Egri Dohánygyár, 1972 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-01 / 1-2. szám

Fennállásának 75. évfordulóját ünnepelte az Egzi Dohánygyár A magyar dohányipar legnagyobb és legkorszerűbb gyára az egri Magas rangú vendégek, kitüntetések, jutalmazások a jubileumi ünnepségen Ünnepelt az Egri Dohány­gyár. Születésnapját köszön­tötte. Tisztelettel. munká­val, emlékezéssel, elégedett­séggel, optimizmussal. Aho­gyan ez kijárt a hét és fél évtizednek. Amely már törté­nelem, tele megannyi nehéz­séggel, próbatétellel, öröm­mel. s bizakodással. Az elmúlt, a kitelt évtize­deket csak könyvekben, ta­nulmányokban lehetne hűen visszapergetni. Mert 75 év­vel már az emberöltőket .mé­rik. A 75 év jubileumi ünnep­ségét 1971. november 26-án tartották a gyár dolgozói. A program délelőtt 11 órakor kezdődött a gyáriban, ahol a meghívott vendégeket — közöttük dr. Dimény Imrét, mezőgazdasági és élelmezés­ügyi minisztert, Oláh Györ­gyöt, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának tagját, a megyei pártbizottság első titkárát, Fe­kete Győr Endrét, a Heves megyei Tanács elnökét, dr Tamás Lászlót, az ÉDOSZ főtitkárát, Pelyhe Szilárdat, a Magyar Szocialista Munkás­párt Eger Városi Bizottságá­nak első titkárát, dr. Varga Jánost, az egri Városi Tanács elnökét, dr. Varga Józsefet, a Heves megyei Tanács elnök­helyettesét, , Nagy Lászlót, a megyei tanács mezőgazdasági osztályának vezetőjét, dr. Mó- ger Jánost, a Magyar Do­hányipari Vállalatok Tröszt­jének vezérigazgatóját, Bor- dács Istvánt, a Tröszt műsza­ki igazgatóját, Jermendi Ká­roly né t, a Tröszt gazdasági igazgatóját, Rövid Lajost, a Magyar Dohányipari Vállala­tok Trösztjének párttitkárát, Varga Józsefet, a szakszerve­zeti bizottság titkárát — Do­nján László, az Egri Dohány­gyár igazgatója köszöntötte, majd rövid tájékoztatást tar­tott a gyár múltjáról,- mun­kájáról, célkitűzéseiről. Ezután az ünnepség részt­vevői üzemlátogatáson vet­tek részt, majd megtekintet­ték a gyár munkáját, termé­keit. bemutató reprezentatív jubileumi kiállítást. Délután a Technika Házá­ban folytatódott az ünnepség. A gyár dolgozóit, a délelőtti ünnepségen részt vevő párt- és állami szervek vezetőit, a város üzemeinek, társadalmi, politikai szervezeteinek kép­viselőt, a meghívott vendége­ket, közöttük Pataki Jánost, a XI. kerületi pártbizottság első titkárát, Mudriczki Já­nost, az SZMT vezető titká­rát. Kónya. Lajost, a KISZ Heves megyei Bizottságának első titkárát, Márkus Bélát, a Debreceni Dohánygyár igazgatóját, Irimi Sándort, a Pécsi Dohánygyár igazgató­ját, Kovács Gyulát, a Sátor­aljaújhelyi Dohánygyár igaz­gatóját, Hajdú Sándort, a Dohányfermentáló Gyár igaz­gatóját, Morvái Ferencet, a Dunántúli és Duma—Tisza közi Doihányfelvásárló és Fermentálógyár Igazgatóját, — Kaszás Imre, az Egri Do­hánygyár párttitkára köszön­tötte, majd dr. Móger János, a Magyar Dohányipari Vál­lalatok Trösztjének vezér- igazgatója mondott ünnepi beszédet. Donián László igazgató tájékoztatóját tartja. (Foto: Kiss Béla) Dr. Móger János: „Az Egri Dohánygyárat mintagyárnak tartjuk az iparágon belül... ” A politikai szervezetek irá­nyítása alatt termő talajon fejlődik, szélesedik a szocia­lista brigádmozgalom is a gyárban. A szocialista kollek­tívák mindig ott vannak, az elsők között. A gyár jól kép­zett, tehetséges gazdasági, politikai vezetői által irá­nyított kollektíva munkájá­ról mindennél többet mond az elmúlt években 11 alka­lommal elnyert élüzem cím, a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlója, a ki­váló, a szocialista munka gyára kitüntetés, a mégyei pártbizottság kongresszusi versenyzászlaja. Huszti Ferenc, az Egri Dohánygyár főmérnöke: „Gyárunk jövője a gazdag jelennél is többet ígér,, A vezérigazgató beszédjé­ben emlékeztetett az elmúlt évtizedekre, a múltra, a ne­hézségekre, majd a gyár jele­néről, munkájáról, eredmé­nyeiről szólt elismerően. Elmondotta többek között, hogy 1964—197,1. között je­lentős műszaiki fejlesztés tör­tént az Egri Dohánygyárban. Korszerű, európai színvona­lon álló gépekkel vette kez­detét a filteres cigaretta gyártása ott, ahol ma egy év alatt nem kevesebb, mint hait- milliárd filteres cigaretta és 36 millió szivar készül. Az említett fejlesztés eredmé­nyeként ma az Egri Dohány­gyár a magyar dohányipai' legnagyobb, és legkorszerűbb üzeme. A Magyarországon gyártott filteres cigaretták­nak, mintegy 60 százaléka Egerben készül. A cigaretta- a szivargyár­tás mellett a dohányiparitör­ténetében először cigaretta­gyártásihoz szükséges gépe­ket és berendezéseket is ex­portál már az Egri Dohány­gyár. A gyár gazdasági és poli­tikai vezetői —- hangsúlyozta a vezérigazgató —, eddig is mindent élíkövettek a dolgo­zók élet" és munkakörülmé­nyeinek javításáért, és ez minden bizonnyal így lesz az elkövetkezendő években is. Az Egri Dohánygyárat ezen a területen mintagyámak tartjük az iparágon belül — mondotta a vezérigazgató. De korántsem csak a tech­nika színvonalában, a terme­lésben jelentős az utóbbi évek változása, fejlődése. Egyre több jut, egyre több szép,ben, jóban osztoznak a gyár kol­lektívái. Saját óvodája, böl­csődéje van a gyárnak,csök­kentett munkaidőben folyik a termelés, megkülönbözte­tett módon becsülik majd a jó,kát, az élenjárókat. 1965. óta közel ötezer forinttal nőtt az egy dolgozóra eső át­lagjövedelem. Külön honorál­ják az éjszakai műszakot, a vacsora is előfizethető, sőt haza is vihetik. A betegeket az! üzem orvosa gyógyítja, a fiataloknak pinceklubjuk, sportpályájuk van. A húst, a kenyeret, a cukrot a gyárban is megvásárolhatják a dol­gozók, a gyár előtt zöldség­pavilon épült. Aligha vélet­len, hogy a nagy munkaerő- vándorlás koráiban sem volt munkaerőgondja a gyárnak. A vezérigazgató ünnepi be­széde után Huszti Ferenc, az Egri Dohánygyár főmérnöke emelkedett szólásra. Beszé­dében többek között elmon­dotta, hogy a gyár kollektí­vája az elmúlt években több­ször is bebizonyította, hogy maradéktalanul képes az egy­re nagyobb gazdasági, poli­tikai feladatok sikeres meg­valósítására. s a kollektíva lelkesedése, tudása, szorgal­ma biztos garancia arra is, hogy a gyár előtt álló tervek, feladatok is maradéktalanul valóra válnak. Beszédében felhívta a gyár kollektívájának figyelmét, hogy a fokozódó követelmé­nyek magasabb szakmai tu­dást igényelnek valamennyi­ünktől. A gyár vezetői min­dent elkövetnek ennek bizto­sítása érdekében. Beindítot­ták a gyárban az emelt szin­tű női szakmunkásképzést, s a negyedik ötéves terv során 150—200 munkásnőnek adnak lehetőséget a szakmunkás- bizonyítvány megszerzésére. A szakmunkásképzés mel­lett lehetőséget biztosít a gyár a középvezetők szak­mai, politikai továbbképzé­sére is. Lehetőség van a vál­lalatnál külföldi tapasztalat­cserékre, látogatásokra, a mű­szerészeknek tanfolyamot szerveztek, s egyre többen látogatják a külöböző szak­mai előadásokat, rendezvé­nyeket is. A szakmai felké­szültség fokozása érdekében — hangsúlyozta a főmérnök —, felhasználják a mérnök­továbbképzőt, a különböző ve­zetőképző fórumokat, a szak­mai. az elméleti, a gyakor­lati ismeretszerzéshez lehe­tőséget, fórumot biztosít a fiatal műszakiak, és köz­gazdászok tanácsa, a Gép­ipari Tudományos Egyesület dohánygyári szakosztálya, és a MÉTE helyi csoportjai. Beszéde további részében méltatta a gyárban folyó szocialista brigádmazgalmat, az évek óta mindig példamu­tató szocialista kollektívák munkáját. Kitüntetések, jutalmazások A főmérnök beszéde után került sor a kitüntetések és a jutalmak átadására. Az El­nöki Tanács megbízásából dr. Dimény Imre mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, Kelemen Antálné minőségi ellenőrt, a munkaérdemrend arany-, Uomán László gyár- igazgatót és Visnyei Miklós föműszerészt a munkaér­demrend ezüst-, Török La- josné laboratóriumi vezetőt, Juhász István dohányvágót és Fiola Tivadarné csoport- vezetőt a munkaérdemrend bronz fokozatával, Kaszás Im­re osztályvezetőt, Csizik Ist­vánná csoportvezetőt, Szabó András csoportvezetőt, Lip­tai Andrásné gépkezelőt, Andrényi Lászlóné gépkeze­lőt, Kelemen Antal főmű­szerészt, Szántó György fő­műszerészt, Fiálkovics István személyzeti osztályvezetőt, az élelmiszerpiar kiváló dolgo­zója miniszteri kitüntetéssel tüntette ki. Dr. Dimény Imre elismerő szavakkal gratulált a kitünte­tetteknek, és rajtuk keresztül a gyár valamennyi dolgozó­jának. A miniszter beszéde után Domán László, a gyár igaz­gatója 63 dolgozót tüntetett ■ki a vállalat kiváló dolgo­zója kitüntetéssel, s átadta a gyár ajándékait az ünnepsé­gen részt vevő nyugdíjasok­nak. Ezután Pelyhe Szilárd, a Magyar Szocialista Munkás­párt Eger Városi Bizottságá­nak első titkára emelkedett szólásra és a párt megyei, városi végrehajtó bizottsága nevében köszöntötte a kitün­tetetteket, és elismerő sza­vakkal méltatta a gyár kom­munistáinak, dolgozóinak eredményes politikai, gazda- sági munkáját. A testvérgyárak nevében Márkus Béla, a Debreceni Dohánygyár igazgatója üdvö­zölte a jubiláló egri gyár kollektíváját. A jubileumi ünnepség Kaszás Imre párt- titkár zárszavával ért véget. Ezután a gyár gazdasági, politikai vezetői fogadást ad­ták az ünnepség résztvevői­nek, kitüntetett dolgozóknak. Vendégeink ismerkednek a gyár munkájával. — koős —

Next

/
Oldalképek
Tartalom