Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1913

Tartalomjegyzék

225 személyesen. Érettségi vizsgálati elnökök voltak: 1895-ben Bartal Antal kir. tanácsos, nyug. főgimn. igazgató, 1896-ban Pasteiner Gyula dr. egyetemi tanár, 1897-ben Bartal Antal, 1901-ben Szinnyei József dr. egyetemi tanár, 1903-ban Pasteiner Gyula dr., 1904-ben Wag­ner Alajos főgimn. igazgató, 1906-ban Békefi Rémig dr. egyetemi ta­nár, 1910-ben Szűcs István dr. miniszteri titkár, 1913-ban Szinger Kor­nél kegyesrendi főgimn. igazgató. Az érettségi vizsgálatra kiküldött m i- niszteri biztosok voltak: 1891-ben Simonyi Zsigmond dr. egye­temi tanár, 1894-ben Pasteiner Gyula dr., 1902-ben Fináczy Ernő dr. egyetemi tanár, 1907-ben Margalits Ede dr. egyetemi tanár. Többször szakférfiakat küldtek ki intézetünkbe. Jalava An­tal a helsingforsi egyetem tanára a középiskolai viszonyokat tanulmá­nyozta, Balogh Péter dr. főgimn. tanár a magyar nyelvi és irodalmi tanítást figyelte meg az 1899/900-iki tanévben. Gyomlay Gyula dr. az Eötvös-kollégium tanára, a latin és görög nyelvi tanítást vizsgálta az 1906/7-iki tanévben. Bozóky Endre dr. főgimn. igazgató a mennyi­ségtan és természettan kísérleti alapon való kezelését tanulmányozta az 1908/9-iki tanévben. Bély Mihály tornafelügyelő 1909/10-ben, Ottó Jó­zsef dr. pedig 1913/14-ben a testi nevelés ügyében kaptak kiküldetést. Az intézetet két ízben kiváló megtiszteltetés érte. 1906. szept. 19-én Apponyi Albert gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter látogatta meg azon alkalomból, hogy az országos magyar képzőművészeti társaság vándorkiállítását Egerben megnyitotta. Az intézet épületét, be­rendezését, a tanulók magatartását és énektudását illetőleg megelégedé­sét nyilvánította.1) — 1910. okt. 16-án Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter, — mikor országgyűlési képviselővé meg­választását köszönte meg Eger közönségének, - rövidre szabott ide­jéből szakított magának annyit, hogy Eger középiskoláit, így a főgimná­ziumot is, futólag megtekintette. A ciszterci rend intézeteinek fejlődése fölött örömét fejezte ki s a tanulókat arra buzdította, hogy a vallás­erkölcsi és hazafias elveket, az ismeretekben folyvást gyarapodva, tet­teikben és egész életükben törekedjenek megtestesíteni.2) A tanári testület tagjainak tanítási, nevelési fáradozását mutattuk be eddig. Emellett a gimnáziumi templomban, amely quasi-plébániai templom, a lelkészi funkciókat végezik. Megvannak határozva a perjeli, alperjeli misék, a kantátumok, a fundációs rekviemek. A ta­nári kar tagjai idősség rendjében hebdomadáriusok, elmondják az elő­írt hétköznapi és vasár-ünnepnapi miséket és litániákat. Hárman kon- venti templomi népszónokok; egy pedig nagybőjti szónok. Többen más tanintézetben is tanítottak. ') Ért. 1906/7. 130. 1. 2) Ért. 1910/11. 104. 1. 15

Next

/
Oldalképek
Tartalom