Egri Dohánygyár, 1976 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1976-01-01 / 1. szám

AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA V. évfolyam, 1. szám 1 ARA: L— FORINT 1976. január há ‘ Párt műn ka a tcmegszervezetekben és az üzemi demokrácia fórumain BemutatjuK az „Asztalos János” ifjúsági szocialista brigádot Markovid Gyula, az I. pártalapszervezet titkára je­lenti: Az I. pártalapszervezet ja­nuár 7-én tartotta beszámoló taggyűlését az 1975. évi mun­káról. A taggyűlésen részt vett a megyei pártbizottság képviseletében Horváth Nán- dorné, a városi pártbizottság és a vállalati pártvezetőség képviseletében Kocsis József, a pártvezetőség titkára, vala­mint Szanyi Nagy Mihály, a vállalati pártvezetőség szer­vező titkára, aki egyszers­mind az I. alapszervezet ösz- szekötője. A beszámoló, melyet az alapszervezet titkára tartott, hangsúlyozta, hogy az alap- • azervezet területén 1975-ben erősödött a pártellenőrzés és a pá. tirányítás. A vezetőség 14 alkalommal kért tájékoz­tatást különböző gazdasági vezetőktől; ezek a következő kérdésekre terjedtek ki: HOGYAN TELJESÍTETTÜK? Már előzetesben hírt ad­tunk arról, hogy IV. ötéves tervünket mennyiségben no­vember közepén, értékben november végén teljesítet­tük. E sorok írásakor ren­delkezésre álló adatok pe­dig lehetővé teszik, hogy az 1975. éves tervteljesítésről, közelebbről, hogy néhány igen fontos mutató alakulá­sáról adjunk számot. Annak ellenére, hogy az egész évi termelésünket ka­pacitástartalékok feltárásá­val kellett biztosítanunk, nemcsak teljesítettük, hanem lényegesen túl is teljesítet­tük a tervünket. Az előállí­tott 6 388 millió filteres ci­garetta az Egri Dohánygyár történetében az eddigi leg­magasabb termelés. D!nami- káia nem lebecsülendő. Az előző évhez 108,5 százalék, míg a tervhez 101,8 százalék. Az elmúlt évhez a növeke­dés 502,5 millió db és egy­magában ez több, mint amit a hatvanas években két hó­nap alatt termeltünk. A készáru termelési érték 754 millió forint, ami 56 millió forinttal több az előző évi­nél és 8 millió forinttal a tervezettnél. termelek e\ ység ÉS AMI MÖGÖTTE VAN Az igen kedvező eredmé­nyek mögött sok megfeszí­tett munka, de jelentős gon­dok is meghúzódnak. Lét- azámfluktuáció, import al­katrészellátási nehézségek és több más akadályozó, hátrál­tató tényező merült fel. A — középvezetők képzett­ségi színvonala, — szocialista brigádok munkája, — 1975. évi gazdasági fel­adatok, — a nők szociális helyzeté­nek javítására készült intéz­kedési terv végrehajtása, — kongresszusi és felsza­badulási munkaverseny, — műszaki és anyag-áru­forgalmi osztály munkájának és a megfelelő DH-akcióbi- zottságok munkájának érté­kelése, — takarékossági terv, — közművelődés fejleszté­séről hozott határozat végre­hajtása, — munkafegyelem, társa­dalmi tulajdon védelme, — munkavédelmi tevé­kenység, — DH-munkarendszer be­vezetésének feltételei. (folytatás az 5. oldalon) kollektíva erejét számszerű­en dokumentálja, hogy mind­ezek ellenére az egy dolgozó által előállított termelési ér­ték az 1974. éves 664 904 Ft- tal szemben 684 220 Ft-ra, te­hát +2,9 százalékkal emelke­dett és ez +3,9 százalékkal kedvezőbb, mint éves ter­vünkben előirányoztuk. Meg kell azonban mondanunk, hogy hasonló akadályozó, hátráltató tényezőkkel az 1976. évben is számolnunk kell. E gondok megelőzésé­ben, leküzdésében is segít­ségünkre lesz a „DH” mun­karendszer. MUNKA VERSENY HÍREI — Az eredményekkel és gondokkal egyaránt foglal­kozott a szocialista brigád­vezetők év végi tanácskozása. A negyedik ötéves, valamint az éves terv teljesítésének elemzésén kívül, az ötödik ötéves terv, valamint az 1976. éves terv cél­kitűzései szerepeltek az igaz­gatói beszámolóban. Előtérbe került a szocialista brigádve­zetők továbbképzése is, me­lyet 1976. januárban indítunk be. Tárgyalta a tanácskozás az év végi kiértékelések időpontját, a lebonyolítás módszereit is. — A munkaverseny né­hány kiemelt vállalásának teljesítéséről összeállítást közlünk. Fajlagos alapanyag-meg­tíilríirító? Előző évhez: Vállalás 0,3 százalék, teljesítés 0,9 száza­lék. Fajlagos alapanyag-meg­takarítás a normához: Vállalás: 2847 m/Ft; ked­vező eltérés 3627 m/Ft. A brigád 1972-ben alakult meg a KISZ megalakulásának 15 éves évfordulója tisztele­tére 6 fővel, Kövecsi János vezetésével. Egy időben ala­kult meg a „Ságvári Endre” és „Kárpáty Zoltán” szocia­lista brigáddal. Előttük a cigarettagyártá­son csak egy brigád műkö­dött. A négy brigád jó mun­kájának köszönhető, hogy a cigarettagyártáson is fellen­dült a szocialista brigádmoz­galom. Sokat segítettek a cigaret­tagyártáson a DH-munka­rendszer bevezetésében. Nagy gonddal takarékoskodnak a segéd- és dohányanyagokkal. A cigarettapapír és parafa- utánzatú korongokat teljes mértékben lejára'ják. A teljesítményszázalékukat igyekeznek 104 százalék kö­Selejtcsökkentés: Vállalás 0,3 százalék, teljesítés 1,05 százalék. Minőségi mutató: Kiemelt termékeknél, a várható 3,46- os mutatóval szemben 3,53; az egyéb termékeknél a vál­lalat 90,6-es mutatóval szem­ben 92,07. — Már e néhány adatból is nagy biztonsággal adható az előrejelzés, hogy a munka- verseny-vállalások túlteljesí­tésre kerülnek. Hogy pedig ez részletekbe menően is így van, azt igazolják szocialista brigádjaink negyedéves kiér­tékelő értekezletei. — Az ifjúsági komplex brigád (vezető: Molnár Lász­ló) politikai vitakört tartott, ahol Vasas Joachim MSZMP megyei biz. munkatársa volt az előadó. A téma: MSZMP XI. kongresszusának ideoló­giája. — A szivarágazat szocia­lista brigádjai jól sikerült nyugdíjastalálkozót rendez­tek. Kiss Ferenc szoc. üzem­részvezető üdvözölte a meg­jelent nagyszámú nyugdí­jast, majd uzsonna és baráti beszélgetés következett, jó egri bor mellett, a késő esti órákig. — Hasonló családias, me­leg, baráti hangulat jelle­mezte az Egri Csillagok és Martos Flóra brigád által rendezett nyugdíjastalálko­zót. AZ 1976. ÉVES TERVRŐL RÖVIDEN Január 1-e mindenképpen fontos fordulópont. Indul az ötödik ötéves terv, az éves terv és teljes vállalati ke­resztmetszetben működik a DH-munkarendszer. Az éves tervezés lépcsőzetesen törté­rül teljesíteni, a selejtszáza­lék is évről évre csökken. Gyárunk létszámgondjain is megpróbálnak segíteni. A hozzájuk került új dolgozó­kat szeretettel vették körül, megkedveltették velük a munkát, így a három közül egyik sem hagyta még itt gyárunkat. Ebben nagy sze­repe volt a jó közösségi szel­lemnek is, mely az egész bri­gádra jellemző. A brigádból Romány Gáborné és Szőlősi Olivérné már elvégezte a do­hányipari szakmunkásiskolát. Halász László és Kövecsi Já­nos a dohányfeldolgozó tech­nikus minősítési vizsgát tette le. Mind a négy műszerész részt vett a műszerésztovább­képzőn. Tanulmányaik során nyert ismereteket igyekeznek munkájukban hasznosítani. A brigád többi tagja a nik. A tröszti információs tervvel párhuzamosan ke­rült kidolgozásra az első tervkoncepció. A tényszámok és az 1976. január 1-i anyag­árak ismeretében dolgozzuk ki az éves vállalati részlet­Filterescigaretta-termelés Ebből: hosszú rövid Hengeres cigaretta összes cigaretta Szivartermelés Hevesi dohányválog. Vállalati eredmény Bérszínvonal-emelkedés Meg kell mondanunk, hogy az 1976. I-i — még nem is­mert — anyagárváltozások, az első lépcsőben tervezett eredményt módosíthatják, csökkenthetik, vagy növel­hetik. ELSŐ NEGYEDÉVES FELADATAINK A tröszti és vállalati ötéves tervet az 1976. I. félév során dolgozzuk ki részletesen. Jó­váhagyása június végén vár­ható. Közben kollektívánk már az I. negyedéves konk­rét feladatok megvalósításán fáradozik. A fogyasztók igé­nyeinek megfelelően 1652 millió db filteres cigarettát, 40 millió db hengeres ciga­rettát és 8,2 millió db szi­vart kell termelnünk, még­hozzá jó minőségi munkával és gazdaságosan. HATÉKONYSÁG, TAKARÉKOS GAZDÁLKODÁS Az 1976. évet a stabilizáció évének is nevezhetnénk. Nép­gazdaságunkban a költségve­tés egyensúlyának megterem­tése, egyáltalán a gazdálko­dás dinamikus egyensúlyának megteremtése az egyik leg­fontosabb, alapvető gazda­ságpolitikai célkitűzés. Kol­lektívánk ehhez kapcsolódva, a DH-munkarendszerben munkálkodva, hatékonyan, szakszervezeti és KISZ-sze- mináriumra jár. A brigádból Kövecsi János a munkásőrségben is aktívan kiveszi részét, a kiválómun- kásőr-jelvény és Munkásőr Emlékjelvény birtokosa. A munkásőrségtől kapott meg­bízatásról a közelmúltban tartott egy előadást az ifjú­gárdisták részére ..fegyver-, anyagismeret és lőelmélet” címmel. terveket, február 28-ig, az igazgató tanács határozata alapján. A legfontosabb éves terv­mutatók azonban már kidol­gozottak, elhatározottak és közölhetők. 3500 millió db 3600 millió db 2900 millió db 138 millió db 6638 millió db 26,5 millió db 3000 q 41,4 millió Ft 4,5 százalék takarékosan kíván gazdál­kodni. A mintegy 100 millió darabos filteres cigarettater­melés növelést, a kapacitás- tartalékok feltárásával kell biztosítanunk és meg is tesz- szük. A termelést teljes egé­szében a termelékenység emelésével kell fedeznünk. Arra kell számítaniok vezető­inknek, dolgozóinknak, hogy az 1976-os évben nem vehe­tünk igénybe több létszámot, mint az előző évben. A mun- kaverseny-vállalásokat is a takarékosság, a hatékonyság jellemezze. Az alapanyagok­nál 0,3 százalék megtakarí­tás —, ami 18 to dohányanya­got jelent 1,8 millió forint értékben —, reális célkitű­zésnek tűnik. A cigaretta­gyártási szoc. üzemrész a fajlagos cigarettapapír fel- használásánál 1 százalékos csökkentést is kitűzhet és ez mintegy 250 m'Ft-ot jelent. A gyártási selejt további csökkentése alapfeltétele a kapacitás növelésének és az anyagmegtakarításnak egy­aránt. A 4,0 százalékról — 3,8-ra előirányozható 0.2 szá­zalék csökkentése szükséges is és megfelelő szervezési munkával, brigádjaink köz­reműködésével el is érhető. A gyártási és csomagolási anyagoknál összességében 0,1 százalékos, az energiafelhasz­nálásnál 0,5 százalékos meg­takarítás. lványi Illés Az E°ri Dohánygyár ifjú­gárda szakaszparancsnoka Halász Lfadó. Az ifjugrdj soraiba tartozik még Kánya Nándorné is, aki most gy . k0AjUbrigádn egy .tod» “ üzemrész! XA Min­ssar fräffSÄ nIfnház^bés 'mozilátogatásrt rí E«­tak, megtárgyaltak. A brigád Csebokszári lakó­i általános iskolájának. »ässtäää nyékén, felvonulásokon* S'gÄkM“ ““SS* En“”“lÄ ^s3£asid«st SÄ rte« *«>»"; IBUSZ-kirándulaJjzerve ^ Szovjetunióba. B . J less felejthetetlen élmeny SZ a"brigádból többen meg­kapták jó munkájuk elism réséül a kiválódolgozó-jel­»S&SBR SméríulaidoToZsa.brRemény^ évbf Ennék eléréséhez, gaz­ttisrsssiA^ KS sok «kert kívánunk. Jakub ArnoMné munkaverseny-felelós

Next

/
Oldalképek
Tartalom