Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1933

116 Trak Gyula IV. o. t. 7. Sík Sándor: A Krisztus-királyhoz. Szavaló­kórus. 8. Régi magyar Mária-ének. Előadta az énekkar. Kongregációnk 31 új tagját Ivanovich Emit dr. apátkanonok, szemináriumi rektor úr vette fel december 8-án a főszékesegyházban tartott ünnepélyes tagavatás alkalmával. A tanév kezdetén 71 rendes tag és 31 jelölt volt a kongregációban, a tanév végén pedig 100 rendes tag. A könyvtár állománya a tanév végén 312 mű 441 kötetben és 115 kötet folyóirat; értéke kb. 850 P. Évi gyarapodás 6 mű 28 kötetben és 5 évf. folyóirat. Vagyoni állapot: bevétel 204‘18 P, kiadás 193T8 P, maradvány 11 P; ez az összeg betéti könyvben kamatozik. 2. Az Eucharisztikus Gyermekszövetség a gimnázium négy alsó osztályának tanulói közül válogatja tagjait, s életprogrammját az effajta vallásos egyesületek célkitűzéseinek megbővífésével úgy állítja össze, hogy humanisztikus szerzetesgimnáziumunk vallásos értelmű jellem- s léleknevelő feladatát és formatív jellegű oktatómunkáját egyaránt szolgálhassa. Az elsőt munkáltuk a lefolyt évben azzal, hogy a mindeneknél fontosabbnak, a voltaképpen egyedül szükségesnek: a természetfölöt- tiekbe kapcsolódó világnézet kialakításának előkészítésére töreked­tünk, azaz a vallásos irányú lelki elmélyedésre való készséget, fogé­kony hajlandóságot próbáltuk ébreszfgetni a fiúk lelkében. Ebből a célból állítottuk az egyesület gondolatvilágának középpontjába a kato­likus élet erejének s örömeinek legfőbb forrását, az Oltáriszentség- ben velünk élő Jézust. Gyűléseinken gyakori szentáldozásra buzdítot­tuk s minden gyűlés után egy-két perces adorációra intézetünk temp­lomába vittük tagjainkat. A gyűléseken a szövetség vezetőjének beszé­dei, valamint Palos Bernardin dr. tanár úr két ízben mondott melegszívű beszéde is, részben az egyházi év folyásához kapcsolódtak, részben egy-egy példaképnek, így ebben az évben különösen Clairvauxi Szent Bernáínak és Kosztka Szent Szaniszlónak a hallgatók szeme elé állí­tásával nyújtottak gyakorlati útbaigazítást a keresztény erények köve­tésére, a később jellemhibákká gyökerezhető rossz szokások kerülé­sére. A katolikus öntudat erősítése céljából irányítottuk rá a figyel­met az Anyaszentegyház egész világot s évezredeket átfogó, fenséges hivatására: a katolikus missziók ügyére is; ennek a nagy célnak támo­gatására síaniolt és használt bélyeget is gyűjtöttünk; továbbá intézeti kápolnánk missziós-perselyében — az iskola igazgatóságának az ú. n. missziós tűszúrólap-akció megváltására nyújtott adományával együtt — kb. 90 P gyűlt össze. Másik célunk szolgálatára gyűléseinket lehetőleg változatos mű- sorúakká tettük s egy szavaló kiskörnek, sőt kis-önképzőkörnek felada­tát is iparkodtunk betölteni. Majdnem minden gyűlésen szerepelt hat­hét szavaló a katolikus költészetnek s általában a magyar költészet-

Next

/
Oldalképek
Tartalom