Ciszterci rendi katolikus gimnázium, Eger, 1856

32 50. Horánszky József. Bartman József. Gallas István. Strache Adolf. Pelles József. 55 Kapácsi József. Sitze Géza. Makáry Lajos. Morvay Alajos. Zsiga Sándor. IV. Osztály. Gresics Miksa. Frank Móric. Somogyi Géza. Rapaics Raymund. 5. Sághy Gyula. Koncz Menyhért. Farkas Ágoston. Bures József. Hamzus Károly. 10. Bodó Károly. Nagy Ágoston. Bacsó János. Ficzere László. Szobek Dezső. 15. Némethy Béla. Osváth Ferenc. Róth Márk. Rosenberg Jakab. Makáry György. 20. Gáhv József. Ferenczy Emil. Kovács József. Király János. Kaufman Lipót. 25. Nagy Pál. Löwi Edvárd. Inczédy Ágoston. Angyal István. Bányász Jenő. 30. Dobos István. Hamzus Móric. Dvornák János. Kékessy Gyula. SchaeíTer Alajos. 35. Kempelen Géza. Matekovics Sándor. Wagner József. Tóth András. Kassay Bertalan. 40. Bőgős Ferenc. V. Osztály. Lippay Lajos. Dobé Zsigmond. Grónay Sándor. Farszky Ferenc. 5. Szele András. Molnár Ferenc. Tóth János. Csekó Gábor. Thúry László. 10. Bozóky Antal. Scholtz Géza. Balajthy Ágoston. Milecz János. Zay Gédeon. 15. Sebe Alajos. Beniczky Kálmán. Jagicza András. Pallagy Béla. Angyal József. 20. Silberman Kálmán. Levandovszky Ferenc. Rucska János. Szedlák Károly. Szalay József. 25. Liszkay Ferdinand. Toldy Ferenc. Toronyi Antal. Fejér Ödön. Jancsó Sándor. 30. Keszler Bertalan. Rácz Mihály. Homonnay Ferenc. Pintér Sándor. Veres János. 35. Marssó Lőrinc. Miller György. Tariczky Géza. Széplakyr György. Antóny Ágoston. 40. Borhy László. Pogorisky János. König Kálmán. Pászty Kálmán. Skopecz Gyula. 45. Timko Ignác. Bazala Gyula. Uhlvar Ferenc. Miszbach János. Mihályi Gyula. 50. Gebhardt Ferdinand. VI. Osztály. Steiger Dezső. Vincze Alajos. Pallér Mátyás. Fekete Flórián. 5. Káról István. Pácz Flórián. Mihályi András. Sütő József. Ferenczy Gyula. 10. Tischler András. Fekete Ferenc. Horváczky István. Polonkay Gyula. Horváth Gyula. 15. Krassy Bódog. Sass Bertalan. Zábráczky Miklós. Jámborífy Károly. Fülöp Ferenc. 20. Grantner Antal. Tichy János. Moldoványi Gyula. Maruschinszky János. Hibay János. 25. Kende Péter. Fedor Antal. Farkas István. Fridrich Antal. Lőrincz Béla. 30. Tóth István. Nagy Alajos. Hatala Ferenc. Párizsa János. Csathó Lajos. 35. Posgay György. Burger László. Seress Gusztáv. Bercsinszky József. Széky József. 40. Hokkes József. Horn Leo. Atlasz János. Vll. Osztály. Gebauer Izidor. Schmidt Imre. Paltzer Kálmán. Ornstein Adolf. 5. Knotz Sándor. Ürményi Anselm. Balia Vince. Kempelen Béla. Zrinszky László. 10. Sperling Mátyás. Jablonszky Sándor. Trstyánszky Béla. Elbogen Fülöp. Hofslaedter Tamás. 15. Grozer Imre. Angyal Béla. Szerdahelyi Káról. Vili. Osztály. Papp Dezső. Kacskovics Gyula. Tibold Özséb. Okolicsányi Sándor. 5. Boros Gustav. Kramer Jenő. Ujváry Pál. Klein Miksa. Jaczó Sándor. 10. Bohács Kálmán. Valkó Kristóf. Tabódy Jenő. Mjazovszky Károly. Szalay Ambrus. 1 5. Remenyik Kálmán. Horváth István. Szakácsy Ferenc. Kreutz Károly. E szerint az év végével bizonyítványt kapott: 354 ifjú, és pedig a VIII. osztályban kitűnő első rendűt 4, első rendűt 14; — a VII.osz­tályban kt. e. r. 7. e. r. 6, másod rendűt 4; — a VI. osztályban kt. e. r. 12, e. r. 21. m. r. 9; — az V. osztályban kt e. r. 9, e. r. 30, in. r. 8, harmad rendűt 3; — a IV. osztályban kt. e. r. 7, e r. 33; — a III. osztályban kt. e r 12, e r. 34, m. r. 11, h. r. 2; — a II. osztályban kt. e. r. 8, e r. 35, in. r. 16; — az I, osztályban kt. e. r. 11, e r 40, m r. 14, h. r 4. — Összesen kt. e. r 70; — e. r. 213; — m. r. 62; — h. r. 9. — Magántanuló volt 11. — A rendkívüli tantárgyakban a második féléven át magukat gyakorolták, névszerint a francia nyelvben 16; — az éneklésben 86; — a rajzolásban 58; — az ékesirásban 226; — a gymnastikában 116; — az úszásban 27. — Vallásra nézve voltak: rom. kath. 336; gör. kath. 2; n. e. gör. I; ágostai vall. 2; helv. vall. 1 ; izraeliták 12. — Nemzetiségre nézve: magyar 325; német 6; szláv 8; izr. 12. — Összesen 354. így az ifjúság száma ez évben növekedett barmincnéyyyyel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom