Állami gimnázium, Eger, 1918

ß*l y<j REV 2010 j^jSbOS P£0a©ä (<r ;\\ Ab 46b» I. Ädatok az intézet történetéhez. 1918—19. tanév. Az 1918—19. tanévben az intézetek felsőbb rendeletre értesítőt nem adtak ki, ezért erről a szomorú tanévről főbb vonásokban itt számolunk be. Az előző háborús évekhez viszonyítva kedvezőbb kö­rülmények között nyílt meg a tanév, mert az intézet 4 évi nélkülözés után visszakapta épületét s egyes tanárok haza­térvén a hadi szolgálatból, remélni lehetett, hogy megindúl- hat az intenzivebb munka. De közbejöttek az iskolák munkáját mindennél jobban megbénító forradalmak, majd hadszíntérré változott Eger környéke, végűi jött az oláh megszállás s mindezek együttvéve olyan rombolást végez­tek, hogy mindegyik háborús esztendőnél ennek a munkája lett a legsikertelenebb. Már a Károlyi-féle forradalom kizökkentette az iskolát a rendes kerékvágásból. Tanárok és tanúlók polgárőri szol­gálatot teljesítvén, a felsőbb osztályokban megbénúlt az iskolai munka s lazúlt a mulasztások miatt a fegyelem. A politika szennyes hullámai becsaptak az iskolába s mi­kor a proletárdiktatúra kiütött, nehány politikailag iskolá­zott, egyébként éretlen növendékünk nemcsak szakszerve­zetbe tömörítette az »ifjú munkásokat«, hanem arra is hivatottságot érezett, hogy a tanárok munkáját tegye kritika tárgyává. Valószínűleg egyes tanúlók vádaskodása alapján történt, hogy a helybeli városi direktórium parancsot adott ki, melyben az intézet igazgatójának távozását követeli s meghagyja, hogy az intézet vezetését egy a testületből vá­lasztott 3 tagú direktórium vegye át. E parancs következ­tében Vígh Béla igazgató 1919. március 24-én, épen azon a napon, melyen a Közoktatásügyi Miniszternek március 13 án kelt, s őt folyamatba tett előléptetésének és nyugdí­jazásának megejtóséig szabadságoló, rendelete leérkezett, az intézet vezetését átadta s az intézettől véglegesen megvált, mert a proletárdiktatúra bukása után sem kívánta hivata­lát elfoglalni, bár erre a kiadott kormányrendelet értelmé­ben joga lett volna. Az igazgató eltávolítása volt a proletár- diKtaturának intézetünket legérzékenyebben érintő intéz­kedése. Vígh Béla igazgató érdemeit helyszűke miatt csak pár szóval jellemezhetem. 40 évig működött a tanári pályán s csaknem 17 évig volt az intézet igazgatója. Tanári és igaz­gatói működését pontosság, lelkiismeretes kötelességtudás s pályája végén sem lankadó munkaszeretet hatotta át. Az intézet fejlődése és jó hírneve érdekében sokat s mindig

Next

/
Oldalképek
Tartalom