Eger - hetilap, 1882

1882-05-04 / 18. szám

170 Fáradt, megtört lelkem, oly zihláltan réved Szerte a borongó, néma éjszakába; S midőn már eléri az óhajtott révet, Gúnyos daemon súgja: kába remény, kába! S fölriadva fut, majd tétovázva reszket . . Istenem hisz lelkem oly rég ösvényt vesztett! Ön szivem lett rá az átkos tömkeleg és Ostora; hogy fér meg szerelem — feledés !! A vándor. Láttam én már életemben Jó barátot s hű leányt is, Igazságos fejedelmet, Sőt mi több szerény czigányt is! Láttam én már életemben Sok vitézt, kik bátran éltek, Nagy művészeket, kik önnön Műveikről nem beszéltek! Láttam én már életemben Annyi összevisszaságot, Láttam: szent előkelőket S bűn között a kis világot! Ámde az, mit ép ma láttam.; Úgy betölt jámbor malaszttal, Hogyne! én. valék a hőse Nagy kanállal — üres asztal ..." Klazsánszky László. HIEFtrSEE. — Az egri érseki lyceum theologiai karánál az előadások má­jus 13-án fejeztetnek be; aztán következik az előkészülés a vizs­gákra, melyek május 23-ától junius 16-áig tartatnak. — Májashó szép, derült reggel köszöntött be. Czigányaink, a régi szokáshoz hűen, több helyen zeneszóval üdvözölték várva- várt megérkeztét a legkedvesebb hónapnak. — Előtte való este a gymnasiumi ifjak dalárdája is gyönyörködtette a czistercziek szép­számú vendégeit az étteremben, s már az iíjú dalárdisták csak azért is örömmel tették ezt, mert egyszersmind egyik legszeretettebb tanárjoknak ftő Horváth Zsigmond, tanár úrnak is névünnepé­lye volt, kinek névünnepélye alkalmából még igen sokszor éne­keljen a gymn. dalárda! — Május elején vonultak be a 72, 74, 76 évbeli tartalékosok is a tavaszi gyakorlatra, kik 13. napig fogják ez alkalommal a fegyvergyakorlatokat tartani. — A hevesmegyei jótékony nöegylet vasárnap délután az ér­sekkertben mulatságot rendezett; daczára azonban, hogy egész délután a legkedvezőbb idő volt s hogy a mulatság jótékony czél- ra rendeztetett, mégis csak igen kevesen vettek részt abban. Talán még a korai idő tartotta vissza közönségünket a tömege­sebb részvételtől. Palócz Kálmán ügyes zenekara mellett a nöegylet étel és italneműekről is gondoskodott s igen élvezetes délután ígérkezett volna a nagyobbszámú közönségnek is. — A hevesmegyei nöegylet á tál 1882. évi april 30-án az érsekkertben tartott mulatság alkalmával következő felülfize- sek tétettek : Id. Samassa János 5 ft, iíj. Samassa János 5 ft, Nánásy Csernyus Amália 1 ft, Gyulay Pálné 1 ft, Békefi Lipótné 1 ft, Kmeth 70 kr, Komi Sománé 40 kr, Gariup Gábor 20 kr, NN. 10 kr, Ury-Kapácsy Amália 70 kr, Rosenbaum 30 kr, Re- menyik Istvánná 1 ft 40 kr, Kaszap Bertalan 1 ft, Demeterné 40 kr, Danilovits 1 ft 40 kr, Hegedűs 40 kr, Okolicsányi 40 kr, Zander 10 kr, Csókás 70 kr, Vavrik Endre 70 kr, Fr. 30 kr, Szuliányi Jánosné 10 kr, Miss André 29 kr. Összesen 22 ft 59 kr. Fogadják a kegyes felülfizetők az egylet által gondozott ár­vák legforróbb köszönetét. — Hirdetmény! A választás alá nem eső képviselők (virili- sek) névjegyzéke Éger városát illetőleg az 1881-ik évi 18-ik t. ez. 35-ik §-a értelmében kirendelt küldöttség által folyó év május hó 5 (öt) délutáni 4. órakor a városi főjegyző hivatalos helyiségében tartandó nyilvános ülésben fog kiigazittatni; miről az érdekeltek tudomás végett ezennel értesittetnek. Egerben, 1882. év május 1-én. Dusárdy József, küld. jegyző. Petravich Bertalan küldötségi elnök. — Szlávy közös pénz ügyminiszter lemondott. A lemondás okát és komolyságát illetőleg ezt Írja a .,Lloyd“ : „A megszállott tarto­mányokra nézve huzamosabb ideje több olyasmi történt, a mit Szlávy nem akadályozhatott meg, sem nézeteivel nem egyeztethe­tett meg. De kötelességének tartotta megállani helyét, mig a lá­zadás nem veretett le és a rend helyreállítására szükséges eszkö­zöket meg nem szavazták a delegácziók. Annak látszatát is el akarta kerülni, mintha kedvezőtlen hatást akarna gyakorolni lemondásával a delegácziók határozatára, nevezetesen a ma­gyar delegáczióéra, vagy mintha vonakodnék népszerűségét is koczkára tenni a közös kormány szolidaritásából reá' háramló kötelességek teljesítése által. Minthogy azonban most a legköze­lebbi hónapokban minden tekintetben biztosítva van a helyzet és Szlávy is elég bizonyitékát adta kötelességei hű teljesítésének, elesnek azok az okok, a melyek eddig kitartásra indították, emel­lett azonban természetes, hogy a komoly férfiúnak ily fontos ha­tározatát megváltoztathatlannak kell tekinteni. Mint Szlávy utód­ját, Írja továbbá a „P. Lloyd“, Kállayt- emlegetik, ez a hir azon­ban, mig Szlávy lemondása fölött, nem hozatik határozat, többé- kevésbbé valószínűleg kombinácziónál nem több. — Mély részvéttel vettük azon leverő hirt, mely a helybeli köztiszteletben álló görög nem egyesült lelkészt ftő T rifunovits Já­nos urat érte, ugyanis neje, szül. Kanyó Terézia, rövid betegség után, f. hó 2-án elhunyt. A megholt a gyászoló férjen kívül, még 5 kesergő gyermeket hagyott hátra. Béke hamvaira. — Az egri polg. lövölde ünnepélyes megnyitása alkalmával f. é. april 30-án és folytatólag május 1-én tartott dijlövészetre ki­tűzött jutalmakat nyerték: Makay Félix a szerencsés-lövések 1-ső jntalmát 2 db aranyat a legjobb szeglövésért, és a jó-lövések 1-ső jutalmát 30 frankot, egy 20 lövéses bárczán talált 17 körért. A sze­rencsés-lövések 2-ik jutalmát, 20 frankot Nagy Bernát, szegért, — 3-ikat, egy db aranyat Fekete Sándor, — 4-iket, 10 frankot Grö­ber Ferencz, — 4 ezüst forintot: Martonffy László, 3 ezüst frtot Barsy József, 2 ezüstöt Suller Kálmán, 1—1 ezüstöt Klein Mór és Ringelhann Imre, legjobb 6-os körlövéseikért. A jó-lövések ju­talmait, a Makay Felix által nyert e 1 s ő 11 kívül nyerték továbbá: a 2-ikat, 20 frankot Barsy József, egy 20 lövéses bárczán talált 68 körért, 3-ikat, 10 frankot Ringelhann Imre ugyancsak egy bár­czán 63 körért; 4 ezüst forintot Polereczky Gyula, 3 ezüstöt Gró- nay Sándor, 2 ezüstöt Komáromy József, és 1 ezüstöt Fekete. Sándor. Tétetett összesen 1380 lövés, találtatott 3000 kör, e közt 384 mélykör. — Zureich Károly több év óta városunkat meglátogató je­les fényképész, körünkbe érkezett. Ajánljuk őt a t. közönség figyel­mébe. Körülményesebb értesítést ad lapunk hirdetési rovata. — Szinház-épités. A zombori állandó színház építését május 15-én kezdik meg és már november 15-én akarják a színházat megnyitni. Voyta Adolf tervei szerint a színház épülete 28,676 írtba keiül díszítés nélkül; de minthogy a színház a kaszinóval összekötést kap, még egy nagy ebédlőt és nehány kisebb helyisé­get építenek hozzá, hogy szükség esetén ez, valamint a teremre is változtatható nézőtér a színpaddal együtt bálokra is használható legyen, s igy az összes építési költség 40,000 írtra van elő­irányozva. — Erzsébet királyasszony april 27-én külön vonaton tiz-tizen- két napi tartózkodásra Budapestre érkezett, Bár ünnepélyes fogad­tatás nem volt, a váczi-uton, fürdő-útezán végig süni csoportban állt a közönség, hogy üdvözölje a királyasszonyt. Midőn kocsija a vaspálya indóházából kirobogott, a künn váró nagy néptömeg él­jenzéssel fogadta a felséges asszonyt. — A magyar szent korona országai vörös-kereszt egyletének hevesmegyei választmánya f. évi február hó 28-kán 55/1882 sz. alatt kelt felhívására befolyt következő adakozásokat köszönettel és nyil- ványosan nyugtázza. Tavassy Antal Egerváros polgármesterének gyűjtése: Gröber Sándorné, Békefy Lipót, Irgalmas rend, Kocsis Ferencz 1 — 1 frt, Panatsek Ferencz, Szolcsányi Hugóné, Chalau- pek Domonkos, Ráez Pálnő, Koper Pál, Schvarcz Hermanne 50—50 kr, Schvarcz Vilmos és fia, Párizsa Jánosné, Ernszt Miksa, Presz- ler Sámuel 30—30 kr, Lepret András, Fischer Jakab, Kormos András, Veisz Ignácz, Friedmann Dávid, Konnody Adolf, Págyi György, Balog Pál, Szabó Bernát, Timon Károly, özv, Trnovszky- né, Marzsó Ignáczné, König Pálné, Toronyi Sándor, Mathárn Gusz­táv, Harangozó János, Barta József, Besznyák Istvánné, Pék Franciska, Siskovits Károly, özv. Manszbartné, Fónagy András, Török Bernát, Hornyákné, Horánszky István, Rabb János, Bénisz Józsika, Schvarz Teréz, Bóta Antal, Haver Sámuel, Stumf Imre 20—20 kr, Szabó Sándor 15 kr. Biskó Károly 14 kr, Nagy Pál 12 kr, Bóta János, ifj. Koncz János, Prezenszkiné, Cziglédi Antal, Barta Mihály, Farkas János, Czicza János, Asztalos József, Nagy István, Horváth Imre, Pászti Antal, Turcsáuyi János, Horánszky

Next

/
Oldalképek
Tartalom