Egri Dohánygyár, 1975 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1975-01-01 / 1. szám

AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA 1 IV, évfolyam, I. szám. ARA: 1,— FORINT 1975. január hó Versenyfelhívás Hazánk felszabadulásának 30. évfordulója és pártunk XI. kongresszusa tiszteletére, a IV. ötéves terv sikeres be­fejezése érdekében versenyre hívjuk fel testvérvállalata­inkat. A verseny célja: a kong­resszusi irányelveknek meg­felelően a takarékos gazdál­kodás fokozása, a begyűrűző tőkés piaci válság árhatásai­nak ellensúlyozására, a nem­zeti jövdelem növelésére. E célok elérésére a szocia­lista munkaverseny mozgósí­tó erejének érvényesítése. A verseny 1975. január 1- től december 31-ig tart. Ki­értékelésére a tröszt közgaz­dasági és információs osztá­lyát kérjük fel. Kiértékelés időpontja: 1976. február 28. A verseny a következő konkrét célokra irányul: I. A termelő kapacitások intenzív kihasználásának növelése, a naptári időalap­ra eső termelés emelése gyár­tó- és csomagológépeknél. a) összes kieső idők csök­kentése, legkedvezőbb szá­zalékos szint elérése. b) Egy teljesített gépórára eső termelés növelése. II. Anyagköltségek csök­kentése. a) Fajlagos dohányl'elhasz- nálás csökkentése: — összehasonlítható gyárt­mányoknál a legkedvezőbb mutatók elérése, — egyéb kiemelt gyártmá­nyoknál a bázishoz (1974. éves tényszám) viszonyított legkedvezőbb eredmény elé­rése (évi 500 millió db ter­melést meghaladó gyártmá­nyok). b) a cigarettapapír fajla­gos felhasználásának csök­kentése, a bázishoz viszonyí­tott legkedvezőbb eredmény elérése céljából (évi 500 millió db termelést megha­ladó gyártmányok felhaszná­lásának figyelembevételé­vel). c) A celofán fajlagos fel- használásának csökkentése az 1974. éves tényszámhoz (ki­emelt 500 millió db termelést meghaladó gyártmányoknál, összehasonlíthatóság elvének fenntartásával, paraméter- változások stb. figyelembe­vételével). Import anyagok helyette­sítése. összehasonlítás a he­lyettesített import anyag ér­tékével. in. Gyártási selejt csök­kentése. összehasonlítás alap­ja a cigarettagyártás során képződött selejtszázalék, kü­lön a filteres és a filter nél­küli cigarettáknál. IV. A munka hatékonysá­gának növelése, az intenzí­vebb gazdálkodás érdeké­ben. összehasonlítás a ki­emelt gyártmányok fajlagos, közvetlen órafelhasználása alapján. V. Energiamegtakarítás, összehasonlítás az Ipari ter­méksoros termelés egységre eső a) villamos energia, b) gőz felhasználás alapján. VI. Az újítómozgalom fel­lendítése, elsősorban a taka­rékos gazdlkodás elősegítése céljával. Az összehasonlítás alapja a 100 főre jutó: — benyújtott újítások szá­ma, — elfogadott újítások szá­ma. — megvalósított újítások száma, — az újítások kalkulált gazdasági eredménye. VII. A gyártmányok minő­ségének javítása. A kiértékelés alapja a KMl, minősítése. összeha­sonlítás a minősítésben sze­replő abszolút érték alap­ján. A lentieket az üzem- és munkaszervezés program- szerűvé érvényesítésével, a DH-munkarendszer módsze­reinek felhasználásával is elő kívánjuk segíteni. Ügy véljük, hogy egy ilyen irányú nemes verseny test­vérvállalatok között, egyaránt szolgálja az egyéni, vállala­ti és népgazdasági érdeket, öregbíti a testvérvállalatok, valamint a dohányipar jó hírét, presztízsét, méltókép­pen reprezentálja kollektí­váink törekvését a felszaba­dulási és kongresszusi mun­kaverseny tartalmassá és ak­tuálissá tételére. A gyár gazdasági és mozgalmi vezetősége ' HOGYAN VALTAK BE AZ ELKÉPZELÉSEK? BÉRSZÍNVONAL ÉS ÁTLAGBÉR ALAKULÁSA Amikor éves tervünket kidolgoztuk, még kísértett a gyártmányok árrendezésének termeléscsökkentő hatása. Ahogy azonban teltek a hónapok, mindinkább beigazolódott — amit mindig is állítottunk, hogy a fogyasztás csökkenése átmeneti jelenség. A gyártási operatív programok már az éves tervnél magasabb termelést irányoztak elő és még ezt is túl kellett teljesítenünk, a követelőzőén jelentkező fo­gyasztási igények miatt. Néhány számadat a fentiek bemutatására: összes cigaertta termelési terv, 1974. éves összes cigaretta termelés, 1973. éves tény összes cigaretta termelés, 1974. éves tény Teljesítés a bázishoz Teljesítésa tervhez Készáruterm. ért., 1974. éves terv Készáruterm. ért., 1973. éves tény Készáruterm. ért., 1974. éves tény Teljesítés a bázishoz Teljesítés a tervhez 5 970 Mdb 5 965,4 Mdb 6 203,4 Mdb 104,0% 103,9 % 666,7 MFt 661.1 MFt 698.1 MFt 105.6 % 104.7 % Azt jelentik ezek a számok, hogy már 1974. évben el­értük az 1972-éves, tehát az árváltozás előtti fogyasztási és termelési szintet? Nem! Azért erről nincsen szó. Év végén már ugyan megközelítően alakultak az értékesítési adataink, azonban egész évet illetően csupán 1975-ben érjük el — ta­lán túl is haladjuk — az árváltozás előtti szintet. NÖVEKEDETT A TERMELÉKENYSEG! Munkaügyi osztályunk igen nagy munkát végzett, hogy a lecsökkent létszámokat újra feltöltve, a zavartalan terme­lést biztosító szintre. Év végére ezt sikerült is megközelíte­nünk. A létszám növekedése ellenére, az 1974. évet a termelé­kenység jelentős növekedése jellemezte. Elősegítette ezt az üzem- és munkaszervezési terv, a DH-bevezetés kísérlete, programmegvalósítása, a munkaügyi intézkedési tervek vég­rehajtása, valamint a munkaverseny lendítő ereje. 1 főre jutó termelési érték, 1973. tény 631 431 Ft 1 főre jutó termelési érték, 1974. terv 639 827 Ft 1 főre jutó termelési érték, 1974. tény 664 904 Ft Bázishoz 104,8 % Tervhez 103,9 % Az 1975. évben a dohány válogatást mintegy háromszoro­sára kell emelnünk. Ez a kézi munkák arányát megnöveli és csökkentőén hat az 1 főre jutó termelési érték alakulására is. Éppen ezért, az elszámoltatásoknál majd kérjük ennek fi­gyelembevételét. (Már a végleges terv, majd a tervteljesí­tés elbírálásánál is.) Az I—XI. havi értékelésnél még a tervezett alatt volt a bérszínvonalunk. A IV. negyedévre kitűzött és a'DH, a mun­kaverseny, a jó gazdasági munkával kiérdemelt prémiumok kifizetésével azonban elértük a — preferenciával — érvé­nyesíthető szintet. Igaz. vélgleges adatok e cikk írásakor még nem állhat­nak rendelkezésre, lényeges változás azonban nem várható. Bérszínvonal 24 466 Ft/fő a bázishoz 104,0 % Átlagbér 27 198 Ft/fő a bázishoz 104,9 % Ezen belül a münkásállományúak átlagbére erőteljeseb­ben növekszik, mint az alkalmazotti állományban levőké. Munkások átlagbére a bázishoz 105,0% Alkalmazottak átlagbére a bázishoz 104,5 % A részesedés alakulásáról lépten-nyomon érdeklődnek dolgozóink. A pontos és végleges információval a mérleg- beszámolót meg kell várnunk. Nagyot nem tévedünk azon­ban, ha prognózisként azt monjuk, a tavalyinál nem lesz kevesebb. A KONGRESSZUSI MUNKAVERSENY HÍREI A második félévben sokáig kétséges volt a bázishoz' vál­lalt fajlagos dohányfelhasználási megtakarítás teljesítése. A kollektíva azonban ennek is, és így lényegében minden kongresszusi vállalásnak eleget tett. Számszerű részletekről a következőkben még beszámolunk majd. Tovább folytatódott a széles körű, színes, sokrétű társa­dalmi munka. December hóban nyugdíjas-találkozók és kis­mama-találkozó megrendezésére került sor többek között. Kollektívánk már az 1975. évi munkaverseny szervezésén fá­radozik. E verseny legfontosabb számszerű vállalási előirányzatai, melyeket még a műszaki konferencián és a termelési tanács­kozásokon, dolgozóink javaslatai szerint pontosítani kell. Fajlagos doh.-anyag-megtak. a bázishoz 0,3% Gyártási selejt csökkentése a bázishoz , 0,3 % Energiatakarékosság (gőz-, villamos energia) 1,0 % Fajlagos anyagtakarékosság a normához 0,8 % ez mennyiségben 481 q, értékben pedig 3,105 m/Ft. Az energiatakarékosság mutatóit és irányelveit még a nkk írása időpontjában munkálja ki műszaki osztályunk. Vállalatunk takarékossági versenyfelhívással fordult a estvérvá 11 álatokhoz. A verseny értékelésére trösztünket kér- ük fel. A takarékossági versenyfelhívást a műszaki konfe­rencia és termelési tanácskozások anyagával együtt, széles Bemutatjuk a Wla^yiinir Uoinarov HxoriaiiNla brigádot 1966-ban alakult a brigád. Azóta jó pár év eltelt, a bri­gádtagok száma és az eléri eredmények is gyarapodtak. Nagyon sokat lehetne me­sélni eddigi tevékenységünk­ről, mondja Semperger Pé- temé, a brigád vezetője és alapító tagja. Amikor brigádunk meg­alakult, csak női tagjai voltak, de 19~2-ben a nyersanyagraktár dolgozói is beléptek brigádunk­ba. Ez új lendületet és tartalmat adott tevékenysé­günkhöz, kibővítettük válla­lásainkat. Export kartonláda készítésénél 105.4 százalékos teljesítményt értünk el. A segéd- és dohányanyagok szállításánál ügyelünk arra, hogy az anyagok ne sérülje­nek meg, mert ez megtakarí­táshoz vezet. A DH-munkarendszer ki- szélesítéséhez és bevezetésé­hez úgy kívánunk hozzájá­rulni, hogy a kartonláda ja­vításánál dolgozóink önellen­őrzést végeznek, így a csö­pört vezető csak szúrópróba­szerűen végez ellenőrzést. A doháityanyagoknál a köte­lező 10 százalék helyett 20 százalékot mérünk. A Kinizsi Sportkör felsze­reléseit rendben tartjuk és az udvar tisztaságáért is véd­nökséget vállaltunk. Ha mun­kaidő után, vagy éppen a munkaidő befejezésekor ér­kezik anyag a raktárba, bri­gádunk tagjai mindenkor vállalkoznak az anyag lepa- kolására. A bölcsődei átalakításnál segítettünk, amit örömmel fogadtak. Közös elhatározá­sunk, hogy névadónkról min­den évben úgy emlékezünk meg, hogy a hősök emlékmű­vénél elhelyezünk egy csokor virágot a fiatalon elhunyt asztronauta emlékére. Brigádunk minden tagja részt vesz valamilyen okta­táson. Zömében a szakszer­(Folytatás a 2. oldalon) körben történő megtárgyalásra kiadjuk. Január hóban tartják brigádjaink, az éves munkát ki­értékelő brigádgyűléseket. Mindenütt részt vesznek a válla­lat gazdasági és mozgalmi vezetői, akik fehér asztal mellett, kötetlen formájú, őszinte beszélgetésben tisztázzák a felme­rülő problémákat. Február eiején tartjuk meg a műszaki konferenciát és ezt követőleg a decentralizált termelési tanácskozásokat. Eze­ken ítéli oda a kollektíva demokratikus szavazással a szocia­lista brigád és üzemrész címeket. Brigádjaink a kiértékeléseket és kitüntetésekre vonatko­zó javaslataikat folyamatosan, de legkésőbb február 17-ig nyújtják be. Február végéig a rendelet szerint, bizottság dönt a kitüntetések adományozásáról. A kongresszusi munkaverseny kiértékelését és a „Kiváló vállalat” pályázatot, majd az elrendelt határidőben, a siker reményében nyújtjuk be. Erre vonatkozó, részletesebb elem­zésre még visszatérünk (előreláthatólag február hóban). FELADATOK AZ ÉV ELSŐ NEGYEDÉBEN Alapvető probléma a dohányiparban a kapacitások egyenletes leterhelése. A fogyasztás ugyanis a II. negyedév­ben kezd növekedni és a legmagasabb szintet mindig a III. negyedévben éri el. Mégis — gyártási szempontból helyesen — trösztünk a koordináció során az egyenletes kapacitás­leterhelés mellett döntött. Ha nem így történnék, akkor a III. negyedévben az igények már felette lennének a gyártá­si lehetőségeknek. A jelzett megoldás mellett viszont át- menetieg nagyobb készletekkel kell számolni, ami pénzügyi gondjainkat növeli. És most lássuk, melyek is konkrét, számszerű feladata­ink az I. negyedévre. Termelnünk kell 1560 millió db filteres cigarettát és 50 millió db hengeres cigarettát, összesen 1610 millió darabot. Rendkívül feszített terv, igen komoly feladat. Ebből a koordinált értékesítési előirányzat 1444 millió db filteres cigaretta és 50 millió db hengeres cigaretta, összesen 1494 millió db. Még nagyobb az eltérés a szivarágazaton, ahol 10,5 mil­lió db termeléssel szemben, csupán 6,5 millió db az értékesí­tési előirányzat. A szivarágazaton ugyanis a nyári dohány­válogatás miatt, a termelést döntően az I. és II. negyedre kellett -előrehoznunk. Mindehhez járul még, hogy az 1975-ös év a DH-munka­rendszer bevezetési és kísérleti szakaszának utolsó éve. Ezen­kívül: — fokozottan kell figyelnünk a takarékos gazdálkodásra; — tovább kell folytatnunk munkánkat, dolgozóink szo­ciális és ergonómiai körülményeinek javítását; — eleget kell tennünk a közművelődési határozat végre­hajtásából ránk háruló és részletes tervben kidolgo­zott feladatoknak, hogy csak néhány kiemelt, főbb témakört érintsenek. Kollektívánk képes e kiemelt és az itt ki nem emelt feladatok megoldására. Biztosak vagyunk benne, hogy mara­déktalanul, magas színvonalon meg is felel az elvárásoknak! Iványi Illés

Next

/
Oldalképek
Tartalom