Eger - hetilap, 1870

1870-06-30 / 26. szám

208 ködö hölgyeknek ajándékozá, ezek pedig újólag az egylet birtokába bocsáták ; — Konn Somának, ki 200 db. szivart, Steinfeld Herman- nak, ki fél akó sört, Ckalaupek Domonkosnak, ki a péksüteménye­ket, véglil több jótevőinknek, kik virágot, süteményt és egyéb tár­gyakat az egyletnek minden dij nélkül adományoztak. Végül köszönetünket nyilvánítjuk azon előttünk is ismeretlen uraknak, kik ezen mulatság alkalmával, a közönséget rögtönzött tűzi játékkal meglepni szíveskedtek. Ez alkalommal egyszersmind értesítjük a nagyérdemű közönsé­get, hogy az árvaházunk javára adandó második érsekkerti mulatsá­got, mely tűzijátékkal leend egybekötve, f. évi szept. 18-ik napjára tűztük ki, a midőn is az igen tisztelt közönségnek eddig irányunkban tanúsított részvéte és pártfogásába magunkat továbbá is ajánljuk. — Eger, 1870. jun. 26. A rendező bizottmány nevében Veréb Mátyás, titkár. — Az egri érseki tanítóké pezdében az írásbeli tanképesitési viszgálatok folyó évi julius hó 8-án, a szóbeliek pedig julius 10-én és 11 én fognak megtartatni. Eger, 1870. junius 27. — Az érsek kertben mad. u. 5 órakor tartandó katonai térzene műsora: 1) Az önkéntesek indulója. 2) Jelenet és dallam Verdi „Nabucodonozor“ czimü operájából. 3) Ulustratió- keringő, Strauss Jánostól. 4) Nyitány a „Mártha“ czimü operához, Flotowtól. 5) Sardanapal- négyes, Strauss Edétől. 6) Kar és befejezés a „Di- norah, vagy: a ploermeli búcsú czimü operából, Meyerbeertől. 7) Éji zene-csárdás. 8) Gondolat röpte, nagy egyveleg, Preisstól. — Részvéttel közöljük a kővetkező gyászjelentést: „Kis-karan- di idb. Nánásy Ignácz, hevesmegyei tiszti főügyész maga és gyér mekei, iíj. Nánásy Ignácz, megyei tiszti alügyész, Ernő, Ödön, úgy özvegy Nánásy Ignáczné szül. Koller Rozália maguk és számos ro­konaik nevében szomorodott szívvel jelentik, a felejthetetlen hű nőnek, szerető gondos anyának, előzékeny tisztelettel viseltető meny­nek, a legjobb rokonnak, Nagyúti Szökő Máriának, folyó év junius 23-ik napján reggeli 6V2 órakor, hosszas betegség után, a halotti szentségek ájtatos felvétele mellett, életének 45-ik, boldog házasságuknak 27-ik évében történt gyászos kimultát. A boldogult- nak hült tetemei f. év junius 24-ik napján délután 5 órakor a Kis­asszony kápolnához czimzett sirkertbe fognak örök nyugalomra té­tetni. Az engesztelő szent miseáldozatok pedig f. év junius 25-én reggeli 10 órakor az egri székes föegyházban, julius 6-án reggeli 10 órakor Leleszen fognak lelkeért a Mindenhatónak beinutattatni. Kelt Egerben 1870 junius hó 23-áu. Béke hamvaira .M — Romlott szalámi. Ringelbann Imre helybeli fűszer- kereskedő azon jelentést tette a városkapitányi hivatalnál, hogy pár héttel ezelőtt P. S. kereskedőtől 2 mázsa szalámit vett meg, de miután az gyanithatólag romlott, kérte annak P. S. általi visszavé­telét eszközöltetni. A kapitányi hivatal a kérdéses szalámit orvosilag megvizsgáltatván, miután az egészségre kártékonynak találtatott, lefoglaltatta, s e hó 23-án a P. S-től is lefoglalt egy mázsa, szintén romlott szalámival együtt, előlegesen mészbe oltva, a városon kivűl elásatta. E hó 25-én P. S-nél a városi főorvos és dr. Schvarcz jelen­létében, a szalámi-vizsgálat újból megkezdetett, stöbb mint 23 mázsa, hasonlag romlott szalámi találtatott, mely szintén megsemmisittetett. — Meghaltak junius 15-től 29-ig: Nagy Márton 11 2 éves Sóskúti Teréz 1 hónapos, Kelemen Ignácz 78 éves, Kovács Krisztine 4 hónapos, Kis Teréz i'/a hónapos, Birincsik János 38 éves, György József 49 éves, Bóta János 4 hónapos, Csetényi István 66 éves, Dudás György 15 éves, Vas József 2 hónapos, Szeredi Erzsébet 26 éves Kerekjártó Rózái 25 éves, Bóta Mária 27 éves, Szökő Mária 45 éves, Kobak Anna 63 éves, Lepres Rózái V2 éves, Erdélyi Gás­pár 56 éves, Kelemen Rózái 7 hónapos, Szentgyörgyi Ferencz 74 éves, Tót István 50 éves, Szaladi Anna 3 éves, Kelemen István 3 hetes, Kovács György 61 éves, Mihály Rózái 6 hetes, Koncz Katalin 2 hónapos, Bodnár Anna 1 napos, Dongó Teréz 1 éves. 13 a fi, 15 a nőnemből. Összesen : 28. Született: 18 fin, 19 leány , összesen 37. Vegyesek. f A hivatalos lap közli, hogy ö Felsége Mihalovics József dul- mi püspököt zágrábi érsekké nevezte ki, s őt valóságos belső titkos ta­nácsosi méltósággal díjmentesen fölruházta. f Lónyay Menyhért közös pénzügyminisztert Gyula-Fe­hérvár város diszpolgárá választotta, mely alkalommal a küldöttség fényes diplomát nyújtott át neki. Miskolcz, Szabadka és Temesmegye közönsége pedig föliratot intézett hozzá, mély sajnálatát fejezve ki lelé- pése fölött, és szerencsét kívánva jövő működéséhez. t Igen érdekes esküdtszéki tárgyalás tartatott Pesten e hó 22-én. A vádló Thaisz Elek, Pestváros főkapitánya, vád­lott Forster József, az egykori „Közbiztonság“ czimü lap szerkesz­tője volt, mely lapban Forster többször önhaszonleséssel, megveszte­gethetőséggel, durvasággal és sokféle visszaéléssel vádolta a főka­pitányt, a düh és szenvedély hangján. Több mint 70 tanút hallgattak ki ez ügyben, köztük több ledér nőt. Az esküdtekhez 33 kérdés intéz- tetett, melyek fölött az esküdtek 1 *1* óráig tanácskoztak, s 7 szóval 5 ellen 3 közlemény miatt vádlottra kimondták a „vétkest,“ mire a bíróság éji 11 órakor kimondó a büntetést, mely 3 havi fogság s 209 ft pénzbírságban áll, mihez járul 37 ft 46 kr perköltség. f Tewfik Mehemet herczeg, az egyiptomi alkirály fia, múlt héten pár napot Pesten töltött, honnan Bécsbe utazott. A mintegy 25— 26 éves herczeg a berlini, párizsi és florenczi udvarokat is meg fogja látogatni. f Az ital mérési jog rendezéséről szóló törvényja­vaslat az igazságügyminiszteriumban már elkészült, s úgy a minisz­tériumokhoz, mint az ügyvédi egyletekhez is azon fölhívással külde­tett szét, hogy észrevételeiket aug. 15-ig az igazságiigyminiszteri- ummal közöljék, hogy ezek alapján a törvényjavaslat szövege vég­legesen megállapittathassék. f A katonaság elhelyezése hazánkban. Magyar- országban (Erdély nélkül) állomásoz 17 gyalogezred 51 zászlóaljjal, 2 zászlóalj vadász, 18 lovasezred 108 lovasszázaddal, 2 tüzérezred 30 ágyuüteggel, 2 vártüzérségi zászlóalj 6 századdal, 1 mérnökkari zászlóalj, egy utászzászlóalj, 6 egészségügyi szakasz és 9 szekeré­szét! parancsnokság. Erdélyben van 4 gyalogezred 12 zászlóaljjal, 2 vadászzászlóalj, 2 lovasezred 12 századdal, egy tüzérezred 6 üteggel s egy század vártüzérség. f Merész csolnakázók. Ehó 23-án a budai felső Duna- parton két kis fiúcska hatalmába kerített egy mosó-teknőt, melyet egy gondatlan mosóné a parton hagyott. A merész bydrioták a Du, nára bocsáták a teknőt s beleültek. A hullámok csakhamar befelé ragadták a teknőt, s az ár sehesen levitte őket. A parton állók már aggódtak a gondatlanok életéért, de egy molnár legény utánok ment- s csolnakán kihozta őket. f Légi velocipédet. talált föl egy Harrison nevű egyén Ezt egy archimedesi csavar hozná mozgásba, s ügyes ember 10 mér­földet haladhatna meg rajta óránkiní. A velocipédhez olajozott se­lyemvitorla alkalmaztatnék még, mely a csavarral jöne összekötte­tésbe. A léghajózási társulat közelebb tartott közgyűlésén elhatároz- la, az elméletileg előadott találmányt gyakorlatilag is megvizsgálni. f Bálint Gábor fiatal orientalista október hóban Keletre indul, hol négy évig fog tanulmányokat tenni, 2 évig Kazánban, azu­tán a nomád mongolok közt és Szibériában. Az akadémia e czélra 400 aranynyal és Fogarassy János is ugyananyival látta el. j Eépviselöválasztá s.Oraviczán e hó 22-én,mintegy 2000 választó által egyhangúlag Szende Béla miniszteri tanácsos választa­tott meg orsz. képviselővé. f Verők János, erdélyi szélmalom építőmester oly szerke­zetű szélmalmot talált föl, mely minden szél nélkül folytonosan őröl négy pár köre. f A keleti marhavész, a f. hó első felében beérkezett hivatalos jelentések szerint Erdélyben még hunyadmegyei Felsö-Szál- láspatak községben uralkodott, hol az 1028 darab szarvasmarhalét­számból, 27 udvarban, a vész kiütésétől kezdve 127 db betegedett meg; ezekből 60 meggyógyult, 59 elhullott, 5 beteg lebunkóztatott, és 3 db. e hó 16-án ápolás és zár alatt maradt. — Magyarországban a múlt hó második felében bejelentett s vészt gyanittató esetek nem bi­zonyultak be keleti marhavésznek. Legújabban azonban mosonymegyei Hegyeshalom községből jelentetett keleti marhavészt gyanittató, Sár annak még nem constatált hasonló káreset. f Horn Ede pozsonyi képviselő jelöltsége fölött az „Ellenőr“ igy nyilatkozik : Hogy Horn ur mint baloldali jelölt szerepeljen a po­zsonyi választók előtt, az már olyan idétlenség, melynek illetékes ne­vet sem találhatni.“ Ellenben a „Hon“ ajánlja Hornt, mertő határozot­tan baloldali.“ Tessék már most e két ellentétes nyilatkozaton eliga­zodni. r f Óriási gyémánt. A Jóremény fokánál újabban talált gyémántok átalános csodálkozást keltenek. A legnagyobbak egyike „Dél-Afrika csillaga“ czimet kapott, s 186 szemért nyom. Értéke 23—25 ezer font sterlingre van becsülve, s a „Hunt and Rockell new- bonstreeti ékszerészezég vásárolta meg. f Rettentő vasúti összeütközés történt e hó 21-én New-York és Claypole közt, mely alkalommal mintegy 16 személy meghalt s 100—-200-an sérültek meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom