Állami gimnázium, Eger, 1908

161 155. ig. sz. 107938. vkm. sz. A felekezeti iskoláknak is a minisztérium által megállapított mintájú bizonyítványokat és értesítő- könyvecskéket kell használni szabályszerűen kiállítva. 162. ig. sz. 141346. vkm. A megüresedett Schwarcz István- féle 130 koronás ösztöndíj Holecz István III. oszt. tanulónak adományoztatik. 175, ig. sz. 67943. vkm. Az izr. vallásu tanulók az 1876. évi 28649. és 1877. évi 28769. sz. vkm. rendeletben körülirt mó­don még a Sátoros ünnep (Sukkoth) kilencedik napján is íelmen- tendők az iskolalátogatása alól. 183. ig. sz. 154201. vkm. A tanuló ifjúság az iskolán kívüli viszonylataiban is figyelemmel kisérendő, hogy nem érvényesül­nek-e ezen viszonylatokban gátló vagy káros hatások. 194. ig. sz. 9056. vkm. A tanárok magasabb lakbérilletményei kiutalványoztatnak. 203. ig. sz. 15227 vkm. sz. Kiss Nándor h. tornatantíó az egri áll. főreáliskolához rendes tornatanítóvá neveztetik ki. 207. ig. sz. 14310 vkm. sz. Felhívás a f. évi országos tornaversenyen való részvételre. 229 ig. sz. 28444 vkm. sz. Ő cs. és apostoli kir. Felsége f. évi febr. hó 24-én Vigh Béla igazgatót a VII. fizetési osztályba sorozott középiskolai igazgatóvá nevezte ki. 230 ig. sz. 58132 vkm. sz. Rendkívüli butorfelszerelésre és pedig 50 db közönséges szék-, 40 db rajzszék-, 2 db szekrény- és 10 db fali álványra 1060 K utalványoztatik ki. 258 ig. sz. 40291 vkm. sz. Az 1908. évi házi átalánynál fel­merült 1323 K 86 f. túlkiadás kiutalványoztatik. 261 ig. sz. 24562 vkm. sz. A felsőbb leányiskolái növendé­kekkel szemben az átlépést és felvételi viszgát illetőleg ugyanazon eljárás követendő, mint a melyet a vonatkozó miniszteri rendelet a polgári iskolai tanulókra előír. 269. ig. sz. 34280. vkm. sz. Dr. Mandola József r. tanár szabadságideje a f. tanév végéig meghosszabbíttatik. 270. ig. sz. 765. vkm. sz. Dr. Bozóky Endre középisk. igaz­gató, az orsz. közokt. tanács titkára kiküldetik a mennyiségtan és természettan tanításának tanulmányozására. 281. ig. sz. 127882. vkm. sz. Ha kétely merül fel az iránt, hogy a beszerzendő tanszer külföldi vagy hazai gyártmány, akkor az orsz. paed. könyvtár és tanszermúzeum elnökségéhez kell fordulni. 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom