Eger - hetente kétszer, 1912

1912-01-06 / 2. szám

4 EGER. (2. az.) 1912. január 6. Eljegyzés. Ifj. Hofhauser Elek miniszteri mér­nök, a fővárosi közmunkák-tanácsának mér­nöke, eljegyezte Ficzere Mucikát. Mulatság. A Kér. Iparoskor f. évi február hó 4-én, a Kaszinó összes termeiben, zártkörű polgárbált rendez, amelynek tiszta jövedelmét a Polgári Dalkörnek a f. évi május hó végén Budapesten tartandó országos dalversenyre való utazási költségei fedezésére fordítja. A rendezó-bizottság már most megtesz minden intézkedést, hogy ez a farsangi mulatság min­den tekintetben jól sikerüljön. A rendezőség­nek az a főtörekvése, hogy uj életre keltse a már csak hírből ismert, régi, nagysikerű pol­gárbálokat és — mint a jelek mutatják — ez a törekvése nem lesz eredmény nélkül való. A meghívókat a napokban küldik szét. Az Építőiparosok Szövetsége, id. Wind Ist­ván elnöklésével, január 7-én, d. e. 10 órakor tartja évi rendes összgyülését, melyre Farkas Pál, az. Országos Szövetség igazgatója is lejön. Válasz Vadász Lajos igazgató-tanító úrnak az ?Eger“ múlt évi 104. számában megjelent nyilatkozatára. Tisztelt Kollega Ur / Csak most került a fent nevezett lappéldány a kezembe és ezért felelek arra 4—5 napi késéssel. — Azt gondoltam, hogy az Alpáry—Zigányjsajtóper letárgyalá- sával le lesz tárgyalva a mi részünkről is az egész ügy s a helybeli tanítóság között a régi, szeretetteljes, kollegiális viszony helyreáll. En­gedjen meg, de nyilatkozatával nem a békét szolgálta, hanem a további harcra tüzelt. Ön nem tudja, hogy itt nem személyek, hanem eszmék harcáról volt szó. Különben nem hasz­nált volna nyilatkozatában ilyen kitételeket: „a hátmegetti vitézek lesipuskázása,“ „rossz­májú Jákobok,“ melyek alkalmasak arra, hogy a nagyközönséget egyes kollegákkal szemben tájékozatlanságba ejtsék. Ezt én ki akarom kerülni s ezért kötelességemnek tartom kije­lenteni, hogy az Uj-Korszak-ot az Ön kineve­zésére vonatkozó információval én láttam el. Ebbéli jóhiszeműségemet igazolja azon körül­mény, hogy a gondnokság mást ajánlott — és pedig egyhangúlag — az igazgatóságra. Nyílt kijelentésem után elvárom, hogy Ön is férfihez illő nyíltsággal fog fent idézett rejtélyes sza­vairól magyarázatot adni. — Hiszem továbbá, hogy magyarázata elő fogja segíteni a meg­zavart békének a helyreállítását is. Eger, 1912. január 4. Kertész Ignác. Tűzoltó-bál. Az Önkéntes Tűzoltó- és Mentő- egyesület tegnap tartott parancsnoksági ülésén kimondotta, hogy február 17-én (farsang szom­batján) tűzoltó bált rendez, melyuek sikere ér­dekében minden lehetőt megtesz. Közgyűlés. Az Egri Keresztény Iparoskor szokásos évi közgyűlését jövó vasárnap (jan. 14-én) délután 3 órakor tartja a Kör nagy­termében. Községi választások. A megejtett községi vá­lasztások alkalmából uj községi bírók lettek a gyöngyösi járáshoz tartozó községekben: Abasár, Pálinkás János; Adács, ifj. Győri János; Atkár, Tóth András; Detk, Holló Mihály; Domoszló, Lukovszky Demeter; Gyöngyöshalász, Bóta József; Gyöngyöshalmaj, ifj. Dupcsák János; Gyöngyösoroszi, Bercsényi Pál; Gyöngyöspata, Tábi Károly; Gyöngyöspüspöki, Forgács János; Gyöngyössolymos, Barna Benedek; Gyöngyös- tarján, Osvárt József; Hevesugra, id. Osvárt József; Karácsond, Fehér (Dudás) József; Lu­das, Erki Dezső; Márkáz, Tresó Pál; Nagy- füged, Kovács (Nagypál) István; Nagyréde, Mészáros József; Palosvörösmart, Holecz Pál; Szűcsi, Patinszki András; Vámosgyörk, Medve János; Visonta, Fehér Imre; Visznek,Tari János. Nyilvános nyugtázás. A szegény siketné mák karácsonyi felruházására adakoztak: Sa- massa József dr. egri bíboros érsek, Hevesvár­megye és Eger városa 50—50 koronát; Szmre- csányi Lajos püspök 20 koronát; Iparostanonc- iskola növendékei 14'38 koronát; Hanák Gyula, Begovcsevich Róbert, Párvy Antal, Női kórház, Debreczeni János, Ridárcsik Imre, Csekó Gá­bor, Blazsejovszky Ferenc, Kiss József és We- isz Mór 10 — 10 koronát; Szt. Fr. szt. Antal társulata, Kriston Endre, K. Gy., Kassa Endre dr. Rótschild Oszkár dr. Vágó Frigyes, Dut- kay Pál, Demkó György dr. és Böhm János dr. 5—5 koronát; Joó Imre 420 koronát; Kiszely Imre, Leskó József, Adria biztosító társaság hevesmegyei főügynöksége, Korom Pál és Flatsker Nándor 4—4 koronát, Kazári Jó­zsef, Kardos Sándor, Telekkönyvi Hivatal Eger és Révász Róbert 3—3 koronát; Mélypataky Ignác 2‘20 koronát; Kronberger József, Nagy János dr. Ivánovits Emil dr. Dambrovszky Imre dr. Harkabusz László, Papp József dr. Nics- mány István, Fógel Ágoston, Stészel Sándor, özv. Dr. Fekete Károlyné, Glósz Kálmán dr. Báthory Aladár dr. Schwartz S., dr. Szőke Gyuláné, Fejes Kálmánná, Grónay Andor, Sán­dor Adolfné, Barthos Károly, Schwartz Arthúr dr. Károly János, Kakuk Jenő, Fleischammer Károly, Virga Lajos, özv. Poncsák Jenőné és özv. Károly Károlyné 2—2 koronát; Schwartz Arnold P10 koronát ; Huttkay Lipótdr. Bukna József, Zsasskovszky Károly, Ambrus István dr., Venczell Ede, Barsy Arthur dr., Bozsik Pál dr., Kele István dr., Kállgy Ákos Krusnyiczky Kálmán, Csanády László, Danassy Gyula, Breznay Imre, Molnár Kálmán dr.. Szabó An­tal, Szerencse József, Singer Bécs, Simon Anna, N. N., Tarbay Béláné, Gáspárdy Gyu­láné, Krassy Miklós, Szepessy Margit, Menner Etel, Resch Jenő, Bartlik József. 1—1 K. (Folytatjuk.) Nők éjjeli munkája. Az iparüzemekben al­kalmazott nők éjjeli munkájának eltiltásáról szóló 1911. évi XIX. törvénycikk most jamuár hó 1-én lépett életbe. E naptól kezdve tehát a törvényben foglalt rendelkezések a törvény hatálya alá eső összes ipari üzemekre alkal­mazást nyertek. Apró krónikák. A kerecsendi apa-gyilkos. Vé­res dráma játszódott le Kerecsend községben újév reggelén. Fecz József mészáros, önvéde- lemből^ leütötte az apját azzal a fahasábbal, amellyel ez őt és a feleségét akarta agyonütni. A véres eset szóváltásból keletkezett. Az apa és fiú együtt laktak. A fia tartotta az öreget, aki azonban igen könnyelmű életet folytatott és folytonosan pénzt kért a fiától. Újév reggelén is nagyobb összeget követelt tőle, ezt azonban Fecz József megtagadta, mire az apa nagy haragra lobbant s az udvarról egy fahasábot vitt magával a szobába, azzal a szándékkal, hogy fiát és ennek feleségét agyonüti. Szán­déka nem sikerült, mert a fahasábot elvették tőle. Ekkor az asztalon levő kést kapta fel és éppen szúrni akart, midőn az elkeseredett fiú olyan szerencsétlen ütést mért reá a fahasáb­bal, hogy menten összerogyott. Az ütés fején találta az öreg embert, aki még az­nap meghalt. Fecz József önként jelentkezett az egri kir. ügyészségnél, hol letartóztatták.|Az apagyilkos, aki maga mondja igy el az esetet, egyik főembere a kerecsendi szociálistáknak. — A revolveres szerelem. Csütörtökön délelőtt a Baktai úti állami iskola előtt szerelmi dráma játszó­dott le. Brunner Antal cipész-segéd háromszor rálőtt Horváth György kassai fodrász-segédre, aki a felesége után jött Egerbe. Brunner An­tal megszöktette Horváth feleségét és mert a férj rájuk akadt és haza akarta vinni a hűt­len asszonyt, ezért kellett volna meghalnia, ha ugyan a revolger-golyók nem okosabbak és — célt nem tévesztenek. Horváth csak jelen­téktelen sérülést kapott az egyik golyótól; Brunnert letartóztatták. — Raktár-tüz volt ma déltájban a Palátsik Jenő gyujtófa-raktárában, mely a Dálnoky-féle házban van. Nyilvános nyugtázás. A Hevesmegyei és Eger- vidéki Jótékony Nőegylet által gondozott árvák karácsonyfájára adakoztak: Párvy Sándor dr. 30 K. — Szmrecsányi Lajos 15 K. — Begov­csevich Róbert, Katinszky Gyula, Debreczeni János, Csekó Gábor 10—10 K. — Böhm János 7 K. — Koncz Menyhért, Mihalik Mauó, Demko György dr. Ridárcsik Imre, Blazsejovszky Fe­renc, Dutkay Pál 5—5 K. — Ury Kapácsy Amália 4 K. — Márton Béláné, ifj Wind Ist­vánná 3—3 K. — Beniczky Etel, Ruzsin Ot- tóné, Losonczy Farkas K., Vasita Jánosné, Dr Turtsányi Gyuláné, Mednyánszky Sándorné, Dobrányi Lajosné, Tolvaj Ágostonná, Jankovics Dezsőné, Csókás Istvánué, Dr Miskovics Fló­riáné, Fógel Ágostonná, özv. Gröber Ferencné, N. N.,özv. Reinprecht Lászlóné, Filek Károlyné, özv. Samassa Jáno-né, Velcsey Istvánné, Dr. Kassa Endréné, Dr Barsy Istvánné, özv. Mar­tinovics Józsefné, Fridély Ödönné, Urusky Aranka, Remenyik Józsefné, Ficzere Józsefné 2 —2 K. — Rabovszky Gézáné, Morvay Jánosné, Polónyi Aladárné, Czekkel Jánosné, Timon Bé­láné, Bárány Gézáné, özv. Kálnoky Istvánné, Dr Puky Pálné, Vratarics Gyuláné, Preszler Miklósné, Dr Kösztler Józsefné, Dallos Mihályné, Magyary Józsefné, Orosz Kálmánné, ifj. Hám Lajosné, Simcsó Józsefné, Radii Károlyné, Tóth Sándorné, Csutorás László dr. Tóth Ágostonná, Káuitz Gézáné, Babies Aladár, Horánszky Ist­vánné, Hollós Nándorné, Dr Alföldi Dávidné, Vígh Béláné, Szegő Lászlóné, Kállay Árpádné, Csepreghy Gyuláné; Barchetty Károlyné, Pé- terffy Lászlóné, Róth Gyuláné, Dr Grünblatt Árminné, Tatarek Jánosné, Puchlin Lajosné, Mórász Miklósné, Dr Hevesy Sándorné, Palá­tsik Ferdinandné, Dr Bárány Kálmánné, Gröber Ferencné, özv. Bajzáth Lászlóné, Ruzsin Ber­talanná, Károly Jánosné, Hanák Gyula, Hanák Gyuláné, Braun Károlyné, Kaiser Árpádné, Dr Preszler Árminné, Dr Schwarcz Sándorné, özv. Vas Lajosné, Gallasy Józsefné, Balkay Istvánné, Breznay Imrénél Mlinko Istvánné, Ringelhann Imréné, Sebestény Istvánné, Pavlik Ágostonné, özv. Harmos Sándorné, Szabó An- talné, özv. Michalka Gyuláné, Busa Ádámné, Polónyi Antalné, Meilinger Ödönné, Szőke Sán­dorné, Gaál Lajosné, Premuzics Fülöpné, Dr. Rátvay Gézáné, Mego Józsefné, Hibay Györgyné, N. N. Budeusz Vendelné, Sándor Adolfné, Kol- mann Jánosné, Hellebronth Gézáné, Ringelhann Béláné, Síkhegyi Károlyné, Exsinger Ferencné, Lukács Gyuláné, Manglitz Ferencné, Bátoiffy Lajosné, Dambrovszky Imre, Heringh Jánosné, Süteő Anna, Majzik Jánosné, Módly László, Müller Ferencné, Komlódy Teréz, özv. Turcsányi Mátyásné, Nagy Lászlóné, Alpáry Lajosné, Wolff Károlyné, Stephanovszky Ernőné, Szabó Kálmánué, Gaál Béláné, Buday Lászlóné, Glo- cker Ottóné, Borkő Anna, Bayer Henrikné, özv. Mego Béláné, özv. Ficzere Gusztávné, özv. Szász Sándorné, özv. Nagy Ferencné, Hoffmann Jánosné, Dr Lipcsey Péterné, özv. Dr Ligethy Alajosné^ Kassuba Domokos, Heringh Kál­mánné, Altorjay Sándorné, X.-Y., özv. Hirsch Húgóné, Boltizár Románné, Özv. Kádár Jánosné, Isaák Gyuláné, Borhy Ádámné, Szétsényi An­talné, Hecser Béláné, N. N., N. N. Búzás Elekné, Gáspárdy Gyuláné, Papp Imréné, Várady Ma­riska, özv. Dr Fekete Károlyné, König Ferencné,

Next

/
Oldalképek
Tartalom