Eger - hetilap, 1879

1879-08-14 / 33. szám

262 álló munkának fűzve 16 frt. A 35—40 füzet tartalma: A dohány és a többi narkotikus szerek. — Az ópium. — A szeszes italok. — A bor. — A sörfőzés. — Az eczetgyártás. — Fűszerek, orvoslósze­rek és mérgek. — A bús és használata. — A szappanfőzés és a gyertya gyártás. — Az illó olajok és az illatszerek. — A világítás különösen a gázvilágitás s az e/.zei kapcsolatos iparágak. — Fűtés s szellőzés. — Gyanták, firniszck és lakok. — Kaucsuk és gutta­percha. — A bőrgyártás s enyvgyártás — A fehérítés. — A kel­mefestés s kelmenyomás. — A tapéta s viaszosvászon gyártása. * Egerváron árvíz-károsúltjai részére begyűlt könyöradomá- nyokból folytatólag következő károsultak részesültek : özv. Schvartz Józsefné 20 frt, Hamza Istvánná 30 frt, özv. Nagy Gáspárné 10 frt, Freistadt Máyer 10 frt, Németby Sáudorné 15 frt, Hanzel József 30 frt, Fridman Márton 40 frt, Bunday Lajos 20 frt, Tóth Sándor 20 frt, Bátory Antal 10 frt, Scheiber Rudi 15 frt, Viberánszki Mór 10 frt, Bárdos Albert 20 frt, Duhopolszki Iuiréné 10 frt, Kindlovits Ferenczné 20 frt, Weiszner Felix 10 frt, Jokay Gyula 20 frt, Ke­resztúri János 20 frt, Kaszán Imre 10 frt, Mazányí József 10 frt, Kovács János 10 frt, Lajtos Lajos 40 frt, Somlay Géza 10 frt, Véber János 15 frt, Hoffmann János 10 frt, Tichy Józsefné 10 frt, Tóth Istvánná 10 írt, Sidlauer Mór 10 frt, Heudorn Ferencz 30 frt, Árvay Sándor 20 frt, Palcsó Sámuelné 10 frt, Kakuk György 20 frt, Tóth József 20 frt, Kajdácsi Gusztáv 20 fit, Zákó Bazilika 30 frt, Rab Lörincz 50 frt, Fertig Fischel 20 frt, Steiner Mór 30 frt, Felsenstein Sámuel 20 frt, Galovics Ignáczné 15 frt, Berta György 50 frt, özv. Szokolay Györgyné 50 frt, Bobko János 10 frt, Pász­tor Mihály 25 frt. Szalay Istvánná 10 frt, Simon Gáspár 30 frt, Cséka Ferencz 20 frt, Demko Antalné 25 frt, Kohu Dávid 20 frt, Kohn nyomdász 30 frt, Kovács Ferdinand 40 frt, Gamperl család 30 frt, Székely Benedek 25 frt, Károly Károly 50 frt, Breuer Zsa- net 20 frt, Rudi Ferencz 20 frt, özv. Szaladi Györgyné 30 frt. Pernikál Mihály 10 frt, Tóth János 6 frt, Szerencsés Istvánná 10 frt, Mitbeider Rebeka 10 frt, Birincsik Andrásné 20 frt, Király György 4 frt, Murandi Angelo 30 frt, Kozák Józsefné 30 frt, Reintz Rudolf 15 frt, özv. Brahman Szeréna 30 frt, Szabó Ferencz 10 frt, Frank Gyula 50 frt, Szüts társulat 25 frt, Rendek Antal 10 frt, Panacsek ács 30 frt, özv. Csathó Irnréné 25 frt, Farkas Ferencz 10 frt, Radics István 50 frt, Angyalosi Mihály 10 frt, Jászay Ká­roly 15 frt. Bugyi Pálné 10 irt, Bendász Józsefné 10 frt, Szepesi József 30 frt, Simonyi József 50 fit, Rózenberg Dávid 10 frt, Tóth János 15 frt, Holló Ignácz 10 frt, Sir Gábor 40 frt, Engländer Adolf 20 frt, Schaffer Károly 50 frt, Ringelkann Rafael 50 frt. Sir Antal czég 50 frt, Tarnay János 20 frt, Tóth János 50 frt, Kocsis Andrásné 15 frt, Fischer József 20 frt, Bornstein Antal 25 frt, Steinfeld Hermanné 40 frt, Bauer Herman 40 frt, Békefy Alajosné 50 frt, Pillér József 50 frt, özv. Stégemé 20 frt, Kotriba Nándor 40 frt, Barsy József 50 frt, Plank Gyula 50 frt, Hoffman Venczel 3 frt, Mező Ignácz 30 frt, Piánk Géza 20 frt, Klein Lipót 40 frt, Sneller Sámuel 10 frt, Simonides János 20 frt, Schvartz Hermann 20 frt, Petrovits Ferencz 50 frt, Drezdner József 40 frt, Bernekker Ferencz 50 frt, Jekelfalusi István 30 frt, Panacsek Ferencz 50 frt, Sir Lajos 50 frt, özv. Knöpfler Farkasné 10 frt, Perger Sándorné 20 frt, Somogyi és társai 50 frt, Breuer Fáni 25 frt, Droppa Jó­zsef 15 frt, Nagy György 30 frt, König Betti 20 frt, Strausz Ká­roly 20 frt, Bénisz Lajos 20 frt, Bábli Gáspár 50 frt, Misitz Ká­roly 20 frt, özv. Pók Andrásné 20 frt, Ködmön János 10 frt, Vitéz Róza Turáné 10 frt, özv. Árvay Ferenczné 15 frt, Erős István 20 frt, Papp István 15 frt, Kovács Anna 20 frt, Kiss Imre 10 frt, Turay Mikályné 10 frt, Szedlák György 10 frt. (Vége köv.) Gabonanemi'iek piaczi árai. A gabonaárak folyjon emelkedő iránylitot mutatnak. Tiszta buza: 8—11 fr; rozs és kétszeres: 6.60—7.40; árpa: 5.20—6.50; kukoricza : 5.80—6.30; zab: 5.50 —6 frt — 100 kilogrammonkint. — Időjárásunk a hűvös hétfői nap kivételével állandóan napos, meleg. Nyilttér. Nyilatkozat. E becses lapok múlt számában, Kleiu Ignácz úr, mint mondja, szükségét érezte a nyilatkozásnak. S e nyilatkozatban „becsülete érdeké­ben“ hazudik, mert az említett nyilatkozat minden betűje annyira van a valóságtól, mint Klein úrtól a lovagias és erkölcsileg bátor ember. Azt állítja, hogy az ügy lovagias elintézését én, illetőleg családom, gá­tolta meg, közbelépésre bízva a rendőrséget. Ez kétszeresen valótlan. Először is nem én, illetőleg családom, mint Klein úr állítja, hanem Klein úrnak atyja ment a rendőrséghez, hogy megszerezze szepcgő fia számára a biztonságot és a lovagiasság látszatát. Megbizottaim egyike, saját szemeivel látta, amint Klein úr (az apa) a följelentést megtéve a rendőrkapitányi hivatalból kilépett, —- s állítása valóságáért jót áll. — Igazán, ha a ráfogásokban, rágalmakban, saját fényeinek másra ruhá- zásában állana a bátorság, Klein lírnál nem volna bátrabb ember a földön! — Másodszor; az sem igaz", hogy a rendőrség közbelépett vol­na s az ö segédei a közbelépés folytán mondtak volna le. A rendőr­kapitányi úr jól okoskodott; ő tudta, hogy Klein úr, aki előre bejelen­tető, hogy hol vár a baj ö rá, nem fogja keresni a veszedelmes helyet. S jól számolt Klein úr, habár rendőrnek hire sem volt, kijelentette se­gédeinek, hogy ő neki ma nincs kedve kockára tenni életét. így tehát segédei szóról-szóra a következő nyilatkozatot tették: „Elválalt segédi minőségünkről lemondtunk, mivel Klein Ignácz úr kijelentette nekünk, hogy a mai napra kitűzött helyen meg nem jelenhet.“ — Tehát ö vonakodott s nem más akadályozta öt a megjelenésben, mint elhitetni szeretné! — Otrombaságra nézve testvér az előbbi állítással az, hogy segédeim csak egy órai halasztást engedtek neki, amit arra fordíthat, hogy se­gédei helyett, akik öt gyávasága miatt a faképnél hagyták, újakat sze­rezzen. Annál csodálatosabb ezen állítása, mert az ő két megbízottja saját kezűleg irta alá s adta ki július 28-iki kelettel a nyilatkozatot, mely szeriut: „Kanitz Gyula úr segédei időt engedtek, hogy f. évi jú­lius 29-ikén délután 3 óráig (tehát egy egész napot!) új segédekről gondoskodha8sék.“ íme világos, hogy Klein úr nyilatkozata az utolsó betűig meghamisítása e ténynek. Hazugságokkal mentegetödzik, a he­lyett, hogy belátva a gyalázatot, melybe sülyedt, szégyellené magát, vagy ha már pirúlni képtelen, nyíltan megmondaná, hogy neki lovagias hírnevénél becsesebb a — füle. — Csak egyet még. Ön, uram, megbizottaim nyilatkozatát homályos­nak találta, alkalmasint azért, mert — saját tisztaságuk érdekében — nagyon gyöngéden nyúltak önhöz! Pedig helyesen tették. Önnel az érint­kezés szégyenletes; önt, ha megismertük, esak megvetni lehet. S ha mégis szólok önről, csak azért teszem, hogy a „homályos“ nyilatkozat helyett, világosan kimondjam, hogy ön lovagiatlan, hazug és gyáva! De, tanácslom, ne nyújtson alkalmat, hogy az erkölcsi bizonyítványát újból igazolva lássam, mert aki elöl elbújt, akivel szembeállni félt, annak kezében meg fogja találni, az ön gyáva bőréhez méltó fegyvert is — a botot! Kanitz Gyula. *) E rovatban közlőitekért felelősséget nem vállal a Szerk. Felelős szerkesztő: Dr. FEKETE FERENCZ. Eladó tűzifa! Adler Mórnál Egerben a vásártéren. Ha a megrendelés egy nappal elébb történik, a fa minden díj nélkül a ház­hoz szállíttatik. (202) i-3 II-od ÁRVERÉSI IIIRDETMPNY. Az egri kir. trvszék, mint telekkönyvi hatóság ré­széről közhírré tétetik, miszerint Bucher Gusztáv vég- rehajtatónak Szűcs Erzsébet, Szűcs Verőn és Szűcs Já­nos jogutodai végrehajtást szenvedők ellni végrehajtási ügyében egri b. tjkvben A f 3481 hr. sz. a. ház és bel­telek 3k-oda 425 írtra becsült ingatlanok az 1879. évi augusztus hó 27-ik (huszonhetedik) napján dél előtt 9 órakor, mint második határidőben az egri kir. törvény­szék helyiségében megtartandó nyilvános árverésen kö­vetkező feltételek alatt eladatni fognak, u. m.: 1. Ki­kiáltási ár a fennti becsár, azonban ezen II-,k árveré­sen a fent, körülirt ingatlan becsáron alul is el fog adatni. 2. Árverezni kívánók tartoznak az ingatlan becs­árának 10%-át készpénzben, vagy ovadékképes papír­ban a kiküldött kezéhez letenni. 3. Vevő köteles a vétel­árt három egyenlő részletben, és pedig: az elsőt az ár­verés jogerőre emelkedésétől számítandó 8 nap alatt, a a másodikat ugyanazon naptól számítandó |3 hónap alatt, az utolsó részt ugyanazon naptól számítandó 6 hónap alatt, minden egyes vételár részlet után a birtokbalépés napjá­tól számítandó 6°/o kamatokkal együtt ezen kir. törvény­széknél előre kieszközölt utalvány alapján az egri m. kir. adó-, mint bírói letéti pénztárnál lefizetni. A bánat­pénz az utolsó részletbe fog beszámíttatni. 4. Vevő kö­teles az épületeteket a birtokbalépés napjával tűzkár el­len biztosítani. 5. Az árverés jogerőre emelkedésekor vevő a megvett ingatlan birtokába lép, ennélfogva a megvett ingatlan haszna és terhei ez időtől őt illetik. 6. A tulajdonjog bekebelezése csak a vételár és kama­tainak teljes lefizetése után fog vevő javára hivatalból esz­közöltetni. Az átruházási költségek .vevőt terhelik. 7. A- mennyiben vevő az árverési feltételek bármelyikének ele­get nem tenne, a megvett ingatlan az érdekelt felek bár­melyikének kérelmére, a polg. tkrdtts. 459. §-a értelmében vevő veszélyére és költségére, bánatpénzének elvesztése mellett, újabb árverés alá bocsáttatni, és csupán egy határidőnek kitűzése mellett az előbbi becsáron alul is eladatni fog. Kelt az egri kir. törvényszéknek 1879. jul. hó 26- dik napján tartott telekkönyvi üléséből. Az egri kir. törvényszék elnöke : (195) 2-3. VAVRIK BÉLA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom