Eger - hetilap, 1868

1868-01-02 / 1. szám

2 nem jelentett, s e szerint méltán megrovás alá esett árverést, •— melyből egyébiránt a városra oly szép haszon hárult, s mely en­nélfogva a verseny hiányát sem érezheti,— mintán már megtörtént, érintetlenül hagyja. De azon árverési föltételnek megsemmisíté­se, melynél fogva oly haszonbérlő, ki Breuer Sámuel és Bosen- zweig testvérekkel társaságba lépne, jogát elveszti, s annak ki­mondása, hogy ők, a mennyiben az albérlők akármelyikével vi­szonyba lépnének, annak gyakorlatában nem háborgathatok, a ■/. alatti felfolyamodványbau bőven előadott indokoknál fogva megválloztatik, és a községi határozat fentartalik. A mi pedig a lioseuzweig testvéreknél lepecsételt italok jótékony czclra való eladatását. illeti, az ezen követelést elutasító végzés a bennfog- lalt indoknál fogva, bogy t. i. nevezettek jóbiszemüleg jártak el, épségben hagyatik, — s erről érdekeltek végzésileg értesi- tendök. A megye főügyészének előterjesztésére Kosenzweig test­véreknek */. alatti folyamodványa, és *,’■ alatti felfolyamodása, — minthogy azokban oly szavak használtatnak, melyeket egy hatóságnak tűrni nem lehet, — úgy a fogalmazó, mint az azok­kal élők ellenébeni eljárás végett a Szolnokon székelő megyei fenyitőtörvényszékuek kiadatni rendeltetik. Főispáni helytartó úr az alispánok előterjesztésére, s a bi­zottmány beleegyezésével Bokros Lászlót, Ebeczky Eleket, Fáy Lászlót, Kapácsy Dezsőt, Keglevich György grófot, itj. Németh Albertet és Okolics'ányi Kálmánt tiszteletbeli aljegyzőkké; — Bokros Bélát, Borhy Bélát, Török Alajost és gr. Waldeck Fri­gyest tiszteletbeli esküdtekké; — Szentkirályi Kázmért tisztelet­beli orvossá, és Kalas Józsefet tiszteletbeli sebészszé nevezte ki, kik közül Kapácsy Dezső, ifj. Németh Albert, Okolicsányi Kál­mán, gr. Waldeck Frigyes és Szentkirályi Kázmér az esküt azon­nal le is tették. Mely kinevezések a szolgabirák által köröztetni, s a kinevezőitekkel közöltetni rendeltettek. Szalay Miklós bemutatott ügyvédi oklevele felolvastatván, kihirdettetett, miről a hiteles bizonyítvány az okmányra vezetve j kiadatni rendeltetett. A de ez. 21-iki ülésből: Olvastatott a tervezett „Körözvényi lap“ kiadása tárgyá- j ban kinevezett küldöttség véleményes jelentése, mely szerint a j lap kiadása nem ajánltatik, hanem a helyett fölterjesztés hoza- j tik javaslatba, melyben fötkérendök lennének a minisztériumok, ! hogy közzéteendő hirdetményeiket annyi példányban nyomassák, j vagy authograpkiroztassák, a hány példányra a törvényhatósá- I goknak szükségük van, s az ily aton kiállítandó összes példányok j költsége országos alapból fedeztessék, és a törvényhatóságok- ! nak ingyen küldessenek meg, vagy ha pénzért adatnak is, de ; áruk a lehető legolcsóbbra határoztassék. — A küldöttség véle- j ménye elfogadtatik, s annak alapjáu a m. k. belügyminiszterium- ; hoz fölterjesztés tétetik. Okolicsányi József föpénztárnok jelenti, hogy bizottmányt j végzés folytán a m. kir. belügyminisztérium által utalványozott I 13,296 ftnyi pótjavadalmazásokat a helybeli jövedék- és föadó- ■ hivatalból átvette, s azon napon a megye tartozását azaz 10,000 i ftot o. é. — a helybeli takarékpénztárnak kifizette, s a vissza- 1 nyert kötelezvényt bemutatja. — A visszanyert kötvény kitáb láztatása elrendeltetett, s foganatosításával Vasváry Károly t. főügyész megbizatotf, s ez intézkedésről a belügyminisztérium ér- tesittetett. Gyöngyös város közönsége kéri a megye közönségét, hogy a pétervásár-gyöngyösi országúinak a Mátrán át a Bene pusztán keresztül leendő kiépittetését tárgyazó folyamodványát a m. kir. közlekedési ministeriumhoz pártoló véleményes jelentése kísére­tében terjeszsze föl. — Gyöngyös város jelen kérvénye, miután az abban kért útvonal kiépítésével a közlekedés s forgalom élén­kítése mozdittatik elő, pártolólag azon véleményes jelentés kísé­retében rendeltetik a közlekedési minisztériumhoz fölterjesztetni: 1 hogy mindamellett a Pétervásárra Eger-Füred felé tervezett vo-4 T A R A halálbüntetés ellensége. — Beszély. — Szeretném az olvasó előtt mennél hűbb képét tüntetni föl egy kedves — világos szövettel kárpitozott szobának, csinos, nem épen túlságosan sok bútorzattal, a padozaton puha szőnye­gekkel, a függönyök mögött az ablakokban díszes cserepekben szép virágokkal, s a falon aranykereíti nagy tükörrel. A szobát kellemes illat tölti be, mi legelőbb is egy szép lányka öltöző-szo­bájára emlékeztet. És valóban, ott a világos ablakban, a varróasztalka mellett csakugyan ül egy ily kedves kis teremtés, picziny lábát zsámoly­kán , rózsaszinti finom kezecskéjét pedig bimzö-munkáján nyugtatja, mig sötétszőke fürtöktől beárnyékolt szemeit, moso­lyogva egy hozzá egészen közel ülő fiatalemberre szegzi ki élénk társalgásban látszik lenni vele. Még egy harmadik egyént is látunk; ez alacsony, zömök férfiú, már meglehetősen elöhaladt korban, majdnem teljesen gömbölyű arczán feltűnően kiálló hegyes orral és simára kopa­szodott koponyával. Arczán első tekintetre határtalan vidorság ömlik el, figyelmesb vizsgálat után azonban vonásain némi alat­tomosságot és megrögzött gonoszságot vehetni észre, mig szünte­len idestova forgó szemeiben oly valami sa játságos vau, mi az emberre nézve irtóztató benyomást képes tenni. E férfiú azonban kedélyességével és kellemesen hangzó folyókon társalgásá­val, eme rósz benyomást nagyon ügyesen tudja palástolni. Az esemény Becsben töitént, a ház, melyben a fenemiitett szoba van, a Duua-hid közelében fekszik. Az öreg V., ki állítása szerint drágakövekkel és egyéb ritkaságokkal kereskedik, még csak nehány hét óta lakik a fővárosban. A lányka — a bájos Johanna — egyetlen gyermeke, mint mondani szokása, szeme-té- nye, s ki iránt ő csakugyan a leggyengédebb bánásmódot tanúsítja. Úgy látszik, egyik legfőbb törekvése, kedves gyermekének örö­met és szórakozást szerezni, s oly lelki műveltséget a mellé, mely egy fiatal lánynak szivét és elméjét egyaránt gazdagítja és szépíti. Mindkettő gyakran eljárt színházba és hangversenyekbe, s ily -alkalommal Johanna bájdus szépségéiül elragadtatva, hozzájok társult ama fiatalember, ki aztán többszöri találkozás után az C Z A. ^ atya által jobban kitüntetve mint a leánytól, a legbensőbb háziba­ráttá és udvarlóvá lön. E fiatalember — K. Hugó — testi és lelki­leg a természettől oly kiváló tulajdonokkal vala felruházva, mint­ha csak kizárólag finom társalgásra és szerelmeskedésre született volna. Urias ruhája az előkelők fesztelenségével állt testén, s alakján, polgárias öltönye daczára is, némi lovagiasság ömlött el. S így épen nem csodálandó, ha, a kiiiöuben is kizárólag atyja társaságára szorult Johannára nézve e fiatalember érdekessé lön. — K. Hugó, kinek, úgy látszik, nem voit egyéb teendője, mint az udvarlásra fordítani minden gondját, felhasználá a kedvező ha­tást, mit a lánykánál előidézett, s egy szép napon, bevalló iróniái határtalan szerelmét, — Johanna pedig hízelgő vallomását egész elragadtatással végig hallgató. Az öreg ékszerkereskedő nem igen törődött azzal, mennyiben jogosult a fiatalember lányáhozi viszonya; inkább abban a véleményben látszék lenni, bogy a ki­tünően képzett lelkű iány, nem fogja szivét egy méltatlannak odaadni. Az ékszerkereskedő azonban különös érdekkel látszék hallgatni, ha K. Hugó beszéd közben előhozó: hogy Béesben egy öreg dúsgazdag nagybátyja lakik, ki mint afféle különcz, egész magánosán él, csak hű gazdasszonyával, s hogy az ő — anyjá- róli örökségét is ez öregur kezeli, a ki irányában a takarékost játszsza ugyan; de miután sok kincsét úgy sem viendi sírjába, türelemmel viseltetik zsugorisága iránt, amúgy is biztos reménye a nem sokára bekövetkezendő örökölhetésre, mig jelenleg mege­légszik anyja után maradt jövedelmével. Az ékszerkereskedő finom modorával még gyakrabban is rávezeté a beszédet a gaz­dag nagybátyára, s s-fiulett részvéttel tudakozódott annak élet­módja-, szokása-, lakása-, jelleme-, a gazdasszony életkora-, an­nak a bázbóli szokott távozása s több effélékről. Hugónak, ki csak kedvesével volt elfoglalva, nem tűnt. fel az öreg kíváncsisá­ga ; ö mindennapi vendég volt a háznál, s mindenhová kísérője a szép Johannának, se szerint mással nem gondolt, sőt sokszor oly költséges mulatságokkal lepte meg kedvesét, melyek valóban tekintélyes kiadásokkal valónak összekötve. Hugó, bár igazán, szive legbőbb érzelmével szerette Johan­nát, saját állását s körülményeit illetőleg mégis ámította; kérke­dett anyjárólitekintélyes vagyonnalés bizonyos tudomány-szak mű­velésével. Eleinte azért tévé ezt, hogy hatást, idézzen elő, később pedig már csak azért is folytató, hogy a nyert előnyt, melyhez

Next

/
Oldalképek
Tartalom