Eger - hetilap, 1875

1875-10-28 / 43. szám

341 a tevékeny uj bérlő ur ma estve nyitja meg ünnepélyesen a hely­ben állomásuké Wasa-ezred jeles zenekarának közreműködése mellett. ízletes étkek és italokról gondoskodott a bérlő ur, ki a ká­véházat egyszersmind bor- és sorházzal kapcsolta össze. Figyelmez­tetjük e kedélyes estélyre mulatni szerető t. közönségünket. * (Az egri jogász-segélyzö egylet) bizottmányt tagjai és tiszti kaiénak választása a f. évi octob. hó 21-én tartott közgyűlésben következőleg ejtetett meg. Rendes bizottmányi tagok lettek) Au- gyalossy József, Györky Ákos, Csór Béla, Kállay Árpád, Szabó Imre, Maczke Emil, Bányász József, Kis György és Kozma Gyula. Póttagok: Nánásy Ernő, Piller József és Rapaics Romeo. — A meg­alakított bizottmány kebeléből a tisztikar következő.eg választatott meg: elnök : Csór Béla ; alelnök: Maczke Emil; titkár: Szabó Imre; pénztárnok: Piller József ; jegyző : Kozma Gyula. * (Az egri megyei növendék-papság) magyar egyház-irodalmi iskolája életrevalósága- s szorgalmas munkásságának újabban is­mét szép jelét adta, midőn közelebbről dr. Bohl J. amsterdami ügy­védnek „A vallás11 c'mü, politikai s jogi tekintetben élénk figyelmet gerjesztett miivét irodalmunkba átültette. A nevezett, s mintegy 22—24 nyomott ivre terjedendő műre most bocsáttattak szét a meg­rendelési ivek. A mü jövő 1876 évi január hóban kerül ki a sajtó alúl. Megrendelési ára 1 fr. 50 kr. Megrendeléseket az ajánlásra kiválólag méltó munkára — a kitűzött batáridőig, f. é. dec. 1 ig — szerkesztőségünk is elfogad. * (Bartal György. %). Bar tál György, volt keresk. minister, f. hó 25-én elhunyt. * (Ösztöndíj-adományozás.) A városi tanács kezelése alatt lévő Kovács János-féle ösztöndíjban az !874/5-ik iskolai év Il-ik felére a következők részesítettek: Yégh Jenő, Stand Lajos, Endrey Gyula, Tarnay Gyula, Murányváry Bêla, Piller József, Derszib Dezső, Pásztor Bertalan, joghallgatók fejenként 26 fr. 25 krral ; Brünauer Bálint, Grünbaum' Zsiga, VIII. — Dobrányi Lajos, Petróczy János, Murányváry József, Chalaupek József, Markus Menyhért, és Klein Ignác VII. oszt. tanulók fejenként 21 irtot. * (Iskola ügy.) Az egri belvárosi kath. hitfelekezeli tanodában a vasárnapi isméilö-iskolások részére a beiratás valamint az előadás f. évi október 31-én veszi kezdetét, s az előadások vasárnaponkint reggeli 9. órától x/212-ig tartanak. Midőn ezt az illető iparos-mester urak, szülék, gondnokok tudomására hozzuk, egyúttal figyelmeztet­jük őket, bogy a népnevelési és ipartörvények értelmében köteles- ségök iparos-tanulóikat, gyermekeiket, stb. ezen ismétlő iskolába szorgalmasan járatni. Eger, 1875. okt. 25-én Az iskolaszék elnöksége. * (A kegyelet egy pompás emlékét) volt alkalmunk e napokban megszemlélhetni. Az egri Scbwartzféle gőzmalom jelenlegi birtoko­sai, Schwartz István örökösei, a virágzó gőzmalom alapitója, néb. Schwartz István, és neje, — szüleik emlékére sírjaik fölé emlék­szobrot állítanak. A sirkö poroszgránitból piramis alakban készült, aranyozott diszfaragványokkal, s magyar és héber föliratokkal. Magassága mintegy 31/2 méter. A sirkövet Kohn Dávid fiatal szob­rász készítette, ki e müvében kiváló szakképzettségének adta je­leit. Ezt azért említjük fel, mert a nevezett ifjú szobrász városunk­ban szándékozik megtelepedni, hol eddigelé e téren valóban nagy hiányt éreztünk. A sirkö még néhány napig megtekinthető a Schwartzfélo gőzmalom udvarán. * (A tanuló ifjúság nagy szünideje), a fővárosi lapok szerint, már e tanévben jul.