Egészségügyi Kiadás, 1925-1926

1925 - 1925-11-05 [1879]

1 Dick-oltások, a vörhen3 T e lle ni v édr.kozős ujabb módja.E ddig a vörheny ellőni védekezésben a beteg jk el!küTőnitesén és a fertőtlenítésen ki vili alig tud­atunk más tenni. Mintegy két év óta azonban igen szép kisérletek folynak a külföldön az ame % rikai Diók házaspár által kidolgozott eljárással.Az eddi­giek alapján ugy látszik, hogy a Dick-féle próbaoltással sikerül előre meg­, mondani, mely gyermekek hajlamosak vörhenyre és melyek nem. Külföldön vég­zett sok ezer megfigyelés s a nálunk is nár 'négy hónap óta folyó kisérlotok amöllett szólnak, hogy a próba megbízható.Ha kiválasztottuk a vörhenrrc fo­gékony gyermekeket, ugy cketf ugyancsak a Dick-féle eljárással védoltani le­lhet. Ujabb próbával megállapítható, vájjon hatásos vcrlt-e a védoolJ^,3, s ha nem, ujabb oltást adunk, mely hosszabb ideig biztositja a beoltot -'egyént • I a vcriieny ellen. Magyarországon e munka a népjóléti minisztérium irányitá3a | mellett már mind szelesebb körben folyik és a székesfőváros területén kivül/ Fbár egyelőre csak zárt intézményekbén, többfelé történnek oltások. így pEsztergomban már valamennyi iskolában megállapították, mely gyermekek hajla­mosak vörhenyre és ezeknek oltása most J&iyik. A munkához szükséges anyagi I támogatást a Rockefeller-alax: pénzón fenntartott egészségügyi Reform-iroda F adja. /RB/ - - ­. l*,.^.^. M , Mri U*et a le g3 o b , maiaria-monograf i°.ra. A pályázóknak a bizottság minden tudomáydos segitség­i gel rendelkezésükre áll. Bővebb felvilágosítást a Népszövetség'egészségügyi | osztálya ad. /SR/ k berlini Sportfórum alapkövét a közolmult napokban helyezték el a német Stalion tőszomszédságában. Ez az intézmény magában fogja foglalni a spert­;főiskolát, a testneveléssel foglalkozó, minden gyakorlati és tudományos" in­tézetet, méltó keretet ad az 1 kilométer hosszú és 300 méter széles sport­telepnek, ahol a szabadtéri sportok minden fajtájának üzése, fedett pálya­Kon részben télen is lehetséges lesz. /SR/ I _ _ _ Az uj svájci tuberkulózis-törvény tervezete" most került a szövetsegtanács : elé. Vezérgondolata az állam anyagi hozzájárulásának intézményes biztosítá­sa a gumókor ellenes küzdelemben. A gyógykezelés és megelőzés költségeinek jviselését az arra hivatott szervek budgetjében 10-35 fo-ig vállalja az ál­r lam. A bejelentési kötelezettség kivétel nélkül fennáll, 4m a magánorvo3 a ' bejelentés által elvoszitett betegért az állanitcl anyagi kárpótlást kaphat. A betegek szociális, de különösen lakásviszonyainak higiénikus rendezése er­dejéében a javaslat az államnak széleskörű beavatkozási jogot biztosit./SR/ . Leprás megbetegedések száma Európában az 1924. évben 56 voltr- Sbböl Bsztor­» szagra ró, Lettországra 16, Görögországra 21 és Franciaországra 6 esik./SR/ * Rák.A z angol rákkutató intézet javaslatára szigorú óvintézkedéseket készül­[ neí életbeléptetni a gyapotfonó üzemekben alkalmazott munkások állandóan sza , porodé rákos megbetevései ellen, melyek a legutóbbi vizsgálatok szerint az ilyen üzemekben használt speciális olajok behatására keletkeznek, /SR/ ' ? anyó 1 országtör vénybe z ás a az ipari munka s zün e t e t a f olyó év júniusában éietceléptetett tbívenyértelaiénon október l.-étöl mindennemű ipari munkára vasárnapra és ünnepnapra kitérjesztette./SR/ : Veszetts ég élje ni védőoltások. A berni kanton állategészségügyi hatóságai kísérleteket í'olytatnak a kutyáknak veszettség ellen való védőoltására - mol 1 esetleg kötelezővé tétetnék - azonban eddig végleges tudományos eredményre nem jutottak. /RB/ A japán munkásbiztositás céljaira a népjóléti hivatal az lP26.évre 4 millió yent irányzott elö, amely magyar pénzben 166 milliárd koronának felel meg/ & nemzetközi egészségűéi hírszolg álat a napokban Rómában tartott kongrosz­szusa egyhangú. leiKesedessei járulja magyar delegátusok - indítványához, mely az egészségügyi vonatkozású híranyag kölcsönös kicserélését javasolta*

Next

/
Oldalképek
Tartalom