Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1886

Tartalomjegyzék

142 Erzsébet orosz cárnőtől, I. s IT. Sándor orosz cártól; — Szaniszló Ágost lengyel kir. — XIV. s XVI. Lajostól; — az első francia köztársa­ság idejéből; —■ Victor Amadé s Victor Emmáiméitól; — III. Napóle­ontól; — IV. György ang. kir, s Victoria királynőtől. — Az egyesült államok egy fapénze (utánzat). — A rézpénzek összege: 400 db. Emlékérmek: 1) Máriacelli 2 db. Bartakovics B. jubilaris ér­me; a természettudósok 1 db. érme 1846-ból s 1 db. 1868-ból. Paduai sz. Antal nagy réz érme; Pyrker László jubilaris érme. Az emlékér­mek összege: 7 db. Kossuth-bankjegyek: 2 db. 100 fitos; 4 db. 10 fitos, 2 db. 2 frtos, 2 db. 1 frtos s 5 db. 30—35 kros. A papírpénzek összege: 25 db. Összesen : 667 db. b) Régiségben: Egy vízi-ló bőréből készült, aranynyal kira­kott arab paizs. Adományozók: t. c. Pap Emil alezredes ur; Kovács Károly; Cliap- pon S.; Greksa Kázmér urak. Tűi k Rudolf, Türk Szilárd, Danilovies Gyula. Szalay László, Ferenczy Zsolt, Káldy Gyula, Vancsó Géza, Grö­ber Gyula, Göndör Gábor, Farkas Géza. Póder János, Hajnal András, Braun Gyula, Fenyvesy Endre, Szegő László, Huszár János stb. stb. gymn. tanulók. IV. A Vitkovics-önképzökör. A felsőbb osztályú ifjak Vitkovics-köre a lefolyt évben 22 működő és 49 pártoló, összesen 71 taggal, dr. Maczki Valér és dr. Né­gy esy László magyar irodalmi szaktanárok elnöklete alatt, 1886. szept. 18-án alakúit meg. Szombat délután tartott üléseinek tárgysoro­zatát a beérkezett dolgozatok és bírálatok felolvasása, szavalatok s azok élőszóbeli bírálása, tudományos, irodalmi és művészeti kérdések megbeszélése, végűi a hivatalos folyóügyek képezték. Tartott összesen 23 rendes, 2 bizottsági, 1 ünnepi ülést, ez utóbbit a kör nagyemlékű jóltevőjének, Párkányi Béla Józsefnek emlékezetére, — és egy zárógyűlést, — valamennyit zártkörben. Beérkezett, a pályaműveken kívül, 86 dolgozat; a „Zsengék- tárába“ elfogadtatott 48, u. m. 1 történeti, 2 nyelvészeti, 2 széptani tanulmány; 3 prózai fordítás; 1 elbeszélés, 1 rajz; a versek közül: 2 óda, 1 elegia, 5 verses fordítás, 2 elbeszélő költemény, 2 tanító irányú, 26 dal. — A dolgozatok felett olvastatott első és másod-, esetleg har­mad- vagy együttes bírálat — összesen 159. Eme munkásság betetőzéséül az ifjúság egyes jóakarói pályadijak

Next

/
Oldalképek
Tartalom