Egri Dohánygyár, 1973 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1973-01-01 / 1. szám

EGRI DOHÁNYGYÁR AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA II. évfolyam, 1. szám . ARA: 1,— FORINT 1973. január hó Eredményeink, feladataink Az ipar többet vár a termelőktől A hazai cigarettagyárt ás alapja a hazai dohány Dr. Móger János vezérigazgató referátumát tartja. V állalatunk 1972-ben újabb jelentős lépést tett a vállalati munka haté­konyságának növelésében, a gazdálkodás eredményességé­nek tokozásában, a fogyasztói igények fokozottabb mértékű kielégítésében és a termékek minőségi színvonalának nö­velésében. 1971-hez viszonyítva ter­melésünk mennyiségben 3,4 %-kal, értékben 7,4 %-kal növekedett és ezzel ellentét­ben a foglalkoztatottak lét­száma nem nőtt, sőt kismér­tékben csökkent. Termelési értékünk 678 millió Ft és az ebből szárma­zó vállalati eredmény várha­tóan mintegy 52 millió Ft. Ha ezt a vállalati eredményt összehasonlitjuk a tervezett 39,5 millió Ft-os értékkel, ak­kor szembetűnő az a jelentős, mintegy 30 %-os különbség, amely a tényleges vállalati eredmény javára jelentkezik növekményként. A vállalati eredmény jelen­tős mértékű növekedése a gyártmányösszetétel-válto- zásának tudható be. Ez mint­egy 6—8 millió Ft eredmény- növekedést jelent. A fenn­maradó jelentős eredmény- növekmény-különbség azon­ban a bevezetőben felsorolt tényezők egyenes következ­ménye és híven tükrözi vál­lalatunk dolgozóinak ered­ményes munkáját. Nyugodtan állíthatjuk, hogy 1972. év az Egri Dohánygyár történetében a legjelentősebb évnek számít a gazdálkodás hatékonyságát illetően. ii z elért eredmények alapján köszönetünket fejezzük ki a vállalat vala­mennyi dolgozójának, azok­nak akik jó munkájukkal, becsületes emberi magatartá­sukkal, feladataink megérté­sével és megérttetésével hoz­zájárultak eredményeink el­éréséhez. Köszönet a párt-, szakszer­vezet, KISZ- és más tömeg­szervezetek vezetőinek, tag­jainak, akik jelentős mérték­ben elősegítették gazdasági feladataink megértetését és végrehajtását, elősegítették a tudatos munkavégzés feltéte­leinek megteremtését. Külön köszönetét mondunk a 36 szocialista brigádnak, 6 szocialista üzemrésznek és az itt tevékenykedő 646 fő dol­gozónak, akik közvetlenül be­kapcsolódva a szocialista munkaversenybe, termelési eredményeink elérését jelen­tős mértékben elősegítették és ugyanakkor tevékenysé­gükkel hozzájárultak dolgo­zóink politikai öntudata, szakmai továbbképzése növe­kedéséhez. Ezek a kis közös­ségek jelentős szerepet ját­szottak abban is, hogy kultu­ralis téren előbbre lépjünk és a mindennapi munka ma­radéktalan elvégzése mellett a művelődési, szórakozási le­hetőségek újabb formái is kialakuljanak. M unkánk eredményeként lehetőség nyílott az el­múlt évi részesedési alapkép­zési szint fenntartása mellett a munkásátlagbér 6,5 %-os, az alkalmazotti átlagbér 4,7 %-os növelésére. Ez az el­múlt évvel szemben átlago­san mintegy 3 többletnö­vekményt jelent, hiszen 1971- ben az átlagbérek csak mint­egy 3 ('o-kal növekedtek. A kereseti lehetőségek fo­kozódása mellett jelentősek azok az egyéb intézkedéseink is, amelyek dolgozóink mun­ka- és életkörülményeinek további javítását célozták. Ezek közül kiemelkedik a három műszakos, zömmel nő­ket foglalkoztató üzemré­szekben a 43 órás munkahét bevezetése, a megfelelő ét­kező- és pihenőhelyek végle­ges kialakítása. Az óvodai fé­rőhely saját erőből történő jelentős mértékű növelése, az egyedülálló anyák segítése és a lakást vásároló fiatalok tá­mogatása. A fentiek alapján egyértel­műen megállapítható, hogy eredményes munka és az egyén számára történő jutta­tások mértéke között szoros összefüggés van. Csakis a gazdálkodás eredményesssé- gének növelése teremthet ala­pot a bérek és más egyéb közvetlen, vagy közvetett juttatások fokozására. C; redményes munkánk “ okait vizsgálva meg­állapítható, hogy eredménye­ink elérésében jelentős része van a vezetés minden szintjén a kezdeményezőkészségnek, a jó szervező, irányító és ellen­őrző munkának, amellyel a gyár kollektíváját összehan­goltan mozgósítottuk a fel­adatok elvégzésére. Jelentős szerepe van a gazdasági, párt- és társadalmi vezetés szoros együttműködésének és az üzemi demokrácia szélesí­tésének. 1973. évi feladatainkról szólva továbbra is alapvető feladatként kell kezelnünk belföldi fogyasztóink igényé­nek fokozott mértékű kielé­gítését. Ez alatt azt értjük, hogy tovább kell növelnünk termékeink minőségi színvo­nalát és ezzel párhuzamosan gyártmányfejlesztési tevé­kenységünket. Az 1972. évi gyártmányfejlesztési tevé­kenységünk folytatásaként, amelynek alapja a füstszűrös Symphóníá, Mentolos 100-as és a Golden Smart cigaretta forgalombahozatala volt, az első félév során forgalomba hozzuk az Eger cigarettát, mellyel reméljük, megnyer­jük fogyasztóinkat. Amikor 1973. évi feladata­inkról szólunk, nem hallgat­hatjuk el, hogy e feladatok teljesítésével várhatóan ne­hézségeink lesznek. Ennek okát elsősorban az 1973. ja­nuár 8-án végrehajtott árvál­tozásban látjuk, melynek ki­hatásaként valószínű a fo­gyasztói mennyiségi igények átmeneti csökkenésével, vagy stagnálásával kell számol­nunk. Mindenki előtt világos, hogy a termelés legkisebb mértékű csökkentése is az előző évhez képest jelentősen befolyásolhatja a vállalati eredmény alakulását és eset­legesen a különböző haté­konysági mutatók fejlődését megállíthatja, illetve kedve­zőtlen körülmények között e mutatók romlásával is szá­molni lehet. Éppen ezért az adott helyzetben 1973. évben feladatainkat a vállalati gaz­dálkodást illetően abban ha­tározhatjuk meg, hogy a vár­ható termelési volumen csök­kenése ellenére is alapvezető gazdasági mutatóinkat az 1972. évi szinten tartjuk. Ez a szinttartás persze jelentős fejlődést takar, amely fejlő­dést a szervezői munka haté­konyságának növelésével, a belső tartalékok lehetőség szerinti maximális feltárásá­val, az anyagtakarékosság fo­kozottabb növelésével és ezen keresztül termékeink önkölt­ségének csökkentésével érhe­tünk el. vezetés alapvető fela- ** data, hogy kellő idő­ben felhívja dolgozóink fi­gyelmét a soronkö vetkező tennivalókra és körültekin­tően oldja meg a változott körülmények miatt váratla­nul felmerülő problémákat. E vezetési munkának mód­szere továbbra is a megfelelő széleskörű döntési, előkészí­tési tevékenység, ennek so­rán tett észrevételek és ja­vaslatok gondos elemzése, majd a megalapozott döntés meghozatala és az egységes végrehajtás biztosítása. 1973. évben a várható ne­hézségek miatt még jelentő­sebb szerepe lesz a vezetés egységének, a politikai, gaz­dasági és tömegszervezeti ve­zetői tevékenység koordiná­lásának. Vállalatunk utóbbi évek­ben végzett tevékenysége, az itt dolgozó emberek munka- végzési színvonalának növe­lése, a politikai és erkölcsi öntudat fokozódása biztosíté­kot nyújt arra, hogy 1973. évi feladatainkat is maradékta­lanul végre tudjuk hajtani. Mégegyszer hangsúlyoz­nunk kell, várhatóan nehéz­ségeink lesznek, de ezeket a nehézségeket kollektívánk megoldhatja és biztosak va­gyunk benne, hogy az 1973- as esztendő is eredményes munkavégzéssel zárul. égegyszer köszönetét * ■ mondva az 1972. évi sikeres munkavégzésért, kí­vánok mindenkinek boldog, munkasikerekben gazdag új évet. Domán László igazgató Mint a decemberi lapszá­munkban röviden hírül ad­tuk olvasóinknak: gyárunk vezetői tanácskozásra hívták meg Egerbe a dohányter­mesztéssel foglalkozó üze­mek, vállalatok, termelőszö­vetkezetek, kutató és tudo­mányos intézetek vezetőit és képviselőit. A tanácskozáson resztvet­tek a Magyar Dohányipari Vállalatok Trösztjének veze­tő munkatársai is, akik kö­zül dr. Móger János vezér- igazgató rövid, de annál ér­dekesebb, aktuálisabb refe­rátumot tartott a hazai do­hánytermesztés helyzetéről, a termelők és a feldolgozók kapcsolatáról, a külföldi ta­pasztalatokról, feladatokról. Előadásában többek között elemezte a hazai dohányter­mesztés gondjait, problémáit. Szomorú tényként említette: a magyar dohánytermesztés az elmúlt években jelentősen visszaesett. Technikája, tech­nológiája korszerűtlenné vált, évről évre romlott a termés­átlag, és vele együtt a minő­ség is. A megtorpanást mi sem bi­zonyítja jobban, hogy 1969- ben 35 ezer, 1971-ben viszont már csak 25 ezer katasztrális holdon termeltek dohányt Magyarországon. Lemaradás történt a ter­mesztés ~ gépesítése területén is, elmaradott technológiával pedig ma már nem lehet gaz­daságosan dohányt termesz­teni. A hazai dohányiparnak vi­szont egyre több hazai do­hányra van szüksége, hiszen ahogyan a vezérigazgató is hangsúlyozta: a hazai gyár­tás alapja, a hazai dohány. Többek között azért is, mert a dohány világpiaci ára évről évre emelkedik, így te­hát nem mindegy, hogy hon­nan és mennyi dohányt vásá­rol a magyar dohányipar. Ahhoz pedig, hogy az ipar egyre csökkentse a dohány importját hazánkban lega­lább 30 ezer katasztrális hol­don kell korszerű technoló­giával, gazdaságos szerkeze­tek kialakításával dohányt termeszteni. Az említett gondok, fe­szültségek feloldása érdeké­ben 1971-ben kormányunk komplex fejlesztési progra­mot dolgozott ki, illetve fo­gadott el. Ez többek között, tartal­mazza a dohány felvásárlási árának jelentős növelését — ez már meg is történt — a műszaki fejlesztés tetemes állami támogatását, a nagy­üzemi dohánytermesztés, tár­gyi, személyi, technikai, tech­nológiai feltételeinek kialakít tását, megteremtését. Az 1971-ben hozott kor­mányprogram az elmúlt év­be már éreztette is hatását: a termelők gyors reagálását bi­zonyítja, hogy 1972-ben már 2000 holddal nagyobb terüle­ten termeltek dohányt ha­zánkban, új, korszerű gépek is megjelentek a termesztés­ben, a betakarításban, a fel­dolgozásban egyaránt. E növekedés ütemét azon­ban gyorsítani kell, minden lehetőséget ki kell használni a magyar dohánytermesztés gyors, dinamikus fejlesztésé­re — fejezte be beszédét a vezérigazgató. Ezután Domán László, az Egri Dohánygyár igazgatója — aki a tanácskozás előtt néhány nappal érkezett haza közel-keleti útjáról, több arab országból jelentős meny- nyiségű dohányt vásárolt a hazai iparnak — többek kö­zött azt hangsúlyozta, hogy a cigarettafogyasztás az el­múlt években nem kevesebb, mint 40 százalékkal nőtt ha­zánkban, ma már több mint négymillióan tartoznak a do­hányosok táborába. Senkinek sem lehet tehát közömbös, hogy a gyártóipar, hogyan biztosítja az egyre növekvő termeléshez a szük­séges dohánymennyiséget. A mennyiség növekedése mellett egyre nagyobb az igény is hazánkban jobb mi­nőségű cigaretták iránt, s ah­hoz, hogy ezeket az igényeket is ki tudja elégíteni az ipar jobb minőségű dohányra van s'ükség. Az sem mindegy te­hát hogy milyen dohányt termelnek Magyarországon. Ezután a meghívott vendé­gek tettek fel kérdéseket, majd üzemlátogatással ért véget a tanácskozás. Reméljük: az aktíva vala­mennyi részvevő számára hasznos volt, és a közös ösz- szefogás eredményeként ma­radéktalanul megvalósul a dohánytermesztés fejlesztését szolgáló komplex-program, s egyre több, s jobb dohány jut a magyar dohánygyárak­ba, ahonnan egyre jobb és több cigaretta jut az üzletek­be. — k. — A dohánytermesztők ismerkednek a gyárral. (Foto: Szigeti Zoltán)

Next

/
Oldalképek
Tartalom