Egri Dohánygyár, 1978 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1978-01-01 / 1. szám

VII. évfolyam, 1. szám Ali A: 1,— rUKINT EGRI DOHÁNYGYÁR Minőség! Minőség! Minőség! SZOKÁS SZERINT, ami­kor egy évet lezárunk, ösz- szevetjük eredményeinket az elmúlt év adataival. Értékel­jük munkánkat. Ez az érté­kelés lehet felületes, öniga­zolás jellegű, amikor magun­kat akarjuk megnyugtatni arról, hogy jól dolgoztunk, javultak eredményeink, ami hiba, hiányosság akadt az évközi munkánk során, arról nem tehetünk, tőlünk füg­getlen okok okozták. Lehet az értékelés elemző, amikor azt is megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetett volna az el­ért eredményt növelni, mik voltak a hiba okai, melyek az elmúlt év során gátolták munkánk eredményét, haté­konyságát. Hogyan lehet eze­ket a hibákat, hiányosságo­kat megszüntetni, vagy csök­kenteni. Ez a helyes értéke­lés, mert ez a jövőbe mutat. Az ilyen értékelés nem en­gedi meg, hogy , „üljünk a babérjainkon”. Az elmúlt év decemberé­ben megtartott műszaki kon­ferencián már foglalkoztunk 1977. év várható eredményei­vel és az 1978. évi feladata­inkat is vázoltuk. Több hozzászóló tett em­lítést gyártmányaink minő­ségével kapcsolatban. Egy­öntetű volt a hozzászólások alapján a vélemény, hogy 1977-ben 1976-hoz viszonyít­va javult gyártmányaink mi­nősége. Az is kicsendült a hozzászólásokból, hogy a be­érkező cigarettagyártási, szi­vargyártási és filtergyártási alap- és segédanyagok mi­nőségével kapcsolatban még sok a hiányosság. Ez így is igaz, de arról, hogy nekünk, az Egri Dohánygyár dolgo­zóinak mit kell tenni, ho­gyan kell dolgozni 1978-ban, hogy 1977. évhez viszonyítva ténylegesen jobb minőségi gyártmányt . biztosítsunk • a fogyasztóknak, kevés szó esett. Ügy éreztem, mintha a mások munkájának javu­lásától várnánk elsősorban gyártmányaink minőségének fokozását. Igaz, hogy a ciga­rettagyártás minőségét alap­vetően befolyásolja a fel­használt dohányanyag, ciga­rettapapír. filterrúd. rag­anyag, stb., de ezeket az anyagokat a mi minőségi át­vevőink minősítik és veszik át, vagy zárják ki az átvétel­ből, vagy még visszább me­gyek, vajon, amikor meg­rendeltük a gyártáshoz szük­séges anyagokat, szerepelt-e a megrendelésben a pontos minőségi megjelölés? Biztos vagyok abban, hogy a gyártáshoz szükséges anya­gok megrendelésénél, azok minőségi átvételénél még le­het javítani 1977. évhez vi­szonyítva munkánkat, és ha ez sikerül, akkor már ez a jobb munka gyártmányaink minőségében is kedvezően mutatkozni fog. A CIGARETTAGYÁR­TÁSHOZ felhasznált anya­goknak megvan az a tulaj- donásága, hogy igen érzéke­nyek a szállításra, tárolásra. Szállítás és tárolás közben az anyag könnyen sérül, ko­moly veszteség, minőségi hi­ba keletkezhet a beérkező és kartonban tárolt anyagban. Pl. egy bála dohányban csak a belső, tehát a gyári anyag- mozgatásnál, tárolásnál átla­gosan 0,5—1 % törmelék ke­letkezhet. Ez a szám így nem sokat mond, de ha figyelem­be vesszük az egész évi do­hányfelhasználásunkat, ak­kor ez forintban kifejezve több, mint 2 millió Ft. Ennek az összegnek egy részét (fő részét) megmenthetjük, ha nem dobáljuk a dohánybá- lákat, ha úgy kezeljük, mint ahogy azt az értékes anyag megkívánja, ahogy a techno­lógiai előírás megköveteli. Természetesen ez vonatkozik a cigarettapapírra, filterrúd- ra, kreppelt papírra és a többi anyagokra is. A hely­telen tárolás hibái, elsősor­ban a nem a beérkezés sor­rendjében történő felhaszná­lás, egyes anyagoknál (ciga­rettapapír) a jól elkülönített tárolás hiánya okoz minőségi problémákat. A celofán, a papír, a fólia hosszú tárolás következtében veszít minő­ségéből, túlszárad, szakító szilárdsága csökken, és ezek komoly hiányosságokat okoz­hatnak a kész gyártmánynál. Ezeket a hibákat ki kell kü­szöbölni és ez kizárólag csak rajtunk múlik! A cigarettagyártás tech­nológiai folyamata tulajdon­képpen a cigaretta előkészí­téssel kezdődik, ideértve ter­mészetesen a receptura ösz- szeállítást is. Ezt a foiyama- tot az anyagbeszerzés, az anyagátvétel és az anyagtá­rolás minősége, mint mege­lőző művelet kedvezően, vagy kedvezőtlenül befolyá­solja. Ezt a tényt nagyon jól tudják a közvetlen ter­melés irányítói és dolgozói is. A munka minőségének javítása érdekében kötele­sek rendszeresen visszajelez­ni az általuk észlelt hiányos­ságokat. NEM SZABAD BELE­NYUGODNI abba, hogy „hányszor szóltam” a MEÓ- nak: idegen anyagot, vasat, kavicsot, zsineget tartalmaz a Szabolcsi C. anyag, vagy tíz cm mélyen beszakadozott, repedt papír érkezik a filter­gyártásra és ez a hiba újra és újra előfordul. Meg kell keresni a hiba okát, elsősor­ban azért, mert csak a hiba­okok feltárása után lehet a hibát kijavítani. A hibákat az emberek hozzák létre munkavégzés közben és ők is tudják azokat kijavítani. Véletlen minőségi hiba nincs, mint ahogy nincs véletlen baleset sem. Ügy érzem említésre méltó a kisegítő üzemrészek jó, vagy kevésbé jó munkájának hatása a gyártmány minősé­gére. Szakemberek számára nem vitás, hogy a gépek ál­lapota mennyire befolyásolja a cigaretták minőségét. Már kevesebben gondolunk arra, hogy a kazánházban előállí­tott gőz minősége alapvetően meghatározza a vácuumozás minőségét. Megfelelő vácuu­mozás nélkül nem lehet fo­lyamatos dohány előkészí­tésről beszélni. Sokszor esünk abba a hibába, hogy az üzemrészek végtermékét el­lenőrizzük minőségi szem­pontból és az egyes techno­lógiai műveletek minőségre gyakorolt hatását nem ele­mezzük rendszeresen. A ci­garetta-előkészítés munká­ját az általuk végterméknek nevezett dohányvágat alap­ján minősíti a MEO. Ez a minősítés egy állapotot rög­zít, amin már változtatni, ja­vítani nem lehet. Gyártmá­nyaink minőségének javítása érdekében a technológiai fo­lyamatot műveleti egységek­re kell bontani és külön-kü- lön kell minősíteni a műve­letek produktumait. A hibát mindig keletkezé­sének első fázisában kell ki­küszöbölni, mert így a leg­kevesebb a veszteség. Sok­szor esünk abba a hibába, hogy egyes technológiai mű­veleteknek nem tulajdoní­tunk megfelelő fontosságot. A bontó szalagnál a techno­lógiai utasítás előírja, hogy a dohánycsomókat szalagra rakás előtt szét kell szedni. Ezt az utasítást az ott dolgo­zók sokszor nem tartják be. Nem érzik ezen technológiai művelet jelentőségét a to­vábbi feldolgozás szempont­jából. Pedig az összetapadt dohánylevelek egyenletes pá­colását így megoldani lehe­tetlenség. 10 össze tapadt le­vélből csak az alsó és felső levél egy-egy oldala kap pácanyagot és 9 levél egyál­talán nem. EZÉRT A MÜVELETEN- KÉNTI minőség-ellenőrzést tovább kell fejleszteni válla­latunknál. A jelenlegi minő­ségellenőrzők száma e fela­dat megoldására fizikailag képtelen. Ezért tulajdonítunk rendkívüli fontosságot a mi­nőségi kör tagjainak ezirá- nyú tevékenységének, ezért hívjuk fel a figyelmét a DH akcióbizottságoknak, hogy folyamatosan és rendszere­sen foglalkozzanak a mun­kavégzés minőségének foko­zásával. Meggyőződésem, hogy gyártmányaink minő­ségének javítását nem a mi­nőség-ellenőrök számának fokozásával tudjuk elérni, hanem a minőséget szem előtt tartó gondos munká­val. Az önellenőrzés kiszéle­sítése, a minőségi kör aktivi­tásának növelése, az e téren kifejtett ellenőri munka tu­datosítása az, amely bizto­síték gyártmányaink minő­ségének egyre fokozódó ja­vítására. Huszti Ferenc Tényszámok 1977-ről Igaz, a vállalati mérleg- beszámoló csupán február második felében készül el, de azért jó néhány tényszám e cikk írásakor már ismert és kommentálható. így mindjárt a talán legfonto­sabb, a termelés alakulása is. Lényegében nem változott a helyzet. A gondok ellenére a kollektíva lendülete nem csökkent az utolsó hónapban sem, ezért nem meglepő, hogy a filterescigaretta-ter melés 6.677 millió db-ra, mennyisége + 119 millió db- al az 1976. éves felett és + 127 millió db-al a tervezett felett alakult. Ennek megfe­lelően a termelési érték is fejlődő és + 31 millió Ft-al magasabb a bázisnál 37 millió Ft-al pedig a terve­zettnél is. Minthogy pedig az éves létszám alacsonyabb a bázisnál és a tervezettnél is, elmondhatjuk: eleget tet­tünk a 100 %-os termelé­kenységi fedezettségi há­nyadra vonatkozó elvárás­nak. Végül is a termelékeny­ségi mutató az előző évhez 104.1 %-ra, a tervezetthez 104.1 %-ra alakult. Munkaverseny, brigádmozgalom Elmondhatjuk, hogy tel­jesítettük, sőt túlteljesítet­tük a NOSZF megünnep­lésére szervezett munka­versenyben tett vállalása­inkat. Ezekből most csu­pán egyet emelünk ki. Százmillió darabbal vál­laltuk túlteljesíteni a fil­teres cigaretta termelési tervünket és ezzel kap­csolatban 14,5 millió Ft-al emelni szándékoztunk a termelési értéket. A túl­teljesítés mennyiségben 127 millió db, míg a ter­melési értéket + 37 mil­lió Ft-al növeltük. Decemberben tartottuk a IV. negyedéves műszaki konferenciánkat, melynek hasznos és a hatékony­ság növelését célzó hatá­rozatairól külön is beszá­molunk. Ugyancsak decemberben tartottuk a szocialista brigádvezetők II. félévi tanácskozását, melyről szintén részletesebb tájé­koztatást adunk majd. A december hónap min­denképpen rendkívül gaz­dag eseményekben. Eb­ben a hónapban kezdő­dött meg az üzemi de­mokrácia fórumrendsze­rének szervezeti és mű­ködési szabályzata felett a vita. Felhívás Kollektívánk teljesítette, sőt túlteljesítette a NOSZF 60. évfordulójára tett válla­lásait. A jubileumi munka- verseny eredményeire ala­pozva csatlakozunk a Láng Gépgyár dolgozóinak kezde­ményezéséhez és 1978. éves munkaversenyünket a Kom­munisták Magyarországi Pártja megalakulásának 60. évfordulója tiszteletére foly­tatjuk. Felhívjuk szocialista brigádjainkat. vállalatunk minden dolgozóját, hogy vál­lalásainkkal és ezek teljesíté­sével ünnepeljük meg méltó­képpen, e fontos évfordulót. A gyár gazdasági és mozgalmi vezetése Választ Új rovatot indítunk la­punkban a fenti címmel, amelyben olyan gondokat, problémákat teszünk közzé, amelyek a gyár szélesebb ré­tegét érintik. Kérjük dolgozó­inkat, hogy problémáikat juttassák el a szerkesztő bi­zottsághoz. (A szerkesztő bi­zottság tagjai: Balázs Bélár.é támaszponti ellenőr, Bárdos Miklósné dr. belső ellenőr, Bukta Benjamin vízvezeték­szerelő, Deák Sándorné szi­varcsomagoló, Jakub Arnold- né munkaverseny-felelős, Komóczi Mihályné filter­gyártási termelésirányító, Molnár Jenő gazdasági igaz- gatóh.. Nagy Béláné oktatási várunk előadó, Sóki Mihály műszaki osztályvezető, Teleki Sándor cigarettagyártási műszerész). A felvetett problémákra vá­laszt várunk az illetékes ve­zetőktől, amelyet szintén közlünk a lapban. Első havi kérdésünk: Az illetékesektől választ várunk, hogy milyen ered­ménnyel járt a felsőfokú végzettségű fiatal szakembe­rek körében elbeszélgetés formájában végzett felmé­rés? A beszélgetésen felve­tett problémák megoldására történt-e intézkedés? Milyen formában értesültek, vagy értesülnek a problémáik megoldásáról az érintettek. > — Megkezdődtek a termelési tanácskozások is, melyek január 15-ig zajlottak le. — A szocialista brigádok évvégi kiértékelő értekez­letei, február közepéig kerülnek lebonyolításra. Nectó termelői árváltozás 1978. január 1-vel a ciga­rettagyártmányokra új net­tó termelői árak lépnek élet­be, ami vállalatunk éves ter­melési értékét az előzetes számítások szerint 30 millió Ft-al csökkenti. A fogyasztói árakat nem érinti a változás. (Egyidejűleg növekszik a forgalmi adó.) Érinti viszont a vállalati eredményt, mely ugyanilyen összeggel csök­ken. Mindezeket az éves variá­ciós tervezés II. lépcsőjében, január 10-ig benyújtásra ke­rülő végleges tervünkben pontosítjuk. E munka során arra is ügyelnünk kell, hogy az eredmény az árváltozások­kal — termelői árváltozás, receptura átlagár növekedés, — korrigált (módosított) bá­zisnál kedvezőbb legyen. Ha számbavesszük, hogy az el­dobó kartoncsomagolás be­vezetése jelentős költség- emelkedést jelent, úgy az azonos árszinten történő eredménynövelés nem lebe­csülendő, sőt jelentős — ha úgy tetszik — kemény fela­dat. Ezúttal azonban ez a szó szoros értelmében nép- gazdasági, iparági, vállalati és egyéni (részesedés !) ér­dek egyaránt. Termelési Időközben azonban már benne vagyunk 1978-as ter­melési problémák sűrűjé­ben, ahogy mondani szokták. A létszámgondok valame­lyest enyhültek, de nem szűntek. Márpedig az I. n. éves termelési program igen komoly követelmények elé állítja a vállalatot, mind a termelő kapacitások optimá­lis kihasználása mindpedig a hatékony munkaerő-felhasz­nálás terén. Filteres cigarettából 1.735 millió darabot, szivarból 9,3 millió darabot kell előállíta­nunk. Megkezdjük, — előre­program láthatólag, — a licenc alap­ján gyártott Marlbolo ciga­retták termelését. Tovább és rendszeresen gyártjuk az egészségre kevésbé ártalmas Helikon és Milde Sorte ciga­rettákat. Fentiek szerint a fogyasz­tó közönség mennyiségi igé­nyének biztosításával nem lesz baj, a minőségről pedig kollektívánk továbbra is ma­gas, — sőt egyre javuló, — szinten kíván gondoskodni. lványi Illés SZB term, felelős

Next

/
Oldalképek
Tartalom