Eger - hetilap, 1886

1886-04-06 / 14. szám

114 ni. Akkor az intézetről részletes!) tudósítással is szolgálhatunk t. olvasóközönségünknek. — A m. t. akadémia első osztályában két tiszteleti tag he­lye van most üresen. Hir szerint az osztály tagjai e két helyre Szász Károly rendes és Szvorényi József levelező tagot fog­ják javaslatba hozni. — Köszönet-nyilvánítás. Ngs. és főt. Szmrecsányi Pál kanonok úr a hatvan II. negyedi róm. kath. olvasókör pénztárá­nak 5 frtot ajándékozott, mely kegyes adományért nevezett ol­vasókör hálás köszönetét nyilvánítja. — Személyzeti. Mát.yus István gyöngyösi káplán domahá- zi lelkészszé neveztetett ki; helyébe gyöngyösi káplánná Hor­váth János bátonyi ideigl. adminisztrátor rendeltetett. Rigó József leveleki id. lelkész-helyettes bátonyi lelkészszé neveztetvén ki, a leveleki plébánia ideigl. ellátásával Szabó Ferencz nagy- fügedi káplán bizatott meg s az ő helyébe nagy-fúgedi káplánná Farkas Zsigmond szuhogyi id. lelkészhelyettes rendeltetett. Frőhnert Lajos monostori plébános szuhogyi id. lelkészhelyet­tessé neveztetett ki s a monostori plébánia ideigl. vezetésével H o r- tolányi Antal pétervásári id. lelkészhelyettes bizatott meg. Pé- tervásári lelkészszé Danderer Ferencz ládbessenyői lelkész ne­veztetett ki, a ládbessenyői plébánia ideigl. vezetése T ó t h Gyula püspökladányi káplánra bizatott, kinek helyébe a püspökladányi káplánságra Kiss János helyeztetett át Heves-Báthorból. — Térzene. — A helyben állomásozó 60-ik gyalogezred ze­nekara e hó 4-ikén a déli órákban választékos programmá térze­nét tartott a lyceum előtti téren, melyet a szél által felkavart por zavaró hatása daczára szép számú s díszes közönség hallgatott végig. Kár, hogy városunknak nincs alkalmas tere térzenék tar­tására, de reméljük, hogy addig is, mig az érsekkert megnyílik, hetenkint legalább egyszer lesz alkalmunk térzenét hallani. — Gyászrovat. — Özv. Runyai Soldos Sándorné, szül. Lu- bellai Kisfalud) Lipthay Klára marcz. hó 30-án Hevesen, élete 63-ik évében elhunyt. Tetemei, a márczius 31-én Hevesen tartott gyászszertartás után, a puszta-tenki családi sírboltba tétettek örök nyugalomra. Gröber Sándort és családját súlyos csapás érte. E hó 2-án ragadta ki a gyöngéden szerető atyai karjai közül egyik leg­kedvesebb leányát, az egri hölgykoszorú egyik legszebben fejlő virágát Katinkát, a kérlelhetetlen halál. Temetése vasárnap délután ment végbe, amikor is rokonai s ismerősein kívül nagy­számú közönség részvéte kisérte sírjába a korán letűnt csillagot. Jánosi Papp Emil honvéd őrnagyot és családját hasonló veszteség érte. F. hó 3-án halt el egyik kis leánykája, a párat­lan kedvességű virgoncz kis Ilonka. Temetése 4-ikén ment végbe. Köszönet-nyilvánítás. Mindazon tisztelt rokonok, bai’átok és szives jóakarók, kik felejthetlen kedves leányom temetésén meg­jelenve, az engem és családomat ért súlyos veszteség feletti mély Őszi harmat után, Végre mikor osztón, Fujlogál a hideg szél — — Zöld erdő harmatját, Piros csizmám nyomát Hóval fedi hé a tél. És ime most, az elveszett családélet romjai előtt, a szégyen és balsors annyi verése közt, a szegény rombadűlt haza képe tű­nik fel lelke előtt! Mintha derűsebb napokban lantján nem is lett volna húr, mely az ellenséges törökkel és szövetséges némettel egyaránt megvert haza sorsát méltón elzengeni képes, s mintha ezt a hangot csak akkor találta volna meg, mikor, mint egy kipusztult ország, lelke is elvesztette mindenét, mi becses és drága volt! „Oh! én édes hazám, te jó Magyarország“ kiált fel a költő, s nemzete sorsán sírva kesereg. És szemeit, melyek a búcsú könnyeivel telnek meg, még egyszer fordítja az annyira szeretett Eger felé! S midőn a szeretet meleg hangján mond az egriekre áldást, lelkesedve magasztalja őket. Egriek! vitézek! végeknek tüköri, Kiknek vitézségét minden föld beszéli, Régi vitézséghez dolgotokat veti — istennek ajáiva legyetek immár ti. Még a „bűvös hegy, völgy, erdő“ is kedves neki elveszett boldogsága színhelyén; fáj elhagynia az ifjúi örömek e néma ta­núit is, s igaz könnyekkel siratja meg régi, kedves barátait. bánatunkban minket, résztvevő szívvel vigasztalni siettek, — fo­gadják jóságukért, az én és családom mély köszönetét. Egerben, 1886. apr. 5-én. Gröber Sándor. — Vegyes hírek. — Ipolyi Stummer Arnold, az újonnan kinevezett nagyváradi püspök, mart. 29-én tette le hi­vatalos esküjét király ő felsége kezébe, b. Orczy Béla minister jelenlétében Bécsben. Az udvarból a bécsi pápai követségi épületbe ment a püspök, hol Vanutelli nuntius előtt letette az egyházi esküt. A pápai nuntius magas vendége tiszteletére este fényes dinert adott, melyen a házi gazda ékes latinsággal s me­leg szavakban köszöntötte föl az egyház, haza, s tudományok kö­rűi oly kiváló érdemekkel bíró nagyváradi uj püspököt, ki viszont hasonló ékes latinsággal a kath. világ fejét, pápa ő szentségét köszöntötte föl, ki annyi tapintattal s bölcseséggel kormányozza az egyházat. — Az egri Okolicsányi-féle gyilkosság ügyében a kir. kúria közelebbről hozott határozatot, mely sze­rint a kir. tábla vádhatározatát megváltoztatva, özv. Vass Imré- nét. a gyilkosságban való részvétel miatt, szintén vád alá helyez­ni rendelte; ellenben Hubert János és nejére vonatkozólag a vád beszüntetését helybenhagyta. — Hymen. Rosenberg Róza k. a., özv. Rosenberg Mik- sáné kedves leánya, f. hó 14-én tartja esküvőjét az egri izr. imaházban Illés Józseffel, lapunk fővárosi derék levelezőjével. — Esküvő. Pilitzer Albert füzes-gyarmathi földbirtokos ápril. 6-án vezeti oltárhoz az egri izr. imaházban Pilitzer Etelkát, özv. Pilitzer Jakabné kedves leányát. — Virágkiállítás. Az orsz. kertészeti egyesület ez idén ta­vaszi virágkiállítást rendez Budapesten, melyet április 25-én hús- vét vasárnapján fog menyitni. Az egyesület mindent elkövet, hogy e kiállítást úgy a fővárosi mint a vidéki közönséggel megkedvel­hetve, jövőre divatba hozza. A kiállítás alatt naponta délután 3 —6ig katona-zene játszik a csarnokban. Az előkészületekből ítélve igen érdekesnek Ígérkezik. — 50.000 forint főnyeremény és még 4787 további nyere­ménynyel van a Kincsem-sorsjáték ellátva, miáltal ritka nyere- ménykilátás nyujtatik. Azon körülmény folytán, hogy az összes nyeremények azonnal a húzás után már e hó 24-én a magyar lo- var-egylet által kifizettetnek, a Kincsem-sorsjegyek igen kedvel­tek és keresettek, miért is t. olvasóink becses figyelmét ezen sors­játékra ezennel' felhívjuk. — Véres verekedés volt tegnapelőtt a szomszéd Felnémet községben. A vitéz magyarok, hirszerint, jól helybenhagyták egy­mást. Az erélyes hatósági vizsgálat folyamatban van. — Rendőri hírek. — Tamás Mihály poroszlai születésű, és illető­ségű földmives napszámos hullája márczius 29-énviradóra a „me­legvizében találtatott, — s a mennyiben ruhái a kőfalon talál­tattak, öngyilkossági szándékból követte el a tettet. — Kürtliy Fe­rencz fóutczai lakásán f. hó 3-án éjjel ismeretlen tettesek törtek S midőn még búcsút vesz az „angyalképet mutató szép szü­zektől“ és a „szemmel öldöklő örvendetes“ menyecskéktől, akik köréből annyi boldog óra emléke int felé, egy bus sóhajjal mond istenhozzádot az ő „szerelmes ellenségének“ is! És végre igy kiált fel: Ti pedig, szerzettem átkozott sok versek, Búnál kik egyebet nékem nem nyertetek. Tűzben mind fejenkint égjetek, vesszetek, Mert haszontalanok, jót nem érdemietek. Valóban, áldott kéz Hartyányi Imre iródiák keze, ki lemá­solván ura verseit, irodalmunk e kincseit, melyek „tűzben mind fejenkint égtek,“ megmentette a nemzet számára. Ez az utolsó nyoma a tizenhatodik század Petőfijének Egerben. Lengyelországi szomorú bujdosásából már csak a visszatérő darvakkal küldte meg szerelmes izenetét az ő „egyetlenének.“ Ott irta a Caelia-dalokat, melyek fényes tehetségének s szerelme soha nem szűnő lángjának bizonyságai. Csak 1594-ben tért vissza a hazába, honnan elűzte volt a bánat és a szégyen. Ez év tavaszán már ott harczolt Esztergom falai alatt. Ott találta meg a halálos golyó, mely zaklatott szive minden sebét örökre begyógyította. Nagy szelleme kincseit szent örökségül bírja a nemzet, és áldása leng a háromszázados sir felett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom