Egri Dohánygyár, 1974 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1. szám

AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA III. évfolyam, 1. szám ÁRA: 1,— FORINT 1971. január hó Idei feladataink Tartalékainkra számíthatunk A KIS^ v. b. tárgyalta Rangja, teki a KISZ-nek gyárunkban Megkértük Huszti Ferenc főmérnök elvtársat, hogy la­punk számára összegezze a múlt év tapasztalatait s vá­zolja fel az idei esztendő főbb célkitűzéseit. — Az elmúlt esztendő szá­munkra küzdelmes év volt. Nem a termelés emeléséért kellett küszködni ezúttal, hanem a piaci megrázkódta­tással, a rendkívüli körül­ményekhez való alkalmaz­kodással. Ami rajtunk állt, megtettük. Feladatainkat a tervhez viszonyítva teljesí­tettük. Kapitalista körülmények között egy ilyen piaci sokk összeroppantana egy vállala­tot. A mi szocialista terme­lő kollektívánk azonban megállt a lábán, nemcsak állta a vihart, de még meg is erősödött közben, bár a nyereséget elvitte a múlt évi, januári 25 százalékos ár­emelés. — Már akkor tudtuk, hogy a piac hirtelen összeszűkül; terveinket azonnal átdolgoz­tuk. Sutba kellett dobni ere­deti, bázishoz viszonyítva 101,4 százalékos füstszűrös cigarettatervünket. Ez a szá­zalékszám 92,4-re zsugoro­dott. Még rosszabb a hely­zet a szivarnál, ahol a bá­zishoz viszonyítva 83 száza­lékos az össztermelés. — A kollektíva erejét és egészségét bizonyítja, hogy ugyanakkor az egy főre eső termelési érték 1972-höz vi­szonyítva 103,5 százalékra, a bérszínvonal pedig 109,1 szá­zalékra nőtt. (A dolgozókat eredmény­korrigálás illeti meg). A természetes mutatókat tehát teljesítettük. Ennek ellenére az érékesítési nehézségek miatt be­következett abszolút ter­meléscsökkenés következ­tében a vállalati eredmény alacsony. Márpedig a fej­lesztési alap és a vállalati részesedési alap az össz- eredménytől függ. Éppen ezért a vállalatvezetés min­den erejét összpontosítja ar­ra, hogy kiharcolja a válla­lat dolgozóit teljes joggal megillető eredménykorrigá­lást. Ezt a három miniszté­riumnak, a Pénzügyminisz­tériumnak, a Munkaügyi Mi­nisztériumnak, a Mezőgazda- sági és Élelmezésügyi Mi­nisztériumnak együttesen kell meghatároznia. (A dohányipar történeté­nek legnagyobb megtakarí­tása) A természetes mutatók szinten tartása nemcsak a januári áremelés szempont­jából nagy teljesítmény, ha­nem a termelésszerkezet te­kintetében is. Nyilvánvaló, minél nagyobb egy gyárt­mány szériája, annál kedve­zőbbek ezek a mutatók. Már­pedig, míg a többi dohány­gyár 4—5 féle terméket gyárt, a mi gyártmányvá­lasztékunk 35 féle, ami sok átállást jelent. — Ennek ellenére 1973-ban elértük a magyar dohányipar történetében mindeddig pá­ratlan dohányanyag-megta- karítást: összesen 15 660 000 Ft-ot. Sőt, ezen túlmenően sikerült tovább javítani a selejtarányt; 1973-ban to­vábbi 0,88 százalékkal keve­sebb filteres cigarettaselej- tet termeltünk. — Ezekben az eredmé­nyekben oroszlánrésze volt a DH munkarendszer eddig bevezetett fázisainak, a munkaversenynek és a szoci­alista brigádmozgalomnak. — A világ egyik legna­gyobb cigarettagyártó vál­lalatának a Philip Morris- nak európai (svájci) fiókjától szakemberek látogatást tet­tek az Egri Dohánygyárban. Walter Thoma, aligazgató a látogatás végeztével kije­lentette, hogy a legnagyobb elismerés illeti meg az Egri Dohánygyárat az összekötő- gép önellátásért és az elő­készítő üzemrész alkalmas volna a Philip Morris leg­minőségibb világmárkáinak gyártására. (Más kérdés, hogy az amerikai imperia­lizmus rosszindulatú maga­tartása miatt — hazánk ki­zárásáról van szó a legna­gyobb kedvezmény rendsze­réből a vámtarifákat illető­en —, nem vásárolhatunk Philip Morris-licencet). — Milyen feladatok vár­nak a gyárra az idén? — Bár kiadott tervünk még nincs, a terv lényegé­Az Egri Dohánygyárban a szocialista brigádvezetők ta­nácskozást tartottak. A beszámoló kitért az 1973. év eredményeinek is­mertetésére, a munkaver­seny és a szocialista brigád­ben készen van. Eszerint fil­teres cigarettatermelésünk 1974-ben megfelel az ez évi mennyiségnek, tehát 5 720 millió db lesz. összes cigarettatermelé­sünk: 5,970 millió db. Szivartermelésünk: 32,5 millió db. összes készárutermelé­si érték: 670,7 millió forint. Bérszínvonal-emelkedés: plusz 4,5 százalék. Mintegy 0,5—0,8 százalék­kal növeljük az alapanyag­megtakarítást. Filteres ciga­retta selejtünk 4,88 száza­lék körül fog mozogni. Tö­rekszünk a jobb minőség és a szabvány megtartására, munkaversenymozgalmun- kat továbbfejlesztjük. — Az elmúlt évben meg­indult „DH” munkarendszert továbbfejlesztjük. A szocia­lista brigádmozgalmunkat működésben segítjük. — A vállalati összered- mény tekintetében előrelát­hatólag ugyanaz lesz a helyzet, mint ebben az év­ben, de jó munka esetén ugyanúgy várható az ered­ménykorrigálás is. Az össz­pontosított erőfeszítésekre tehát továbbra is változatla­nul szükség van, mert ha a természetes mutatók romla­nak, annak komoly követ­kezményei lennének minden dolgozó anyagi helyzetére — mondotta Huszti Ferenc. mozgalom részletes értékelé­sére (a II. félév kiemelésé­vel), végül az 1974. éves terv és munkaverseny-feladatok ismertetésére. A beszámoló után az szb A közelmúltban tartott ülé­sén a KISZ egri városi végre­hajtó bizottsága is napirend­jére tűzte az ifjúsági szövet­ség tömegbefolyásának hely­zetét, eredményeit gyárunk munkásfiataljai között. A végrehajtó bizottság ülé­sén részt vett Domán László igazgató, Kaszás Imre, az MSZMP üzemi csúcstitkára és Czeglédi László, a KISZ üzemi csúcstitkára is. Az írá­sos anyagot Szanyi Nagy Mi­hály, a KISZ Eger városi végrehajtó bizottságának tagja terjesztette elő. A megtárgyalt és elfoga­dott jelentés bevezetőjében többek között hangsúlyozta, hogy a csúcsvezetőség és az alapszervezeti vezetők rend­szeresen foglalkoznak azzal, hogy a KISZ hogyan és mi­lyen módon tudja aktivizál­ni a vállalat munkásifjúsá­gát. A különböző tervek ké­szítésekor nemcsak a KISZ- tagok, hanem a KISZ-en kí­vüli ifjúmunkások vélemé­nyét is figyelembe veszik. Ezután azt elemezte a be­számoló, hogy milyen a mun­kásfiatalok szervezettsége a gyárban, a KISZ hogyan tesz eleget érdekvédelmi kötele­zettségének? A gyárban közel 349 14—26 év közötti fiatal dolgozik, közülük 272 munkásfiatal. Szervezettségük 38,6 százaié­termelési felelőse a szocia­lista brigádértékelések rend­jét és határidőit ismertet­te. Ezután következett a hoz­zászólás és a vita. kos. Ez az arány alacsonyabb az összvállalati szervezett­ségnél is. A végrehajtó bizottság ülé­sén is elhangzott a kérdés: mi az oka a viszonylag alacsony szervezettségnek? Elsősorban az, hogy a vállalatnál igen sok lány, fiatalasszony dol­gozik, akik ha férjhez men­nek, ha gyereket szülnek, el­szakadnak az ifjúsági mun­kától. Kevés az idejük, nincs kire hagyniok a gyere­ket, és nehezíti továbbá a szervezeti életben való rész­vételüket az is, hogy nagyon sokan három műszakban dol­goznak, s így rendkívül nehéz egyeztetni a pihenést, a szó­rakozást, az otthoni teendő­ket és a gyári munkát. A KISZ-csúcsvezetőség többször is foglalkozott már ezekkel a gondokkal, és min­dent elkövet azért, hogy ezek a fiatalok is visszatérjenek a mozgalmi életbe. Egy másik oka az alacso­nyabb szervezettségnek, hogy az új dolgozók igen gyakran elfeledkeznek átjelentkezni az üzemi KISZ-szervezetbe. A KISZ-csúcsvezetőség ezért is bízott meg egy KISZ-lagot a munkaügyi osztályon, hogy rendszeresen figyelje az új felvételiseket és kérdezze meg tőlük, hogy dolgozni kíván­nak-e az üzem KlSZ-szerve- zetében. Az utóbbi időben az említett intézkedések eved­A tanácskozás során újó­lag megerősítést nyert az a meggyőződés, hogy a szocia­lista brigádmozgalom tartal­mában fejlődött. A szocia­lista brigádmozgalom a jó üzemi közérzet alapja, bizto­sítéka. Rendkívül sok fel­adat hárul a szocialista bri­gádokra az 1974. év során is. A vállalatvezetés gazdaság- politikai célkitűzése, hogy ja­vítsa az 1973-as év legfonto­sabb gazdasági mutatóit, el­lensúlyozza az alapanyag- árak és begyűrűző árak nö­vekedését. A „DH” lépcsőzetes beve­zetését is tovább folytatják. Mindkét célkitűzés sok rész­feladatot jelent a szocialista brigádok számára, s ennek csak akkor felelhetnek meg, ha a tartalmi fejlődés útján következetesen folytatják előrehaladásukat. Ezzel kapcsolatosan a to­vábbképzés, önképzés, a művelt társult dolgozó kiala­kítása is felmerült, melyben a szocialista brigádmozga­lomnak nagy szerepe van és kell hogy legyen. A tanácskozás, mely része az Egri Dohánygyárban gya­korlatban bevezetett, mind­jobban érvényre jutó üzemi demokráciának, pozitívan ítélhető meg. Haszna azon­ban közvetve a mindenna­pok munkájában mutatko­zik meg. És hogy így lesz, abban biztosak vagyunk. ményeként már javulás ta­pasztalható. Hogy a KISZ-en kívüli fia­talokat is mennyire érdekli a mozgalmi élet, mennyire fir gyeinek a KISZ szavára, azt mindennél jobban bizonyítja, hogy a kommunista műszako­kon, különböző társadalmi akciókon rendkívül nagy számban jelennek meg KISZ-en kívüli fiatalok is. A szocialista brigádmozgalom­ban is döntő többségük részt vesz. A KISZ tömegbefolyását elősegíti továbbá az is, hogy gyárunkban a jutalmazások, a kitüntetések, a különböző bérrendezések alkalmával a gyár gazdasági vezetői min­den alkalommal kikérik a KISZ véleményét. Tudják, ér­zik a fiatalok, hogy megfe­lelően képviselik érdekeiket. Igaz, az üzem, a vállalat is mindent elkövet a fiatalok segítése, megbecsülése érde­kében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az elmúlt két évben a vállalat 38 család részére 546 ezer foritot biz­tosított lakásvásárlásra. Ebből 23 fiatal család 359 ezer fo­rintos támogatást kapott. Ugyancsak tudják a fiatalok, hogy az utóbbi két évben a KISZ javaslatára 38 esetben történt béremelés, 74 eset­ben pedig kitüntetés. Lemérhető továbbá a KISZ tömegbefolyásának haté­konysága azon is, hogy a fia­talok az első szóra vállalják a társadalmi munkát, nagy számban vesznek részt sport- és kulturális ren­dezvényeken. Eddig soha nem látott aktivitás volt a VIT-vetélkedőn és a sport- rendezvényeken. (Több mint 600-an vettek részt rajta.) A március 15-i mezei futóver­senyen közel fél százan vettek részt. Ebből 11, KISZ-en kí­vüli volt. A stadionban szer­vezett atlétikai bajnokságon több mint 80 gyári fiatal vett részt. Fiataljaink lelkesedése átragadt az idősebb dolgozók­ra is. Egy-egy sikerről, ered­ményről másnap már igen sokan beszélgetnek a gyár­ban. Segíti a KISZ továbbá a tanuló fiatalokat is. S még egy példa a lelkesedésre: a vietnami véradás meghirdeté­sét követő második napon, több mint 200 fiatal jelentke­zett vért adni, Összességében a jelentés úgy summázta tehát a KISZ tömegbefolyásánák helyzetét az Egri Dohánygyárban, hogy a fiatalok egyre nagyobb számban vesznek részt a KISZ különböző rendezvé­nyein, akcióiban, s a KISZ-en kívüli fiatalok döntő több­sége is rendszeresen látogat­ja az alapszervezetek politi­kai, sport és kulturális ren­dezvényeit. Rangja, tekinté­lye van a KISZ-nek a vál­lalatnál, a színes, tartalmas programokról, KlSZ-rendez- vényekről elismerően szólnak a KISZ-en kívüli munkásfia­talok is. Szocialista brigádvezetők tanácskozása

Next

/
Oldalképek
Tartalom