Eger - hetilap, 1870

1870-03-31 / 13. szám

Az egri „egyetértő polgári társulat“ 2 ft. Derszib Rudolf 1 ft. Hor­váth József 1 ft. Kempelen Béla 50 kr. Resnyi-család 1 ft. 50 kr. Ury József 1 ft. Mészáros István 1 ft. Desper Antal 10 kr. Kónya János 20 kr. Fridvalszky Ádám 10 kr. Eisele Antal 20 kr. Kajdácsy Károly 10 kr. Zakkay Ágost. 10 kr. Remenyik Kálmán 1 ft. Pók Károly 1 ft. Cséka Alajos 10 kr. Náuásy Gyula 1 ft. Ringelhann Im­re 1 ft. özv. Kapácsy Ferenczné 10 kr. Dombrády Róza 1 ft. Kapeller Béla 1 ft. Kapácsy Am. 1 ft.Dálnoky Ábrahám 50 kr. Domby K. 50 kr. Kovács Ferencz 1 frt. Sir Venczel 40 kr. Élért Elemér 40 kr. Sir Gábor 1 frt. Scbuttág János 40 kr. Mayer Rudolf 50 kr. Fekete Sándor 1 frt. Keresztessy Lajos 1 ft. Scheffer Alajos 30 kr. Kósa Kálmán 1 ft. Kapácsy Miklós 10 kr. Összesen : 84 ft. 10 kr. —Alispá- ni utón: Pásztó, Tar, Sz. Jakab, Szurdok-Püspöki községek 23 ft. 85 kr. Bibarmegye 1 ft 76 kr. Békésmegye 30 kr; újólag 1 ft. 60 kr. Szakolcza 2 ft. Dormánd 7 ft. 36 kr. ErdöTelek 6 ft. Krassómegye 3 ft. Tolnamegye 20 kr. — A Kis-Terennéről ér­kezett s eladott rozsbuza ára 20 ft. — Lieszkovszky József nógrádmegyei szolgabiró ivén: Kazár községe 5 ft. 37 kr. Kis- Terenne 31 ft. 54 kr. Salgó-Tarján 14 ft. 20 kr. Baglyasalja 3 ft. 72 kr. Zagyva 2 ft. 40 kr. Vizslás 3 ft. 89 kr. Pálfalva 1 ft. 5Ó kr. Ho- mok-Terenne 10 ft. Bárna 1 ft. 82 kr. Mátra-Novák 3 ft. 62 kr. Ösz- szesen: 78 ft. 6 kr. — Jelenik Paulina kisasszony ivén Csehiben: Jelenik Paulina 5 ft. Beniczky Zsigmondné és leánya 7 ft. Beniczky Pál 1 ft. Rozenberg 2 ft. Sütő János hajdú 40 kr. Ambrózy Mihály 1 ft. Borsos Angela 1 ft. Két Bartus 26 kr. Egy nádasdi táblabiró 1 ft. 1 kr. Skarala Robert 2 ft. Hamary János 1 ft. Beliczay Lászlóné 50 kr. Reviczky György 50 kr. Beniczky György 5 ft. Soldos Malvina 3 ft. Szabó Mária 2 ft. özv. Szabó Jánosné 1 ft. Szabó Pál ] ft. Ke- czely István syndicus 1 ft. Bogá János 40 kr. Okolicsányi Ferencz 3 ft. Összesen: 39 ft, 7 kr. — Kovács Ágoston utibiztos ivén: Nagy Ferencz 50 kr. Repeczky Ferencz 1 ft. Müller Sámuel 2 ft. Farkas Ábrahám 40 kr. Farkas Sámuel 30 kr. Bátony község 1 ft. Agner Soma 1 ft. Hakker Márton 20 kr. Braun Dávid 30 kr. Braun Herman 30 kr. Berko vies Miksa 10 kr. Gábor Dávid 30 kr. Gábor Ignácz 30 kr. Braun Beruát 30 kr. Scbir Antal 1 ft. Mátyásy József 40 kr. Farkas Lörincz 40 kr. N. N. 20 kr. Összesen : 10 ft. — Nánássy Ig­nácz képviselő ivén: Gábriel István 2 ft. Soldos Imre 15 ft. Össze­sen: 17 ft. — Csiky Sándor képviselő ivén: Bobory Károly 60 kr. Pethes József 50 kr., Papp Pál 2 ft 10 kr. Lukynich Mihály 1 ft. Csiky Sándor 80 kr. Összesen : 5 ft.— Fehér Miklós képviselő ivén: Ivánka Imre 2 ft. Damaszkin János 2 ft. Móricz Pál 2 ft. Szontagh Pál (nógrádi) 1 ft. Beniczky Ödön 2 ft. Majthényi Dezső 1 ft. Nyáry Pál 1 ft. Simonyi Lajos 1 ft. Ghyczy Kálmán 2 ft. Pap Lajos 1 ft. Mocsonyi 1 ft. Mocsonyi Sándor 2ft.LükőGéza 1 ft. Fehér Lajos 10 ft. Beniczky Gyula 1 ft. Kende Kanut 1 ft. Tisza Kálmán 2 ft. Nikolics Sándor 2 ft. Domahidy Feri 1 ft. Szentkereszty Zsigmond 1 ft. Dezső Szaniszló 1 ft. Bay György 1 ft. Ráth Péter 1 ft. Trauschenfels Emil 1 ft. Dessewfify 1 ft. Fehér Miklós 8 ft. Összesen: 50 ft. — 0 felsége a király 500 ft. — Egri érsek Bartakovics Béla az egri egyházmegyei lelkészek és hívek gyűjteménye gyanánt: 117 ft 60 kr. — Alispáni utón: Bars megye 1 ft. Esztergám város 7 ft. Átány község 1 ft 40 kr. Komárommegye 3 ft 33 kr. Szathmármegye 3 ft 10 kr. Szeged város 1 ft 70 kr. Tarna-Szent-Miklós 3 ft 50 kr. Fe­hérmegye 2 ft 5 kr. Kápolna község 4 ft 10 kr. Visonta 1 ft 95 kr. Felsö-Nána 2 ft 10 kr. Karácsond 11 ft. Egervárosa 61 ft 58 kr. Szöllös 6 ft 45 kr. Békésmegye 1 ft. Szabolcsmegye 10 kr. Nógrád- megye 1 ft 30 kr. — Egri esperesi kerület 12 ft. — Alispáni utón : Pestmegye 2 ft 50 kr. Bács-Bogrodmegye 4 ft. — Egri esperesi ke­rület 2 ft 20 kr. (eladott búza ára) — Papp Pál képviselő ivén : Csanády Sándor 3 ft. Simonyi Ernő 1 ft. Csiky Sándor 1 ft. Vidats János 2 ft. Vucsetich 50 kr. Gubody 20 kr. Kupritz 20 kr. Baranyi Ágoston 1 ft. Papp Pál 1 ft 10 kr. — Eladott árpából 4 ft 20 kr. — Néhai Rádl József alapítványából a belügyminisztérium utján : 500 ft. Összesen: 2617 ft 78 kr. Mindezeken felül hálás tisztelettel kell megemlítenünk a gró f K e g 1 e v i c h-családotPétervásáráról, mely Ínség legégetőbb napjai­ban (máj. 21.22. 1868.) első sietett eleség-terhes szekereivel enyhíte­ni az éhezők nyomorát. Hasonlóan cselekedett Nánássy Ignácz leleszi közbirtokos, akkor orsz. képviselőnk, ki nemcsak számos családot segélyezett nagylelkűen, nemcsak saját igás lovait engedte úgyszólván közhasználatra, hanem egyátalán annyi buzgalmat, te­vékenységet fejtett ki az ínség enyhítése körül, hogy neki a nemes emberbarátnak különösen is le kell köszönetiinket rónunk. Voltak mások, kik egyes égetteket segélyeztek, mint az Ivády-család (9 p. m. búzával) mint A1 másy Vincze (fával) vagy nem véve igénybe a bizottmány közvetítését, osztottak adományt, mint Ivády Miklós főszolgabíró 3 ftot, Himfy J. 2 ftot; vagy végre tüzetesen kijelölték, kinek adassék az adomány, mint p. az egri Mária-társu- lat 6 ftot küldött a leleszi Mária-társulati égetleknek. — De leghat- hatósabban segített az Ínségen azon 500 szekeres napszám, melyet Hevesmegye hazafias bizottmánya a közmunkából oly határozott készséggel engedélyezett, s melyet vidéki polgártársaink megható- szivélyességgel töltének le. Alulírott segélyzö-bizottmany, miután a járási fő- és alszolga- biró, és a községi elöljáróság jelenlétében az égetteket jegyzékbe vette s a segélyezési kulcsot megállapította, aszerint, amint a ter­mények s pénzek befolytak, 6 kiosztást rendezett. Az elsőt 1868. junius 29, a másodikat ugyanazon év okt. 24-én, a harmadikat 1869. jan. 9-én, a negyediket ugyanazon év april 18 án, az ötödiket 1869. junius 27 én, a hatodikat 1870. márcz. 16-án, teljes nyilvánossággal s az illető kiosztási jegyzékek szabályszerű hitelesítése mellett. E jegyzékek szennt a befolyt terményből kiosztatott 61 véka liszt, 262 véka rozs, 28V2 véka árpa, 38 véka kukoricza,6V2 véka ázalék, 3 véka zab, 25'/2 font. só. A később érkezett termények, mint a pénz­kimutatásban látható, eladattak s pénzül osztattak ki, némi csekély rész pedig a szintén égett fuvarosoknak esett dijuk Ugyanezen jegyzékek szeriut a bejött 2617 ft s 78 kr összegből kiosztatott 2601 ft 32 kr. A fönmaradt 16 ft 46 kr részint az eljárás körüli költségekre, részint e jelentés kinyomatására szavaztatván meg. Ezzel legyen szabad a haza színe előtt legforróbb hálánkat nyilvánítanunk úgy legmagasabb, mint legszegényebb, de irgalom­ban s nemesszivüségben egyenlőn gazdag jótevőinknek , kik Lelesz népe Ínségét enyhítve megtanítottak bennünket bízni a keresztény és honfiszivben, mely a biztosítani nem képes szegény emberre nézve örökre a legszebb s legnemesebb biztositó intézet marad. Kelt Leleszen, 1870. márcz. 18-án. Mindszenty Gedeon, segélybizottmányi elnök. Kovách Andor, Lelesz kgbirája. Balázs István, kgi tanácsos. Marton János, kgi tanácsos. segélyzö bizottmányi tagok. Eger, 1870. Nyomatott aa érseki lyoeumi nyomdában

Next

/
Oldalképek
Tartalom