Állami gimnázium, Eger, 1894

70 irodalomban. Wohl Stephanie: Regék. De Gerando Antonia: Az emberiség jóltevői. Halász Ignácz: Gyermekmesék. Reelus : A patak élete. Alfonz de Candolle: Termesztett növényeink eredete. Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink. Mahaffy J. P.: Ó-gö­rög élet. Wilkins A. S.: Római régiségek. Sebestyén Gyula: Az őskor története. Ménard René: Az ókori művészet. Szinnyei József: A magyar nyelvrokonai. Vörösmarty M.: Arab regék. Vas Gereben: A régi jó idők; Nagy idők, nagy emberek. Salamon Ferencz: Irodalmi tanulmányok. Erdélyi János: Pályák és pálmák; Tanulmányok. Greguss Ágost: A balladáról és egyéb tanulmányok. Sophokles—Csiky: Tragoediák. Gyulai Pál: Emlékbeszédek; Költeményei. Merényi László: Eredeti népmesék; Dunamelléki eredeti népmesék; Sajóvölgyi eredeti népmesék. Mikszáth K.: Magyarország lovagvárai regékben. Jókai: A magyar nép éleze szép hegedűszóban; Csataképek; Török világ Magyarországon ; Régi jó táblabirák; Népvilág; Janicsárok végnapjai; Magyarhon szépségei; Fráter György. Jósika Miklós: Abafi; Az utolsó Báthori; Jő a tatár; Á cse­hek Magyarországon ; Két királynő ; Nagyszebeni királybíró ; A két barát; A szegedi boszorkányok. Verne Gyula: Várkas­tély a Kárpátokban; Világfelfordulás; Grant kapitány gyerme­kei; Sándor Mátyás; Lángban álló szigettenger; Egy sorsjegy; Dél csillaga; A bégum 500 milliója; A „Bounty“ lázadói. Sárffy Aladár: A classikusok rhetorikája. Mommseu—Toldy: A rómaiak története. Pór Antal: Róma története; Hellas föld- irata és hellén államrégiségck. Duncker—Jónás: Az ókor törté­nete. Bozóky Alajos: Római világ. Grünwald Béla: Az uj Magyarország. Herodotos—Geréb : Történeti könyvei. Toldy László: Képek Görögország fénykorából. Jósika Miklós után : Mátyás király története. Áldor Imre: Hun utódok. Toldy László: A régi magyarok miveltségének története ; Magyarország miv. állapotai az Anjouk alatt; Nagy,Lajos uralkodása. Áldor Imre: Attila. X.: Erdély aranykora. Áldor Imre: Róma alapitója és hőskora; Görögország története N. Sándorig; Kárthágó; Az első magyar király; Hunyady János és kora; II. v. jeruzsálemi Endre király. Versényi György: Berzsenyi ódái. Halasi Ala­dár : Petőfi-reliquiák. Baróti Lajos: Petőfi újabb reliquiái. Langl J.: Képek a történelemhez. Hanusz István: A nagy Magyar Alföld. Endrődi Sándor: A magyar költészet kincses­háza. Szilágyi Sándor: Erdély története. Geiger: Képek Ma­gyarország történetéből. Tözer: O-kori földrajz. Szalay József: Á magyar nemzet története. A) Az ifjúsági könyvtár gyarapodása az 1894—95. isk. évben: 95 mű, 127 kötetben, 214 frt 40 kr. értékben. B) Az ifjúsági könyvtár összes állománya az 1894—-5. isk. év végén : 460 mű, 471 kötetben, 624 frt 70 kr. értékben. Hegedűs Pál, az ifj. könyvtár őre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom