Állami gimnázium, Eger, 1917

+ PÉCSI OTTMAR 1S72—1918. Az isteni gondviselés kifürkészhetetlen akaratából intéze­tünket az elmúlt iskolai évben súlyos csapás érte. A kérlelhe­tetlen halál elragadta az élők sorából iskolánknak egyik igen buzgó, érdemdús tanárát, Pécsi Ottmárt. ki a nevelés és taní­tás magasztos ügyének szolgálatában eltöltött 18 esztendőből több mint 12 évig volt intézetünknek fáradhatatlan munkása a magyar- és német nyelvi és irodalmi tanszéken. Nem a csatatéren, a már negyedik éve dúló vi ágháború szörnyű harci zajában esett el, hanem itthon, nemes hivatásá­nak csendesen őrlő munkájában dőlt ki sorunkból. Nem volt katona, hiszen gyönge, törékeny testével nem is lehetett volna az, de azért ő is harcolt, küzdött itthon a front mögött a tudo­mány fegyvereivel. A magyar kultúra hősi katonája volt, még pedig egyike a iegfegyelmezettebbeknek, aki páratlan önmeg­tagadással és önfeláldozással teljesítette mindenkor kötelességét. Mikor a háború okozta rendkívüli helyzet miatt a tanári testület létszáma folytonosan apadt, az egyes tanárok vállaira mindig több és több munka nehezedett. Boldogult kartársunk ekkor is épp úgy ki vette részét ,a nagy idők követelte meg­erőltető munkálkodásból, mintha a természet hatalmas fizikum­mal áldotta volna meg. Nem gondolt sohasem testi gyengesé­gére, nem törődött azzal, hogy buzgósága és az erejét felül­múló munka testének különben is apadt energiáját mennyire fogyasztja, mert roskatag testében nagy lelki erő lakozott. Gyenge szervezete azonban egyszerre csak összeroppant. Hirtelen jött az egész! Karácsonyig rendesen bírta a munkát. Még a szünet alatt tartott magánvizsgálatra feljött az intézetbe. Ekkor panaszkodott először, hogy nem jól tölti a szünetet, hogy gyengének és kimerültnek érzi magát. Ki hitte volna, hogy ekkor volt utoljára szeretett iskolájában. Midőn a szénhiány miatt hosszúra nyúlt karácsonyi szünetben jan. 17-én a VII. és VIII. osztályban az előadások megkezdődtek, a máskor oly pon­tos Ottmár barátunk nem jeleni meg az iskolában. Levelet kül­í*

Next

/
Oldalképek
Tartalom