Eger - hetente kétszer, 1910

1910-11-05 / 37. szám

4 EGER. (37. sz.) 1910. november 5. Esküvő. Lehmann Gusztáv budapesti gyógy­szerész holnap tartja esküvőjét Kerner Irma úrléánnyal a főszékesegyházban. A jogászok táncestélye. A kis farsang táncmulatságai között föltétlenül egyik leg- elsőrangu lesz a Jogakadémiai-Eör Katatin-tánc- estélye november 19-én, a Kaszinó termeiben. A meghívókat most küldik szét erre a mu­latságra. SzabadeSőadások a Kát. Legényegyletben. Mint értesülünk, a Kát. Legényegylet tevé­keny elnöke, a tagok művelése céljából, tervbe vette a szabadelőadások tartását. Az előadások november hó végével kezdőnének s az egész tél folyamán tartanának. Az előadások tár­gyát fölolvasások, szavalatok, vetített képek­kel kisért szabadelőadások, énekszámok ké­peznék. Amint az eluökség tervezi, azok nem pusztán a tagoknak lennének szánva, hanem az előadásokon a közönség is résztvehetne. Az előadások sorozatát most állítják össze, a programmot legközelebb közöljük. Előadókul már ez ideig többen jelentkeztek s így a szép terv valószínűen sikerűi. A Kér. Iparoskor vasárnapi táncestélye, úgy látszik, jól sikerül. Úgy a Polgári Dalkör, mint az egy felvonásos bohózat, szereplői tel­jesen elkészültek már számaikkal, illetve sze­repükkel. Most már csak a közönségtől függ, illetve a látogatottságtól, hogy legközelebb teljes sikerről számoljunk be. Járványbizottság Egerben. Városunk egész­ségügyi bizottsága ma délután ülést tartott, melyen kimondotta, hogy járvány-bizottsággá alakul át, mert így bekövetkezhető baj esetén gyorsabban és hathatósabban működhetik. A felvidéki vándorkiállítást vasárnap nyi­tották meg negyedik állomáshelyén, Eperjesen. A tárlatnak eddigelé minden városban tisztes sikerei voltak és e sikerre nagy kilátás van Eperjesen is, hol a jövő hét közepéig marad­nak a műtárgyak, 12 én pedig Sátoraljaújhelyen nyitják meg a kiállítást a vármegyeház ter­meiben. Betiltott vásárok. Vármegyénk alispánja, tekintettel arra a körülményre, hogy a vár­megye területén kolera-járvány van, rendeletét adott ki, amelyben a november 6-iki poroszlói, a novömber 7-iki dormándi és a november hó 7. és 8-iki hatvani országos vásárok megtartá­sát betiltotta. Újabb hírek a koleráról. A dormándi ci­gánytelepen a kolera-járvány kedvező fordu­latot vett. Amint a vármegyei főorvos jelen­téseiből értesülünk szerda óta sem újabb bete- gedés, sem halálozás nem fordúlt elő, sőt a megbétegültek állapotában is némi javulás mu­tatkozik. Ez az örvendetes jelenség annak tudható be, hogy az illetékes tényezők a leg­szigorúbb óvintézkedéseket foganatosították a járvány terjedésének megakadályozására. A belügyminiszter egy egészségügyi felügyelőt, Kaiser Károly drt. és egy járványorvost, Feuer Egon dr. szigorlóornost. küldötte ki Dormándra, akik szerda óta ott tartózkodnak. Remélhető, hogy a járvány veszedelmes jellege rövid időn belül megszűnik. Palágyi és a színikerület. Mint a miskolczi hírlapokból értesülünk, Miskolcz városa pá­lyázat mellőzésével Palágyiuak adja az immár városi színházat — egy évre és erről a két érdekelt várost, Egert és Ungvárt értesíti. Amily helyesnek tartjuk a pályázat mellőzését és Palágyi meghagyását, annyira nem helye­selhetjük az egy esztendőt. Ennek ismét csak a művészet és a közönség vallja kárát, mert a bizonytalan helyzet miatt bizonyosan őriz­kedni fog igazgatónk a nagyobb befektetésektől. Véglegesen és legalább három évre kell dön­teni ebben a kérdésben! Rendelet a kolera elleni védekezés tárgyá­ban. Eger város polgármestere a háztulajdo­nosokhoz, a házbérlőkhöz és a lakókhoz, abból az alkalomból, hogy városunk szomszédságá­ban, Dormánd községben a kolera járványosán fellépett, a védekezésre nézve a következőket rendeli el: 1. A ház előtti járda állandóan tisztán tar­tandó. 2. Az udvar, fészerek, istállók, sertés ólak, baromfi ólak és ketrecek, szemét és trágya vermek, az udvaron átvezető fedett és nyílt csatornák állandóan tisztán tartandók és gyak­ran fertőtiemtendők, 3. A házban levő kutak környéke minden­kor tiszta legyen. Az olyan kút, melynek vize Írásra nem alkalmas, sürgősen bezárandó vagy a következő felírású táblával látandó el: „Rossz víz, csakis mosás vagy öntözésre használandó.“ 4. Az árnyékszékek ülőrészei minden nap forró lúggal lesűrolandók s a pecegödör fer­tőtlenítendő. 6. Senki sem tűrjön meg szemetet, piszkot, bármiféle hulladékot lakásában, vagy udvarán, e Végből azok alkalmas helyen és edénybe ös- szegyüjtendők és fertőtlenítendők. A házi szemét vagy trágya hetenként két­szer a portáról kiszállítandó s a gödrök fer­tőtlenítendők. 6. Fertőtlenítéshez a következő» anyagok használandók. Mésztej, mely úgy készül, hogy oltott mészhez vizet adunk. Ezzel fertőtlenít­hetjük a szobák falait (meszelés), a csatorná­kat, szemétgödröket, mindenféle hulladékokat. Forrólug, ezzel fertőtleníthetjük a szobapadlót, bútorokat (lemosás, súrolás) szennyes ruhane­műeket (kifőzés). Vasgálic o'dat (10 liter vízbe feloldunk 1 kilogramm vasgálicöt). Ezzel fer­tőtlenítünk bűzös árnyékszékeket és csatorná­kat. Ezen fertőtlenítő anyagok beszerzésére mindenki kötelezett. Felhívja a rendőrkapitányt, hogy ezen ren­deletnek érvényt szerzendő a városi tiszti or­vosokkal együtt, a legrövidebb időn belül min­den házban egészségügyi szemlét tartsanak s a mulasztók ellen a legszigorúbban járjon el. Japán színészek Egerben. Mint értesülünk, a japánok legnagyobb tragikája, Hanako, európai kőrútjában hozzánk is ellátogat társulatával és az „Otake" című drámát mulatja be. Ha- Dakóról ezt. írja egyik legelőkelőbb lapunk: „Nem szükséges, hogy nyelvét megértsük, mert kecses mozdulatai, plasztikája, mimikája mind annyira beszéde-», hogy belemarkal szívünkbe...“ A részleteket annak idején közöljük. A szemetes kocsi, Eger nagyvárosias jel­legének ez az újabb kifejezője, megkezdette reggeli körútját,. A belváros házainak kapuja alatt megszólal korán reggel a csengetyü. . . Nyilvánvaló, hogy a köztisztaság, illetve köz- egészségügy szempontjából így is örömmel fo­gadjuk ezt az újítást. Hát még ha födeie is tenne a szemetes kocsiuak s a szél nem hor­daná sz.ét belőle a piszkot! ki esküdtek névsora. Az egri kir. büntető- törvéüyszéken az esküdtszéki tárgyalások o- vember hó 7-én kezdődnek. Erre az ülésszakra a : esküdtszéki tagokat már kisorsolták. Névsoruk a következő: Bársony Lajos birtokos Mezőtár- kány, Siller Imre fóldmíves Eger, Fischer Fe­renc bádogos Gyöngyös, Bajezer István iparos Eger, Kovács csatlós Mihály földműves Eger, Őrös* Kálmán mészáros Eger, Kánitz Dezső bankigazgató Eger, Máder Miksa műszerész Heves, Papp József mészáros Hatvan, Bátok Ferenc iparos Eger, Krisan Gábor kereskedő Hatvan, Holló András földmíves Detk, Marosi Sándor magánzó Eger, Kis József fényképész Eger, Macskás Ferenc birtokos Mezőtárkány, Polónyi Antal iparos Eger, id. Pálok József földbirtokos Karácsond, Luspai Kálmán iparos Eger, Békés József birtokos Eger, Gosztony, Samu cukrász^ Gyöngyös, Czeglédi János föld- mives Eger, Ács Antal kerékgyártó Gyöngyös, Izsépy Béla nyug. tanító Eger, Jánfi Emil iparos Eger, Oláh Lajos földmíves Poroszló, Kis Bá­lint földmives Ludas, Hardict-ay Lajos birtokos Tiszafüred, Lestál Ágoston levéltáros Eger, Holló Géza nyug. számvevő Eger, Meiszner Gyula raktáraok Eger. Helyettes esküdtek: Petiik József hentes, Pogonyi János földmives, Tóth bírja Mihály földmives, Engländer Adolf kereskedő, Hizsa Alajos iparos, Róth Gyula kereskedő, Pavlyák Pál szabó, Kelemen Janos földmíves, Schwarcz Dezső dr. ügyvéd, Yratarics Gyula takarék- pénztári tisztviselő (Eger) Az esküdtszéki tár­gyalások elnöke most is Farkas Pál kir. Ítélő táblai bíró lesz. Eskütszéki tárgyalások sorrendje. Az egri tör­vényszéknél november 7-én kezdődnek az es­küdtszéki tárgyalások és 21-ig tartanak. A kö­vetkező bűnügyek kerülnek tárgyalás alá: No­vember 7-én szándékos emberölés bűntettével vádolt Molnár Sándor, 8 án halált okozó súlyos testi sértés vétségével vádolt Virág Lőrinc (fiatal korú), 9-én szándékos emberölés kí­sérletének bűntettével vádolt Katona Károly, 10 én rablás vétségével vádolt Márton István és társa (fiatalkorúak), 11-én halált okozó súlyos testi sértés vétségével vádolt ifj. Eretei János és társa, 12-én gyújtogatás bűntetté- vel vádolt Benes Mihály és 3 társa, 14-én halált okozó súlyos testi sértés bűntetté­vel vádolt Kovács bába Pál, 15-én és 16-án gyújtogatás vétségével vádolt Sima József, nov. 17-én halált okozó súlyos testi sértés vétségé­vel vádolt Kovács Imre és két társa, 18-án ha­lált, okozó súlyos testi sértés bűntettével vádolt Mihalik Sándor. 19-én szándékos emberölés bűn­tettével vádolt Jakab Erzsébet és 5 társa, vé­gül 21-én szándékos emberölés kísérletével vá­dolt Csirke Mihály elleni bűnügy. Kavics-szállítás. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter az egri m. kir. államépítészeti hivatalhoz tartozó állami közutak 1911-1916. Vannak fájdalmai? Használjon Feller-féle Elsafiuidot és Feller- féle Elsapilulákat, melyek egyedüli készítője Feller V. Jenő udvari gyóqyszeresz. Stubica, Centrale 124 sz (Zagrábmegye). 1 A Feller-féle Elsafluid saját tapasztalatunk szerint fájdalomcsillapító, gyógyító, gyengeséget megszün­tető hatással bír, gyorsan és biztosan gyógyít esiízt, köszvényt, ideggyengeséget, oldalszúrást, szagga­tást, influenzát,fej-, fog- és derékfájást, zsábát, bénu­lást, szemfájást, migrant, sok itt meg nem említett betegségtől megszabadítja az embert. A Feller-féle Elsafiuidot, rekedtség, nátha, mell- és torokfájás és légvonat vagy hüléstől eredő bajok ellen is páratlan gyógysikerrel használják. Valódi csak úgy, ha min­den üveg a „Feiler“ nevet viseli. 12 kis vagy 6 dupla vagy 2 speciális üveg bérmeutve 5 korona. II. Továbbá tudomására óhajtjuk hozni, hogy az em­berek ezrei gyomorbajok, göros, étvágytalanság, veseégés, hányási inger, rosszullót, feiböfógés, puf- fadtság, dugulás, aranyeres báutalmak és külön­böző emésztési zavarok ellen kitűnő és biztoB si­kerrel használják a Feller-féle hashajtó Rebarbsira- Elsapilulákat. 6 doboz bérmentve 4 korona. Óva­kodjunk azonban utánzatoktól és címezzünk min­den rendelést gondosan FELLER V. JENŐ gyógyszerésznek Stubica, _________Centrale 124, sz. (Zágrábmcgye.)_________

Next

/
Oldalképek
Tartalom