Eger - hetilap, 1887

1887-11-08 / 45. szám

359 mivel az erős vas-zár valami hegyes eszközzel a legügyesebben van kifeszitve, mit a gyorskezű tolvaj teljesen zajtalanul hajtha­tott végre, s igy bátran feltehető, hogy a betörő bizonyára laka­tos, vagy hasonnemű munkával foglalkozó egyén lehetett. Meny­nyire elképedhetett azonban, midőn a kirakat vastábláit kibontva az értékes órák és ékszerek helyett fáradságának gyümölcseként pusztán az üres setétség tátongott feléje. — Valószínűleg eme meghiúsult reménye vette el kedvét a másik kirakat felbontásá­tól is, mert megelégedett azzal, hogy az előbbinek tábláit rende­sen behajtotta, aztán szépen elillant. A megindított nyomozat eddig eredményre nem vezetett. —Botrány a temetőben. Ha­lottak estéjén Őszi Bernát és Várkonyi András kapás-legények boros fővel vígan felhangolva indultak ki a „Kisasszony“ temető­be. Útközben valamin összeszólalkoztak, minek következtében midőn a temetőbe értek, Várkonyi Őszit jól mellbe vágta, aztán odább állott. Őszit társának eme goromba fellépte annyira dühbe hozta, hogy mellőzvén a kegyelet adóját leróni tömegesen meg­jelent gyászolók közös fájdalmát, oly éktelen istenkáromlásban tört ki, hogy azon az összes jelenlévők mélyen megbotránkoz- tak. — Midőn pedig ezért a rendőrközegek letartóztatták dühé­nek egész viharát feléjük zúdította, őket mindenféle szidalmakkal illette és helyéről semmi áron sem akart kimozdúlni, hanem lá­bait keményen megfeszítette, úgy hogy a legnagyobb erővel kel­lett onnan elvonszolni s a rendőrségre kísérteni. — A csendza­varó példás megbüntetése végett a rendőrség részéről a fenyitő feljelentés megtétetett. — Betörés. — Kis Sándor pékmester „Hatvan“ harmadik negyedben lévő házában, özv. Joó Sámuelné bérlő szobájának ajtaját m. hó 29-én éjjel ismeretlen tettesek fel­törték s több értékes tárgyak eltolvajlása után nyomtalanúl el­tűntek. — A károsult gyanúja egyenesen a házbeliekre esik s nem minden ok nélkül, mert a háztulajdonos kapukulcsát, továbbá szekerczéjét, az egyiket az ajtó előtt, a másikat pedig a szobában a fal mellé támasztva találta. — Ennek alapján jelentést tett a rendőrségnél, mi végből a kapitányság Tóth Sándor házi szolgát Stern József csavargó pajtásával együtt nyomban le is tartóztat­ta, ezek a tény elkövetését konokul tagadták, de miután a vizsgálat adatai reájuk nézve terhelőknek bizonyultak, minda- kettőt a fenybirósághoz kisértette. — Hogy voltaképen ők-e a valódi tettesek, a vizsgáló bíróság van hivatva megoldani. — Talált tárgy. — A főutczán f. hó 4-én egy igazoló és ellen­őrző kereskedelmi tanuló könyvecske találtatott. Jogos tulajdono­sa a rendőrségnél átveheti. — Terményüzlet. (Sonnenschein V. terménykereskedő r. tu­dósitónktól.) T. búza, (a rósz utak daczára, nagyobb behozatal, s erős vételkedv) 6.10—6.40. — Rozs és kétszeres: 4.80—5.; árpa, takarmány-árú 5-5.50; súlyosabb fajta 5.80—6.20; ku- koricza nagyon keresett, s az ára 30—40 krral emelkedett; 4.20—4.40; zab, csekély forgalom: 4.80—5.10 mmkint. Takar­mány-répa 50—60 krral fizettetett mmázsája. Bab szilárdabb; tavalyi 6.20—6.50; idei 6.80 — 7.20 mmja. Felelős szerkesztő: SzaTbó Igri3.á,CZi. 4181. szám Árverési hirdetmény! tk. 887 Az egri kir. törvényszék területén Egerben és határában fekvő a végrehajtást szenvedő néhai Jóó Mária volt Markovits Mártonná utóbb férj. Póts Antalné tulajdonát képező következő ingatlan u. m: 1) az egri belső 890. sz. tjkben A f 1. r. h. 1135. hrszám alatt foglalt borházas pincze 2730 frt. kikiáltási árban. 2) az ugyan azon tjkben A f 2. 1. sz. alatt 1181. h. r. sz. és 3. r. sz. 1182. h. r. sz. alatt foglalt 807 és 805. nép sor számú közös udvarral biró két ház — mint egymástól einem kü­löníthető együttesen 9512 frt. kikiáltási árban; 3) az egri külső 26. sz. tjkben A f 1. r. h. 27. h. r. sz. alatt felvett hajdú hegyi szőllő 738. frt vételárban. 4) Ugyan azon tjkben A f 3. r. sz. alatt 570 h. r. sz. alatt foglalt agárdi szőllő 1992. sz. kikiáltási árban. 5) az ugyan azon sz. tjkben A f 4. r. sz. alatt 730 hr. sz. alatti felső szalóki szőllő 1584 frt. kikiáltási árban. 6) az ugyanazon tjkben A f 5. rsz. 1993 h. r. sz. alatt fog­lalt síkhegyi szőllő 9060 frt. kikiáltási árban, — az ellene ille­tőleg most már örökösei ellen a Heves megyei takarék pénz­tár végrehajtató által 12000 frt. tőke, s ennek 1883-ik évi január hó 24-ik napjától járó 7°/0 kamatai, — 20 frt. végrehajtási már meg állapított költségek iránt vezetett végrehajtás folytán 1887- iki évi november hó 15-ik napján azaz: tizenötödik napján, ezen Törvényszék árverési termében d. e. 10 órakor a fent kitett ki­kikiáltási árban árvereltetni, esetleg kikiáltási áron alól is el­adatni. fog. Az árverelni szándékozók tartoznak a kikiáltási ár 10%-ját bánatpénzül a bírósági kiküldött kezéhez letenni. A vételár 3 részletben, u. m.: */3-a az árverés jogerejüvé váltótól számított 1 hónap alatt, — 7a'a ugyanattól számított 4 hó­nap alatt, — és V3 -a ugyan attól számított 8 hónap alatt 6°/0 kamatokkal az egri m. kir. adóhivatalnál lesz befizetendő. Az egyidejűleg megállapított árverési feltételek, ezen telek­könyvi hatóságnál a szokott hivatalos órák alatt, valamint Eger város elöljáróságánál megtekinthetők. A hirdetménynek a hivatalos lapban 3-szori beigtatását vég­rehajtató képviselője eszközöltesse s az illető lap példányokat a felveendő árverési jegyzőkönyvhöz csatolja be. Ezen kitűzött árverés a csatlakozott végrehajtatok, — um: Stremmelvőger Rezső, — és az egri takarék pénztár érdekében is megtartottnak fog tekintetni. Egyszersmind kérelmező végrehajtató részére a jelen kérvény­nyel okozott költség 25 frt. 52 krban állapittatik meg. Kelt az egri kir. törvényszéknek 1887. évi junius hó 25. nap­ján tartott tlkvi üléséből. (248) 3—3 30. kgy. 887. Árverési hirdetés. Mezőkövesd város tulajdonához tartozó fél éves bormérési jog, a hozzá tartozó korcsma ház és mellék épülettel, — továbbá a községi iskola alapjához tartozó 70 hold szántó föld, a folyó évi november hó 15-ik napján délelőtt 9 órakor a városház ter­mében tartandó nyilvános árverés utján, három egymásutáni évek­re haszonbérbe fognak adatni, — erre nézve bérleni szándékozók 10% bánatpénzzel ellátva azzal hivatnak meg, hogy a feltéte­leket az első jegyzői hivatalban az ideig is megtekinthetik. Kelt Mezőkövesd, 1887. okt. hó 19-én. (246) 3-3 Az árverelö küldöttség. ___ 5 51 s 7 ~ | ' ' Árverési hirdetmény. 1887. Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi IX. t. ez. 102 §-a i értelmében ezennel közhírré teszi, hogy az egri kir. járásbíróság 5216 számú végzése által Szokolay Lajos ügyvéd, mint a Gégény Bertalan csőd tömeg gondnoka és végrehajtató javára, Toronyi Lászlóné sz. Nahóczky Vilma egri lakos végrehajtást szenvedettek ellen 106 frt 72 kr. tőke ennek 1887 év május hó 24 napjától számítandó 6% kamatai és eddig összesen 23 frt 65 kr. perkölt­ség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le és felül foglalt és 280 írtra becsült szoba bútorokból álló ingóságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a 25892/1887. sz. kiküldést rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Egerben alperes lakásán, a hatvani külváros 3-ik negyedében leendő eszközlésére 1887-ik év novem. hó 11-ik napjának délután 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t. ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is el­adatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t. ez. 108. §-ában megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Egerben 1887-ik évi október hó 28 napján. (253) 1*_______Kovács Endre, kir. bírósági végrehajtó. 9 691. 1887. Hirdetmény. Az Eger városi Il-ik alválasztó kerületben, mely áll a hat­vani külváros I—Il-ik és a belváros Il-ik negyedéből (ez utóbbi a 180-ik ház számtól 360. ház számig) Visontay Ignácz elhalálo­zásával megüresedett megye bizottsági tagsági hely, 1887. óv november hó 14-én fog választás útján betöltetni. Mely körülmény azzal hozatik köztudomásra, hogy a válasz­tás a város közháza nagy-termében reggel 9 órakor veszi kezde­tét és tart esti 4 óráig, és hogy a választásnál szavazati joggal azok bírnak, kik az 1887. évi országgyűlési képviselő-választók névjegyzékében felvéve vannnak. Eger, 1887. nov. hó 7. Grónay Sándor, h. polgármester. Szuhányi János, h. elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom