Egri Dohánygyár, 1974 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1. szám

A dohánygyári kommunisták számvetése A múlt év december 13- án összevont taggyűlést tar­tott vállalatunk pártszerve­zete. Ez a taggyűlés egyszer­re volt számvetés az 1973-as évről és a soron következő feladatok meghatározója. A tanácskozás tükrözte azok­nak a felelősségét, akik ab­ban különböznek a többi dolgozótól, hogy valamivel többet vállalnak magukra: az egész kollektíva gondját. Kaszás Imre, a csúcsveze­tőség titkára ■ beszámolójá­ban áttekintést adott az 1973-ban végzett pártmun­káról és egyszersmind a vál­lalat tevékenységéről, hiszen a kommunisták munkája a vállalat munkájában nyilvá­nul meg. „A vezetőségek igen gondos, sokoldalú po­litikai és szervező munká­val készítették elő az alap­szervezetek beszámoló tag­gyűléseit. A pártcsoport-érte- kezletek helyesen értékelték a pártmegbízatások teljesíté­sét. A legutóbbi felmérés szerint 104 párttagnak van beszámolási kötelezettségű pártmunkája, de azok is el­végzik becsülettel a rájuk bízott munkát, akiknek ilyen kötelezettségük nincs”. „A taggyűlések — mon­dotta Kaszás Imre csúcstit- kár — megállapították, hogy a párt X. kongresszusának irányvonala helyes volt. De helyeslésüket fejezték ki a gazdasági vezetés tevékeny­sége iránt is, ami az 1972. novemberi KB határozat alapján történt 8 %-os kü­lön munkás-béremelés vég­rehajtását illeti. Vállalatve­zetésünk a mozgalmi szer­vekkel egyetértésben helye­sen differenciált a nődolgo­zók javára. A munkásnők között a bérek 9—16 %-kal növekedtek. A segéd- és be­tanított munkásoknál a bér­színvonal-emelkedés 9 %­nál tetőzött. Azok a nődolgo­zók viszont, akik sikerrel vizsgáztak a szakmunkás- képző tanfolyamon, 1973-ban kapták meg először a két­száz forint szakmunkáspót­lékot. A nők bérszínvonala vállalatunknál 1972-höz vi­szonyítva jelentősen nőtt. Különös jelentőséggel sze­retnék beszámolni arról, propaganda, erősödött a pártfegyelem — mindezek következtében javult a gaz­dasági vezetés minősége, megnőtt a gazdasági vezetők és a tömegszervezetek önál­lósága. Az alapszervezetek készen állnak még nagyobb feladatok megoldására is. A munkások aránya — a mű­vezetőket is beleértve — a pártszervezetekben 65 %. Nem lehetünk viszont meg­elégedve a párttagság átlag- életkorával. A fiatalok aránya gyen­gébb a kelleténél. A jövő­ben elsőrendű feladatunk, 'hogy a KlSZ-szervezetek- ikel együttműködve többet foglalkozzunk a fiatal mun­kásnőkkel és felvételüket szorgalmazzuk. A ■ felvételre kerülőkről pedig minden esetben hallgassuk meg az ott dolgozó pártcsoport vé­leményét is.” „Az 1973. január 8-i fo­gyasztói árrendezés kedve­zőtlenül befolyásolta terme­lési tervünket. Termelésünk 500 millió darabbal csök­kent, és ez — nem szocialis­ta körülmények között — 40 ember elbocsátását vonta volna maga után. Vállala­tunk azonban szocialista hogy párttagságunk 8 elv­társsal gyarapodott és mind a nyolc közvetlenül termelő munkásnő. Mért hangsúlyo­zom ezt? Nemcsak azért, mert világos cáfolata azok­nak a hangoknak, melyek a párt „önmagába-zárkózásá- ról” suttogtak, hanem azért is, mert februárban még ar­ról beszéltünk, hogy a nők aránya csak 47,5 % — most pedig ez az arány 51 %-ra növekedett.” TÖBB FIATALT A PART­SZERVEZETEKBE „Egyébként is sok szem­pontból megelégedéssel nyugtázhatjuk alapszerveze­teink munkáját. Fejlődött a munkastílus, a munkamód­szer, az alapszervezetek — a párt politikájára támasz­kodva — erősítették a párt­tagságunk és a párton kí­vüli dolgozók körében a párt és a kormány iránti bizal­mat, javult az agitáció és vállalat. A problémát a gaz­dasági vezetés úgy oldotta meg, hogy kooperációs mun­kában részt vettünk a heve­si szárítási munkálatokban. Ezt nem mindenki értette meg. Még párttagok is akad­tak, akik nem voltaic tisz­tában ennek az intézkedés­nek a jelentőségével. Vita folyt azon a taggyűlésen is, amelynek ez volt a napi­rendje. A „kihelyezés” ép­pen a dolgozók érdekében tett intézkedés volt, nem szólva arról, hogy ugyanak­kor enyhíteni tudtunk a be­váltó vállalatok munkaerő­gondjain. A meggyőző mun­ka nehéz volt, de sikeresnek bizonyult. A dolgozók meg­értették miről van szó, mun­kájukkal minden dicséretet megérdemeltek, becsületesen helytálltak és kivívták az ipar elismerését. Ebben nagy szerepe volt az említett vita után a III. pártalapszerve- zet kommunistáinak.” „19 millió 700 ezer forintos vállalati eredménytervünket 21 millió 300 ezer forintra teljesítették és több mint 1 200 q alapanyag-megtaka­rításunk van. Mindez nagy eredmény a nehéz értékesí­tési helyzetben. A nyeresé­get mégis elviszi az alacso­nyabb termelés és értékesí­tés, a begyűrűző áremelke­dés és a dohányok receptú- ra-átlagárnövekedése. A DH-munkarendszer be­vezetésének még csak kez­deti stádiumában vagyunk, de eredményeit máris érez­zük: A selejtet az előirány­zatnál 1 %-kal jobban csök­kentettük; az 1972. évi 7,6 %-ról 5,8 %-ra, mintegy 3,5 millió forint értékben. Mind­azonáltal meg kell állapíta- .ni, hogy nem mindent tudunk teljesíteni a terv tartalmazta 53 feladatból. A csúcsvezető­ség véleménye szerint túlér­tékeltük lehetőségeinket. A jövőben kevesebb feladatot kell meghatározni, de azt azután 100 %-osan végre­hajtani. Itt is érvényes: „a kevesebb több lenne”. „A megyei párt-vb is jó­nak ítélte vállalatunknál a munkaverseny és szocialis­ta brigádmozgalmat 1973 áp­rilisában. Az ezirányú vál­lalati törekvéseket éppen a párt csúcsvezetőségének konkrét határozatai alapoz­ták meg. A munkaverseny közelebb került a termelés­hez, tartalmában tovább fej­lődött a szocialista brigád­mozgalom. A vállalások túl­teljesítése már szinte elvá­rásszámba megy és ezúttal is megállapítható tény. Ta­valyi eredményeink alapján elnyertük a „Kiváló Válla­lat” címet, elnyertük a MT és a SZOT Vörös vándor­zászlaját. Jelenleg 34 szoci­alista brigád és 5 szocialista üzemrész tevékenykedik 613 fővel. Rájuk épül a munka­verseny, vállalásaikban sze­repel a hatékonyság tarta­lékainak feltárása, az üzern- és munkaszervezés, az. inten­zív gazdálkodás, stb.”. „A baleseti Helyzet jelen­legi alakulása különleges fi­gyelmet és gondos beavatko­zást igényel. Örömmel és megelégedéssel lehet viszont beszámolni a szociális hely­zet jelenlegi alakulásáról. 1974-re további 4,5 %-kal kívánjuk emelni a bérszín­vonalat. Támogatjuk a gaz­dasági vezetésnek az ered­ménykiegészítés megszerve­zésére vonatkozó törekvése­it, hiszen a nyereség ebben az évben nem a dolgozók és nem a vezetés hibájából ma­radt el. Hangsúlyozni kell, hogy színes, sokrétű oktatási rendszerünk országosan is jelentős kezdeményezés. A kihelyezett szakmunkáskép­zés során 1973-ban 48 hall­gató végzett; ebben az év­ben 2 osztály 87 hallgatóval vágott neki a feladatnak. Helyesnek tartjuk és támo­gatjuk azt a vállalatvezetői döntést, hogy 1980-ig a gyá­runkban dolgozó nők zöme szakmunkásképesítéssel ren­delkezzék.” 350-EN A POLITIKAI OKTATÁSBAN „Javítanunk kell munkán­kat abban a tekintetben, hogy a párttagok és párton kívüli dolgozók gyorsabban és pontosabban kapjanak választ kérdéseikre, gondja­ikra. Igaz, hogy ebben az év­ben a pártszervezetek már felismerték azt az erőt, amit ebben a tekintetben a párt­csoportok jelentenek, de a jövőben minőségileg kell változtatni ezen a munkán. A pártcsoportoknak tervsze­rű nevelő munkát kell foly­tatniuk. Sikeresebbnek mondható a pártoktatás helyzete. 1973-ban kihelye­zett marxista-leninista kö­zépiskolát szerveztünk 30 fővel és 60-an végzik a szo­cializmus építésnek kérdései tanfolyamot. Nyolcán járnak a Marxista-Leninista Esti Egyetem 3 éves, illetve sza­kosított tagozatára. A jövő­ben minden évben kívánunk indítani marxista-leninista középiskolát; minden párt­tag szerezze meg legalább ezt a képzettséget. A szak- szervezet és a KISZ politikai oktatásában 250 hallgató ta­nul. Így egyidőben 350 dol­gozót részesítünk marxista- leninista alapképzésben. 1973-ban három alkalom­mal tartottunk pártnapot; ez igen eredményes formája az agitációnak. Nem használjuk ki viszont azt a lehetőséget, amit ha­vonta megjelenő üzemi la­punk kínál. Felhívom itt az elvtársak figyelmét, hogy a jövőben a pártélet esemé­nyeiről, taggyűlésekről je­lenjenek meg cikkek a dol­gozók tájékoztatására. Nem lebecsülendő adat: az idén több, mint 43 000 forint ér­tékű politikai irodalmat vá­sároltak párttagjaink, és a párton kívüli dolgozók.” „A csúcsvezetőség úgy ítélte meg, hogy a vállalat arculata pozitív irányban változott. Az elért eredmé­nyek jó alapot szolgáltat­nak az eddigieknél is több- rétűbb, nagyobb és bonyo­lultabb feladatok sikeres el­végzéséhez. Továbbra is szá­mítunk ebben a munkában a vállalat párton kívüli dol­gozóira, minden becsületes ember közreműködésére” — fejezte be beszámolóját Ka­szás Imre csúcstitkár. HATÁROZATOK Az összevont taggyűlés megvitatta a csúcsvezetőség beszámoló|át. A hozzászó­lások után a taggyűlés a beszámolót jóváhagyta és megszabván a feladatokat, határozatokat hozott. A határozatok között szin­te első helyen szerepel a nőkkel és a fiatalokkal való foglalkozás. A csúcsvezető­ségnek a tagfelvétel haté­konyságának növelésére olyan pártépítési munka­tervet kell készítenie, mely­nek középpontjában van a nevelőmunka a munkásnők és a fiatalok között. A pártszervezet határoza­tot hozott arra, hogy a gaz­dasági vezetésnek minden se­gítséget megad a tapaszta­latok levonásához a dolgo­zók beváltói munkával való foglalkoztatásában. Ezeket a munkálatokat még tervsze­rűbben, a dolgozók szoci­ális igényeinek és érdekei­nek megfelelően kell meg­szervezni. Ugyancsak elhatározta a pártszervezet, hogy minden szinten és fórumon támo­gatja azt a törekvést, hogy a felső hatóságok az árren­iizem- és munkaszervezés­sel is. Kimondja, hogy nem a feladatok száma döntő, hanem a feladatok haté­kony és határidőre történő végrehajtása. A szervezési munka elvi iránya: a terme­lés gazdaságossága, a minő­ség javítása, a DH-munka­rendszer lépcsőzetes beve­zetése és a termelékenység növelése. A határozat hangsúlyozza, hogy folytatni kell az ed­digi programszerű tevékeny­séget a nők és az ifjúság helyzetének javítására. EMLÉKLAPOT KAPTAK A pártszervezet összevont taggyűlésén Orosz Illés, a városi pártbizottság végre­hajtó bizottságának tagja a pártbizottság nevében érté­kelte a pártszervezet mun­káját és átadta a végrehaj­tó bizottság üdvözletét. Miután a taggyűlés elfo­gadta a titkári beszámolót és a határozatokat, Kaszás Imre csúcstitkár átadta a Központi Bizottság emlék­lapját Majoros Andrásaié­nak, Nagy Bertalannénak, Kuborczik Józsefnek és Pásztor Kálmánnak, akik 25 éve tagjai a pártnak. Jutal­dezés káros kihatásainak el­lensúlyozására biztosítsanak olyan mérvű eredménykiegé­szítést, mely lehetővé teszi, hogy a dolgozók átlagjöve­delme ne süllyedjen az 1972. évi színvonal alá. A hatá­rozatok között szerepel, hogy a szocialista brigádmozgal­mat a jövőben a DH-mun­karendszer lépcsőzetes be­vezetésével összefüggésben kell továbbfejleszteni. Foglalkozik a határozat az (Foto: Szigeti) mat kaptak azok is, akik az 1973. év során kiemelkedő pártmunkát végeztek: Szarvas Aladárné, Csáki Ist­ván, Fodor Ferenc, Fialko- vics István, Fiklóczki István, Rácz József, Ruby István, Petrucz Ilona, Magvasi De- zsöné , Becskei Józsefné, Iván Tiborné, Király Sán­dor, Bárány Tiborné, Zalai Kálmán, Dobi Istvánná, Ju­hász Lászlóné és Fodor Já­nos. SZÁMVETÉS ÉS TERVEZÉS M unkaverseny 1974-ben I. ÉRTÉKELÉS — Szocialista brigádjaink igen nehéz, de eredményes évet zártak le. Elérkezett a számadás ideje. Az éves ki­értékelő gyűléseket január folyamán meg kell tartani, hogy ki ne fussunk az időből. Egy osztályon dolgozó több brigád, közösen is megtart­hatja a kiértékelést. Vállala­tunk vezetői minden brigád- gyűlésen ott szeretnének len­ni, hogy közvetlenül is szót értsenek dolgozóinkkal, bará­ti fehér asztal mellett is. — A kiértékelések rendje és határideje: a) Kiértékelő brigádgyűlések 1974. január. b) A kiértékelések és ki­tüntetési javaslat lebonyolí­tása 1974. I. 17—11. 17-ig. c) Termelési tanácskozáson cím odaítélése febr. hó. d) Adományozásról döntés, anyagi ösztönzés előkészítése március hó. e) Kitüntetés, jutalmazás V. 1. II. DEMOKRATIKUS ELŐKÉSZÍTÉS — Tekintetünket azonban már előre vetjük. Már 1973- foan megkezdtük az 1974. éves munkaverseny szervezését. Néhány alapvető szempont­ját a szoc. brigádvezetők ta­nácskozása tárgyalta. Ezt most a nyilvánosság elé visz- szük. A vállalat vezetősége, a műszaki konferencia, a ter­melési tanácskozások tár­gyalják majd. Kiegészül a minisztériumi irányelvekkel, a tröszti irányelvekkel. Mind­ezek alapján alakítja ki de­mokratikus folyamatként a kollektíva az 1974. évi ver­seny-irányelveket, vállaláso­kat. Teljes gazdaságában és sokrétűségében márciusban számba kell vennünk, hogy ez évben az éves terv is vég­legesen ezen időpontban ké­szül. Az irányelvek, vállalások jelzett demokratikus folya­matában szerepet szánnak már a műhelyi akcióbizóttsá- goknak és egyáltalán nagy szerepet a „DH” munkarend- szernek. Most pedig az ajánlott el­ső munkaverseny-irányelv összeállítást vitára és meg­tárgyalásra közöljük. (Ter­mészetesen közben a megta­karítási és egyéb törekvések érvényesülnek, a munkaver­seny megszakítás nélküli és folyamatos.) III. AJÁNLOTT FŐBB SZEMPONTOK: 1. Tovább kell folytatnunk a munkát az alapanyag-meg­takarítással kapcsolatban. Előirányzat 0,5—0,78 száza­lék a normával szemben. 2. A selejtcsökkentés 1972. és 1973. éves eredményeire alapozva, a „DH” munka- rendszerben és a szervezés­ben rejlő lehetőségeket is felhasználva tovább kell csökkentenünk a selejtképző- dést. Előirányzat: —0,80 szá­zalék = 4,88 százalék. 3. Tovább kell javítanunk gyártmányaink minőségét, új gyártmányokkal kell bővíte­nünk gyártmánystruktúrán- kat. Minőségi mutató elő­irányzat: kiemelten 3,44 át­lagos 90. 4. A „DH” munkarendszer lépcsőzetes bevezetését még az eddigieknél is nagyobb ütemben, tanulmányokban foglaltaknak megfelelően és programszerűen kell folytat­nunk. Erre vonatkozóan ke­rüljenek a verseny vállalá­sokba is. 5. A munkaverseny-válla- lásokban az üzem- és mun­kaszervezési program teljesí­téséhez történő hozzájárulást üzemrészenként rögzíteni kell. Rendszeressé kell tenni üzemrészenként is a 4. és 5. pontban leírt munkákat. 6. A szocialista brigádjaink igen szép előrehaladást tet­tek 1973-ban. A tartalmi fej­lődés még erőteljesebb, mint azt remélhettük. Ez megfelelő alapot nyújt arra, hogy brigádjaink 1973- ban továbbhaladjanak előre. a) A „DH”-jelleg kialakí­tása terén; b) Az önművelődés, a szo­cialista embertípus, a társult dolgozói tudat kialakítása te­rén; c) A kölcsönös segítség, társadalmi munka terén. 7. Az 1—6 pontban részle­tezettek és egyéb itt ki nem emelt tényezők alapján a munkaverseny és szoc. bri­gádmozgalom fő célja 1974. évben, hogy támogassa a vál­lalatvezetés gazdaságpolitikai koncepcióját. a) Az 1973. évinél jobb, gazdasági mutatók elérését; b) A dolgozók szociális, kuturális, munkahelyi és jö­vedelmi helyzetének további javítását. I. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom