Eger - hetilap, 1893

1893-01-03 / 1. szám

9 ijesztő pusztítást, melyet a műit 'évben, a Italai vitt végbe jele­seinknek úgyis mindegyre gyérülőközt; — mind oly elcsüggesztő, mély fájdalomkeltő képek, nítuyek szomorún mustrál­ják az imént lefolyt 1892-ik év történetét. Mit hoz a jövendő? Teljesülnek-é ama vágyak és remények, melyeket hazánk s nemzetünk sorsának, s ezzel együtt saját jö­vőnk jobbra fordultára nézve az imént beköszöntött 1893-ik év­hez fűztünk; vagy ez is csak folytatása lesz az egyre válságo­sabb állapotoknak, melyek életünkre nehezülnek; igazolva a né­met példaszót: „Selten kommt was besseres nach!“? Sorsunk a Gondviselés kezében van. Az isteni bölcseséghe, határtalan kegyelembe, s egy szebb, jobb jövő reményébe vetett bizalommal kezdjük meg tehát az uj évet, fölfrisült lankadatlan erővel s kitartással munkálkodva, s fáradozva hivatásunk, felada­tunk szigorú betöltésén, haladva az erény, a becsületesség ösvé­nyén, mert meg vagyon Írva, hogy a haza jó sorsa a becsületes, hazafias polgárok munkásságán épül. „Hass, alkoss, gyarapits — mondja a klasszikus költő — s a haza fényre derül!“ „Aide toi, et Dieu t’ aidera,“ — mondja a franczia példa­szó. „Segíts magadon, s akkor Isten is megsegít!“ Boldog uj évet! Hevesmegye népoktatásügye az 1891—92-ik iskolai évben. Halász Ferencz, kir. tanácsos, Hevesmegye kir. tanfel­ügyelője, nagy részletességgel kidolgozott, terjedelmes jelentést mutatott be nem rég a közigazgatási bizottságnak Hevesvármegye népoktatásügyi állapotairól az imént lefolyt 1891—92-iki isko­lai évben. Megnyugvással, sőt örömmel veszszük tudomásul a jelentés­ből, hogy megyénk területén a népoktatásügy, kivált néhány év óta, azóta t. i. mióta megyei népoktatásügyünk élén a fentisztelt kir. tanfelügyelő áll, — részben az állam, részben nemeslelkű Mecénások s tanügybarátok hozzájárulása, legnagyobbrészt azon­ban az egyes községek- s hitfelekezeteknek minden elismerésre méltó áldozatkészsége folytán uj iskolák létesítése, vagy a már meglévőknek újabb osztályokkal való kibővítése s illetve kiegé­szítése, valamint számos újabb tanitói állomások szervezése s do- tácziója által, évről-évre valóban meglepő extensiv gyarapo­dást tüntet föl. Köztudomású, hogy a lelkes, de fárasztó munká­ban, mely e valóban szép sükert eredményezte, az oroszlánrész Halász Ferencz kir. tanácsos, megyénk kir. tanfelügyelőjét illeti meg, s méltó elismeréssel sietünk konstatálni, hogy e ne­mes czél kivitelében nem annyira a törvény szigorának s hatalmi fegyvereinek bár jogos, de erőszakolt igénybevételével küzdött s munkálkodott, hanem legfőképen lankadatlan buzgósága, lelkes ügyszeretete, szívós akaratereje, s egyéb kiváló személyes tulaj­donai közt különösen megnyerő, szeretetreméltó modora, s min­denkit lebilincselő rábeszélő képessége voltak úgyszólván kizáró­lag ama nemesebb eszközök, amelyekkel a maga elé tűzött nép­oktatási feladatot csaknem mindig sükerűlt keresztülvennie. Annál sajnosabb, hogy megyénk népoktatásügyében az i u- tensiv eredmény nem áll arányban a külterjes előhaladással. S valóban megdöbbentő a tanfelügyelői jelentés amaz elszomorító adata, mely leplezetlenül tárja elénk, hogy Heves megye te­rületén a lakosság 51%-ka, tehát több mint fele, nem tud Írni, olvasni; hogy e részben, Hevesmegye, hazánk e nagy fontosságú megyéjének népe az ország átlagos színvonalán alul áll; s hogy e tekintetben népoktatási állapotaink alig tüntetnek föl valamennyire vigasztalóbb előhaladást, amennyiben az 1880-iki nép- számlálás adatai szeriDt akkor Heyesmegyében az Írni olvasni nem tudók 67%-ához képest a javulás az azóta lefolyt tiz év alatt csupán csekély 16%-ot tüntet fel. — Nagy tévedésben leledzik azonban a kir. tanfelügyelői jelentés, miden e baj forrását a hit­felekezeti iskolák belólete kellő fejlesztésének el­hanyagolásában keresi, világos czélzással a rom. kath. hitfelekezeti népiskolákra, mert főképen ezek azok, melyek „Hevesvármegyében eddigelé a népoktatás ügyét túlnyomó részben ellátják.“ E té­vedés pedig annál sajnosabb, mert éles ellenmondás is van benne, amennyiben volt idő, midőn csak nem rég az ugyanazon forrásból eredt tanfelügyelői jelentés nagy elismeréssel s magasztalással szól a hevesmegyebeli rom. kath. hitfelekezeti jellegű népiskolák­ban tapasztalt oktatási sükerről s eredményekről. A mi magát a terjedelmes és tanulságos jelentést illeti, itt közöljük belőle ama fontosabb adatokat, melyek t. olvasóinkat közelebbről érdeklik; mellőzve azokat, melyek a jelentésben a polgári iskolákról, az ismétlő iskolák s az iparos-tanoncz-iskolák ujjá-szervezésére vonatkozó javaslatokról szólanak, s melyeket lapunk már elébb terjedelmesen ismertetett. * * * I. Tankötelesek és iskolába járók. Tankötele­sek összes száma 43.304, kik közül 6—12 éves fiú 15.759, leány 15.344, összesen 31.103; — 13—15 éves fiú 6.498, leány 5.703, összesen 12.201. A tankötelesek közül vallás szerint volt: rom. kath. 38.291, gör. kath. 5, helv. hitv. 2.726, ágost. hitv. 71, izraelita 2.211. — Nyelvre nézve mindannyian magyarok. — A Az „EGER“ tárczája. Téged az oltárhoz vezetlek S a pap előtt megesküszünk. Vihar után. Még most is gyakran visszanézek A veled eltöltött napokra, Mint a vihar-vert tengerészek Nagy vész után az elcsitult habokra. A viz már csöndes, a mélység szelíd. A hajó kincse mégis ott veszett el! . . . Rád gondolok, s a lelkem eltelik Sötét haraggal, gyilkos gyűlölettel . . Csillagh Mór. Nem is volt még . . . (Reviczky Gyula kiadatlan költeménye 20 éves korából.) Nem is volt még valami régen, Három-négy éve sem lehet. Veled sétáltam kint a réten, Terólad irtani verseket. Sok jámbor szerkesztő lefőzött S szidá hitvány dorombomat, S ez a doromb hiába győzött: Én akkor voltam boldogabb. Hogy vártam, hívtam azt a perczet, Mikor, ha majd nagyok leszünk, Elváltunk s röpke év után már Szebbnek találtuk a jelent, Ám gúny a múltat még se érje; Az ifjúság emléke szent. Megnyugszom ime, bárha sirva: A múlandóság hű barát. Magunkkal visszük, le a sirba Az első szerelem dalát! Az arany. Irta: Villiers de l’lsle Adam. Avignontól egy kilométerre, a Rhone folyamhoz közel, 1860. táján egy rozzant vityilló állott. Régtől fogva egy Mózes nevű öreg izraelita lakott benne. Ez a zsidó nem volt rossz ember, bár ragadozó-madárra emlé­keztető képéről nem sok jó ritt le. Még eléggé bírta magát, de azért sohasem ment ki házacskájából, és éjszakára mindig eltor­laszolta ajtaját. Szolgálatra mindig kész volt, főleg hitsorsosai- val szemben; néha alamizsnát is adott a szegényeknek; csak a gazdagokat üldözte: kölcsönzött nekik, busás kamat mellett. Ez a praktikus és istenfélő ember, kinek lángoló hitét nem csökken­tette e század szkepticizmusa, egy-egy nagy uzsorás művelet el­követése után épp oly nyugodt lélekkel tudott imádkozni, mintha alamizsnát adott volna az imént. Elvégre is pontos ember volt, és valamint megkövetelte, hogy az ő szolgálatait megfizessék, úgy ő sem kívánt senkitől semmit ingyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom