Egri Dohánygyár, 1977 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1977-01-01 / 1. szám

Vi. évfolyam, 1. sióm-------- ---------- - -............ .........................*, A Z EGRI DOHÁNYGYÁR LAP J A ARA: I,— FORINT 1977. január hó w Uj szivar: a Minare Brigádvezetői tanácskozás Fogyasztóink reklamációs leveleiből az évek során, nemcsak a konkrét fogyaté­kosságok, gyártmányaink e!- leni kifogások csendüllek ki, hanem olyan igények kielé­gítésének hiánya is, amely a szivarválasztékok között nem lehet megtalálni. Az Egri Dohánygyár által kínált 7 fajta szivarféleségek ezeket az igényeket nem teljes mér­tékig tudták kielégíteni. Tudvalévő, hogy „ szivar- fogyasztók táborának több­ségét kispénzű nyugdíjasok és a nehéz fizikai munkát végzők alkotják. Nos a mi kínálatunk forint értéket nézve a következő: a darabonkénti 60 filléres Csongor szivar után az Eger szivar következett edddig 2 Ft-os egységárban, majd azt követik a jobb minőségű szi­varjaink 2,50 Ft; 4,50 Ft; 5,50 Ft és 15 Ft-os egység­árakban. Bármilyen jó mi nőségű is legyen az az áru a fogyasztó szempontjából, elsősorban mégis a pénztár­cánk szabja meg, hogy me­lyiket választja. Az előzőek­ben említett igények kielégí­tésének hiánya elsősorban a Csongor (60 fill./db) és az Eger (2 Ft/db) szivar közötti árfekvésű választék hiány: okozta. Ennek kielégítésére hoztuk létre évekkel ezelőtt a Novitás szivart. Egységára nagyon megfelelt az igé­nyeknek, de mivel, hogy külső borítása dohányfólia volt, így nem nyerte meg a fogyasztók tetszését. Ugyan erre a sorsra jutott a filte­res és filternélküli Corvina elnevezésű szivarkánk is. Sajnos a mi fogyasztóink nem kedvelik a dohányfólia ízét és illatát, gátjává vált, az egyben a folytonos szi- vargyártásá technológia ki­alakításának is. Bár meg kell jegyezni hogy európai és a világ más tájain gyártott fó­liás-borítású dohányipari termékek igen kedveltek, el­sősorban jó égésükből ere­dően. A dohányipar nem adta fel a reményt és további kísér­letek eredményeként jött lét­re a Minaret szivar. Mérete és külalakja megegyezik a Csongor szivaréval és a gyártási technológiája is. Ez által a munkabéi- költsége viszonylag alacsony. A gyár­tási kísérlet során a követ­kező feladat az optimális re­cepté ra összeállítása volt, amelynek tonnaegységára megközelítette a Csongor szi­varét, de ugyanakkor a füst jellegében enyhébb is volt attól. A sok-sok kísérlet után megtaláltuk azokat a jellem­zőket, amelyek kissé jobbak a Csongor szivarétól, de nem érik el az Egert. A Mi­naret szivar főiie. tje tehát kissé erős, enyhe.i kapar, íze és a füst illata jellegtelen. Csomagolása 10-es egységben történik, ízléses dobozban. A szivar ára darabonként 33 fillér. Reméljük az új szivar úgy külső kivitelben mint tartalmilag megnyeri a fo­gyasztók ízlését. Kiss Ferenc Számos felszólalás, kriti­kus-önkii ikus . Inpállás, a bajok, hibák kendőzetlen feltárása, ezekkel együtt a realitásokra alapozott derű­látás jellemezie az. Egri Do­hánygyár Szocialista brigád­vezetőinek II. félévi tanács­kozását, A vilánoz dr. Do. mán László vitt >ndító elő­adása szolgálta az alapot. A beszámoló az 'időszerű­ségnek megfelelően már döntően az 1977. éves célki­tűzésekkel foglalkozott, rész­letezve a szocialista brigádok felé az elvárásokat. A brigá­dok működésével kapcsolat­ban számos problémát, hiá­nyosságot is feltárt, nem egyet névre, vagy brigádra címzetten. Így érthető, hogy még nagyobb súiyt kaptak a feladatok is. A növekvő kö­vetelményekkel csak tartal­mi fejlődés mellett lehet lé­pést tartani. Bárdos Józse]né szb-titkár a tröszti brigádvezetői ta­nácskozás résztvevőire tett javaslatot. Az szb termelési felelőse pedig