Eger - hetilap, 1869

1869-07-08 / 27. szám

213 A ki a góth Ízlésben épült, s mondhatni gazdagon fölszerelt kéttornyú cäinos templomot valaha látta, be fogja ismerni, hogy úgy megilleti a jó orgona, mint a szűz lányt a koszorú. Félre tehát az ócskával. Nem is pihent meg helybeli lelkész ft. Laczay Mihály úr, kinek nevére szí­vesen emelek kalapot, addig, mig a mélt. kegyúrnö, gróf Keglevich Gyula magas miveltségü s tiszta vallásosságú özvegyével kölcsönös megállapodásra jutva, a jó öreg Mózerrel egy 16 változatú s két ma- nualéval ellátandó orgonára meg nem alkudott. És a művész dereka­san oldotta meg feladatát, nemcsak a jelességre nézve, miről úgy hiszem senkisem kételkedik, hanem különösen az olcsóságot tekintve, miután csak 1500 forintba került, s legkülönösebben a gyorsaság szempontjából, mert nem egész egy év alatt készült, ami, köztünk legyen mondva, ritka dolog ám az öreg úrnál. Az orgo­na részletezésébe nem bocsátkozom, nous autres nem igen értünk ah­hoz ; elég, hogy ügyes kéz zengette, s mi gyönyörrel halgattuk, midőn mondott napon azt közszeretetü alesperesünk ft. Zsideg Endre úr szo­kott szertartással megáldotta. De még ezzel nincs vége. Halljunk egy szép szót. A pétervásári közönség előtt is tisztelettel kell meghajol­nunk ; mert valóban igen szép jelét adá müszeretete s méltányossági érzetének, midőn Mózer Lajos urat, s szintén igen ügyes fiát szívélyes emlékkel tiszteié meg, amazt ugyan egy értékes ezüst burnót-szelen- czóvel, emezt pedig tajtékpipával. Maga vallotta be az öreg úr, hogy ezt sem Esztergomban, sem Egerben nem érte meg '). M. G. Városi és megyei hírek. — Érsek ö nagyméltósága Pestről e napokban váratik vissza székhelyére. — Az egri érseki megye papnövendékei közé fölvétet­ni kívánó ifjak csödvizsgája ez évben augusztushó 2-ik és 3-ik napja­ira van kitűzve. A pályázni kívánóknak keresztlevéllel és ez évi bi­zonyítványaikkal ellátva, az említett hó 2-ik napján reggel, az egyház­megyehivatali irodában kell jelentkezniök, hol a további teendők iránt kellő utasítást nyerendnek. — A magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben tartott XIII. nagygyűlésének évkönyve legközelebb elhagyja az egri sajtót. Dr. Kátay Gábor úr ismét városunkban időz, hogy az évkönyv kiállítását befejezze. — Az egri érseki joglyceumban 186% tenév II- ik felében, a nyilvános vizsgák következő rendben tartatnak. A III- ad éveseknél szóbeli vizsga: bányajogból jul. 3-án, perrendtartás­ból 8-án, osztrák polgári törvénykönyvből 13-án, magyar közjogból 17-én. írásbeli vizsgák jul. 2, 6, 12 és 26-án. — Il-od éveseknél utol­só előadás jul. 7-én. Szóbeli vizsgák : magyar magánjogból jul. 12-én, egyházjogból 17-én, büntetőjogból 21-én, nemzetgazdászat- s polit. pénzügytanból 26-án. írásbeli vizsgák jul. 10, 16, 20, 24 én. I-sö éve­seknél utolsó előadás jul. 7 én. Szóbeli vizsgák: római jogból jul. 14- én, encyclopaedia s észjogból 20 án, magyar közjogból 24-én. írásbeli vizsgák jul. 13, 19 és ‘23-án. Hálaadás jul. 28-án reggeli 8 órakor. — (A szerencse Egerben járt.) A hitelsorsjegyek f. hó 1-én történt húzásának 200,000 írtból álló főnyereményét, a váro­sunkban alakult „Fortuna“ társaság nyerte. A társaság 26, nagyobb részt a kereskedői osztályhoz tartozó egyénekből áll. E szerencse alkalmából a tagok elhatározták, hogy más jótékony adományokon kívül, az itt ismeretes Müller szobafestő nejének egyenkint 50 frtot, összesen 1300 frtot fognak kifizetni, azon oknál fogva, mert az emlí­tett nő, mint társulati rendes tag, a szükség által kényszeritve, csak nehány hét előtt adta el részvény-könyvecskéjét a társulatnak. — Eger vidékén is megkezdődött az aratás, mely a tu­dósítások szerint rosznak nem mondható, főleg szalmára; a szem ösz- szeszorult. Általában véve a középszerűnél csak valamivel jobbra lehet kilátás egyes szerencsésebb vidékeken is. A kukoricza s hüve­lyes vetemények igen szépek. Nehány nap óta majd mindennap van esőnk. — Varga János csizmadia legény, ki mint múlt számunk­ban emlitök, mesterét Kenderessi ígnáczot meggyilkolván elszökött, múlt hó 30-án Csáthon (Borsodmegye) kézre került. Gonosz tettét beösmerte. — Ma az érsekkertben d. u. 6órakor térzene leend, kö vetkező müsorozattal: 1) Induló, 2) Nabuchodonozor nyitánya Verditől. 3) Kar és dallam, tánez és végdal az „Afrikai nö“-böl, Meyerbeertöl. 4) Bor, nő és dal- keringő Strausztól. 5) Éljen a magyar! gyors polka Strausztól. 6) Jelenet és ballada „Un ballo“-ból Verditől. 7) Csárdás. 8) Utazás a nagy világban, egyveleg Starktól. ]) Már t. i. ebben a nemben. Szer k. — F. hó 5-én megtartott orsz. vásárunk látogatot- tabb volt, mint előbbi években ; nagy kelendősége volt a gazdasági faeszközöknek. Örömmel constatáljuk , hogy egyetlen lopás és zseb­metszés, sőt még verekedés sem fordult elő. — (C s i k y - p i p á k.) Silány országos vásárunk alkalmával talán semmi sem örvendett oly nagy kelendőségnek, mint a Rothauser czég által elárusitásra hozott Csiky-féle pipák. Mind elfogyott. — Az utczai orditozás egy idő óta ismét kezd divatba jönni. Eddig a hajdúk csak akadályozták a kurjongatókat s volt is sükere. Miért nem úgy most, mint azelőtt ? — Folytatása a kápolnán fölállítandó honvéd-emlékszoborra ada­kozók névsorának. (XIV-ik közlés.) K a á n Sándor úra 69-ik számú ívvel nevek nélkül beküldött 32 frt 42 krt. Széky Péter úr 150-ik számú ívén: Tisza Kálmán 5 frtot, Ghiczy Kálmán fi ft, Pétery Károly 5 ft, Somossy Ignácz 5 ft, Nyáry Pál 5 ft, Pulszky Ferencz 1 ft, Lázár Dénes 1 ft, Varró Samu 5 ff, Milkovics Zsigmond 5 ft, Dar­vas Antal 1 ft, Cseh Sándor 1 ft, Farkas Elek 2 ft, Luksics Bódog 1 ft, Gál Péter 1 ft, Ivánka Imre 2 ft, Nagy Ignácz 1 ft, Msdarassy Mór 1 ft, Drágfy Sándor 2 ft, Lükö Géza 1 ft, Balogh István 2 ft, Bárczay Gyula 2 ft, Beniczky Márton 2 ft, N. N. 1 ft, Rákóczy János 1 ft, Fazekas Károly 5 ft, Böszörményi László 2 ft, Beöthy Lajos 1 ít, Böltskövy 1 ft, Sánta Péter 1 ft, Genczy Géza 5 ft, Beniczky Gyula 2 ft, Beniczky Ödön 5 ft, Pap Lajos 2 ft, Makray László 2 ft, Majthényi Dezső 2 ft, Vályi János 1 ft, Lukinics Mihály 1 ft, Patay István 1 ft, llléssy Sándor 1 ft, N. N. 2 ft, Bernát Endre 1 ft, Blaskovics László 5 ft, Vincze Miklós 2 ft, Sárközy Ferencz 5 ft, Kerek Imre 4 ft, Kovács Kálmán 1 fr, Okolicsányi Györgyné 5 ft, Széky Péter 5 ft, összesen: 120 ft oszfr. ért. K o v á c s Kálmán úr 206. sz. ivén K F. 1 ft. Kovács Kálmán 1 ft, Széky Péter 1 ft, Kovásy Sándor 20 kr, Szana Zsigmond 1 ft, V. B. 20 kr, összesen: 4 ft 40 kr. osztrák értékben. Lipcse y Péter úr 123. sz. ivén: b. Baldácsy Antal 2 ft 60 kr, Lipcsey Péter 2 ft 60 kr, össze­sen 5 ft 20 kr. Hutiray Lajos úr 335. sz. ivén: — gyűjtő Kanyó Imre volt honvéd őrmester, Balogh Lajos 1 ft, Tóth Antal 20 kr, Tokácsli György 10 kr, Krecsmány Imre 20 kr, Búzy Gergely 20 kr, Szlávik Ist­ván 30 kr, Hutiray Lajos 50 kr, Szél Imre 20 kr, Aigner Imre 20 kr, Várady Lajos 50 kr, Sréter Ferencz 30 kr, Kónya Ferencz 30 kr, Kornó József 10 kr, Piti Tamás 30 kr, Jelenfy Sándor 10 kr, Váróczy Mihály 10 kr, Bugyi Károly 10 kr, Szlávik János 10 kr, Vass István 20 kr, Kiss Zsigmond 1 ft, Jenei Sándor 30 kr, Májer Venczel 15 kr, Weytraher Katalin 30 kr, Kohn Móricz 50 kr, A szentesi szabóczéh 2 ft. Kádár Jó­zsef 30 kr, Karai János 20 kr, K. Horváth Lajos 50 kr, Pető Sándor 50 kr, Szakács József 50 kr, Rizdorfer László 20 kr, Krengel Imre 50 kr, Sarkadi-Nagy Mihály 50 kr, Kristó-Nagy Pál 50 kr, Kristó-Nagy István 20 kr, Kiingert Antal 20 kr, Kajtár Lajos 20 kr, Sebesí Ferencz 20 kr, Paló- czy Lajos 20 kr, Pintér József 1 ft, b. Maatburg Sándor 1 ft, összesen 15 ft; 95 kr, o. é. — mely összeg a gyűjtő által 16 írtra egészittetett ki. Ifj. Elek Gábor úr 294. sz. ivén: ifj. Elek Gábor 10 ft, Okolicsányi Etel 5 frt, N. N. 1 ft, Jármy Menyhért 2 ft, Draskóczy Sámuel 2 ft, ö s z­szesen 20 ft o. é. Mistet Lajos úr 180. sz; ivén: Weisz József 20 kr, Policzer Mór 10 kr, Terebély András 50 kr, Monszpart 1 ft, Latzkó Mór 20 kr, N. N. 50 kr, Karketz József 20 kr, Hegedűs László 20 kr, Szabó Andor 20 kr, Födi János 20 kr, Svartz Lajos 20 kr, összesen: 3 ft 50 kr, oszt. ért. (Folyt, köv.) — A hevesmegyei jótékony nöegylet által f. évi junius 29 én rendezett jótékonyczélu mulatság összes jövedelme 221 ft, 1 db. ezüst forint, s 6 db. huszas, mely összegből az összes költsé­geket, 75 ftot levonva, marad tiszta jövedelem 146 ft, 1 db. ezüst forint s 6 db. huszas. Ugyanekkor felül fizetni szíveskedtek: Szerelem Alfréd 1 ft, N. N. 10 kr, Museniczné 40 kr, Okolicsányiné 50 kr, N. N. 20 kr, Nagy Jánosné 20 kr, Petőné 60 kr, Szabó Imréné 20 kr, Kligl Anna 30 kr, özv. Radicsné 80 kr, Matekovits 10 kr, Vagovics Bertalan 1 ft, N. N. 1 ft. N. N. 80 kr, Schier Ferencz 1 ezüst ft, Kotribánó 1 huszas, Erdélyi Béla 2 kr, Wonner- nó 60 kr, An tus zenész 4 ft, Gácsy 40 kr, Braun Keresztély 80 kr, Lux Soma 1 ft, Derszib Ferenczné 1 ft, Babocsay 20 kr, Steinfeldné 1 ft, Na- násyné 2 huszas, Polátsikné 40 kr, Korrentsch Juliska 40 kr, Bonitzer 1 ft, Kovácsnó 80 kr, Fekete Ferencz 80 kr, Joó Jánosné 80 kr, Bisteirié 80 kr, Frommné 20 kr, Klein Jakab né 20 kr, Téry Józsi 20 kr, N. N. 20 kr, Török Sándor 40 kr, Ringelhann Imréné 20 kr, N, N. 10 kr, Jánffy 40 kr, Wolf Károlyné 80 kr, Schikné 80 kr, Horváth 20 kr, Horváth László 30 kr, Bory György 80 kr, Pajer János 80 kr, Eichbrun nővérek 60 kr, L. G. 20 kr, Stein Henrik 30 kr, Névtelen 80 kr, L. L. 80 kr, Hellebronth Béla 80 kr, Lévay László 10 kr, Schaffner Adolár 20 kr, B. L. 80 kr, N. N, 80 kr, Károly Károly 20 kr, Ury 1 ft, Kotriba 30 kr, Kohn 40 kr, N. N. 30 kr, Miska bácsi 20 kr, Lippius 20 kr, N. N. 20 kr. ifj. Nagy Pálné 80 kr, Subichné 60 kr, Vengritzky 60 kr. Barchetti Adolf 1 ft 50 kr, Ad­ler 80 kr, Szalka István 26 kr, Szabó nővérek 50 kr, Reiner 20 kr, Schvarz Adolf 2 ft, Zalár 8 kr, Grünsteinné 40 kr, Kovács Ferdinand 30 kr, N. N. Bartakovics 80 kr, Plank Kálmán 10 kr. Bures 80 kr, N. N. 20 kr, N. N. 80 kr. Braun Károly 2 ft, Pollák 30 kr, Gáspár 80 kr, Keszlerffy Antal 80 kr, Csór Gáspár 10 kr, Okolicsányi József 20 kr, Szent- királyi 30 kr, Shier Ferencz 1 db. V* ft, Fülöp József 80 kr X. Y. 20 kr, Krauszné 3 db. huszas, Szerencse 1 ft. A résztvevő nemeskeblü közönségnek az egylet ezennel forró báláját nyilvánítja. — A legközelebbi vasárnapon ismét nyári mu­latságot rendez az egylet az érsekkeriben, melyre a t. közönséget tiszteletteljesen meghivja, — Eger, 1869. julius 6-án. A választmány nevében : Nánásy-Csernyus Amália, l-ső alelnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom