Eger - hetilap, 1877

1877-02-22 / 8. szám

Süthö Anna, Porubszkyné, Kösztlerné 2—2 frf, N. N. Beuiezkyné, Lévayné, Szabó Imréné, Katinszky Gyuia, Martonffy Lajosné, Brii- nauerné, br. Fidlerné, Bokrányi Amália, Fehérpatak iné, Luga Lász- ) ó, Martonffy Lászlóné, Tarján Franciska, Berko Aladár, Streimel- vőgerné, Gáspárdy Gézáné, Dálnokyné, Prágayné, Nánásy Gyula, Akanti8z Timót, Hirsch H. Lányi Ida, Tersztyánszky Dezső, Kiss Ernő, Szerencse M., Ladányi Anna, Schönberger S., Polatsik Her­man, Támár Józsefné, dr. Kováts M., 1—1 frt, Steinfeidné 1 írt 50 kr, Kováts Mihályné 50 kr. — A bazárhoz járultak: Okolicsá- nyiné, Raditsné, Brezovay Pálné, Subich Györgyné, Lipcseyné, Andsráy-Marton Ida, Kiirthyné, Kürihy Margit, Nánásy Mihályné, Nánásy Gyuláné, Samassa Jánosáé, Szuhányiné, Kósáué, Broncsné, Cserey Ignác, Remenyik Imréné, Danilovichné, Rózsa Gusztávné Ciszterci rend, Irgalmas szerzet, Bájerné, Briinauer Dávid, Marko­vit» Joó Mária, Greiner Arnold, Greiner Miksa, Szavits Katalin, Keizerné, Domokos Ferenc, Schier Ferenc, Murányváriné, Muse- nitzné, Kövér Istvánné, Sir Antalná, Sir Lajosné, Sir Antal, Sima- cziusné, Cserveniczné, Végh Józsefné, Pajer Jánosáé, Glószné, Adámné, Kapitány Béla, Cseresnyésné, Köllner Lőrinc, Petravichné, Mezöné, Simkovitsné, Eötvösné, Tarnayné, Chalaupekné, Polatsik Hermanné, Gál Lajosné, Mészáros Istvánné, Seff'erné, Hegedűs Já­nosáé, Schvartz Hermanné, Lörinczfyné, Steinteldné, Ringelhanné, Braun Károly, Braun Emanuel. — A kegyes adakozók fogadják az árvák nevében hálás köszönetünket. Nánásy-Cser nyus Amália. * (A hatvan I-sö negyedi olvasókörnek) 1877. évi január 14-én iartott jótékonycélú táncvigalma alkalmával a jótékonycél iránt va­ló tekintetből a következő fellilíizetések történtek: Érsek ö nrnlga 10 frt, id. Samassa János 5 frt, ifj. Samassa János 5 frt, Babies János k. 5 frt, N. N. 1 frt, Kovacsóczy István k. 3 frt, Szele Gábor k. 5 frt, N. N._l frt, Begovcsevich Robert k. 3 frt, Luga László 2 frt, Villecz Ágoston c. k. 2 frt, D. K. 1 frt, Bydeskuthy Gyula 1 frt, Nemes Honor 50 kr, Akantisz Timót 1 frt, dr. Párvy Sándor 1 frt, Kerényi Imre 50 kr, Szmrecsányi Pál 1 írt, Mos- sóczy János 2 frt, dr. Frantz Alajos öO kr, Köllner Lőrinc 1 frt, Terstyánszky Dezső 1 frt, Barchetti Adolf 50 kr, Zsendovics Jó­zsef k. 5 frt, Tavasy Antal 1 frt 50 kr, Dusárdy József 50 kr, Genete mozdonyvezető 1 frt, Urbán András 20 kr, Ruzsin Felix 1 frt, Pallagi István 10 kr, Back Leo 50 kr, Párizsa János 1 frt, Babies István 4 frt 50 kr, Kalmár István 50 kr. Összesen a felttl- fizetés tesz: 68 frt 90 kr. — Összes bevétel tesz: 121 frt 65 krt. Kiadás : 78 frt. Marad az olvasókör részére tiszta haszon 43 frt, 65 kr. — Fogadják a jótékonycél iránti tekintetből a nagylelkű felülfizetök az olvasókör mély háláját és köszönetét. * (A heves-Szolnok megyei árvaházat gondozó nöegylet f. évi álarcos táncesfcélyen kegyesen felül űzettek: Id. Samassa János 10 frt, if. Samassa János 8 frt, Budeus Vendel 1 frt (ezüst), Gröber Sándorné 2 frt, Gál Lajosné 2 jegyért 1 aranyat, Kövér Bertalan 1 frt, Lipkos József 1 frt, Mossóczy Jánosné 3 frt, Mossóczy Já­nos 2 frt, Farkas Hellebront Otil 2 frt, Mészáros Istvánné 1 frt, Greiner Miksa 2 frt, Babies István 2 frt, Babies Béla 1 frt, Sirná- cziusné 2 frt, Szele Gábor 10 frt, Begovcsevich Róbert 5 frt, N. N. 1 frt, Dr. Albert Ferenc 1 frt, Kovacsóczy István 5 frt, Simonyi Károly 4 frt, Sivampel József 1 frt, Steinhäuser Dezső 2 frt‘ Tur- csányi Mátyás 1 frt, Binét 1 frt, Dr. Dombay Tádé 1 frt, Imre Miklós 4 frt, Isaák László 2 frt, Babies János 10 frt. N. N. 2 frí, Zsendovics József 5 frt, Hartl Ede 3 frt, Bozik János 1 frt, Kubik Endre 4 frt, Unger R 1 frt. Galambos Fülöpné 3 frt, Roehott 1 frt, Dr. Kösztler 1 frt, Remenyik Kálmán 2 frt, Babies László 1 frt, Akantisz 2 frt, Graefl 1 frt, Györgyényi lg. 5 frt, Dr. Szele Flóris 1 frt, Scheidl Gusztáv 2 frt Johann Roza 20 kr, Vavrik Sándor 5 frt, Gröber Ferenené 3 frti Hellebronth Kubinyi Adrián 1 frt. A hatvan 1-s'ó negyedi olvasókor. * (Az egri kaf. legényegylet) által f. évi jan. hó 28-án tartott bál alkalmával felülűzettek: dr. Samassa József érsek ur 10 frt, Lengyel Miklós nprép. 10 frt, Danielik János k. 5 frt, Szele Gá­bor kprép. 5 frt, Német Mihály k. 10 frt, Kovacsóczy István k. 5 frt, Zsendovics József k. 10 frt, Ferenczy Imre k. 2 frt, Begov­csevich Róbert k. 5 frt, Babies János k. ur 5 frt, Györgyényi Imre k. 10 frt, id. Samassa János 5 frt, Vilecz Ágoston c. k. 2 frt, Vincze Alajos 2 frt, Ihász Gábor 1 frt. Schier Ferenc 1 frt, Ze- lenay Miklós 2 frt, Mosoczy Jánosné 2 frt, Kövér István 1 frt, Egedy Antal 1 frí, Filts Jakab 2 frt, Szemény Mihály 2 frt, Vi­téz Andrásáé 1 frt, Somogyi Ignác 1 frt, Pongrácz Gáspár 1 firt, Vincze János 1 frt, Balogh György 50 kr, Siposné önagys. 1 frt, Hegedűs János 2 frt, Tamassy Imréné 50 kr, Luga László 1 frt, Babies Aladár 1 frt, Babies Bála 1 frt, Szmida Viktor 1 frt, Bu- rik István 1 frt, Simonyi Károly 2 frt. Összesen 113 frt. Jegyek­ből befolyt 221 frt, 90 kr. Összesen 334 frt 90 kr. A kiadás tett 207 frt il kr. A tiszta jövedelem 127 frt 79 kr. — A kegyes adakozók fogadják az ügy nevében őszinte köszönetüuk. A bálbizottság. * {Legújabb hir szerint) a magyar egyet, ifjúság stambuli küldöttségének tagjai jövő vasárnap fognak városunkba érkezni. Elfogadásukra az előkészületek serényen folynak. Múlt kedden nagy néptömeg ment ki az indóházhoz azon hitben hogy városunk­ba — törökök fognak érkezni. A csalódott tömeg elégületlenül oszlott szét. Idegenek. A lefolyt héten városunkba következő idegenek érkeztek: Korona vendéglő ■ Fehér Miklós gépgyáros Bpest, Tálas J. birt. Csernye, Friedländer Adolf keresk. Bécs, Stern Hen­rik buzaker. Bpest, Bleyer J ózsef, Bpest, Siegreich S. keresk. Bécs, Fodor Pál ügyvéd Miskolc, Engl Jakab birtokos Kömlö, Reiter Gyula Bpest. Gólya vendéglő : Seregdy Antalaé Hangács, Polánkay Já­nos gazdatiszt, Csány. * (Meghaltak) febr, 14-töl febr. 21-ig: Engl József 90 éves vlgyeng. Briger Juliana 82 é. vlgyeng.. Bárdos Veronika 66 é. sorv. Mile Gizella 27 é. sorv. Kelemen Árpád 3 hetes hasmenés, Gál Veronika 2. h. vszeg, Pilinger Mihály 58 é. vizk. Novák Sán­dor 2 h. sor. Szülésik Ánna 22 é. vizk. Ribus Veronika 40 é., tüdölob, Frozsi Anna 60 é. tüdölob, Boros Anna 10 é. sorv. Juhász István 2 h. vérsz. Molnár Veronika 2 h. hasmenés, Török Mária 55 é. sorv. Farkas János 38 é. sorv. Györgyéni Anna 57 é. vizk. Varga József 4 hó sorv. Berkes Rozália 2'/2 hó tüdölob. Férfi 6 nő 13. Összesen 19, orvosi ápolás alatt volt 8. Halva született egy leánygyermek. Termény-árak. 1877. febr. 19. Bpest: métermázsán kint: t. búza: 13.65 —13 frt 45 kr. rozs 8.90—9 frt 45 kr. zab: 7 92—8 frt 03 kr. kukorica: 6.70 Eger: métermázsánkint: t. búza 11 frt 50 — 13 frt, rozs: 8 frt árpa 6 frt; zab : 5 frt 50 kr. kukorica: 5 frt 40—6 frt. Lotto : Bécsi húzás febr. 17-éröl 65, 42, 32, 31, 62. Prá­gai húzás febr. 14-éröl: 59, 63, 8, 60, 64. Arany: 5 frt 82; ezüst: 114.60. Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő: Szabó Ignác. Hirdetés. A parádi csevicze fürdőnek étterme (konyha s lak-helyiséggel) egy vagy több fürdői idényre haszonbérbe adandó. A bérleti feltételek megtudha­tók Kompolton a felügyelői irodában. Kelt Kompolton febr. 10. 1877. Schik Ignác, (43) 2—3 jószág felügyelő. Az egri kir. telekkönyvi törvényszék részéről köz­hírré tétetik, mi ként özvegy Remenyik Istvánná Des- per Julianna részére 40C0 frt s járujékait tevő köve­telése iránt az alább nevezett s marasztalt alperesektől lefoglalt és megbecsült következő ingatlanságok u. m. a tarnaméraii 35 sz. a. tjkvben A. I. 1—9 rndsz. alatt felvett Vr telekből Blaho Mátyást s Blaho Jánost együtt illető 3984 frt. 50 krra becsült fele rész vagy is a fele részbeni közös tulajdonjog a Blahó Ignácz és Blahó József tulajdonát képező — a tarnamérai 79 sz. tjkben A I. 1-9 rendsz. a. felvett 4561 frt 40 krra becsült s/i telek birói elárverezése elrendeltetett, melyeknek végrehajtási elárverezésére Tarna-Méra községházához második határidőül 1877 évi febr. hó 26-ik napjának d. e. 10 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e 1-ik ár­verésen a becsáron áron alól is eladatnak oly felté­tellel, hogy az árverezők által a becsár 10/ioo-a bá­natpénzül leteendő, és ennek betudásával a vételár 1/s része azonnal a végrehajtó biré kezéhez, */3 része az árverési naptól számítandó 3 hó 1/3 része 6 hó alatt a telektörvényszékhez lesz 6°/o kamatokkal befizetendő. Vevő a birtokba azonnal belép tulajdonjoga pedig a vételár kielégítése után kebeleztetikbe. Vevő ha a feltételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt elveszti s veszélyére és költségére uj árverés fog tartatni, a vétel százalékát vevő viselendi. A ttroamérai 97 sz. tjkbea a birtok 1/4 részére nézve Gál Apollót illető has ionél­vezeti jog a birtok vevő ellenében feltartatni fog. Kelt a kir. törvényszéknek Egerben 1876, évi dec« hó 23-ik napján tartott telekkönyvi üléséből. Egri kir. tvszki elnök 3-3 (36) VAVRIK BÉLA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom