Egri Dohánygyár, 1972 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-01 / 1-2. szám

I. évfolyam, 1—2. szám AZ EGRI DOHÁNYGYÁR LAPJA Á'RA: 2,— FORINT 1972. január—február ÜÖ6zöutő Szocialista társadalmunkban rendkívül nagy politikai, erkölcsi ereje van az írott szónak, a nyilvánosságnak. Az újságok, a rádió, a televízió segítségével ezrekkel, milliók­kal lehet beszélni, érvelni, vitatkozni. Dicsérni a szépet, a jót, elmondani örömeinket, eredményeinket, és megosz­tani a gondokat, a nehézségeket. A Magyar Szocialista Munkáspárt Eger városi Végre­hajtó Bizottsága ezért is fogadta örömmel az Egri Dohány­gyár politikai, gazdasági vezetőinek azon döntését, amely­ben elhatározták: havonta megjelenő üzemi lapot’ indíta­nak, amely őszinte, bátor fóruma lesz majd a gyár gazda­sági, politikai munkájának, a szocialista közösségnek, a jó, az okos, az egyéni, a kollektív véleményeknek. A lap profiljának, stílusának kialakítása az újság szer­kesztőire vár. Hivatásának, küldetésének viszont csak akkor tud eleget tenni, ha mindazokkal a témákkal, kér­désekkel rendszeresen, jól és okosan foglalkozik, amelyek elválaszthatatlanul hosszátartoznak szocialista társadal­munk mindennapos munkájához, feladataihoz. Hallassák hasábjain véleményüket a gyár kommunistái, politikai, társadalmi munkásai! Mozgósítson pártunk politikájának, a X. kongresszus határozatainak gyáron belüli maradéktalan megvalósítá­sára! A tartalomból SZIVARGYÄRTÄSUNK 75 ÉVE (3. oldalon) • • • SZOCIALISTA BRIGÁDVEZETÖK TANÁCSKOZÁSA (4. oldalon) • • • AZ ÜZEM- ÉS MUNKASZERVEZÉS Legyen őszinte, kritikus és kezdeményező fóruma az üzemi szocialista demokrácia érvényesülésének! Segítse, bátorítsa, dicsérje az évek óta kiemelkedően dolgozó szocialista brigádok, szocialista üzemek munká­ját! Adjon ötleteket a szebbhez, a jobbhoz, hozza még kö­zelebb egymáshoz a szocialista kollektívákat, a dolgozókat, a vezetőket, az idősebbeket, és a fiatalokat! Szívesen olvasunk majd a gyár dolgozóinak élet- és munkakörülményeiről, anyagi, erkölcsi megbecsülésükről, az újítókról, a szakmát tanuló lányokról és asszonyokról, a tudásukat gyarapító mérnökökről, technikusokról. Fog­lalkozzon a lap a nődolgozók, a törzsgárdatagok megbecsü­lésével, a párt- és a tömegszervezetek politikai, szervezeti munkájával, magyarázza a döntéseket, s adjon hírt azok végrehajtásának eredményeiről. A szép, a jó mellett természetesen időben jelezzen, ha valahol baj van, ha felelőtlenség, mulasztás, ha igazság­talanság történik. Juttassa el társadalmunk, a vállalat ered­ményeit a tömegekhez, ugyanakkor a dolgozók vélemé­nyét is tolmácsolja a gyár politikai, gazdasági vezetőinek. Az Egri Dohánygyár az elmúlt év végén ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. Munkáját, eredményeit az egész ország ismeri, tiszteli. Reméljük, hogy az üzemi újság újabb erőt, lendületet ad majd a lelkes, szakmáját értő és szerető kollektíva további munkájához, feladatainak teljesítéséhez. BÚZÁS LAJOS, az MSZMP Egri városi Bizottságának osztályvezetője FELADATAI (4. oldalon) • • • TERMÉKEINK MINŐSÉGE (5. oldalon) • • • NYUGDÍJASOK JUBILEUMA (7. oldalon) • • • SPORT — HUMOR (8. oldalon) Tartalmas jubileum Tartalmas, gazdag jubileumi ünnepségre került sor az Egri Dohánygyár megalakulásának 75. évfordulója alkalmából. Képünkön a díszünnepség elnök égé. Beszámolónk lapunk 2. oldalán. Feladatainkról G yárunk rekonstrukció­ja gyakorlatilag a harmadik ötéves terv végé­re befejeződött. E rekonst­rukció következtében a ter­melés jelentős mértékben növekedett, a termékössze­tétel megváltozott, a terme­lési érték meghaladta a 600 millió Ft év értéket. A re- konstrucióval összefüggő fej­lesztési munkák elvégzésével párhuzamosan jelentős mér­tékben javult a vállalat szo­ciális ellátottsága, a dolgo­zóinkat közvetlenül érintő munka- és életkörülmények javítását célzó intézkedések hatására. Az elért eredmények mél­tatása és számontartása mellett a vállalat fejlődése, az itt dolgozó emberek munka- és életkörülményei­nek további javítása alapve­tően meghatározza további feladatainkat, melyekről 1972 februárjában — üzemi la­punk első száma megjele­nése idején — a következők mondhatók el: A negyedik ötéves terv időszakában, tehát a követ­kező négy évben már nem számíthatunk a vállalati eredmény növelésére kedve­ző termelési volumennöveke­déssel, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi 6 milliárd db/év filterescigaretta-gyártási ka­pacitás nem változik. Ennek ténye alapvető feladataink meghatározása szempontjá­ból. Vállalati eredményeink nö­velésének forrása a követ­kező időszakban belső tar­talékaink rendszeres, folya­matos és fokozatos feltárá­sában rejlik, amelyet komp­lex szervezési, ezen belül elsősorban üzemszervezési feladatok megoldásával kell feltárnunk. Szeretném hangsúlyozni szervezési feladataink komp­lexitását, hiszen a cigaretta­termelés hatékonyságát és fejlettségi szintjét véve ala­pul, már jelentős eredmé­nyeket tudhatunk magunk mögött, ebből következik, hogy az úgynevezett „egy­szerű” szervezési munka el­végzése nem hozhat vállala­tunk számára tartalékaink feltárását illetően jelentős eredményt. Fontos feladat azoknak a területeknek feltárása, és a várható eredmény nagyságát illetően azon feladatok fon­tossági sorrendjének megál­lapítása, amelyek elvégzésé­től a legnagyobb eredmé­nyek várhatók. q éldaként megemlíthe- ■ tem, hogy ilyen jelle­gű feladat a cigarettagyár­tás kapacitáskihasználásának fokozására irányuló, jelenleg folyó munkánk, melynek eredményétől nemcsak több- let-cigarettatermelést, hanem a fontosabb önköltségi té­nyezők csökkentésén keresz­tül gazdaságosabb, tehát ha­tékonyabb termelést vá­runk. Műszaki fejlesztéssel kap­csolatos anyagi lehetősége­ink a negyedik ötéves terv során lényegesen kisebb mér­tékűek lesznek, mint ko­rábban. Ezért beruházásaink­kal kapcsolatos döntés-előké­szítő tevékenységünk színvo­nalának növelése egy másik nagyon fontos feladatként je­lentkezik. Műszaki fejleszté­sünknek is elsősorban a ter­melés hatékonyságának fo­kozása irányába kell hatnia, de ugyanakkor ezen fejlesz­tést kell felhasználnunk ter­mékeink minőségi színvona­lának növelése érdekében is. Fogyasztóink elvárják tő­lünk, hogy a már forgalom­ba hozott gyártmányaink minőségi szintjének növelé­sén túl, növeljük a választé­kot mind az alacsonyabb ár­fekvésű, mind a kisebb fo­gyasztói csoport elvárásait kielégítő magasabb árfekvé­sű cigaretták és szivarok te­kintetében. Gyártmányfej­lesztési tevékenységünk je­lentős mérföldköve lesz a Golden Smart cigaretta gyártásának bevezetése. Ez­zel nemcsak egy, a maga­sabb minőségi kategóriába illő új termékkel jelentke­zünk a piacon, hanem az adott lehetőségek határán belül, felhásználhatjuk e cigaretta gyártása során szerzett tapasztalatainkat to­vábbi új gyártmányok beve­zetését, sőt a meglevő gyárt­mányok további korszerűsí­tését illetően is. A negyedik ötéves terv so­rán tovább kell haladnunk dolgozóink élet- és munka- körülményei javítását célzó tevékenységünkben. Ma már mindenki előtt világos, hogy a jó munkahelyi közérzet, a megfelelő szociális ellátott­ság jelentős mértékű ténye­zője a munkát végző ember tevékenységének. A viszony­lagosan gondoktól mentes munkavégzési lehetőség nagymértékben elősegíti, hogy dolgozóink közvetlen, mindennapi feladatok ellátá­sára nagyobb figyelmet for­dítsanak és ezen keresztül tegyék egyre gazdaságosab­bá termékeink előállítását. A céltudatos munkavégzés elősegítése érdekében fel­adatunk dolgozóink szakkép­zettségének növelése, amely alapvetően a szakmunkás- képzés helyi megvalósítását jelenti, de vonatkozik a to­vábbképzési lehetőségek he­lyi megvalósítását illetően dolgozóink valamennyi réte­gére. Jelenleg a mintegy 600 fős létszámmal beindult női szakmunkásképzés mellett különös gondot kell fordíta­ni a már végzett szakembe­reink középiskolai, főiskolai, egyetemi szintű továbbkép­zésére, illetve a vállalatunk­hoz kerülő, nyolc általános iskolát végzett fiataljaink továbbtanulási lehetőségei­nek biztosítására. A szakképzés és tovább­képzés feltételeinek, valamint anyagi és erkölcsi elismerésének biztosítása le­hetővé teszi e területen a vállalati, egyéni, sőt végső soron a népgazdasági érde­kek teljes összhangjának biz­tosítását. A gazdasági, párt- és tö­megszervezeti vezetés nagy­arányú feladata a munka- verseny-mozgalom minőségi színvonalának emelése. A munka verseny-mozgalom, és ezen belül elsősorban a szo­cialista brigádmozgalom ter­melésben betöltött jelentős szerepének felismerése mel­lett erre ösztönöz bennün­ket az MSZMP Központi Bi­zottsága 1971. december 1-i határozata is. Gyárunkban jelentős hagyományai van­nak e mozgalomnak. E ha­gyományok biztosítékot nyújtanak arra, hogy körül­tekintő és alapos, a mozga­lomban részt vevő emberek véleményére támaszkodó, előkészületi munkával sokat tehetünk e területen a mi­nőségi színvonal növelése ér­dekében. Természetesen eh­hez az szükséges, hogy a munkaverseny-vállalásokat még fokozottabban hozzuk összhangba a legfontosabb, adott munkahelyi feladatok­kal. Gyárunkban megérettek a feltételei az úgynevezett „Dolgozz hibátlanul” mozga­lom bevezetésének is, amely­re megfelelő előkészítő mun­ka után ez évben egyes te­rületeken sor kerül. E moz­galom jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy széles körű bevezetése esetén forradalmasíthatja a termelésirányítás jelenlegi rendszerét is. Az előzőekből kitűnik, hogy a negyedik ötéves terv időszakában jelentős mérté­kű feladatok várnak válla­latunk kollektívájára, e kol­lektíván belül valamennyi dolgozóra. Szeretném hang­súlyozni, hogy a kollektív munka színvonalának növe­léséhez az út mindenképpen az egyes dolgozók munkája színvonalának növelésén ke­resztül vezet. V állalatunk vezetésének alapvető feladata, hogy egyre inkább elősegít­se és a tudatosság alapján minden dolgozóban felis­mertesse, hogy feladataink megoldása a kollektíva és ezen belül az egyének ér­dekazonosságára épül, hi- szén az egyre magasabb színvonalon végzett munka és ennek alapján a vállalati hatékonyság növelése lehet biztosítéka a rendszeres jö­vedelemnövekedésnek, vala­mint a más formájú anyagi és erkölcsi elismerés bizto­sításának. Biztos vagyok benne, hogy dolgozó kollektívánk képes feladataink felismerésére és e felismerés alapján a fel­adatok tudatos megvalósítá­sára. Domán László igazgató

Next

/
Oldalképek
Tartalom