Egri Dohánygyár, 1981 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1981-06-01 / 6. szám

AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA----------------------------­A V\ fl“ J >-í X. évfolyam, 6. szám ARA: 1,80 FORINT _____ál__________________ 1 981. június hó 85 éves gyárunk Hazánkban kialakult szo­kások alapján a 85 éves év­forduló nem tartozik a ju­bileumi évfordulók körébe, ezért nem szokás külön, ün­nepélyes körülmények között megemlékezni róla. hjt égis, mi az, amiért szólnunk kell a gyár fennállásának 85. évéről? Elsősorban azért, mert a 85 év során 1981 az első olyan év, amely az Egri Dohány­gyárban az 1896-os alapítás óta alapvető változást jelen­tő év. 1981 ugyanis az ön­állóvá vált vállalat első olyan éve, amikor az önálló vállalati gazdálkodás mint­egy vizsgalehetőséget bizto­sít a vállalat vezetése, a vál­lalat teljes kollektívája számára, hogy hogyan, mi­lyen eredményekkel használ­juk ki az önállóság által nyújtott lehetőségeket fele­lősségteljesen a vállalati munka hatékonyságának fo­kozására. A 85 éves gyár történeté­nek több jelentős dátuma van, hiszen az eredetileg szivargyárnak épült, gyár többször nagyarányú válto­záson ment keresztül. Ennek ellenére csupán két dátumról szeretnék kiemel­ten említést tenni, 1944. no­vemberéről és 1964-ről. 1944. november 30. Eger város fel- szabadulása, s ezzel együtt annak a történelmi jelentő­ségű ténynek a megteremté­se, hogy a gyár elindulhat a szocialista fejlődés útján. E lehetőséggel a gyár akkori dolgozói jól éltek, hiszen a nagyarányú károsodás elle­nére 1946 elejére a termelés elérte a háború előtti szin­tet. A másik jelentős dátum 1964., amikor a Budapestről történő ipartelepítési politi­ka gyakorlati végrehajtása­ként az Egri Dohánygyár vette át a füstszűrös ciga­retták gyártását, amely ab­ban az évben mintegy más­fél milliárd darab füstszűrös cigaretta termelését jelentet­te. 1964 és 1970 között nagy_ arányú műszaki fejlesztés ment végbe a vállalatnál, melyek eredményeként a füstszűrőscigaretta-terme­lés évi 6 milliárd darabra növekedett, s ugyanakkor a gyártmányféleségek száma is jelentősen bővült. A gyár 1971-ben ünnepel­te fennállásának 75. évfor­dulóját. Az évfordulót mun­kasikereink jegyében ünne­peltük meg, és ezt fémjelez­te, hogy akkor a gyár az MT—SZOT Elnöksége Vörös Vándorzászlója kitüntetésben részesült, s ugyanakkor a gyár több dolgozója kor­mánykitüntetéseket vehetett át. Az 1971. és 1981. között el­telt 10 év jelentős évtized volt a vállalat történetében^ különösen a saját erőből vég­rehajtott műszaki fejlesztés, technológiai fejlesztés és gyártmányfejlesztés tekinte­tében. Ez alatt az időszak alatt nyolc új gyártmánnyal jelentünk meg a piacon, köz­tük az azóta rendkívül nép­szerűvé vált Füstszűrös Symphoniával, Filtollal, He­likonnal, Románccal. Három licencgyártmány gyártását vezettük be, a Golden Smar tét, a Milde Sortéét és a Marlboroét. Köztük a Marl­boro nagy sikernek örvend, 1981. évi forgalma magasára ellenére megközelíti a 200 millió darabot. Az utolsó évtized jellem­zője az volt, hogy meglévő gépeink kapacitását igyekez­tünk jobban kihasználni és csökkenő hasznos időalap mellett a termelést mintegy 15%-kal növeltük. Vállala­tunk füstszűrőscigaretta-ter- melése elérte az évi 7 mil­liárd darabot. Jelentős vál­tozás következett be a fil­tergyártáson, hiszen a visz­kóz filterek gyártása mellett bevezetésre került a papír, majd később a cellulóz-ace- tát filterrudak gyártása is. A gyártás- és gyártmány- fejlesztés együtt járt szociá­lis helyzetünk javításával is, bővültek az üdülési lehető­ségek, új fürdőt és öltözőt építettünk, kondicionáló ter­met hoztunk létre és meg­valósítottuk az üzemorvosi ellátást. A 10 év jelentős változást hozott a képzés és tovább­képzést illetően, s ennek eredményeként a vállalatnál dolgozó emberek több mint 50%-a ma már szakképzett­séggel rendelkezik. Ónálló vezetőképzést va­lósítottunk meg, ezzel mint­egy felkészültünk a vállalat számára megnövekvő lehe­tőségek felelősségteljesebb kihasználására. A középve­zetők, az alsó szintű vezetők és az utánpótlásként számba- jöhető munkatársaink részé­re vezetőképzési kurzusokat rendszeresítettünk, s ezt a munkát a továbbiakban is folytatjuk. Ennek eredmé­nyeként viszonylag nagy ön­állóságot tudunk biztosítani a munkahelyi vezetők részé­re, mely magában foglalja a munkáltatói jogok gyakor­lását, a bérfejlesztéssel, az anyagi és erkölcsi ösztönzés­sel kapcsolatos jogokat is. A fejlődés természetesen nem volt ellentmondásmen­tes, de a konfliktushelyzetek megoldását egyre több mun­katárs bevonásával a külön­böző DH-akcióbizottságokon keresztül,. a szocialista bri­gádok segítségével az esetek többségében sikerült elvé­geznünk. Ennek eredménye­ként a termelés emberi és anyagi tényezői fokozatosan javultak és ezt a javulást a a vállalati eredményekben is felmutathatóvá tettük. Ezt a munkát ismerték el azzal, hogy a vállalat az elmúlt 10 év alatt 8-szor elnyerte a „Kiváló Vállalat” megtiszte­lő kitüntető címet és egyszer, 1976-ban a Minisztertanács és a SZOT Elnöksége Vörös Zászlaját. A szocialista brigádmoz­galom jelentős fejlődése, s ennek következtében a bri­gádokban dolgozó emberek egyéni képességeinek minél jobb kibontakoztatása az el­ért munkasikerek egyik alapvető feltétele volt. A szocialista brigádmozgalom­ra jellemző, hogy az elmúlt 10 év során munkájukat a legmagasabb brigádkitünte­tésekkel is elismerték. A Kossuth Zsuzsa Szocialista Brigád Állami Díjban, a Pe­tőfi Komplex brigád a Ma­gyar Népköztársaság Kiváló Brigádja kitüntetésben része­sült. 6 brigádunk megkapta a Szakma Kiváló Brigádja kitüntetést és több mint 20 brigádunk rendelkezik az Aranykoszorús Szocialista Brigádplakett kitüntetéssel. Ha feltesszük a kérdést, hogy kihasználtuk-e lehető­ségeinket, akkor erre a vá­lasz egyértelműen az, hogy nem. Emberi és anyagi lehe­tőségeink tekintetében még messze vagyunk az optimá­lis kihasználástól. A válla­lati önállóság lehetőséget biztosít az egyéni, csoport-és magasabb rendű érdekek fokozottabb összehangolásá­ra, s ezen keresztül a meg­lévő lehetőségek jobb kihasz­nálására. A vállalati önállóság ab­ból a szempontból is jelen­tős, hogy ésszerű kihaszná­lása lehetővé teszi az embe­ri és anyagi lehetőségeink fejlesztését, s ennek alapján VI. ötéves tervünk sikeres teljesítését. Perspektíváink jók, a lehetőségek emberi módon történő kihasználása az itt dolgozó emberek, va­lamennyi fogyasztónk és vég­sősoron társadalmunk érde­kében vállalatunk vezetése és egész kollektívája számá­ra örömteli feladatot jelent, melynek megvalósításáért ér­demes alkotó módon dolgoz­ni. A 85 év alkalmat ad arra is, hogy név szerint is em­lítést tegyünk azokról a dol­gozóinkról, akik több mint 30 éve a vállalatnál dolgoz­nak, s munkájukkal, a vál­lalathoz történő ragaszkodá­sukkal segítették feladataink sikeres megoldását. Több mint 30 éves mun­kaviszonnyal rendelkeznek: Ujj József, Visnyei Miklós, Fiklóczki István, Szabó And" rásné, Fialkovics István, Ürge László. 30 éves munkaviszonnyal rendelkeznek: Antal Kálmán­ná, Bárány Tibor, Bárány Tiborné, Cserven Kálmánná, Csízik Istvánná, Csutorás Sándorné, Deák Sándorné, Fehér Gyuláné, Fekete Mik- lósné, Fiala Tivadarné, Fo­dor Ferenc, Gömöri István­ná, Hegykői Józsefné, Ka­szás Imréné, Kelemen Antal, Madaras Sándorné, Nagy Lászlóné, Orosz Lászlóné, Papp Gáborné, Petrucz Ilo­na, Simon Mihályné, Szarvas Györgyné, Tóth Sándorné, Vass Lászlóné. Tsrmészetesen nemcsak * nekik, hanem a vál­lalat valamennyi becsületes munkát végző dolgozójának köszönetét mondunk a vál­lalat politikai, társadalmi és gazdasági vezetése nevében, és arra kérünk mindenkit, hogy tartsanak velünk újabb, felelősségteljesebb feladata­ink megoldásában, mindany- nyiunk, a fejlett szocialista Magyarországot építő tár­sadalmunk érdekében. Dr. Domán László igazgató Vendégünk: Bihari Klára Az ünnepi könyvhét alkal­mából vállalatunknál meg­rendezett író—olvasó ta­lálkozóra Bihari Klára Jó­zsef Attila-díjas írónőt hív­tuk meg, akiről Bozóky Eva a következőket írja: „A József Attila-díjas Biha­ri Klára legnépszerűbb író­nőink közé tartozik. A negy­venes években kezdett írni, egy verseskötet és két szín­mű jelzi indulását, érett mű­veit, a széles közkedveltség­nek örvendőket az utóbbi években, tehetsége kibontako­zása idején írta. Egymás után jelennek meg munkái: a Brigitta nővére, a Szom­júság, a Bahcsiszeráji láto­más, a Tisztességes asszony, a Holnap és három mesés­könyve. Regényeiben, no­velláiban mindig napjaink etikai problémáit dolgozza fel: hősei átalakuló, a kor szavát értő, olykor vívódó középkorúak, vagy életüket az előbbiekkel harcolva ala­pozó fiatalok.” Az írónő meghívásunkat elfogadta. A találkozó elő­készítéseként a Megyei Könyvtár segítségével mű­veiből bibliográfiát állítot­tunk össze, valamint dolgo­zóink számára lehetővé tet­tük, hogy helyben kölcsö­nözzék az írónő bármelyik munkáját. Ilyen előkészüle­tek után egyre fokozódó kíváncsisággal vártuk a találkozást. Június 4-én minden érdeklődő a Kari­kás Frigyes ifjúsági szocia­lista brigád vendége volt, akik a házigazda szerepét látták el. Nem teljesen ide­genként köszönthettük az írónőt, hiszen müvei vallot­tak róla. Munkáinak ismerete biz­tosíték volt egy közelebbi kontaktus kialakítására. A beszélgetés témája a realista író és a társadal­munkban élő emberek kap­csolata, valamint regényei­nek és novelláinak élmény­anyaga volt. Beszélt arról, hogy a számunkra nem ép­pen tipikusnak tűnő, olykor nyomasztó élményt adó ese­ményeket megtörtént ese­tekből dolgozta fel, szőtte tovább. Részletezte a ma­gánélet, az egymás mellett éles konfliktusait. Igen so­kat foglalkozott az intézet­ben felnőtt fiatalok helyze­tével, érzelmi kiszolgálta­tottságukkal. Rámutatott arra, hogy az embereknek mi­lyen nagy szükségük van az őszinte érzelemre, a ki­egyensúlyozott magánéletre. Hősei útkereséseit, önma­gukra találását elemezte. Személyes beszélgetés során nagyon sok kérdést tett fel a gyárunkban dolgozó fia­talok életével, szabad idős tevékenységével, baráti kö­rök kialakulásával kapcso­latban. Az idő rövidsége miatt nem tudtuk azt a kérését teljesíteni, hogy be­mutassuk neki vállalatun­kat. Másnap azonban ismét felkeresett bennünket, így erre is sor kerülhetett. Az írónő személyében egy rendkívül közvetlen, színes előadó egyéniséget ismer­hettünk meg. Tisztelettel, szeretettel fogadta olvasó­it. Az írónő nevében is fel­hívom a figyelmét minden­kinek: az ősszel megjelenő könyvújdonságok között ta­lálkozhatunk legújabb kö­tetével. Nagy Hajnalka ( MÉMSÍmT) Az évből öt befejezett hó­nap áll mögöttünk, amely­nek gazdasági eredményei­ről illetve ezekkel összefüg­gő fontosabb eseményekről adunk számot. Filteres cigarettatermelésünk 3085 millió db volt. Ez minimá­lis mértékben, mintegy 1,8 millió db-bal — százalékosan szinte ki sem fejezhető — el­marad a tervezettől, ugyan­akkor 63 millió db-bal 2°/0Jcal meghaladja a bázist. A tervtől való elmaradásunk okát a viszonylag gyako­ri az egyes anyagok hiánya miatt kényszerű átállítások­ban kereshetjük. Szivartermelésünk továb- ra is elmarad a tervezettől és a bázistól is. A termelés- kiesés továbbra is jelentős mértékű, tervtől 14,8 %, bázistól 27,4 %. Készáru termelési érté­künk 477 198 ezer Ft volt, a vizsgált időszakra. Ez, a szivartermelésünk csökkené­se ellenére 0,3 %-ka 1 több a tervezettnél. Terméksoros termelési ér­tékünk 19 947 e Ft-ot ért el, ami elsősorban az előállított szivarmennyiség visszaesése miatt 1,5 %-kal elmarad a tervtől, és 1,7%-kal a bá­zistól is. A fentiekből is lát­ható, hogy a szivartermelé­sünk — ha csak a szá­mokat vizsgáljuk — vi­szonylag csekély arányban játszik szerepet a vállalat fontosabb mutatóinak alakí­tásában Ugyanakkor önálló ágazata vállalatunknak, az országban egyedül foglalko­zik szivarelőállítással, így valóságos jelentősége na­gyobb, mint amennyit a számok mutatnak.. Ezért nem szabad figyelmen kívül hagynunk a visszaesést, fog­lalkozni kedd vele meg kell oldani a problémákat. Létszámgazdálkodásunk kö­zelítőleg megfeledt az elvárá­soknak. A tervezett 1018 fő­vel szemben 1020 fő az átlag­létszámunk, és ezzel biztosít­ható, hogy mihamarabb be­áll junk a tervezett szintre. Termelékenységi mutatóink általában — csekély eltéréssel — a 100% körül állnak, vagyis megfelelnek a bázis, illetve a tervezett szintnek. Május 29-én került sor a dohánykészletek, illetve a dohánygöngyölegek leltározá­sára. Ez a munka — szeren­csére úgy is mondhatjuk- — a szokásos rendben zajlott le. A munkák ilyen minőségű elvégzéséhez, nagy mértékben hozzájárul a raktár gondos előkészítése, illetve a leltáro­zók és leltárellenőrök gondos munkája. E cikk megírása idején is foyik vállalatunknál a két évenként rendszeresen a PM Bevételi Főigazgatóság által lefolytatott pénzügyi és gaz­dasági ellenőrzés—revízió. Az egyhónapos munka során, ellenőrzés alá kerül szinte valamennyi gazdasági, gaz­dálkodási, vagy azzal össze­függő folyamat. Ez az el­lenőrzés fontos a népgazdaság szempontjából, mert ezzel a felsőszintű irányító szervek vizsgáim, ellenőrizni tudják a gazdasági egységek munká­ját és fontos a vállalat olda­láról is, hiszen így „ bizonyít­ványt kap” saját végzett te­vékenységéről. Itt rögtön megjegyezzük azt is, hogy az eddig lefolytatott vizsgálatok vállalatunkra nézve, lényeges elmarasztaló megállapítást nem tettek. Véglegesen pont került az uj szociális épület finanszíro­zási problémája végére. A Pénzügyminisztérium egyedi engedélye alapján lehetőséget kaptunk arra, hogy az előző években képződött tartalék­alapunkból, visszapótlási kö­telezettség nélkül használhas­sunk fed 21 millió forintot, erre a célra. Ez az összeg, il­letve a már korábban fejlesz­tési alapunkból elkülönített mintegy 7 millió forint ele­gendő lesz az új — és már na­gyon várt — szociális épület elkészíttetésére. Ugyanakkor ez azt is je­lenti, hogy az 1981-es ter­vünkben erre a célra beállí­tott 12—14 millió forintos fenntartási költség nem me­rült fel —, vagy legalábbis messze nem ilyen mértékben — és ez az eredményünket növeli majd. Lapzártakor befejeződött a vállalat VI. ötéves tervének kidolgozása. Takács György

Next

/
Oldalképek
Tartalom