hazánk fel- szabadulásának 40. évfordulóját, amely történelmi visz- szapillantásra ad módot, az eredmények felvázolására a további cselekvések meghatározására. Kiemelkedő eseménysorozatra készülünk tehát, amelyet bizonyít az országos méreteket öltött munkamozgalmak sokasága. A felajánlások az eredményesebb, az odaadóbb munkára, hazánk jó hírének gyarapítására szolgálnak. Ha visszatekintünk az MSZMP Központi Bizottságának múlt évi decemberi ülésére, amelyen értékelte legfőbb politikai testületünk a gazdaság, a társadalom 1984-ben végzett munkáját, akkor örömmel állapíthatjuk meg. hogy népünk, országunk tovább gazdagodott. A feszült nemzetközi politikai, világgazdasági helyzet ellenére Magyarország megítélése a világban tovább javult. Ehhez hozzájárult, hogy 1984-ben is sikerült megőrizni nemzet­közi fizetőképességünket, és a külkereskedelmi mérleg aktívuma kedvezőbben alakult. Mindez olyan körülmények között történt, amikor a nemzetközi cserearányok tovább romlottak. Az ipari ter­melés a tervezettnél gyorsabban fejlődött, a mezőgazda­sági termékek termelése pedig jelentősen felülmúlja az 1983. évit. Különösen kiemelkedő a gabonagazdaság ered­ménye. Gondok vannak ugyanakkor a munkaszervezés­ben, a hatékonyság növelésében, az ésszerűbb anyag- és energiafelhasználásban. Miután 1984-ben jelentős munkát folytattak a VII. öt­éves népgazdasági terv kialakítására, megszülettek a terv főbb gazdaságpolitikai elgondolásai. Ezzel összhangban döntések születtek a gazdaságirányítási rendszer tovább­fejlesztésére is. Így 1985-ben a nemzeti jövedelem bővü­lésére alapozva fontos, hogy tovább javítsuk a népgaz­daság egyensúlyi helyzetét. Meg kell állítani az átlagos reálbérek és a beruházások mérséklődésének folyamatát, ugyanakkor csökkenteni az adósságállományt. Az emlí­tett célkitűzések elérésére fel kell gyorsítani a műszaki fejlesztést, a termelés szerkezetének olyan változásait, amelyek a versenyképességet javítják, fokozzák a gazda­ságos kivitelt, és csökkentik az importot. Az is fontos, hogy a munka termelékenysége a népgaz­daságban az eddiginél jobban emelkedjen, ugyanakkor a fajlagos anyag- és energiafelhasználás erőteljesen csök­kenjen. Fontos a szállitásszervezés ésszerűsítése, a haté­konyabb munkaerő-gazdálkodás. Az idei népgazdasági terv céljainak megvalósítását alátámasztja a gazdaság- irányítási rendszer széles körű továbbfejlesztése. A sza­bályozórendszer középpontjában a vállalati és személyi érdekeltségi rendszer áll. A termelői árrendszerben meg­valósuló változások fokozatosan bővítik a vállalati ön­állóságot a külső és belső piaci viszonyokhoz való alkal­mazkodásban. Megkezdődik a bankrendszer továbbfej­lesztése, az új vállalatirányítási formák bevezetése és a népgazdasági tervezés korszerűsítése. Mindezek összessé­gében elősegítik a tervcélok reális valóra váltását. Mentusz Károly Az energetika távlatai A szovjet atomerőművekben az idén 136,5 millió kilowatt­óra villamos energiát állíta­nak elő, 24 százalékkal töb­bet, mint tavaly. Kapacitásu­kat ebben az évben összesen 6 millió kilowattal növelik, s a következő évtizedben úgy fejlesztik a nukleáris energiá­val működő erőműveket, hogy teljesítményük elérje a 10 millió kilowattot. Az évszá­zad végére az atomerőművek várhatóan 3 milliárd kilowatt­óra áramot szolgáltatnak, ösz- szehasonlításul érdemes meg­jegyezni, hogy 1975-ben a Szovjetunió valamennyi erő­művének volt ennyi az össz­teljesítménye. Ma a szovjet villamos ener­getika alapját még a hőerő­művek jelentik. Ezekben állít­ják elő a teljes energiaszük­séglet 80 százalékát. Noha ez az arány az atom- és vízi erő­művek hálózatának bővítése révén csökken, a hőerőművek továbbra is túlsúlyban marad­nak. A legnagyobb fűtő-energe­tikai létesítmények a Távol- Keleten épülnek. Ilyenek az ekibasztuzi, a kanszk-acsinszki és a tyumeni erőmű. Jelenleg a Kazahsztán területén talál­ható ekibasztuzi lelőhelyről származik a külszíni bányák teljes széntermelése — az erő­művek fő energiaforrásának — egynegyede. Ekibasztuzban öt nagy hőerőmű épül, 20 millió kilowatt teljesítménnyel. Az első erőművet 1984 végén ad­ják át rendeltetésének. A szibériai Kanszk-Acsinszk- ban feltárt lelőhely barnaszén- tartalékait 400 milliárd ton­nára becsülik a geológusok. Itt több 6,4 millió kilowattos erőművet létesítenek, amelyek közül már szerelik a berezovi létesítmény gépeit és beren­dezéseit. Nyugat-Szibériában a tyu­meni terület olaj- és gázme­zőinek bázisán is megkezdték az erőművek építését. Az idén a Szovjetunióban 40,8 milliárd rubelt fordítanak a fűtőanyag- energetikai ágazat fejleszté­sére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom