Eger - hetilap, 1881

gírv Legolcsóbb újság A Képes Néplap, mint eddig, jövőre is vegyesen közöl közhasznú elmélkedéseket, elbeszéléseket, mulatságos és tanulságos történeteket, érdekes leírásokat képekkel, s e mellett hétről-hétre figyelemmel kiséri az előforduló nevezetesebb eseményeket. POLITIKAI HÍRADÓ czimii rovatában a bel- és külföldi politikai eseményeket velős rövidséggel adja elő, pártatlan igazságszeretettel, s mindenkor teljesen független meggyőződéssel értelmezi. E képes hetilap 52 ívnyi terjedelmét, számos képpel ellátott csinos kiállítását, szellemi tartalmának minőségét tekintve, a legolcsóbb nemcsak hazánkban, de számba véve azt, hogy a külföldi hasonló lapokat százezernyi előfizető közönség tömeges részvéte támogatja, legolcsóbbnak mondható az egész világon. A Képes Néplap ezentúl is eddigi megnagyobbított alakjában fog megjelenni, s a lap rendes tartalmán kívül ez év végén is előfizetőinknek külön mellékletül egy szép nagy képpel szolgálunk, mely keretbe foglalva a szobák falát ékesítheti. 1881, FOLYAMARA SZERKESZTI NAGY MIKLÓS KIADJA A FRANKLIN-TARSULAT A Képes Néplap a Világkrónikával együtt félévre 2 frt. Csupán a Képes Néplap félévre frt Előfizethetni postán, a Képes Néplap kiadó-hivatalába, Budapest, egyetem-utcza 4. sz. czimzett posta-utalványnyal, mely 5 krért minden postahivatalnál készen kapható A t. ez. gyűjtőknek egyszerre beküldött 10 előfizető után egy ingyen-példánynyal szolgálunk. ményeket, az azokban kiválón szereplő személyiségeket nép­szerű nyelven irt magyarázatok­kal kisért képekben mutatja be, közöl tájékoztató czikkeket, útirajzokat, nép- és tájismer tetéseket, szemléltető jelenté­seket a hazai és külföldi köz­érdekű mozzanatokról, találmá­nyokról, fölfedezésekről, szóval mindazon nevezetesebb jelensé­gekről, melyek akár a politika, akár a mivelő­, /-O’ déstörténet térén, Ár­ukár az emberi tár- frd sadalom életének íj más ágazataiban ep fölmerülnek, úgy- ifj szintén mulattató Amp apróbb köziemé- í JiÉ nyékét, köz- /ff/Jt’ \ hasznú tudni- A valókat, stb. E politikai közlöny a hét ese­ményeit fontosságukhoz képest bővebben vagy rövidebben össze­foglalva, kellő magyarázattal ellá­tott gondos, hű összeállitásban tárja az olvasó elé, s ekként benne a közönség együtt találja mindazt, aiTil j-CzSfl meg, úgy hogy e lap, kivált vidé­ken, hol a hiányos postajárás a napi értesülést különben is meg­nehezíti, a napilapokat is lehetőleg ■pótolja. Mind a két lapnak kiegé­szítőjéül szolgál a Világkrónika czimii képes heti közlöny, mely hetenként egy ivén s számos képpel illusztrálva jelen meg. ___2 ______'_____ ....lAfrt Kattaro, a Fekete-hegy tövében, A kokhandi khán palotájának főkapuja. egész évre \ 2 frt félévre —0 « évnegyedre 3 « AZ ALKU. (Vásári jelenet.) — Biczó Géza eredeti rajza, egesz evre 0 frt félévre --- Zj. « évnegyedre 2 « egesz evre 0 frt félévre — 3 * évnegyedre \ <50 Az előfizetések a „Vasárnapi Újság“ és „Politikai Újdonságok“ kiadóhivatalába Budapesten, IV., egyetem-utcza 4. sz. küldendők. Egyes előfizetések legczélsze- rűbben postautalvány által esz- közölhetők, a melyre bérmen­tesítésül csak egy darab öt- krajezáros bélyeg szükséges. — Uj előfizetőink szi- jt veskedjenek meg- rendelésüknél ne- ^ vüket, lakhelyüket ff valamint az utolsó f j f postát világosan és olvashatólag ki- as*»­Írni. — Régi előfizetőink pedig legczélszerübben úgy járnak el, ha a czimszalagokból, melyek alatt lapjaikat kapják, egyet a postautalvány szélére fölragaszt­va, beküldenek a kiadóhivatalnak. Külföldi előfizetésekhez kérjük a postailag meghatározott viteldijat is csatolni. Tíz előfizetett példány után egy tisztelet-példánynyal szol­gálunk. Az előfizetések a „Képes Néplap“ és „Világkrónika“ kiadóhivatalába Budapesten, IV. kerület, egyetem-utcza 4. sz. küldendők. Egyes előfizetések legczél- szerűbben postautalvány által eszközölhetők, a melyre bér­mentesítésül csak egy darab ötkrajezáros bélyeg szükséges. Uj előfizetőink szívesked­jenek megrendelésüknél nevü­ket, lakhelyüket, valamint az utolsó postát világosan és ol­vashatólag kiírni. Régi elő­fizetőink pedig legczélszerüb­ben úgy járnak el, ha a czim­szalagokból, melyek alatt lap­jaikat kapják, egyet a posta- utalvány szélére fölragasztva, beküldenek a kiadóhivatalnak. Külföldi előfizetésekhez kérjük a postailag meghatározott vi­teldijat is csatolni. Tíz előfizetett példány után egy tiszteletpéldánynyal szol­gálunk. Jasienski \ Hofman Klementina Potocka Klaudina Lukasinski Garnier franczia utazó halála a khinai tengeri rablók elleni küzdelemben. Plater Emilia. AZ 1830-KI LENGYEL SZABADSAGHARCZ H^SEI. Romanowski Tranquilin és Stempowski,

Next

/
Oldalképek
Tartalom