Eger - hetilap, 1874

1874-08-06 / 32. szám

255 Bolt-változtatás Alólirott tisztelettel tudatja a nagyérdemű városi és vidéki közönséggel, misze­rint a piac utcában fenállott MT* órás üzletét A Széchenyi utca sarkon újonnan épült Alapítványi házba tette át újonnan felszerelve, kéri a nagyérdemű városi és vidéki közönséget iránta eddig tanúsított bizalommal továbbra is szerencséltetni. Üzletében találhatók minden rendű s alakú órák, a legújabb Ízlés szerint készítve nagy választékban. Elvállal mindenféle órákat javításra melyeket pontosan s a lehető iegjutányosabb árért eszközöl. Midőn üzletét van szerencséje a nagyérdemű közönség tudomására hozni, egyszersmi d beeses pártfogásukat kéri. Eger Julius 7-én 1874. (iso) 5-6 Kántori Adolf. Kobza Ágoston, orgona-építész, Ki négy éven át M ó z e r Lajos salzburgi hírneves orgona-epitész és zongora- gyáros, valamint, az utóbbi években több külföldi és hazai orgona-épitészek üz­letében foglalkozott, legközelébb pedig több helyeken, különösen Vadkerten (Nógrád m.) 12 változatú orgonát önállólag, s az iliet-ök teljes megelégedésére állított fel, jelenleg Egerben, szülővárosában telepedvén meg, ajánlkozik MT" az orgona-épités és javítás valamint minden e szakba vágó munkálatok elvállalására, s pontos és jutányos elkészítésére. Egyszersmind ajánlja magát; mint zongora-hangoló, a t. egri kö­zönség becses figyelmébe. Tudakozódhatni a mecsettéren a Megele-féle házban. 3-3. Egerben a sz. János rucában 203. sz. a. ház első emeletében egy lakás, mely áll 4 vagy kivánalom szerint 6 szobából, konyha, éléskamrából, továbbá a hozzá tartozó 4 lóra való istállóból, kocsiszín szalmás és fás fé­szerből, és szivárványos kuttal ellátott udvar­ból, f. é. október 1-töl haszonbérbe kiadandó. Ugyan ezen háznál van 2 hámos ló egy hintó és szekér is örök áron eladó. Értekez­hetni a tulajdonosokkal. Eger 1874. jul. 20. (203) 3-3, Fölszólitarnak a jelzálogos hitelezők, hogy akik nem a telekkönyvi hatóság helyén vagy annak köze­lében laknak, a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetésök végett, a hatóság székhelyén meghí­zottat rendeljenek, s azok neveit s lakását az eladá­sig bejelentsék; ellenkező esetben a hivatalból kineve­zett gondnok által fognak képviseltetni. Végre igénylők, kik az árverezendő javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt és elsőbbségi jogokat ér­vényesíthetni vélnek, igénykereseiteket a hirdetmény közzétételének utólsó napjától számítandó 15 nap adat', ingóságok iránt pedig az árverés kezdetéig nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gá­tolván, egyedül a vételár feleslegére fognak ntasit­Az egri kir, telek .önyvi törvényszék rész­ről közhirré tétetik, miként, a m. kir. kincstári jogü* gyek igazgatósága mint végrehajtató részére 101 ft. 65 kr. tökét , s járulékait tevő követelésének érvénye- sithetése tekintetéből Bodnár István marasztaltalperes- től lefoglalt és megbecsült következő ingatlanság u. m. az egri belső 296 sz. ijkben AX 373 krsz. alatt 120 ftra becsült ház és beltelek bírói elárverelése el­rendeltetett, melynek végrehajtás utjáni elárverezése a kir tszék tanácstermében első határnapul 1874 évi sep. 4-ik napjának d. e. 10 órája s ha a fentebbi birtok ezen első határidőben becsáron fölül el nem kelne Il-ik határidőül 1874 évi okt. hó 9-ik napjának r. 10 órája azzal tűzetik ki hogy a javak e második árve­résen becsároz alól is eladatnak vly feltétellel, hogy az árverezők által a bacsár '“l^o-a bánatpénzül teteendö és ennek betudásával a vételár üs része azonnal a végrehajtó biró kezékez Ü3 része az árverési naptól számítandó 3 hó J/3 ré z 6 hó alatt a telektörvényszékhez lesznek 6610 kamatokkal befizetendök. Vevő a birtokba azonnal belép; a tulajdonjog csak a vételárkielégitése után kebeleztetik he Vevő ha a feltételeknek eleget nem tesz, a bánatpénzt elvesztés veszélyére és költsé­gére uj árverés fog tartatni, A kikiáltási ár felperes kívánságához képes 150 ft. Ieend, Avételár százalékát vevő fízetendi. tatni. Kelt Egerben 1874 ik évi június 15-én tartott üléséből. kir. trvszéki elnök: (202) 3-3__________________VAVBIK BÉLA. ________ A nádasdi bogdáuvölgyi vasgyári, és a falusi belső közbirtokossági italmérési jogok haszonbérletére, a f. év jul. 8-ki birtokossági határozat folytán, másod árverési határidőül f. é. oct. hó 7-nek reggeli 10 órája Nádasdra a lelkészi lakhoz oly módon tűzetik ki, miként ez alkalommal a nevezett jogok 1875 jan. 1-töl három vagy esetleg egy évre haszon­bérbe mulhatlanul kiadatnak — bánat pénz 300 ft. a többi feltételek Leleszen alólitottnál bár mikor megtekinthetők — magány zárt ajánlatok mindkét jogra ne,zve külön az árve­rés napjáig alólirott által Leleszen u. p. Pé- Uervásár, elfogadtatnak, s minden határozott öszvegről szóló Ígérvények a bérletre döntő befolyással biradnak, — tájékozásul tudatik az érdeklettekkel miként a községi belső jog eddigi haszonbérlete 1595 ft. a gyári bog- dán völgyi jog 3040 ft, o. é. volt. Kelt Leleszen jul. 21-én 1874. id. NÁNÁSY IGNÁC, (199) 3-3 közbirtokossági igazgató. Fogfájás legyen az bár csúfos bántalmak vagy fogrotbadás által előidézve, a Dr. Popp J. féle Anatlierin-szjviz által biztosan gyógyítható és eltávoliiható. Gyó­gyítja továbbá ezen gyógyszer a foggyenyeséget, a foghús vérzését és gyöngeségét, eltávolítja a fog, illetőleg borkövet, a fogak rothadását, és a rósz-szagú lélekzöst. Eqy üveq ára 1 frt 40 kr. A Dr. Popp-féle Növény-fogpor Olyformáo tisztítja a fogakat, hogy nemcsak a kellemetlen borkövet eltávolítja, de a fogak fabér fénye mindig szebb tisztább leszen (I-IV.) 4—5, Ara egy üvegcsének 1 frt 40 kr. o. é. E kitűnő szájvíz kapható Egerben: Köllner Lörincz magyar király, Schuttág János ; kígyó czímü és az irgalmasok gyógyszertárában Mis- kolczon: Mayer R. és Szabó Gy. gyógyszertárában; Balassa-Gyarmathon: Moldoványi Sándor gyógy­szerésznél, Böszörményben: Lányi M.; Hevesen-. Blau Józsefnél; Gyöngyösön: Kocziánovieh Jó­zsef gyógyszerésznél; Kisújszálláson: Nagy So­mánál; Losonczon: Bodi F. E. és Gedutv Albert gyógyszerésznél; Miskolczon: Medveczky Ferencz és Spuller Ferencz gyógyszerészeknél és Pastei- ner Ferencznél; Nádudvaron: Lippe Salamonnál; Nagy-Kálién: Mandl Salamonnál ; Nyíregyházán: Reich G. és Pavlovics E. nél; Putnokon : Fekete Férd.gyógyszerésznél; Rimaszombatban: Kraets- márC A.; Szoboszlón: Tury Jakab és Váczon: Mihalik és Meisznernél. Az egri királyi töavényszék részéről közhirré tétetik, miként Gál Ignác és neje Stuber Anna hagya­téki ügyében megbecsült következő írgatlanság u. m. egri 2673 —b. sz. tjkben. A-f-794 hr. sz. alatt bejegy­zett ház 200 forint becsárban kikiáltása bírói elárve­rezése elrendeltetett, melynek végrehajtás utjáni elár­verezésére Egerben a kir. tszék tárgyalási helyiségébe epö határnapull874. évi aug. 7-ik napjának d. e. 9 órája, s ha a fentebbi birtok ezen határidöbsnbecs- áron fölül el nem kelne, második határidőül 1874 évi September hó 11-ik napján d. e. 9 órája azzal tűzetik ki, hogy a javak e második árverésen becsáron alól is eladatnak oly föltétellel, hogy az árverezők által a becsár 10/joo-a bánatpénzül leteendő, s ennek betudásá­val a vételár Ü3 része azonnal a végrehajtó biró ke­zéhez, Ü3 része az árverési fnaptól számítandó 3 hó, üj rész 6 hó alatt a telektörvényszékhez lesz 6".'o kama­tokkal befizetendő. Vevő a birtokba azonnal belép, tu­lajdonjoga pedie, a vételár kielégitöse után kebelezletik be. Vevő, ha a föltételeknek eleget nem tesz, a bánat­pénzt elveszti, s veszélyére s költségére uj árverés fog tartatni, százalék a vevőt illeti. Fölszólitatnak a jelzálogos hitelezők, hogy akik nem a telekkönyvi hatóság helyén vagy annak közelében laknak, a vételár felosztása alkalmával leendöképvisel- tetésök végett, a hatóság székhelyén megbízottat ren­deljenek, s azok neveit s lakását az eladásig bejelent­sék ; ellenkező esetben a hivatalból kine\ ezett gondnok által fognak képviseltetni. Végre igénylők, kik az árve­rezendő javak iránt tulajdoni vagy egyéb igényt és el­sőbb égi jogokat érvényesitni vélnek, igénykeresetei­ket a hirdetmény közétételének utólsó napjától számí­tandó 15 nap alatt, ingóságok iránt pedig az árverés kezdetéig nyújtsák be, különben azok a végrehajtás folyamát nem gátolván, egyedül a vételár feleslegére fognak utasitatni. Kelt Egerben 1874. junius hó 20-ik napján tartott telekkönyvi üléséből. Egri kir. törvénszéki elnök ; (205) 3 - 3 VAVR1K BÉLA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom