Állami gimnázium, Eger, 1922

REV 2010 Ismeretterjesztő előadásokat a folyó évben is tartottunk, de csak ötöt. Elő’ adtak: Bárány László »flz erdő élete“ címen (jan. I4.)és »fl növények mozgásá­ról« (febr. 4.); (Ir. Philipp Kálmán »flz újkori francia drámáról« (jan. 21.). Loykó Bélu »fl távíróról« (jan. 28.) és »fl telefonról« tinárc 4.). — flz egri rép főiskolával kapcsolatban rendezett ismeretterjesztő előadások során dr. Hubán Mihály az elektromosság és mágnesség köréből 4, Kántor Nándor a csillagászat köréből 3, Bárány László pedig 2 természetrajzi és I geológiai előadással mű= ködött közre. — Dr. Hubán Mihály még a hatvani HI —IV. negyedi ifjúsági egye- sülét tagjai részére is tartott egy népies előadást a Röntgen-sugarakról. Lernte Rezső a ref. egyház Petőfi-estéjén (Petőfiről), dr. Philipp Kálmán pedig egyik vallásos esten »fl magyar tudományosság és a prot. iskolák« címen olvasott fel Kiküldetés és megbízatás. Dr. Habán Mihály igazgató a nyíregyházai ág. h ev. főgimnázium érettségi vizsgálatain a kormányt képviselte, fl főigazgató úr megbízatása folytán a tanévvégi magánvizsgálatainkon Kántor Nándor és Vucskits Jenő elnökölt. A tanulók, fl létszám a múlt évihez viszonyítva nem emelkedett ugyan, azonban az első osztályba felvett tanulók száma elérvén a 70-et, a párhuzamos első osztályt 3 évi szünetelés után újból megnyitottuk. Második osztályunk tanulóinak száma is meghaladta a 60=at. fl tanulók előmenetele még mindig gyenge, minek oka azonkívül, hogy intézetünket aránylag kevés tehetséges növendék keresi fel, kétségen kívül a nehéz megélhetési viszonyokban is rejlik, de sajnos, vannak növendékeink, kik csak a szorgalom hiánya miatt nem tudják a kellő eredményt elérni. Mi vei a hanyagság igen könnyen terjedő ragadós betegség, azt igyekezünk azzal is kiirtani, hogy a munkára semmiképen reá nem szorítható tanulókat eltávo lítjuk. De nem engedhetünk az osztályozásnál gyakorolt méltányos szigorúság­ból. Mivel a hanyagságra hajló tanuló szigorú felügyeletet igényel, a vidéki szülőknek figyelmét arra hívom fel, hogy a szállásadó hely megválasztásában a legnagyobb gonddal és körültekintéssel járjanak el. fl magaviselet általában kielégítő volt. De 16 tanuló kapott igazgatói dorgálást, többen kisebbfokú erkölcsi vagy fegyelmi vétség miatt, mások tisz­tán hanyagság miatt, miért egy tanulót el is távolítottunk. flz egészségi állapot annyiban kielégítő volt, hogy fertőző s járványos betegség nem lépett fel, de a rövidebb ideig tartó betegeskedés az idén is gyakori volt. fl tanév utolsó hónapjaiban többeknél tiidőcsúcshurut jelentkezett É veszedelmes baj fellépése — úgy látszik — a nehéz viszonyoknak, a gyenge táplálkozásnak fájdalmasan szomorú következménye. Növendékeink közül a Szent József-internátusban lakott 8, a jegyzői internátusbán 9 tanuló, 4=en az izr. filléregyletben kaptak csaknem ingyen ebédet, 2 tanulónknak pedig a helybeli tiszti étkező adott ingyen ebédet és vacsorát. A vallásos nevelésre nagy gondot fordítottunk. Katb. növendékeink négy ízben gyóntak és áldoztak. A testi nevelés terén Bereczky Loránd vezetése mellett az idén is jelen­tős haladás történt. Növendékeink fegyelmezett magatartása mindenütt feltűnt Évzáró tornaünnepélyünket junius 17-ről eső miatt el kellett halasztanunk, ezért a versenyek eredményét már nem tudjuk közölni. Növendékeink részt vettek a Magyar Uszószövetség által Budapesten május 12-13. napjain rendezett középiskolai uszóversenyen, hol fényes győ­zelmet arattak, fl résztvevő 11 tanuló 21 érmet nyert, ezek között 16 bajnoki és 4 első díjat. Eredmények: 1.) 10X70 m.=es staféta bajnokságban csapatunk (Kobn J. IV., Jónás B. VII., Scbneeveisz J. IV., Schaffer J. VI., Bitskey Aladár VI. , Jónás Z. VIII., Kunovits L. VII., Bieber S. VII., Bárány I. VI., Bitskey Z VII. ) 8 p. 45 mp.-cel első. 2.) 3X70 m.-es staféta bajnokságban csapatunk (Bitskey fl. VI., Bitskey Z. VII., Bárány I. VI.) második. — 3.) fl 400 m.-es gyorsuszó bajnokságot Bitskey Z. VII. o. t. másodízben nyerte meg (5 p. 59 mp.). — 4.) 100 m.-es bátuszó bajnokságban Bitskey Aladár VI. o. t. második (1 p. 23 mp.), — 5.) 100 m.-es gyorsuszó bajnokságban Bitskey Z. VII. o. t harmadik. — 6.) 70 m.-es gyorsuszásban Bieber Sándor VII. o. t. második. — 7.) 35 m.-es gyorsuszásban Scbneeveisz István IV. o. t. első (20-8 mp.). ­2

Next

/
Oldalképek
Tartalom