a „DH”-programok és Az 1976-os feladatok teljesítése E sorok írásakor még nin­csen vállalati mérleg hiszen az február második felében készül el. Nagyon sok szám­adat áll azonban rendelke­zésre amelyből a vállalati eredményen kívül minden lényeges feladat teljesítése elemezhető és megítélhető. Alapvető feladatunk volt, hogy felülemelkedve az egyéni, vállalati és iparági érdeken — ha úgy tetszik azt is figyelembevéve, — el­sősorban a népgazdasági mérleg stabilitását segítsük elő. Jelenthetjük, hogy eleget tettünk az elvárásoknak. Megvalósítottuk terveinket, sőt néhány vonatkozásban, több területen és a vállalat egészét tekintve még többet is nyújtottunk. Annak ellenére, hogy új gépek beruházására, a fej­lesztési alapok belső tröszti elvonása m att nem kerül­hetett sor, kapacitástartalék­feltárással növeltük a terme­lést egyidejűleg csökkentet­tük a létszámot. Igazolják ezt a most már végleges számadatok. A filteres cigarettaterme­lés 6552 millió db; az előző évihez + 164 millió db; a tervezetthez + 56 millió db. Nem lebecsülendő a készáru termelési érték növekedése sem. Az előző évi 989 millió ' Ft-al szemben 1012 millió Ft az előállított termékeink ér­téke és ez -j- 23 millió Ft-al több a bázisnál és + 40 mil­lió Ft-tal több a tervezett­nél. Kollektívánk rácáfolt még az év elején merésznek tartott tervre is. Az emelke­dő termelést, a bázisnál és tervezettnél alacsonyabb lét­számmal oldottuk meg, így a termelés felfutását teljes egészében a termelékenység emelésével fedeztük. Vajon, a jó teljesítményt követte-e az anyagi elisme­rés? Erre is pozitív választ adhatunk. Dolgozóink bér- színvonala 6,8 százalékkal emelkedett, melyből mintegy 1,3 százalék a szervezési kez­deményezésekre kapott adó­mentes preferencia. A válla­lati mérleg nem fog reánk cáfolni; ha előrejelzésként a bázis 65,2 millió Ft-al szem­ben 69 millió Ft körül je- löliük meg a vállalati ered­ményt. (Adóelvonás még változtathat ezen.) Munkaverseny, szoc:a'ista brigádmozgalom A fenti eredmények már utalnak arra is. hogy a mun. kaverseny-vállalásainiknák is eleget tettünk. Csupán né­hány kiemelt vállalati szintű vállalást ismertettünk. A faj­lagos dohánymegtakarításra tett vállalásunk 0,3 százalék (az előző évi mutatókkal szemben.); a teljesítés 0',36 százalék. Magától értetődően túlteljesítettük az anyagnor­mákkal szembeni vállalása­inkat is. A minőségi muta­tók az előző évnél és a vál­lalásnál kedvezőbbek. Ennél is lényegesebb, hogy a leg­főbb és legilletékesebb elbí­rálónk, a fogyasztóközönség kedveli, keresi gyártmánya­inkat. Mégsem lehetünk elé­gedettek. Még sok a hiba, a kifogás — Brigádjaink is eleget tettek vállalásainknak. Né­hány számadat a brigádmoz­galomból. Brigádjaink száma 41-ről 42-re növekedett, a ta­gok száma 236-ról 232-re emelkedett. De a mennyiségi növekedés, helyett a tartal­mi növekedés a lényeges. Büszkék vagyunk, hogy 737 dolgozónk tanul valamilyen formában az 1100 dolgozó­ból. A társadalmi munka formái színesedjek, mennyi­ségileg és tartalmilag gazda­godtak. — A szocialista brigádve­zetők II. félévi tanácskozása, már az 1977. év előkészítését szolgálta. Ezen rész vett KULCSÁR MÁTYÁS elvtárs az ÉDOSZ titkára is. Kritika és önkritika jellemezte a ta­nácskozást, amelyen több ér­tékes, — a hibák kijavítását a vállalások összefüggését elemezte, ismertetve az év­végi kiértékeléssel kapcsola­tos teendőket, határidőket is. A vita hozzászólói: Varga Istvánná, Berta Tiborné, Deáki Lajosné, Andrási Gyu­la, Veres Jánosné, Kiss Fe­renc. Dobi Istvánná, Szanyi Nagy Mihály. Természetesen, a kötött terjedelem nem teszi lehető­vé, az igen tartalmas felszó­lalások részletes ismerteté­sét, pedig őszintén szólva megérdemelnék. Néhány ki­emelésre azonban mégis ke­ríthetünk, inkább tallózás­ként, és nem értékelésként. Deáki Lajosné hangsúlyoz­ta: „Kötelességünknek érez­zük, hogy az ötéves terv fel­adatainak megvalósításáért, ki-ki a maga területén helyt álljon, példát mutasson;” Varga Istvánné hozzászó­lása értékesíthető tapasztala­tokat tartalmazott, fejlettebb brigádok gyakorlatban hasz­nosnak bizonyuló patronálá- si szisztémájáról, és a Gyer­mekvédő Intézettel kötött célzó és tapasztalatátadó, — felszólalás hangzott el. — A műszaki konferencia is az 1977. éve® átmenethez és beinduláshoz segített a feltételek megteremtésében, nem utolsó sorban a hozott határozatokkal. A „Szocialis­ta Üzemrész” címet odaítélte a cigarettaelökészítési, -gyár­tási. csomagolási tmk, filter - rudgyártási, szivarágazati üzemrészeknek és a műszaki osztály műhelyeinek. A címek adományozására vonatkozó döntést a rendelet szerinti bizottság 1977. feb­ruár másonik felében ia be- nyúitott értékelő beszámolók alapján hozza meg. Első negyedéves feladatok Semmivel sem könnyeb­bek inkább — és ezt már szinte természetesnek tart­juk. már — feszítettebbek Filteres cigarettából 1663 millió db-ot, filter nélküli­ből 23 millió db-ot. szivar­ból 8 4 millió db-ot kell ter­melnünk. Az ériékesítés: 1657 4 mi’lió db filteres ci- ga^e^a; 21 millió db filter nélküli cigaretta és 7.5 mil­lió db szivar. A legfontosabb feladatunk, hogv mindezeket a minőség iavítása mellett kelt végrehaitanunk. Nem lehetünk elégedettek az 1976 éves minőség ala­kulásával és minőségjavító- törekvéseinknek, már az első negyedév során nemcsak in­tézkedésekben, hanem a iobb minőségben is jelentkezni kell. Iványl Illés szerződés alapján példaszerű patronálási módszerekről. Érdekes „gépgazda” szer- vizmódszert ismertetett And­rási Gyula. egyben hiányol­ta a közvetlen munkahelyi vezetők támogatását. Az erős közösségi szellem kialakításának előnyeire, a brigádtagok és brigádon kí­vüliek elszigetelődésében rejlő veszélyekre hívta fel a figyelmet, Kiss Ferenc szo­cialista üzemrészvezető. Az össztevékenységben rejlő tartalékokat, a vállalások konkrét, egyértelmű értéke­lésének szükségességét az üzemi demokrácia élő gya­korlásának szocialista em­bertípus megvalósításában igényelt előrehaladásának fontosságát hangsúlyozta, — többek között, — Szanyi Mi­hály. Felszólalt a vitában Kul­csár Mátyás, az ÉDOSZ első titkára is. Örömmel sum­mázta hozzászólásában, a be­számoló és a felszólalások kritikus-önkritikus jellegét. Hangsúlyozta, hogy hosszú évek óta ismeri a vállalat munkáját. Alkalmasnak tart­ja a kollektívát, — mely el­sők között vezette be és fej­lesztette magas színvonalra a DH-munkarendszert, — hogy a birálat — önbírálat segít­ségével is megújuljon. To­vább erősítve a szocialista brigádmozgalmat, a kitünte­tés sorozat megszakítatlan folyamatosságát és ehhez jó egészséget kívánt a gyár dol­gozóinak. A vállalat 1977. éves ter­vében 68-ról. 75 milliós Ft- ra emelten irányozta elő a mérleg szerinti eredményt. Méghozzá 100 százalékos £e- dezettségi hányad 5 százalé­kos bérszínvonal növekedés és egy millió Ft-on felüli termelési érték mellett. E célok teljesítése nem nélkü­lözheti a — Tanácskozás ki­csengéseként megfogalmaz­ható — megújulást, a szocia­lista brigádmozgalom to­vábbfejlődését: hatékonysága növekedését, a brigádvezetői tevékenység színvonalának emelkedését, a hibákat fel­tárni, elismerni és kijavíta­ni, a környezetet nevelni, elősegíteni kész a közösségi szellem lényeges erősödését. Jó tanácskozás volt? Nem tudom. De érdekes volt, és hogy hasznos lesz a minden­napi munkához, az bizonyos­ra vehető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom