Eger - hetilap, 1881

1881-06-02 / 22. szám

235 és uraknak, kik pártfogásukkal, barátságukkal szereneséltetének s a roppant közöny közepette bátorítottak s nem engedték, hogy „a nemzeti színészet jövője iránt Egerben“ kétségbe essem. Mégis meg- nyugtatand az, ha tisztelt pártfogóim azt mondják utánam és társu­latom után: „Jobb sorsra voltatok érdemesek, de azért ne csügged­jetek !“ Isten velünk! Lászy Vilmos, a miskolezi szinbáz igazgatója. — A hevesmegyei nőegylet saját árvaháza javára f. évi junius 6-án azaz pünkösd másodnapján a „Korona“ czimü vendégfoga­dó kertjében nyári mulatságot rendez, melyre a mélyen tisztelt közönséget ezennel tisztelettel meghívja, és minél nagyobb szám- bani megjelenését kéri; belépti díj személyenkint 40 kr. Kezdete délután 5 órakor. Nánásy Csernyus Amália, elnöknö. — Ki lesz az alispán? E kérdésre a „Gyöngyös“ megjegyzi, hogy a hasonnevű város vidékén a hevesmegyei bizottsági tagok -— ke­vés kivétellel — K a s z a p Albertet óhajtják ; de az idézett lap szerkesztősége hozzáteszi, hogy a többek által alispánul óhajtott Zalár József, megyei főjegyző, ellen sincs kifogás, mert hi­szen a r a n y t o 1 1 a tágkörben ismert és ö gyöngyösi fi. — Való­színű, hogy Zalár lesz a főispán. — Az Eisenman János halála folytán megüresedett városi főügyészi állásra megindultak a korteskedések. Ezen állás a f. hó 29-én tartandó képviselőtestületi közgyűlésen fog választás utján betöltetni. Már is többek neveit hallottuk emlegetni, kik ezen állásra aspirálnak; ilyenek: Szurmák Rezső, Jankovics Adolf, Pet- ravich Bertalan, Gáhy Ferencz, Babócsay Sándor, Vizs- lovszky Mihály, Cseh Bertalan, A1 torjai Sándor, Gebhard Sándor, Petravich Antal, Belánszky Mór, stb. A pályázók közül Szurmák Rezső városi árvaszéki tag, ki szakképzettsé­géről s fáradhatlan szorgalmáról ismeretes: a pályázás iránti szán­dékát körülményesen indokolja számunk nyílttéri rovatában, melyre a t. közönség figyelmét ezennel felhívjuk. A többi pályázók is jónevüek. — A tisztviselők s részvényesek nyári mulatságára megindultak a mozgalmak, aláírási ivek vannak kibocsájtva s ba ezeket elégsé­ges számmal aláírták, összejövetelen fog a rendezőség megválasz­tatni. A mulatság 19 éré, a kies fekvésű Párkányra, van tervezve. Az utolsó években egyike volt ez a legjobb s látogatottabb nyári mulatságoknak, mely kétség kívül most is olyan lesz. — A füredi tűzoltók í. hó 6-án tartják nyári mulatságukat, melyre városunkból is többen meg vannak hiva. — Dr. Juhász Norbert, kassai tankerületi fő-igazgató, a fibé- pezdei képesítő s az érettségi vizsgálatokra májushó 27-én váro­sunkba érkezett. — Hymen. Kedden május 31-én, délután 6 órakor tartotta esküvőjét dr. Akantisz Jusztin, orvosi karunk derék ifjú tagja Sá- rossy Herrnin kiszasszonynyal. Az esketést ngs. Ludányi Antal apát-plebános úr végezte. A koszorulányok a Chalaupek nővérek, vőfélyek pedig Ajtorjay Sándor, ügyvéd, s Miskovich Flóris, tör­vényszéki joggyakornok, voltak. Szerencse s boldogság mosolyogjon e szívből kötött frigyre! — Magyarország herczegprimása Simor János a jövő évben ünnepli meg püspöksége 25-ik évfordulóját. A herczegprimás ez alkalomból gyönyörű ajándékot nyújt az esztergomi érsekségnek, midőn saját költségén felépitteti a fényes érseki palotát, mely min­den tekintetben ritkítani fogja párját. — A palota minden tekintet­ben dísze lesz a városnak nemcsak mint építmény, hanem különösen a- zon műkincseknél fogva, melyeknek hajlékot fog nyújtani. A herczeg­primás nem is kiméi semmi költséget, hogy az épület külső szép­sége s berendezési czélszerüsége mellett biztosítva legyen minden veszély ellen; igy például, hogy a palota közvetlen közelében fo­lyó Duna vizének szivárgásai ne árthassanak a talapzatnak, az egész palota pilótákra lesz építve. — A budapesti központi növendékpapság magyar iskolája má­jus 29-én ülte meg félszázados fennállásának napját. A programm: felolvasásokból, ének és zenedarabok előadásából állott. — Rudolf trónörökös saját, valamint a trónörökösné nevében, több budapesti szűkölködő részére kétezer forintnyi összeget en­gedélyezett. — Magyar pezsgő a trónörökös asztalán. Rudolf trónörökös határozott kívánságához képest máj. 19-ikén az udvari ebédhez 150 üveg „Kincsem“ pezsgőt rendeltek meg Prückler Ignácz budapesti pezsgögyárosnál. A megrendelés a föudvarmesteri hivatal által tör­tént. Rudolf trónörökös élvezettel ízlelte meg a magyar gyártmányt s arról a legmelegebb elismeréssel nyilatkozott. Ennek folytán Prückler újabb megrendelést kapott az udvartól. — A határőrvidék bekebelezése tárgyában — mint a Búd. Corr. jelenti — a legközelebbi napokban ö felsége elnöklete alatt Budapesten miniszteri tanácskozás lesz. A bekebelezési modalitások most véglegesen megállapittatnak. —■ A hírlapírói nyugdíjintézet május 31-én tartotta alakuló gyűlését az irók és művészek társaságának budapesti helyiségében. Az intézet eddig jelentkezett és szabályszerűen felvett 74 tagja közül 53 jelent meg. A gyűlést Urváry Lajos nyitotta meg, s min­denekelőtt azt a kérdést vetette föl, vájjon a legközelebbi napok­ban jelentkezett, de még szabályszerüleg föl nem vett tagok a köz­gyűlésen részt vehetnek-e. Az alapszabályok értelmében elhatároz­ták, hogy az illetők ezen közgyűlésen részt nem vehetnek, de föl­vételük iránt határozni a megválasztandó igazgatóság feladata lesz. Erre Fáik Miksa tett jelentést az ideiglenes bizottság eddigi működéséről. Ezután az elnökség, igazgatóság és felügyelő bizott­ság választatott meg. A hírlapírók nyugdíjintézetének igazgató vá­lasztmánya az elnöki székre 1. Fáik Miksát, 2. Csávolszky Lajost, 3. Láng Lajost; az alelnökire: 1. Tors Kálmánt, 2. Urváry Lajost 3. b. Kaas Ivort candidálta. Titkos szavazás után a közgyűlés el­nökké 53 szavazat közül 47-tel Fáik Miksát választotta meg, alel- nökké pedig Tors Kálmánt. Ezután az igazgatóság tagjainak meg­választása következett. Az igazgatóság tagjai lettek : Acsády Ignácz, Frecskay János, Halász Sándor, Seffer László, Sonuenfeld Zsig- mond: — a felügyelő bizottság tagjai: Gonda Béla, György Ala­dár, Hojtsy Pál. Az igazgatóságnak tagja lesz ezenfölül minden lap részéröl, melynek öt munkatársa a nyugdíjintézet tagja, egy kikül­dött, tiz munkatárs után kettő. — Gyöngyösön az országos vásár május 23—24-én nagyon gyenge forgalommal folyt le. A ló-, és marhavásár elég népes volt mind kínálóban, mind pedig keresőben, de a magas árak miatt kevés eladás történt. Az iparosokra nézve kivétel nélkül rosszul ütött ki s általános a panasz, hogy a közel eső városok országos vásárait is hiába látogatják ; legtöbbször még fuvarbérök sem té­rül vissza. (Qy. L.) — A lefolyt héten majom-kutya-komédia is fölkereste váro­sunkat Bernhard igazgaiása alatt s a miipártoló közönség ügyeke- zett is minél tömegesebb látogatásával szerencséltetni a hajmeresztő látványosságokat, — az óriási falragaszokon, szerény phrázisokkal hirdető direktor menazsériáját. — Lesseps, — a suezi csatorna létesítője — elvállalta a ko- rinthusi földszoros átfúrását. — Nagy felhőszakadások voltak az utóbbi napokban. így a főváros budai oldalán, továbbá Prágában és sok más helyen. — A békésmegyei árvízkárosultak javára Békés-Csabán, 1881. junius 5. 6. és 7. napjain igen szép „Részvét“-ünnepély fog rendeztetni. A „Részvét“-ünnepély eszméje Csabán merült föl, s az, szemben a Békésmegyét közelebb sújtott árviz csapásaival, általános viszhangra talált. Az ezen alkalomra szerkesztett Részvét-albumba oly országos nevű irók, mint Jókai Mór, Csíki Gergely, Pulszky Ferencz, Szász Károly, Greguss Ágost és Győry Vilmos is adtak dolgozatokat. Ezen nagybecsű munka az emléktárgyak bazárjában kapható : 1 forintért. Á budapesti nemzeti színház első rendű tag­jai lelkesen ígérték meg közreműködésüket. Ganz és társa buda­pesti részvénytársaság a villanyvilágítást saját költségén rendezi. A megye minden részéből jótékony adományok folytak be a bazár­hoz. A m. k. államvasutak igazgatósága által Czegléd és Arad fe­löl haladó vonalaira készséggel nyújtott 50%, valamint az osztrák állam- s az alföldi vasút igazgatóságától beérkezendő megfelelő uta­zási kedvezmény tekintetében, a t. közönség Launer Károly úrtól B.- Csabán s következő kültagoktól u. m.: M.-Berényben: Braun Jó­zsef, Gyomán : Fábry Elek, Gyulán: Oláh György, Orosházán: Szeberényi József, Szarvason : Krcsmárik Pál uraktól kap utbaiga- zitást; ugyancsak nevezetteknél lesz kiváltható junius 3-ig a szük­séges igazolvány. Az elszállásolást Pálus Ferencz ur Csabán végzi. Hozzá intézendő minden megkeresés, a név és társadalmi állás be­jelentése mellett. .— A nagyszebeni katonai törvényszék ítélete a Bartha-ügyben Dienstl és Ristow hadnagyok fölött a „Pester Lloyd“ szerint a kö­vetkező: A Bauer Ferdinand altábornagy s katonai parancsnok ur ö excellentiája rendeletére összeállított megeskettetett haditörvény­szék a következő Ítéletet hozta: Dienstl Ödön, magyarországi, nöte- len, katonai akadémiát végzett főhadnagy, s Ristow Gusztáv, csehor­szági, leitmeritzi születési, 20 éves, katholikus nötelen, alreáliskolát végzett hadnagy, mindketten a Henrik föherczeg nevét viselő 51. sorgyalogezredben, beismerik, hogy megélesitett kardokkal és kor­bácscsal Bartha Miklós szerkesztőhöz mentek, Dienstl a korbácscsal Barthára rávágott, s mivel Bartha védte magát, mindketten karddal támadtak Barthára, úgy hogy ez több nehéz sebet kapott fején és testén. Ennélfogva a katonai büntetőtörvénykönyv 36, 92, 48, 125, 127, 434 §§-ai és a hadügyminisztériumnak 1868. deczember 22-én 4554 elnöki szám alatt kelt körrendeleté értelmében súlyos testi sér­tés bűnténye miatt, — a két hónapi vizsgálati fogság beszámitásá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom