Egri Dohánygyár, 1975 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1975-01-01 / 1. szám

Testsúly - mozgás táplálkozás „Az elhízás is civilizációs ártalom” — halljuk gyakran, ha a testsúly kérdése szóba- jön. Való igaz, hogy táplálko­zási szabályaink, valamint az autózás rohamos térhódítása nem kedvez a normális test­súly kialakításának, illetve megtartásának, de azért mi magunk is tehetünk egyet - mást ezen a téren. Nyugaton a biztosítótársa­ságok igen komolyan foglal­koznak ezzel a kérdéssel, te­kintve, hogy az elhízás esz­tétikai szempontokon túl, komoly egészségügyi problé­mát is jelent, s ezt az élet- biztosításnál figyelembe kel! venni. Ezért a normális testsúly megállapításához biztosító- társaságok és tudományos kutatók adatai alapján sok ezer mérésből összeállították az alábbi súly táblázatot. Magasság (cm) Testsúly kg Nők Férfiak 142 145 147 150 152 155 157 160 162 165 167 170 175 180 185 190 51 52 53 54 55 56 58 60 61 63 65 66 70 73 57 59 60 61 63 65 66 68 71 78 80 86 E táblázat segítségével magunk is megállapíthatjuk, hogy kell-e egy-két kilót le­adnunk. MIÉRT BAJ A „PLUSZ” KILÓ'.* Aki el van hízva, az nem lehet igazán egészséges. Van­nak ugyanis súlyos betegsé­gek — nem is egy ame­lyeket sokkal inkább meg­kaphat, ha elhízott az ember Kétszer akkora a valószínű­sége annak, hogy krónikus betegségek megkeresik, haj­lamosabb lesz a fáradékony­ságra, megfájdulnak az ízü­letei, gyakrabban kínozza fejfájás stb. Ilyen betegségek — melyek összefüggnek az elhízással — például: az ízü­leti gyulladás, a cukorbeteg­ség, az epehólyag-gyulladás, a magas vérnyomás, az érel­meszesedés, a visszéntágulás és a vesebántalmak. Testünk szervei nagysze­rűen bírják mindazt a tevé­kenységet, ami együtt jár a teljes és hasznos élettel. Szer­veink még akkor is igen jól el tudják látni feladatukat, ha állandó többletmunkával terheljük, de természetes, hogy hamarabb elfáradnak, ha a rendes munkájukon kí­vül még a fölösleges zsírszö­vetekre is gondot kell visel­niük. Végül az a körülmény, hogy az elhízottak hajlamo­sabbak a betegségekre, növe­li közöttük a halandósági arányt. Ha valaki 82 kg, pedig ma­gasságát tekintve csak 64 kiló súlyú lehetne a sta­tisztikai adatok szerint 4 évvel kevesebb ideig fog él­ni, ennyivel rövidül meg az élete csak annak következté­ben, hogy szervei hamarább elöregednek a túlzott igény- bevétel miatt. LÁTOGASSA MŰSZAKI KÖNYVTÁRUNKAT O O O 0 NYITVA: DÉLELŐTT 7,30-tól, DÉLUTÁN 15.45-ig. MENTSÉGEK HELYETT! Miután már réges-rég megállapították, hogy az el­hízást a túl sok evés és a ke­vés mozgás okozza, az elhí­zás okát nem kell kutatni. Mégis az a tapasztalat, hogy sokan — főleg súlyosabb egyéniségek — nem fogad­jak el ezt a megállapítást, hanem öröklési és alkati té­nyezőkben látják az okot. Az igazság az, hogy ahol mind­két szülő elhízott, ott a gye­rekek 75 százaléka is el van hízva, ezzel szemben a nor­mális súlyú szülők gyereke csak 8 százalékban. Ez a tény mégsem az öröklés tényezőjét erősíti, ha­nem a családban kialakult rossz táplálkozási szokást, az elfogyasztott ételek fajtáját és mennyiségét, s ez nem öröklési, hanem környezeti hatás, amelyet nem szükség- szerű követni. MI V MEGOLDÁS? Fölesleges kilóinktól meg­szabadulhatunk, ha kevesebb tészta- és kenyérfélét fo­gyasztunk és — főleg az ülő- fogialkozásúak —, egy kis tornát iktatnak napi, illetve heti programjukba. Tavaly májustól gyárunk­ban is rendszeres sportlehető­ség nyílt a nődolgozók szá­mára, hogy egészséges élet­módot kialakítva, megőrizzék testsúlyukat, illetve megsza­baduljanak a felesleges ki­lóktól. Minden héten kedd és csütörtök délután a kultúr­terem volt találkozóhelye annak a kevés számú, s egy ideig igen lelkes kis csapat­nak, melynek tagjai hamar felismerték, hogy: SPORT = EGÉSZSÉG. Sajnos érdeklődés hiányá­ban jelenleg szünetel a tor­na, pedig valljuk be. so­kunknak szüksége lenne erre az egészséget javító és kar­csúsító kis mozgásra melyet Kiss Éva laboráns a jövőben is igen lelkesen és szaksze­rűen vezetne. — Bné — Az üzemorvosnál Az orvosi rendelő előtt, a kis várófolyosón többen ül­dögélnek, beszélgetnek. Egye­sek letörtebb, mások opti­mistább hangulatban várják, hogy rájuk kerüljön a sor. Az ajtó másik oldalán már megkezdődött a rendelés. A rendelést dr. Németh Gábor üzemorvos tartja, akinek nagy segítője Csorba Ru­dolfra: asszisztens, aki már N : i§£ : ■ >:■• ...*■ ■' ?■ '■> . s - * <Jt, s , . -> í / • * • l’oBÉIikná Iköiitvliól December hónapban gyá­runk ebédlőjében politikai könyvhetet rendeztek. A megnyitó beszédet Kaszás Imre elvtáirs, a párt-csúcsve- zetőség titkára tartotta meg. Beszédében méltatta a poli­tikai könyvek jelentőségét és hasznosságát a dolgozók szá­mára. Elmondotta, hogy ezek a könyvek a dolgozók politi­kai, világgazdasági tájéko­zottságai, látókörük növeke­dését elősegítik, mely közvet­ve hatással van a dolgozók öntudatára és munkakedvük­re. A gyár dolgozói egy hétig válogathattak és vásárolhat­tak a kiállított könyvekből. A politikai könyvhét fele­lőse, Majoros Andrásné el­mondotta, hogy több mint ötezer forint értékű könyvet adott el a kiállítás ideje alatt. Munkásarcok A dohányválogató Amikor hozzálátott a délutáni műszak­hoz, albán, török és bolgár dohánybálákat bontott ki. Aztán lesimította a leveleket és egymás után sorban a gépre helyezte. A ko- csányozó levágta a csutkákat a levelekről, amelyek kéz érintése nélkül kerültek a siló­ba pácolásra, majd később pedig a cigaret­tagyártásra. Egyikből Filtolt, Fecskét, a má­sikból Symphoniát és Százévest készítenek. Az asszony megszokott mozdulatokkal vé­gezte ezt a munkát, hiszen már két évti­zede reggel és délután, olykor késő este csinálja. Kameniczki Sándorné segédmun­kás, szívesen jön nap mint nap az Egri Do­hánygyárba. Második otthonának tekinti az előkészítő üzemet. Pedig sok nehéz órát élt már át, sokszor rosszul lett és sírt is. Aztán másnap mégiscsak újrakezdte, mert kellett a pénz, a kereset. Amikor a gép mellett, a munka közepet­te néhány percig beszélgetünk, a családdal kezdi: — Két nagy lányom van. Az egyik keres­kedő, a másik cipőfelsőrész-készítő. Mind a ketten hozzámnőttek, hiszen korán elváltam. Én neveltem őket, igaz nagyon nehéz körül­mények között, de ha a gyár nem segített volna, azt hiszem még nehezebb lett volna az életünk. Nagyon jó az itteni kollektíva. Munkatársaim gyakran segítettek az Attila utcái családi házunk építésénél. Aztán be­fogadtak a Béke szocialista brigádba is, amely közben elnyerte az aranykoszorús jel­vényt. — Húsz évvel ezelőtt hogyan kezdte? — Az sem volt könnyű, mert két eszten­dőn át olyan mindenes voltam. Több kilós, cigarettákkal töltött csomagokat cipeltem, emeltem naphosszat, mert ezt kellett csi­nálni. Mondák is akkor, hogy nem női kéz­nek való ez, de mégis helytálltam. Szeretem , én a fizikai munkát, soha nem rettentem meg tőle. Persze, évek teltek el és sok min­den meg is változott. — Milyen újdonságok vannak a régiekkel szemben? — Elsősorban a gépek, az automaták, ame­lyek teljesen átformálták a munkát. Így már sokkal egyszerűbb, mint korábban volt. Nem kell úgy cipekedni, mert nagy segítőnk a gép. (Foto: Szigeti Zoltán.) — Egy műszakban mennyi dohánylevelet készít elő a gyártáshoz? — Általában 11,4 mázsát bontok fel nyolc óra alatt, de azért nem érzek fáradt­ságot műszak végén. Lelkesít, hogy mehetek haza, láthatom a gyerekeimet. Meg aztán ott van a ház, a kert, akad bőven tenni­való. A legjobban kertészkedni szeretek. A ház körül meg is terem minden, ami a ház­tartáshoz kell. Amit magáról mesél, azt sietve mondja, mégis elégedetten. — Nem nagyok az én igényeim — emlí­ti búcsúzáskor. — Amit elértem, az fokról fokra ment. Ezt legjobban az eredmények bizonyítják, hiszen már ötször volt kiváló dolgozó.. . (me ntusz) hosszú Idő óta dolgozója gyá­runknak. A doktor úr, miután meg­vizsgálja betegét, tanácsok­kal látja el, s ha szükség van rá, felírja a megfelelő gyógyszert. Az orvosi rendelő belülről egy fehér, világos szoba, mely a gyógyításhoz minden szükséges műszerrel el van látva. Miután az utolsó beteg is elment, feltettünk néhány kérdési Megkérdeztük dr. Németh Gábor üzemorvost, hogy hol folytatta prakszisát Ettre doktor nyugdíjba vonulása előtt? — 1952-ben végeztem, 15 évig dolgoztam Mátészalkán, a szülészeti osztályon, 6 évig Hajdúnánáson voltam, a szülőotthon vezetője. 1973. április elején kerültem Eger­be, mint iskolaorvos, és másodállásban látom el a dohánygyárat üzemorvosi rendeléssel. Mindennap van rendelés? — Igen. Napi két órát ren­delek, s átlagosan naponta 20—25 beteg van. Milyen megbetegedések fordulnak leggyakrabban elő? — Most, téli időszakban inkább a hurutos megbetege­dések kerültek előtérbe. Itt szeretnék néhány taná­csot adni dolgozóinknak az influenza megelőzésével kapcsolatban. Először is, alkalmazkodni kell az időjáráshoz, az át­ázott, nedves cipőket azonnal le kell cserélni. Minél többet kell szellőz­tetni, a szabad levegőn tar­tózkodni. Ha valaki lázas, odahaza kell maradni, s minél több vitamint kell fogyasztani. A gyümölcsökben sok a vita­min, különösen a citromban, csipkében, azonkívül a sava­nyúkáposztában, s javaslom ezek minél bővebb fogyasz­tását. Magunktól ne kezdjük el a különböző antibiotiku­mok (Maripen, Vegacilin) szedését, mert nem sok ér­telme van. Ha érezzük a be­tegség tüneteit — magas láz, gyengeség, fejfájás — azon­nal orvoshoz kell fordulni. Milyen gyógyászati eszközt kapott a rendelő az utóbbi időben? — Pár hónapja kaptuk meg az AUDIMETRIÁS — hallás­vizsgáló készüléket, amely nagy könyebbséget nyújt a dolgozóknak, mert ilyen faj­tájú megbetegedés esetén itt is meg tuljuk vizsgálni, or­vosolni tudjuk, s nem kell az SZTK-ba menni. A rendelésen túl milyen plusz szolgáltatást fog nyúj­tani a dolgozók részére az üzemorvosi rendelő? — Kilátásban van a nővé­delmi tanácsadás heti egy órában, amit a városi főor­vos, mint üzemorvosi ellá­tottság fejlesztése keretében akar megoldani. További sikeres gyógyítást és kevesebb beteget kívá­nunk. — T. — A műszaki könyvtár új könyvei 1. Artlngar: Üj fémes szer­kezetű anyagok és tech­nológiák. 2. Bakács—Berencsi: Az em­ber egészsége a tud. techn. forradalomban. 3. Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótára. 4. Balázs és Gál: Fényreklá­mok. 5. Bálint: Automatikus olaj- és gázégők. 6. Bárczi B.: Geometria II. 7. Bárczi B.: Integrálszámí­tás. 8. Barta—Bozó: Agroklima- tológia és növénytermesz­tés. 9. Bartus Gáspár: Gazdasá­gi vezetők jogi kéziköny­ve. 10. Birkboff: A modern al­gebra a számítógép-tudo­mányban. 11. Pogyay G.: Vállalati mun­kajogi kézikönyv. 12. Bofka—Ernyey: Fogaske­rékpárok méretezése (fer­de fogazat). 13. Ciepilowski—Katowicka: A világ gazd. története a XIX. és XX. században. 14. Csáki F.: Fejezetek a sza­bályozástechnikából — ál­lapotegyenletek. 15. Edőcs: Ábrázoló geomet­ria I. 16. Endre: A lánghegesztés technikája. 17. Épületgépészeti munkák minőségi vizsgálata. 18. Fáik: Műszaki mechanika II—III. 19. Fleszar: A világgazdaság földrajza. 20. Farkas M.: Matematikai kislexikon. 21. Folgens—Győri: Műszer­ipari technológia. 22. Filozófiai kislexikon. 23. Gárdonyi J.: Szabadveze­tékek és kábelek. 24. Gáspár Gy.: Műszaki ma­tematika. 25. Gazdasági fogalmak ma­gyarázata munkahelyi ve­zetők részére. 26. Gépjármű-fuvarozási sza­bályzat. 27. Géprajz- és munkadarab- rajz-szabványok. 28. Gruber: Ventillátorok. 29. Hadrovics—Héldi: Magyar —orosz szótár I. Magyar—orosz szótár II. 30. Hámory A.: Villanyszere­lés. 31. Hatályos jogszabályok gyűjteménye, 1945—1972. (3) 32. Herden: Hegesztési kézi­könyv. 33. Imre L.: Szárítási kézi­könyv. 34. Jakovlev—Zdor: Műanyag bevonatok készítése. Műanyag porok. 35. Janik: Menet és csavar- táblázaitok. 36. Karsai—Kerényi: Nagy- transzformátorok. 37. Keszthelyi: Csővezetékek. 38. Kirijev: Félvezetők fizi­kája. 39. Kiss E.: Értelmező szótár. 40. Kovács: Az üzemi műsze­rezés tervezése. Bemutatjuk si V auyimii* Komarov szocialista brigádot (Folytatás az 1. oldalról) vezeti szeminárium hallgatói, de van. aki a marxista egye­tem szakosítóját végzi. Szocialista szerződésünk van az üzemi könyvtárral. Sokat vitatkozunk egy-egy könyv elolvasása után. hi­szen nem lehet egyforma a véleményünk. Figyelemmel kísérjük a politikai esemé­nyeket is. Előfizettük a „Népújság”-ot és a „Brigád­élet” című lapot. Nemcsak a munkában, hanem szabad időnk eltöltésében is sokat együtt vagyunk. Járunk szín­házba. moziba, kirándulni Számunkra emlékezetes él­mény marad a Romániába tett autóbusz-kirándulás, amely nagyon jól sikerült. Voltunk a Szépasszony-völgy- ben, ahol szalonnacsurdítást rendeztünk, na és megkós­tolgattuk a híres egri boro­kat. Augusztus 31-én pedig Felsötárkányban voltunk a brigád hozzátartozóival együtt. Közösen főztünk, tv-t néztünk és énekelgettünk. Mindenki nagyon jól érezte magát. A továbbiakban is szeretnénk úgy dolgozni, hogy az eddigi eredményein­ket túl is szárnyaljuk. Eddig a brigádvezető sza­vai. Mi pedig a magunk ré­széről kívánjuk, hogy szándé­kaik, terveik teljesüljenek. Bódi lAszlóné

Next

/
Oldalképek
Tartalom