-aug. hónapokra helyeztetnék át. E szerint az 187a/6 tanév csak 9 hónapig tartana. E hir azonban eddigelé hivatalosan még nincs megerősítve. * (Kőszénnel fűtőknek!) Akik legjobb minőségű salgótarjáni kőszenet jutányos áron (mázsáját 78—80 kron) házhoz szállítva szerezni óhajtanak, e tekintetben közelebbi értesülést szerkesztősé­günknél (zsebköz 24 sz.) nyerhetnek. * (Uj zeneművek.) Táborszky és Parsch nemzeti zenemükeres- kedésében Budapesten, újonnan megjelentek : Soldosné és Tamássy legkedveltebb dalai. „A falu roszszábó!u és „A ripacsos Pista dol­mányából. 1. Itt vagyok, ragyogok. 2. Sárgán Virágzik a repce . . . 3. Alig virad, alig alkonyul . . 4. Húzzad csak húzzad keservesen .. 5. Zsuska lelkem csak egy szóra . . 6. Cifra szűröm szegre van akasztva . . 7. Hallod-e rózsám hallod-e? Énekhangra zongora-kisé- rettel (vagy zongorára magán) alkalmazta Erkel Gyula. Ára 1. ft. * (Petróleum-adó.) Hír szerint a magyar és osztrák pénziigymi- nisterek közt tárgyalások folynak a petróleum megadóztatása kér­désében. Az adótétel magassága iránt azonban megállapodás még nem jött létre. * (Sisa máskép Benko Pista) hírhedt rabló és társai büuperé- ben a végtárgyalás e hó 25-én kezdődött meg Balassa-Gyarmaton. A vádlottak száma 46, a beidézett tanuké 34, a kárvallottaké 43. Az elkövetett büntettek három megye területére terjednek ki. * (A lovak összeiráia) s osztályozása, várasunkban a m. kir- honv. mimsterium reudelete folytán, f. hó 20 án a város közház* ud­varán, az e végből kiküldött közöshadseregbeli őrnagy által ejtetett meg. Összelátott összesen 675 ló, ezek közöl lovasság alá, hadi szolgálatra, alkalmasnak találtatott 28, mondd: huszonnyolc. M á i b a 1 o v egyet se vett föl a kiküldött közös őrnagy ur, az: állítván, bogy V tekintetben nincs utasítása, holott a kir. honv. minisienum rendeletében a málhalovak kijelölésére az utasítás ha­tározottan beufoglaLatik. Szeretnök mármost tudni: a magy. kir. honv. minisztérium küldötte-e ki osztrák utasítással a közös őrnagy urat a iovak összeírására, vagy pedig a közös hadílgyministerium, mely a magy. kir. hoav. ministerium rendeletéit figyelemre sem méltatja? Furcsa! * (Gyilkosság.) Recski lakos Kohn Sámuel tőkepénzes lakására a múlt szombaton, f. hó 23-án öt álarcozott rabló tört be, s miután a kocsist megkötözve oda kényszeritették, hogy a nevezett házi gaz­dát veszély ürügye alatt lakából csalja ki, a kilépő Kohn Sámuelt a rablók egyike egy hosszú késsel mellbe szúrta. A megsebzettnek — mint a hir mondja — volt még annyi ereje, hogy a szomszédba tilthasson segélyért, itt azonban halva rogyott össze. A szomszédok által eléidézett zajra a rablók — állítólag — egy fokos hátrahagyásával, elillantak a nélkül, hogy tervbe vett rablásukat megkisérlették volna. A nyomozás a megye-törvényható­ság részéről, a kir. bírósággal egyesülten, azonal foganatba vétetett, de e sorok zártáig még siiker nélkül. * (Garázda parasztok.) Múlt pénteken, f. hó 22»én esti 6 óra tájban az egri heti vásárról részeg fővel haza nyargaló parasztok — állítólag felsö-tárkányiak, — a város végén álló felnémeti bid közelében, a vidékről hazatérő Cs. K és H. K. megyei tisztviselőket, kik a garázdák elöl kitértek, megtámadták, s ezeket a kezök ügyé­ben levő dorongokkal súlyosan megsértették nemcsak, hanem öltö­nyeiktől, sőt — állítólag — pénztárcáiktól is. megfosztották. A tettesek kiderítésére a vizsgálat a fenyitö kir. bíróság részéről azonnal megindittatott, s eddigelé] három f.-tárkányi suhanc, mint kiket erős gyanú terhel, várja a hűvösön méltán megérdemlett bün­tetését. Az eger-tárkányi útvonalon egyébkint a vásárokról haza térő ittas parasztok garázdálkodásai régtől fogva már oly nagy mérvet öltöttek, hogy ez utón a személy- és vagyonbiztonság erősen veszélyeztetve van, és pedig aunál inkább, miután e vonalon a köz- biztonsági közegek néha hónapokig sem láthatók. Tisztelettel föl­kérjük kettős megyénk kormányát : intézkedjék, miszerint az illető csendbiztos, főleg heti vásárok alkalmával, ez utat közegeivel gyak­rabban látogassa meg; rendőri hatóságunkat pedig: hogy a felné- meti bóstyának gyakran közrendellenes tömegekben dorbézoló ra­koncátlan, iszákos parasztokkal telt csapszékeit idönkint kíméletle­nül ürittesse ki. * (Rendőri hírek.) F. hó 19-én este ör. Bodnár György felnémet- negyed: lakos, Farkas András- és Sándorral együtt boroztak egy külvárosi korcsmában. Bodnár boros állapotban hazatérvén, álomba merült, miközben Farkas A. és fia Sán dór Bodnár házába lopózván, ennek pénzes tárcáját meglopták. Bodnár észrevevén a tolvajlást, a tettesek után futott, és sükerült F. Andrást elcsípnie. A tettesek a rendőrség által befogatván, a fenyitö biróság kezeibe szolgáltattak. — Ugyanezen ör. Bodnár György, f. bó 21 én esti 7—8 óra között Zombory János pincéjében mulatván, haza távoztakor a pince előtt hátulról leüttetett, s annyira megsebesittetett, hogy életéhez kevés a remény. Az eset a kir. fenyitö tszéknek bejelentetvén, ez Zombory J. befogatását elrendelte, mi meg is történt. — F. hó 24-én eger- csurgói lakos Szabó József házába tolvajok törtek be, s onnét pén­zen kívül több ágy- s rubanemüeket tolvajlottak el. A rendőrség szigorú nyomozásának sükeriilt az elorzott tárgyak egy részét a vársánc körüli tengeri-földek közt elrejtve megtalálni s a tulajdo­nosnak visszaadni. A tettesek azonban még nem kerültek kézre. — Ugyancsak f. hó 24-én, állítólag kaáli illetőségű Raji János 39 db. juhot hajtott a héti vásárra s azokat potom áron kezdé vesztegetni. A rendőrség gyanúba vévén, befogta, s vallomásai kevés valószínű­séggel birván, további vizsgálat végett a fenyitö kir. bírósághoz kisértette, * (Rövid hírek). Dalmátiában a marhavész terjedőben van. — A német császár az esőzés miatt nem ment Rómába. F. bó 23-án visszaindult Olaszországból. — Br. Baldácsy Gyöngyös mellett festékgyárt állított fel, melyet a legújabban feltalált angol henge­rek és lángkemencékkel rendezett be, s u^y szoba- mint olajfesté­keket is fog gyártani, hogy a külföldi basonnemü gyárakkal ver­senyezzen. A gyár — hir szerint — a múlt héten kezdte meg mű­ködését. — Jókai Mór e folyó évben fejezi be irodalmi müveinek kétszázad ik kötetét. — Tótmegyeren f. hó 25 én pusztító hó­vihar dühöngött.

Next

/
Oldalképek
Tartalom